Змінити режим перегляду


test_props9НАЗВА Зареєстрований капітал, тис.грн.
Капітал у дооцінках, тис.грн.
Додатковий капітал, тис.грн.
Резервний капітал, тис.грн.
Нерозподілений прибуток, тис.грн.
Неоплачений капітал, тис.грн.
Вилучений капітал, тис.грн.
Всього, тис.грн.
За звітний період, тис.грн.
За аналогічний період попереднього року, тис.грн.
1
()
Залишок на початок року
11000 (2013) 16357 (2013) 0 (2013) 24 (2013) -8994 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 18387 (2013)
2
()
Коригування: Зміна облікової політики
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
3
()
Коригування: Виправлення помилок
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
4
()
Інші зміни
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
5
()
Скоригований залишок на початок року
11000 (2013) 16357 (2013) 0 (2013) 24 (2013) -8994 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 18387 (2013)
6
()
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
0 (2013) 1990 (2013) 0 (2013) 0 (2013) -3769 (2013) 0 (2013) 0 (2013) -1779 (2013)
7
()
Інший сукупний дохід за звітний період
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
8
()
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2014) 0 (2014)
9
()
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2014) 0 (2014)
10
()
Накопичені курсові різниці
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2014) 0 (2014)
11
()
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
12
()
Інший сукупний дохід
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2014) 0 (2014)
13
()
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
14
()
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
15
()
Відрахування до резервного капіталу
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
16
()
Сума чистого прибутку. належна до бюджету відповідно до законодавства
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
17
()
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
18
()
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
19
()
Внески учасників: Внески до капіталу
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
20
()
Погашення заборгованості з капіталу
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
21
()
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
22
()
Перепродаж викуплених акцій (часток)
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
23
()
Анулювання викуплених акцій (часток)
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
24
()
Вилучення частки в капіталі
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
25
()
Зменшення номінальної вартості акцій
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
26
()
Інші зміни в капіталі
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
27
()
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)
28
()
Разом змін у капіталі
0 (2013) 1990 (2013) 0 (2013) 0 (2013) -3769 (2013) 0 (2013) 0 (2013) -1779 (2013)
29
()
Залишок на кінець року
11000 (2013) 18347 (2013) 0 (2013) 24 (2013) -12763 (2013) 0 (2013) 0 (2013) 16608 (2013)
30
()
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
0 (2014) 0 (2014)
31
()
Інший сукупний дохід до оподаткування
0 (2014) 0 (2014)
32
()
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
0 (2014) 0 (2014)
33
()
Інший сукупний дохід після оподаткування
0 (2014) 0 (2014)
34
()
Сукупний дохід
-1888 (2014) -3769 (2014)
35
()
Матеріальні затрати
110 (2014) 58 (2014)
36
()
Витрати на оплату праці
321 (2014) 330 (2014)
37
()
Відрахування на соціальні заходи
118 (2014) 130 (2014)
38
()
Амортизація
96 (2014) 117 (2014)
39
()
Інші операційні витрати
2537 (2014) 4383 (2014)
40
()
Разом
3182 (2014) 5018 (2014)
41
()
Середньорічна кількість простих акцій
0 (2014) 0 (2014)
42
()
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
0 (2014) 0 (2014)
43
()
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0 (2014) 0 (2014)
44
()
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0 (2014) 0 (2014)
45
()
Дивіденди на одну просту акцію
0 (2014) 0 (2014)

Страницы: