Змінити режим перегляду


ПС_тестНАЗВА Рік
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
()
Актив
2014
2
()
Нематеріальні активи:
1000 (2013)
1000 (2014)
2 (2013)
2 (2014)
2 (2013)
2 (2014)
3 (2013)
3 (2014)
3
()
Нематеріальні активи: первісна вартість
1001 (2013)
1001 (2014)
10 (2013)
10 (2014)
10 (2013)
10 (2014)
10 (2013)
10 (2014)
4
()
Нематеріальні активи:накопичена амортизація
1002 (2013) 8 (2013) 8 (2013) 7 (2013)
5
()
Незавершені капітальні інвестиції
1005 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
6
()
Основні засоби:
1010 (2013)
1010 (2014)
699 (2013)
642 (2014)
642 (2013)
614 (2014)
18139 (2013)
18139 (2014)
7
()
Основні засоби: первісна вартість
1011 (2013)
1011 (2014)
1591 (2013)
1593 (2014)
1593 (2013)
1603 (2014)
19174 (2013)
19174 (2014)
8
()
Основні засоби: знос
1012 (2013)
1012 (2014)
892 (2013)
951 (2014)
851 (2013)
989 (2014)
1035 (2013)
1035 (2014)
9
()
Інвестиційна нерухомість:
1015 (2013)
1015 (2014)
17291 (2013)
17233 (2014)
17233 (2013)
17175 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
10
()
Інвестиційна нерухомість: первісна вартість
1016 (2013)
1016 (2014)
1021 (2014)
17583 (2013)
17583 (2014)
0 (2014)
17583 (2013)
17583 (2014)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2014)
11
()
Інвестиційна нерухомість: знос
1017 (2013)
1017 (2014)
292 (2013)
350 (2014)
350 (2013)
408 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
12
()
Довгострокові біологічні активи: первісна вартість
1021 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
13
()
Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація
1022 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
14
()
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
2014 1030 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
15
()
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції
1035 (2013)
1035 (2014)
8813 (2013)
14319 (2014)
14319 (2013)
14687 (2014)
9407 (2013)
9407 (2014)
16
()
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040 (2013)
1040 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
17
()
Відстрочені податкові активи
1045 (2013)
1045 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
18
()
Гудвіл
1050 (2013)
1050 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
19
()
Відстрочені аквізиційні витрати
1060 (2013)
1060 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
20
()
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065 (2013)
1065 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
21
()
Інші необоротні активи
1090 (2013)
1090 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
22
()
Усього за розділом I
1095 (2013)
1495 (2013)
1495 (2014)
26805 (2013)
18387 (2013)
16608 (2014)
32196 (2013)
16608 (2013)
17715 (2014)
27549 (2013)
19429 (2013)
19429 (2014)
23
()
Запаси
1100 (2013)
1100 (2014)
1 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
4 (2013)
4 (2014)
24
()
Виробничі запаси
1101 (2013)
1101 (2014)
1 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
4 (2013)
4 (2014)
25
()
Незавершене виробництво
1102 (2013)
1102 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
26
()
Готова продукція
1103 (2013)
1103 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
27
()
Товари
1104 (2013)
1104 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
28
()
Поточні біологічні активи
1110 (2013)
1110 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
29
()
Депозити перестрахування
1115 (2013)
1115 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
30
()
Векселі одержані
1120 (2013)
1120 (2014)
2300 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
2300 (2013)
2300 (2014)
31
()
Дебіторська заборгованість за продукцію_ товари_ роботи_ послуги
32
()
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
1130 (2013) 42 (2013) 30 (2013) 237 (2013)
33
()
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом
1135 (2013)
1135 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
34
()
Дебіторська заборгованість за розрахунками: у тому числі з податку на прибуток
1136 (2013)
1136 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
35
()
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів
1140 (2013)
1140 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
36
()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:із внутрішніх розрахунків
1145 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
37
()
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155 (2013)
1155 (2014)
1596 (2013)
162 (2014)
162 (2013)
0 (2014)
1422 (2013)
1422 (2014)
38
()
Поточні фінансові інвестиції
1160 (2013)
1160 (2014)
1800 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
6676 (2014)
1660 (2013)
1660 (2014)
39
()
Гроші та їх еквіваленти
1165 (2013)
1165 (2014)
2320 (2013)
5295 (2014)
5295 (2013)
611 (2014)
1849 (2013)
1849 (2014)
40
()
Готівка
1166 (2013)
1166 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
41
()
Рахунки в банках
1167 (2013)
1167 (2014)
2320 (2013)
2320 (2014)
5295 (2013)
611 (2014)
1849 (2013)
1849 (2014)
42
()
Витрати майбутніх періодів
1170 (2013)
1170 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
43
()
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань
1180 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
44
()
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах збитків або резервах належних виплат
1182 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
45
()
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах незароблених премій
1183 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
46
()
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:інших страхових резервах
1184 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
47
()
Інші оборотні активи
1190 (2013)
1190 (2014)
23 (2013)
26 (2014)
26 (2013)
32 (2014)
29 (2013)
29 (2014)
48
()
Усього за розділом II
1195 (2013)
1595 (2013)
1195 (2014)
1595 (2014)
9456 (2013)
13376 (2013)
6562 (2014)
14603 (2014)
6562 (2013)
14603 (2013)
7972 (2014)
14988 (2014)
8586 (2013)
11896 (2013)
8586 (2014)
11896 (2014)
49
()
III. Необоротні активи_ утримувані для продажу_ та групи вибуття
50
()
Баланс
1300 (2013)
1900 (2013)
1300 (2014)
1900 (2014)
36261 (2013)
36261 (2013)
38758 (2014)
38758 (2014)
38758 (2013)
38758 (2013)
40450 (2014)
40450 (2014)
36135 (2013)
36135 (2013)
36135 (2014)
36135 (2014)
51
()
Пасив
52
()
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400 (2013)
1400 (2014)
11000 (2013)
11000 (2014)
11000 (2013)
11000 (2014)
11000 (2013)
11000 (2014)
53
()
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401 (2013)
1401 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
54
()
Капітал у дооцінках
1405 (2013)
1405 (2014)
16357 (2013)
18347 (2014)
18347 (2013)
21342 (2014)
16357 (2013)
16357 (2014)
55
()
Додатковий капітал
1410 (2013)
1410 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
56
()
Емісійний дохід
1411 (2013)
1411 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
57
()
Накопичені курсові різниці
1412 (2013)
1412 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
58
()
Резервний капітал
1415 (2013)
1415 (2014)
24 (2013)
24 (2014)
24 (2013)
24 (2014)
24 (2013)
24 (2014)
59
()
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420 (2013)
1420 (2014)
-8994 (2013)
-12763 (2014)
-12763 (2013)
-14651 (2014)
7952 (2013)
7952 (2014)
60
()
Неоплачений капітал
1425 (2013)
1425 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
61
()
Вилучений капітал
1430 (2013)
1430 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
62
()
Інші резерви
1435 (2013)
1435 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
63
()
Відстрочені податкові зобов’язання
1500 (2013)
1500 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
64
()
Пенсійні зобов’язання
1505 (2013)
1505 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
65
()
Довгострокові кредити банків
1510 (2013)
1510 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
66
()
Інші довгострокові зобов’язання
1515 (2013)
1515 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
67
()
Довгострокові забезпечення
1520 (2013)
1520 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
68
()
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521 (2013)
1521 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
69
()
Цільове фінансування
1525 (2013)
1525 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
70
()
Благодійна допомога
1526 (2013)
1526 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
71
()
Страхові резерви_ у тому числі:
72
()
Страхові резерви_ у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)
73
()
Страхові резерви_ у тому числі: резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)
74
()
Страхові резерви_ у тому числі: резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
75
()
Страхові резерви_ у тому числі: нші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
76
()
Інвестиційні контракти;
1535 (2013)
1535 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
77
()
Призовий фонд
1540 (2013)
1540 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
78
()
Резерв на виплату джек-поту
1545 (2013)
1545 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
79
()
Короткострокові кредити банків
1600 (2013)
1600 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
80
()
Векселі видані
1605 (2013)
1605 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
81
()
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями
1610 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
82
()
Поточна кредиторська заборгованість: за товари_ роботи_ послуги
83
()
Поточна кредиторська заборгованість: за розрахунками з бюджетом
1620 (2013)
1620 (2014)
20 (2013)
34 (2014)
34 (2013)
34 (2014)
22 (2013)
22 (2014)
84
()
Поточна кредиторська заборгованість: за у тому числі з податку на прибуток
1621 (2013)
1621 (2014)
0 (2013)
19 (2014)
19 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
85
()
Поточна кредиторська заборгованість:за розрахунками зі страхування
1625 (2013) 14 (2013) 10 (2013) 11 (2013)
86
()
Поточна кредиторська заборгованість: за розрахунками з оплати праці
1630 (2013)
1630 (2014)
41 (2013)
31 (2014)
31 (2013)
20 (2014)
20 (2013)
20 (2014)
87
()
Поточна кредиторська заборгованість: за одержаними авансами
1635 (2013)
1635 (2014)
2342 (2013)
2052 (2014)
2052 (2013)
222 (2014)
2615 (2013)
2615 (2014)
88
()
Поточна кредиторська заборгованість: за розрахунками з учасниками
1640 (2013)
1640 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
89
()
Поточна кредиторська заборгованість: із внутрішніх розрахунків
1645 (2013)
1645 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
90
()
Поточна кредиторська заборгованість: за страховою діяльністю
1650 (2013)
1650 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
91
()
Поточні забезпечення
1660 (2013)
1660 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
92
()
Доходи майбутніх періодів
1665 (2013)
1665 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
93
()
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670 (2013)
1670 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
94
()
Інші поточні зобов’язання
1690 (2013)
1690 (2014)
207 (2013)
194 (2014)
194 (2013)
124 (2014)
339 (2013)
339 (2014)
95
()
Усього за розділом IІІ
1695 (2013)
1695 (2014)
4498 (2013)
7547 (2014)
7547 (2013)
7747 (2014)
4810 (2013)
4810 (2014)
96
()
ІV. Зобов’язання_ пов’язані з необоротними активами_ утримуваними для продажу_ та групами вибуття
97
()
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800 (2013)
1800 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
0 (2013)
0 (2014)
98
()
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів_ робіт_ послуг)
99
()
Чисті зароблені страхові премії
100
()
Премії підписані_ валова сума
101
()
Премії_ передані у перестрахування
102
()
Зміна резерву незароблених премій_ валова сума
103
()
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
104
()
Собівартість реалізованої продукції (товарів_ робіт_ послуг)
105
()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
106
()
Валовий: прибуток
107
()
Валовий: збиток
108
()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
109
()
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
110
()
Зміна інших страхових резервів_ валова сума
111
()
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
112
()
Інші операційні доходи
113
()
Дохід від зміни вартості активів_ які оцінюються за справедливою вартістю
114
()
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
115
()
Адміністративні витрати
116
()
Витрати на збут
117
()
Інші операційні витрати
118
()
Витрат від зміни вартості активів_ які оцінюються за справедливою вартістю
119
()
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
120
()
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
121
()
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток
122
()
Дохід від участі в капіталі
123
()
Інші фінансові доходи
124
()
Інші доходи
125
()
Дохід від благодійної допомоги
126
()
Фінансові витрати
127
()
Втрати від участі в капіталі
128
()
Інші витрати
129
()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
130
()
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
131
()
Фінансовий результат до оподаткування: збиток
132
()
Витрати (дохід) з податку на прибуток
133
()
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
134
()
Чистий фінансовий результат: прибуток
135
()
Чистий фінансовий результат: збиток
136
()
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
137
()
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
138
()
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
139
()
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
140
()
Інший сукупний дохід
141
()
Інший сукупний дохід до оподаткування
142
()
Податок на прибуток_ пов’язаний з іншим сукупним доходом
143
()
Інший сукупний дохід після оподаткування
144
()
Сукупний дохід (сума рядків 2350_ 2355 та 2460)
145
()
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
146
()
Матеріальні затрати
147
()
Витрати на оплату праці
148
()
Відрахування на соціальні заходи
149
()
Амортизація
150
()
Разом
151
()
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
152
()
Середньорічна кількість простих акцій
153
()
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
154
()
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
155
()
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
156
()
Дивіденди на одну просту акцію
157
()
Стаття
158
()
Надходження від: Реалізації продукції (товарів_ робіт_ послуг)
159
()
Повернення податків і зборів
160
()
у тому числі податку на додану вартість
161
()
Цільового фінансування
162
()
Надходження від отримання субсидій_ дотацій
163
()
Надходження авансів від покупців і замовників
164
()
Надходження від повернення авансів
165
()
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
166
()
Надходження від боржників неустойки (штрафів_ пені)
167
()
Надходження від операційної оренди
168
()
Надходження від отримання роялті_ авторських винагород
169
()
Надходження від страхових премій
170
()
Надходження фінансових установ від повернення позик
171
()
Інші надходження
172
()
Витрачання на оплату: Товарів (робіт_ послуг)
173
()
Праці
174
()
Відрахувань на соціальні заходи
175
()
Зобов'язань з податків і зборів
176
()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
177
()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
178
()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
179
()
Витрачання на оплату авансів
180
()
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
181
()
Витрачання на оплату цільових внесків
182
()
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
183
()
Витрачання фінансових установ на надання позик
184
()
Інші витрачання
185
()
Чистий рух коштів від операційної діяльності
186
()
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій
187
()
Надходження від реалізації: необоротних активів
188
()
Надходження від отриманих: відсотків
189
()
Надходження від отриманих: дивідендів
190
()
Надходження від деривативів
191
()
Надходження від погашення позик
192
()
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
193
()
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій
194
()
Витрачання на придбання:необоротних активів
195
()
Виплати за деривативами
196
()
Витрачання на надання позик
197
()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
198
()
Інші платежі
199
()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
200
()
Надходження від: Власного капіталу
201
()
Отримання позик
202
()
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
203
()
Витрачання на: Викуп власних акцій
204
()
Погашення позик
205
()
Сплату дивідендів
206
()
Витрачання на сплату відсотків
207
()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
208
()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
209
()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
210
()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
211
()
Чистий рух грошових коштів за звітний період
212
()
Залишок коштів на початок року
213
()
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
214
()
Залишок коштів на кінець року

Страницы: