Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

множення


  • Тому ми припускаємо, що в досліджуваних зразках спектри збудження висвічування АЛЕ в основному визначаються рекомбінацією гемінальних e-h пар і можуть бути змодельовані в області енергій від енергії забороненої зони Еg і до енергії порога множення електронних збуджень (11 – 12 еВ). Різниця ширини заборонених зон проявляється в спектрах збудження як зміщення низькоенергетичного порога до ~ 4 еВ і порогу множення електронних збуджень 11 – 12 еВ, до більш високих енергій із заміною катіона Zn катіоном Mg (рис. 4.7). На вставці - область енергій від краю фундаментального поглинання і до області фотонного множення. В області вище порога множення електронних збуджень розсіювання гарячих електронів і дірок призводить до утворення додаткової низькоенергетичної електронно-діркової пари, довжина термализации якої буде також менше в твердих розчинах.

Споріднені вершини: дивитись