Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Біологія 11 класНАЗВА
1
()
значення для існування виду
2
()
вегетативне
3
()
біологічне значення
4
()
оранжерея
5
()
теплиця
6
()
ботанічний сад
7
()
дослідна станція
8
()
будова
9
()
утворення
10
()
химерні організми
11
()
селекція організмів
12
()
генетично модифіковані організмами
13
()
зв'язки між організмами
14
()
статеве розмноження
15
()
вплив генотипу на розвиток організму
16
()
вплив факторів зовнішнього середовища на розвиток організму
17
()
у тварин
18
()
у рослин
19
()
значення штучного заплідненн
20
()
біологічні основи контрацепції
21
()
діагностування
22
()
корекція
23
()
можливості використання
24
()
постембріональний розвиток
25
()
хордових
26
()
добові
27
()
сезонні
28
()
річні
29
()
закономірності
30
()
хромосомна теорія спадковості
31
()
зчеплене успадкування
32
()
спадкові ознаки
33
()
методи генетичних досліджень
34
()
взаємодія генів
35
()
статистичний характер
36
()
цитологічні основи
37
()
моногібридне схрещування
38
()
дигібридне схрещування
39
()
комбінативна
40
()
модифікаційна
41
()
форми мінливості
42
()
види мутацій
43
()
мутагени
44
()
мутагенні фактори
45
()
надорганізмові системи
46
()
система органічного світу
47
()
живі системи
48
()
генетика людини
49
()
функції генів
50
()
у прокаріотів
51
()
у еукаріотів
52
()
генетичні основи
53
()
взаємодії організмів в екосистемах
54
()
різноманітність
55
()
зміни
56
()
колообіг речовин
57
()
потік енергії
58
()
продуктивність
59
()
приклади
60
()
ланцюги живлення
61
()
правило екологічної піраміди
62
()
природні
63
()
штучні
64
()
вплив людини
65
()
моделі
66
()
особливості функціонування
67
()
формування
68
()
склад угруповань
69
()
структура угруповань
70
()
фактори.які впливають на чисельність
71
()
екологічні чинники
72
()
середовище існування
73
()
елементарна одиниця еволюції
74
()
статева
75
()
вікова
76
()
характеристика
77
()
вчення В.І.Вернадського
78
()
роль живих організмів
79
()
вплив діяльності людини
80
()
охорона
81
()
збереження біорізноманіття
82
()
іосфера
83
()
ноосфера
84
()
рівновага в біосфері
85
()
еволюційні погляди
86
()
синтетична гіпотеза еволюції
87
()
природний добір
88
()
мікроеволюція
89
()
докази
90
()
результати
91
()
різні погляди на еволюцію
92
()
рушійні сили
93
()
одноклiтинних організмів
94
()
багатоклітинних організмів
95
()
до умов середовища
96
()
різноманіття адаптацій
97
()
макроеволюційний процес
98
()
передумови розвитку
99
()
основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна
100
()
таксономічні одиниці
101
()
періоди розвитку Землі
102
()
еволюційні події
103
()
організмів
104
()
вади
105
()
тварин
106
()
зародка
107
()
плода
108
()
екосистем
109
()
історичний розвиток
110
()
Землі
111
()
курчат
112
()
мутагенні
113
()
зовнішнього середовища
114
()
які впливають на чисельність популяції
115
()
еволюції
116
()
закономірності дії
117
()
називає
118
()
наводить приклади
119
()
характеризує
120
()
пояснює
121
()
порівнює
122
()
робить висновок
123
()
застосовує знання
124
()
обґрунтовує
125
()
породи
126
()
вегетативне розмноження
127
()
життєвий цикл
128
()
етапи онтогенезу
129
()
вплив різних екологічних факторів
130
()
викопні рештки
131
()
вивчення мінливості
132
()
сорти
133
()
розмноження у людини
134
()
генетика
135
()
спадкові хвороби
136
()
вади розвитку
137
()
періоди розвитку
138
()
старіння
139
()
вплив діяльності
140
()
нестатевого розмноження
141
()
спадкової мінливості
142
()
неспадкової мінливості
143
()
генотипу
144
()
медико-генетичного консультування
145
()
штучного запліднення
146
()
колообігу речовин
147
()
мутацій
148
()
регулювання чисельності
149
()
природного добору
150
()
критерії
151
()
способи
152
()
географічне
153
()
екологічне
154
()
внутрішньовидова
155
()
міжвидова
156
()
виду
157
()
людства
158
()
будова статевих клітин
159
()
спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл.їх порівняння
160
()
вивчення мінливості у рослин
161
()
ембріогенез хордових
162
()
розв'язування типових задач з генетики
163
()
розв'язування задач з екології
164
()
порівняння природного і штучного добору
165
()
генетичних досліджень
166
()
селекції
167
()
біотехнологічні
168
()
інкубація
169
()
розвиток курчат
170
()
середовища
171
()
спадковості
172
()
факторів зовнішнього середовища
173
()
людини
174
()
заповідних територій
175
()
продуцентів
176
()
консументів
177
()
редуцентів
178
()
матері
179
()
батька
180
()
гіпотези виникнення
181
()
генетики
182
()
генотип
183
()
фенотип
184
()
домінантний стан ознаки
185
()
рецесивний стан ознаки
186
()
алельні гени
187
()
гомозигота
188
()
гетерозигота
189
()
про середовище існування
190
()
конвергенція
191
()
дивергенція
192
()
паралелізм
193
()
контрацепції
194
()
еволюційного вчення
195
()
основні напрямки
196
()
застосування
197
()
еволюційний
198
()
макроеволюційний
199
()
біорізноманіття
200
()
колекцій
201
()
гербарних матеріалів
202
()
живих об’єктів
203
()
моделей екосистем
204
()
фільмів про охорону природи
205
()
скам’янілостей
206
()
відбитків
207
()
діафільмів
208
()
схем
209
()
рослин
210
()
розмноження
211
()
Біологія 11 клас
212
()
організм
213
()
спадковість
214
()
мінливість
215
()
система
216
()
екосистема
217
()
популяція
218
()
біосфера
219
()
еволюція
220
()
розвиток
221
()
фактори
222
()
учень
223
()
тварина
224
()
рослина
225
()
людина
226
()
вид
227
()
існування
228
()
роботи
229
()
методи
230
()
життя
231
()
поняття
232
()
основи
233
()
біотехнологія
234
()
процес
235
()
збереження
236
()
демонстрування
237
()
способи розмноження
238
()
статеві клітини
239
()
способи розмноження рослин
240
()
нестатеве розмноження
241
()
значення
242
()
розмноження організмів
243
()
індивідуальний розвиток
244
()
трансгенні організми
245
()
багатоклітинні організми
246
()
біологічні ритми
247
()
$1
248
()
запліднення
249
()
вади розвитку людини
250
()
ембріогенез
251
()
основні поняття генетики
252
()
закони Г. Менделя
253
()
задачі з генетики
254
()
мутаційна
255
()
спадкова
256
()
неспадкова
257
()
генотип як цілісна система
258
()
роль
259
()
$2
260
()
закономірності функціонування генів
261
()
селекція
262
()
угруповання та екосистеми
263
()
структура
264
()
$3
265
()
видоутворення
266
()
адаптації
267
()
вчення
268
()
перiодизація
269
()
як результат еволюційного процесу
270
()
ери
271
()
протерозойська
272
()
палеозойська
273
()
мезозойська
274
()
кайнозойська
275
()
екологічні
276
()
$4
277
()
боротьба за існування
278
()
лабораторні роботи
279
()
практичні роботи
280
()
розведення птахів
281
()
живих організмів
282
()
сучасна біотехнологія
283
()
викопних решток

Страницы: