Змінити режим перегляду


Фізика 10 клас. Профільний рівеньНАЗВА гіперпосилання
1
()
наука
What is Physics?
Physics Science. Encyclopeаdia Britannica
Physics News
Physics news
POPULAR SCIENCE
2
()
точка
3
()
термодинаміка
4
()
простір
5
()
теплоємність
6
()
переміщення
Displacement from time and velocity example
7
()
згоряння
8
()
вага
9
()
невагомість
10
()
випромінювання
11
()
молекулярна фізика
12
()
конденсація
13
()
ентропія
14
()
анізотропія
15
()
структура
16
()
змочування
17
()
кипіння
18
()
поняття про абсолютно тверде тіло
19
()
маса тіла
20
()
механічна взаємодія тіл
21
()
види рівноваги
22
()
умови рівноваги
23
()
дослідження рівноваги
24
()
імпульс системи тіл
25
()
замкнені системи тіл
26
()
внутрішня енергія
27
()
способи зміни внутрішньої енергії тіла
28
()
еплоємность тіла
29
()
питома теплота плавлення тіла
30
()
момент інерції тіла
31
()
вільне падіння тіл
32
()
прискорення вільного падіння
33
()
рівняння руху під час вільного падіння тіл
34
()
методи дослідження
35
()
рух тіла в рідинах
36
()
рух тіла в газах
37
()
реактивний рух
38
()
рух тіла_ кинутого вертикально вгору
39
()
рух тіла_ кинутого горизонтально
40
()
рух тіла_ кинутого під кутом до горизонту
41
()
рух тіла під дією кількох сил
42
()
рух твердого тіла
43
()
рух тіл у неінерціальних системах відліку
44
()
основне рівняння динаміки обертального руху
45
()
рух молекул
46
()
рух зв’язаних тіл
47
()
опис руху
48
()
відносність механічного руху
49
()
нерівномірний криволінійний рух
50
()
траєкторія руху
51
()
рівняння рівномірного прямолінійного руху
52
()
графіки залежності кінематичних величин
53
()
рівномірний рух матеріальної точки по колу
54
()
кінематичні рівняння руху тіла по колу
55
()
рівноприскорений рух
56
()
рівняння рівноприскореного прямолінійного руху
57
()
графіки залежності кінематичних величин від часу
Position vs. time graphs. David explains how to read a position vs. time graph. He then explains how to use the graph to determine the following quantities: displacement, distance, average velocity, average speed, instantaneous velocity, and instantane...
How are position vs. time graphs useful?
58
()
енергія коливального руху
59
()
закони фізики
60
()
релятивістський закон додавання швидкостей
61
()
перший закон Ньютона
62
()
другий закон Ньютона
63
()
третій закон Ньютона
64
()
межі застосування законів Ньютона
65
()
закон всесвітнього тяжіння
66
()
закон Гука
67
()
закон збереження енергії
68
()
закон Дальтона
69
()
перший закон термодинаміки
70
()
другий закон термодинаміки
71
()
вільні коливання
72
()
гармонічні коливання
73
()
автоколивання
74
()
амплітуда коливань
75
()
період коливань
76
()
частота коливань
77
()
рівняння гармонічних коливань
78
()
фаза коливань
79
()
затухання вільних коливань
80
()
період коливань математичного маятника
81
()
період коливань пружинного маятника
82
()
вимушені коливання
83
()
поширення механічних коливань у пружному середовищі
84
()
визначення періоду його коливань маятника
85
()
види сил в механіці
86
()
вимірювання сил
87
()
сила тяжіння
88
()
сила пружності
89
()
сили тертя
90
()
сила опору під час руху тіла в рідинах
91
()
сила опору під час руху тіла в газах
92
()
підіймальна сила крила
93
()
момент сили
94
()
дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил
95
()
консервативні сили
96
()
неконсервативні сили
97
()
перетворення енергії під час коливального руху
98
()
взаємозв'язок маси та енергії
99
()
внутрішня енергія тіл
100
()
перетворення потенціальної енергії в кінетичну
101
()
кінетична й потенціальна енергія
102
()
кінетична енергія
103
()
потенціальна енергія
104
()
перетворення потенціальної й кінетичної енергії в механічних процесах
105
()
кінетична енергія тіла_ що обертається
106
()
повна механічна енергія
107
()
методи дослідження механічного руху
108
()
дослідження перетворення потенціальної енергії в кінетичну
109
()
властивості газів
110
()
будова газів
111
()
модель ідеального газу
112
()
тиск газу
113
()
основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу
114
()
рівняння стану ідеального газу
115
()
реальні гази
116
()
рівняння стану реального газу
117
()
ізотерми реальних газів
118
()
зрідження гази
119
()
робота ідеального газу
120
()
способи вимірювання часу
121
()
відносність довжини й часу
122
()
сучасні уявлення про час
123
()
швидкість руху
Calculating average velocity or speed
124
()
закон додавання швидкостей
125
()
середня швидкість
126
()
кутова швидкість
127
()
перша космічна швидкість
128
()
друга космічна швидкість
129
()
швидкість поширення хвиль
130
()
швидкість світла у вакуумі
131
()
вимірювання швидкості руху молекул
132
()
міжнародна система одиниць (СІ)
133
()
системи координат
134
()
системи тіл
135
()
термодинамічний стан системи
136
()
мікроскопічні параметри системи
137
()
макроскопічні параметри системи
138
()
інерціальні системи відліку
139
()
явища_ що спостерігаються в неінерціальних системах відліку
140
()
взаємні перетворення потенціальної й кінетичної енергії в механічних процесах
141
()
оборотні процеси
142
()
робота термодинамічного процесу
143
()
політропні процеси
144
()
адіабатний процес
145
()
визначення ККД теплового процесу
146
()
необоротність теплових процесів
147
()
закон збереження імпульсу
148
()
закон збереження моменту імпульсу
149
()
імпульс тіла
150
()
відносність довжини
151
()
відносність часу
152
()
основні положення спеціальної теорії відносності
153
()
сферичні хвилі
154
()
поперечні хвилі
155
()
поздовжні хвилі
156
()
стояча хвиля
157
()
довжина хвилі
158
()
рівняння плоскої хвилі
159
()
випромінювання звукових хвиль
160
()
вимірювання довжини звукової хвилі
161
()
природні явища
162
()
капілярні явища
163
()
явище резонансу
164
()
механічні явища
165
()
статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ
166
()
властивості рідин
167
()
центр мас
168
()
визначення центра мас плоских фігур
169
()
маса атомів
170
()
маса молекул
171
()
молярна маса
172
()
вимірювання маси тіл
173
()
доцентрове прискорення
174
()
тангенціальне прискорення
175
()
визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
176
()
вплив добового обертання Землі на значення прискорення вільного падіння
177
()
вимірювання прискорення вільного падіння
178
()
механічна робота
179
()
робота консервативних сил
180
()
робота неконсервативних сил
181
()
робота ідеального газу для різних ізопроцесів
182
()
будова речовини
183
()
основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини
184
()
кількість речовини
185
()
агрегатні стани речовини
186
()
діаграма стану речовини
187
()
зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями
188
()
зв’язок механіки з науками
189
()
математичний маятник
190
()
пружинний маятник
191
()
фізичний маятник
192
()
виготовлення маятника
193
()
дослідження коливань фізичного маятника
194
()
будова рідин
195
()
потік рідини в трубі
196
()
вимірювання поверхневого натягу рідин
197
()
вимірювання моменту інерції тіла
198
()
молекулярно-кінетичне тлумачення температури
199
()
способи вимірювання температури
200
()
залежність тиску насиченої пари від температури
201
()
залежність густини насиченої пари від температури
202
()
метод вимірювання
203
()
методи наукового пізнання
204
()
сучасні проблеми механіки
205
()
роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства
206
()
внесок українських учених у розвиток механіки
207
()
зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями_ науками_ технікою
208
()
види сил в механіці.
209
()
релятивістська механіка
210
()
взаємозв’язок класичної і релятивістської механіки
211
()
механіка в системі природничих наук
212
()
основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла
213
()
сили інерції
214
()
відцентрова сила інерції
215
()
інертність
216
()
період обертання
217
()
період коливання
218
()
сила тертя
219
()
коефіцієнт тертя ковзання
220
()
умови виникнення резонансу
221
()
акустичний резонанс
222
()
швидкість звуку
223
()
вимірювання швидкості звуку
224
()
характеристики звуку
225
()
музикальні звуки
226
()
шум
227
()
анізотропія кристалів
228
()
поліморфізм
229
()
способи вирощування кристалів
230
()
рідкі кристали
231
()
монокристали
232
()
полікристали
233
()
кристалічна гратки
234
()
центр тяжіння
235
()
тепловий двигун
236
()
реактивний двигун
237
()
двигун внутрішнього згоряння
238
()
дизель
239
()
залежність тиску від температури
240
()
формула Лапласа для капілярного тиску
241
()
теплові машини
242
()
холодильна машина
243
()
гравітаційна взаємодія
244
()
вологість повітря
245
()
вимірювання відносної вологості повітря
246
()
психрометр
247
()
гігрометр
248
()
кількість теплоти
249
()
фізичні моделі
250
()
інваріантні і відносні величини кінематики
251
()
розвиток космонавтики
252
()
деформація тіл
253
()
види деформації
254
()
абсолютно пружний удар двох тіл
255
()
абсолютно непружний удар двох тіл
256
()
пружне середовище
257
()
розміри молекул
258
()
швидкість руху молекул
259
()
поверхневий натяг рідини
260
()
похибки вимірювання
261
()
міжнародна система одиниць
262
()
дії з векторами
263
()
гальмівний шлях
264
()
обертова частота
265
()
коливання тіла на пружині
266
()
дослід О.Штерна
267
()
насичена пара
268
()
ненасичена пара
269
()
залежність густини насиченої пари від температури
270
()
ККД
271
()
коефіцієнт корисної дії теплових машин
272
()
штучні супутники Землі
273
()
розміри атомів
274
()
матеріальна точка
275
()
термометр
276
()
теплопровідність
277
()
ізохора
278
()
ізобара
279
()
теплоємность тіла
280
()
питома теплота пароутворення

Страницы: