Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Склад. фізичні властивості. добування в лабораторії аміаку і гідроген хлориду


  • Утворення летких водневих сполук Хлору та Нітрогену. Загальним способом добування летких водневих сполук є взаємодія водню з відповідним неметалом: H2 + Cl2 = 2HCl (гідроген хлорид, або хлороводень) N2 + 3H2= 2NH3 (гідроген нітрид, або амоніак, аміак). В обох випадках відбулися реакції сполучення. Леткі водневі сполуки — це бінарні сполуки Гідрогену з неметалічними елементами. Атоми в їх молекулах сполучені ковалентними зв’язками. Фізичні властивості летких водневих сполук. Амоніак (гідроген нітрид) NH3 — газ без кольору, з різким запахом, токсичний. Короткочасне вдихання його в малих дозах допомагає вивести людину зі стану непритомності. Дози, що перевищують гранично допустимі (у повітрі 0,04 мг/м3), викликають ураження очей і набряк легень, ушкоджують нервову систему. Це газоподібна речовина з найбільшою серед відомих газів розчинністю у воді (при температурі +20 °С близько 700 л в 1 л води). Відомий у медичній практиці нашатирний спирт є водним розчином амоніаку з масовою часткою розчиненої речовини 10 %. Хлороводень (гідроген хлорид) HCl — газ без кольору з різким запахом, подразливо діє на дихальні шляхи, «димить» на повітрі через те, що з парами води, які завжди присутні в повітрі, утворює дрібні краплі хлоридної кислоти. Як і амоніак, гідроген хлорид добре розчиняється у воді (при температурі +20 °С приблизно 500 л в 1 л води). Добування. 2NH4Cl + Ca(OH)2 = СаCl2 + 2NH4OH (2NH3 +2Н2О) NH3 + Н2О = NH4ОН — амоній гідроксид В процесі розчинення в воді амоніаку Гідроген-катіон приєднується до Нітрогену за рахунок наявної в нього вільної пари електронів, утворюється позитивно заряджений амоній-катіон NH4+:NH3 + Н2О = NH4+ + ОН–. Амоній-катіон (йон амонію) — це однозарядний позитивний йон NH4+, що утворюється внаслідок приєднання Гідроген-катіону до молекули амоніаку. Поняття про солі амонію. Те, що амоніак і хлороводень — речовини з різними властивостями, доводить також їх взаємодія між собою. NH3 + НCl = NH4Cl (амоній хлорид) Катіон NH має радіус, близький до радіуса катіону Калію, і подібно до нього може утворювати солі, що дістали назву солі амонію. Назва цих солей складається зі слова «амоній» і назви кислотного залишку в називному відмінку, наприклад: NH4NO3 — амоній нітрат, (NH4)2SO4 — амоній сульфат. Солі амонію — кристалічні, добре розчинні у воді сполуки, сильні електроліти. Хімічні властивості солей амонію. 1. Розкладання при нагріванні. Солі амонію — нестійкі до нагрівання, навіть незначного: (NH4)2SO4 = 2NH3 _+ H2SO4 (NH4)2СO3 = 2NH3 _ + Н2О + СО2 2. Електролітична дисоціація. Майже всі солі амонію є сильними електролітами, що у водних розчинах дисоціюють з утворенням катіонів амонію й аніонів відповідних кислотних залишків: (NH4)2SO4 = 2NH4+ + SO42- 3. Взаємодія з лугами (у розчині відбувається дуже швидко): (NH4)2SO4 + 2КОН = К2SO4 + 2NH4ОН 2 NH4+ + SO42- + 2К+ + 2ОН– = 2К+ + SO42- + 2NH3 + 2Н2О 2 NH4+ + 2ОН- = 2NH3 _+ 2Н2О NH4+ + ОН- = NH3 + Н2О Амоніак, який виділяється при цьому, виявляють за допомогою зволоженого індикаторного папірця. Якісна реакція на йони амонію. (NH4)3РО4 + 3КОН = К3РО4 + 3NH3 + 3Н2О 3 NH4+ + РO43+ + 3К+ + 3ОН– = 3К+ + РO43+ + 3NH3 + 3Н2О Скоротивши відразу коефіцієнти перед йонами, напишемо скорочене йонне рівняння: NH4+ + ОН– = NH3 + Н2О. Якісною реакцією на солі амонію (амоній–катіони) є взаємодія з розчином лугу. Реакція супроводжується виділенням амоніаку, який виявляють за запахом або посинінням зволоженого індикаторного папірця. Скорочене йонне рівняння якісної реакції таке: NH4+ + ОН– = NH3 + Н2О. Якісна реакція на хлорид-іон. Щоб зрозуміти, який з продуктів реакції випадає в осад, напишемо молекулярні та йонні рівняння проведених реакцій обміну: НCl + AgNO3 = AgCl + НNO3 H+ + Cl– + Ag+ + NO3- = AgCl + H+ + NO3- Ag+ + Cl– = AgCl СaCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Сa(NO3)2 Сa + 2Cl– + 2Ag+ + 2 NO3- = 2AgCl + Сa2+ + 2 NO3- Ag+ + Cl– = AgCl . Якісною реакцією на хлорид-іони (хлоридну кислоту та її солі) є взаємодія з розчином аргентум(І) нітрату. Реакція супроводжується випаданням сирнисто_білого осаду нерозчинної у воді та в сильних кислотах солі аргентум(І) хлориду AgCl. Скорочене йонне рівняння якісної реакції таке: Ag+ + Cl– = AgCl Застосування солей амонію. Солі амонію широко застосовують як нітрогеновмісні добрива (амоній нітрат, амоній сульфат), як компоненти вибухових сумішей (амоній нітрат), у виробництві сухих гальванічних елементів, при паянні (амоній хлорид, або нашатир), у хлібопекарському та кондитерському виробництвах (амоній гідрогенкарбонат).
Відео
Відео. Аміак у нашому житті
Презентація. Аміак
Презентація. Гідроген хлорид
Відео. Гідроген хлорид
Вікіпедія. Аміак
Відео. Взаємодія гідроген хлориду з металами

Споріднені вершини: дивитись