Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки


  • Учень (учениця) називає : - прості речовини неметалічних елементів, їхні сполуки за сучасною українською номенклатурою; - прості речовини Оксигену і Карбону; - основні природні сполуки неметалічних елементів та їх родовища в Україні; наводить приклади: - мінеральних добрив; - будiвельних матеріалів; описує : - роботу вогнегасника; складає : - формули сполук неметалічних елементів з Гідрогеном, Оксигеном; - хлоридів, сульфатів, нітратів, карбонатів, солей амонію; - рівняння реакцій, що характеризують основні хiмічні властивості неметалічних елементів та їх сполук; характеризує: - неметалічні елементи за їх місцем у періодичній системі та будовою атомів; - фізичні та хiмічні властивості неметалів, карбон(ІІ) оксиду, карбон(ІV) оксиду, сульфур(ІV) оксиду, сульфур(VІ) оксиду, нітроген(ІV) оксиду, сульфатної, нітратної, карбонатної кислот; - практичне значення неметалів та сполук неметалічних елементів, адсорбції; пояснює: - колообіг Оксигену, Карбону, Нітрогену, біологічне значення цих елементів; - суть парникового ефекту, адсорбції, алотропії; - причини кислотних дощів; порівнює: - взаємодію амоніаку і гідроген хлориду з водою; експериментально визначає: - кислоти, вуглекислий газ, хлорид-, сульфат-, карбонат-, нітрат-, амоній-іони; обґрунтовує: - застосування сполук неметалічних елементів їхніми властивостями; - роль азотних і фосфорних добрив як джерела мінерального живлення рослин; оцінює: - значення виробництва та раціонального використання добрив для розв’язування продовольчої проблеми; - вплив нітратів та чадного газу на здоров’я людини; висловлює судження: - про вплив сполук Карбону, Сульфуру та Нітрогену на навколишнє середовище; - про роль озонового шару в атмосфері; робить висновок: - про зумовленість властивостей неметалічних елементів та їхніх сполук будовою атомів; - про важливість охорони довкілля від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв; дотримується правил безпечного поводження з неметалами та сполуками неметалічних елементів під час виконання хімічних дослідів.
  • Хімічні елементи можна умовно поділити на дві групи: металічні та неметалічні елементи. Така класифікація ґрунтується на найтиповіших фізичних і хімічних ознаках простих речовин утворених цими елементами. У періодичній системі хімічних елементів неметалічні елементи розміщені в кінці періодів. До них належать: Гідроген, Гелій, Бор, Карбон, Нітроген, Оксиген, Флуор, Неон, Силіцій, Фосфор, Сульфур, Хлор, Аргон, Арсен, Селен, Бром, Телур, Йод, Астат, та інші інертні елементи. Це ?-елементи, за винятком Н і Не, які належать до s – елементів. Які ж ознаки за своєю сукупністю дають можливість найкраще пізнати хімічний елемент з неметалічним характером? Типовою для них є здатність бути в реакціях окиснювачами. На зовнішньому енергетичному рівні атоми неметалічних елементів мають, як правило, понад 4 електрони. Майже всі вони можуть приєднувати певну кількість електронів і перетворюватися на негативно заряджені йони – аніони. Здатність атомів неметалічних елементів приєднувати електрони або зміщувати їх у свій бік зростає у групі знизу догори, а в періоді – зліва направо. Тому найтиповіший неметалічний елемент перебуває у правому верхньому куті періодичної системи. Це – Флуор. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні збігається з номером групи. Неметалічні елементи одної групи головної підгрупи мають однакову будову зовнішнього енергетичного рівня. Вищі оксиди неметалічних елементів є кислотними оксидами. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном при звичайних умовах – газоподібні речовини.

Споріднені вершини: дивитись