Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Біологія 10 класНАЗВА
1
()
склад організмів
2
()
макроелементи
3
()
мікроелементи
4
()
води
5
()
кисню
6
()
мінеральних солей
7
()
роль у життєдіяльності організмів
8
()
амінокислот нуклеотидів
9
()
полісахаридів
10
()
білків
11
()
нуклеїнових кислот
12
()
історія вивчення
13
()
типи організації
14
()
життєдіяльність клітин
15
()
включення
16
()
компоненти клітин
17
()
загибель клітин
18
()
мітотичний поділ
19
()
стовбурові клітини
20
()
диференціація клітин
21
()
принципи взаємодії клітин
22
()
цитозоль
23
()
апарат Гольджі
24
()
лізосоми
25
()
вакуолі
26
()
мітохондрії
27
()
рибосоми
28
()
будова хромосом
29
()
мейоз
30
()
мітоз
31
()
клітинна теорія
32
()
цитотехнології
33
()
функціонування
34
()
поділ
35
()
значення нуклеоїду
36
()
особливості будови
37
()
авторадіографія
38
()
культура клітин
39
()
світлова
40
()
електронна
41
()
бактерій
42
()
просторова організація
43
()
організації рухів у клітині
44
()
пріони
45
()
еубактерії
46
()
архебактері
47
()
колоніальні одноклітинні організми
48
()
органи
49
()
клітинного центру
50
()
одномембранних органел
51
()
двомембранних органел
52
()
одноклітинних еукаріотів
53
()
амінокислот нуклеотидів
54
()
жирів
55
()
фосфоліпідів
56
()
стероїдів
57
()
рибози
58
()
дезоксирибози
59
()
глюкози
60
()
ядерна оболонка
61
()
нуклеоплазма
62
()
ядерний матрикс
63
()
хроматин
64
()
ядерце
65
()
грибів
66
()
еукаріотів
67
()
гранулярна
68
()
гладенька
69
()
тваринного організму
70
()
рослинного організму
71
()
елементний склад
72
()
життєдіяльність організмів
73
()
організми різних царств
74
()
прокаріотичні організми
75
()
еукаріотичні організми
76
()
організм людини
77
()
без справжніх тканин
78
()
зі справжніми тканинами
79
()
регуляція функцій
80
()
колонії
81
()
органи багатоклітинних організмів
82
()
життя людини
83
()
їжа людини
84
()
вірусні захворювання людини
85
()
бактеріальні захворювання людини
86
()
цитоскелету
87
()
вірусів
88
()
неорганічних речовин
89
()
хімічних елементів
90
()
АТФ
91
()
клітинної теорії
92
()
клітинного центра
93
()
одноклітинних грибі
94
()
одноклітинних рослин
95
()
одноклітинних тварин
96
()
рівні організації
97
()
профілактика захворювань
98
()
поверхневого апарату
99
()
одномембранних органел клітин
100
()
двомембранних органел клітини
101
()
мітохондрій
102
()
пластид
103
()
біологічних наук
104
()
органічних речовин
105
()
цитозолю
106
()
генетичного коду
107
()
вивчення каріотипу
108
()
видової сталості каріотипу
109
()
процесів регенерації
110
()
анаеробного
111
()
аеробного
112
()
транспорт речовин
113
()
обмін речовин
114
()
функції ядра
115
()
процеси мітозу в еукаріотів
116
()
процеси мейозу в еукаріотів
117
()
організація
118
()
життєдіяльність
119
()
одноклітинні еукаріоти
120
()
стадії
121
()
елементний склад організмів
122
()
клітинних мембран
123
()
рибосом
124
()
хромосом
125
()
особливості будови клітин
126
()
значення нуклеоїду клітин
127
()
будова клітин
128
()
функціонування клітини
129
()
поділ клітин
130
()
еубактерій
131
()
архебактерій
132
()
справжні
133
()
штучні
134
()
внутрішнього середовища
135
()
твірні
136
()
покривні
137
()
провідні
138
()
механічні
139
()
основні
140
()
поверхневий апарат клітин бактерій
141
()
розмноження бактерій
142
()
механізми проникнення вірусів у бактерії
143
()
архебактерії
144
()
спосіб життя
145
()
аеробні
146
()
анаеробні
147
()
різноманітність
148
()
у природі
149
()
в житті людини
150
()
фототрофи
151
()
хемотрофи
152
()
сапротрофи
153
()
симбіонти
154
()
рух цитоплазми
155
()
гліколізу
156
()
фотосинтезу
157
()
які відбуваються в цитоплазмі клітини
158
()
біосинтезу білків
159
()
клітинного дихання
160
()
дихання
161
()
які відбуваються в цитоплазмі
162
()
обміну речовин
163
()
мітозу
164
()
мейозу
165
()
диференцiації клітин
166
()
регенерації
167
()
клітини
168
()
клітини тварин
169
()
проникнення вірусів у клітини
170
()
утворення тканин у тварин
171
()
регуляторні системи тварин
172
()
організація багатоклітинних тварин
173
()
епітеліальні
174
()
м’язові
175
()
нервова
176
()
здатність до регенерації
177
()
тканини внутрішнього середовища
178
()
називає
179
()
наводить приклади
180
()
характеризує
181
()
пояснює
182
()
робить висновок
183
()
застосовує знання
184
()
спостерігає
185
()
описує
186
()
дотримує правил
187
()
порівнює
188
()
обґрунтовує
189
()
розв'язує
190
()
значення біологічних наук в житті людини і суспільства
191
()
застосування ферментів у господарської діяльності людини
192
()
про-та еукаріотичних організмів
193
()
рухів клітин і внутрішньоклітинних рухів
194
()
клітин.що не діляться
195
()
захворювань людини.що спричинені вірусами і пріонами
196
()
застосування гістотехнологій для лікування захворювань людини
197
()
прокаріотів
198
()
колоніальних одноклітинних організмів
199
()
спадкових хвороб людини
200
()
інших вірусних захворювань
201
()
що виникають через нестачу або надлишок деяких хімічних елементів
202
()
бактеріальних захворювань
203
()
інфекційних захворювань
204
()
моносахаридів
205
()
ферментів
206
()
деяких органічних речовин
207
()
молекулярного
208
()
клітинного
209
()
організмового
210
()
будови поверхневого апарату клітин
211
()
організації і життєдіяльності прокаріотів
212
()
організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів
213
()
життєві цикли
214
()
захворювання людини.що спричинені вірусами
215
()
механізми проникнення вірусів у клітини
216
()
способи боротьби з вірусними захворюваннями
217
()
розповсюдження вірусних захворювань
218
()
процеси життєдіяльності
219
()
зараження вірусами
220
()
житті людини
221
()
ВІЛ-інфекції
222
()
СНІДу
223
()
вірусного гепатиту
224
()
про значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства
225
()
про єдність елементного складу тіл живої і неживої природи
226
()
про єдність хімічного складу організмів
227
()
про загальний план будови клітин прокаріотів і еукаріотів та їх особливості
228
()
про схожість процесів обміну речовин
229
()
клітина–елементарна цілісна жива система
230
()
віруси–неклітинні форми життя
231
()
обов’язкові внутрішньоклітинні паразити
232
()
про різноманітність бактерій
233
()
про принципи організації та функціонування багатоклітинних організмів
234
()
біологічних нау
235
()
живі системи різного рівня
236
()
клітина як цілісна система
237
()
системи органів
238
()
системи регуляції у людини
239
()
у клітині
240
()
цитоплазми в клітинах
241
()
біологічна роль
242
()
структурні рівні організації
243
()
синтез білків
244
()
які входять до складу вірусів.пріонів
245
()
клітинна теорія Т.Шванна
246
()
сучасна клітинна теорія
247
()
процеси.які відбуваються в цитоплазмі
248
()
проміжний
249
()
енергетичний
250
()
пластичний
251
()
дії ферментів
252
()
застосування антибіотиків
253
()
взаємодії клітин
254
()
організації багатоклітинних організмів
255
()
функціонування багатоклітинних організмів
256
()
організації рівнів організації живої природи
257
()
функціонування рівнів організації живої природи
258
()
ферментів у господарської діяльності людини
259
()
цитотехнологій для лікування захворювань людини
260
()
штучних тканин для лікування захворювань людини
261
()
гістотехнологій для лікування захворювань людини
262
()
визначення деяких органічних речовин та їх властивостей
263
()
вивчення властивостей ферментів.
264
()
будова клітин прокаріотів і еукаріотів
265
()
рух цитоплазми в клітинах рослин
266
()
будова тканин тваринного організму
267
()
розв'язування елементарних вправ з реплікації та транскрипції.
268
()
ознайомлення з інструкціями з використання медичних препаратів.засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки
269
()
оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним складом
270
()
розв'язування елементарних вправ з трансляції
271
()
мітотичний поділ клітин
272
()
будова тканин рослинного організму
273
()
різних хімічних речовин
274
()
медичних препаратів
275
()
засобів побутової хімії
276
()
сучасних цитотехнологій
277
()
процесів життєдіяльності бактерій
278
()
гістотехнологій
279
()
біологічні дослідження
280
()
цитологічні дослідження
281
()
рівень
282
()
Біологія 10 клас
283
()
організм
284
()
людина
285
()
захворювання
286
()
значення
287
()
життя
288
()
речовини
289
()
еукаріоти
290
()
склад
291
()
прокаріоти
292
()
тканини
293
()
бактерії
294
()
рослини
295
()
процеси
296
()
тварини
297
()
учень
298
()
приклад
299
()
профілактика
300
()
особливості
301
()
віруси
302
()
висновок
303
()
система
304
()
рух
305
()
білки
306
()
теорія
307
()
обмін
308
()
принципи
309
()
застосування
310
()
робота
311
()
використання
312
()
дослідження
313
()
рівень організації живої природи
314
()
молекулярний
315
()
клітинний
316
()
організмовий
317
()
неорганічні речовини
318
()
органічні речовини
319
()
класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах
320
()
роль
321
()
будова
322
()
$1
323
()
властивості
324
()
малих органічних молекул
325
()
макромолекул
326
()
клітина
327
()
$2
328
()
цитоплазма
329
()
як цілісна система
330
()
методи вивчення
331
()
організація клітин
332
()
неклітинні форми життя
333
()
ядро
334
()
клітинні мембрани
335
()
поверхневий апарат
336
()
функції
337
()
складники
338
()
цитоскелет
339
()
органели
340
()
$3
341
()
мембранні
342
()
немембранні
343
()
одномембранні
344
()
двомембранні
345
()
ендоплазматична сітка
346
()
клітини прокаріотів
347
()
клітини еукаріотів
348
()
клітинний цикл
349
()
мікроскопія
350
()
$4
351
()
одноклітинні організми
352
()
багатоклітинні організми
353
()
клітин
354
()
ліпідів
355
()
$5
356
()
моноcахаридів
357
()
ядра
358
()
$6
359
()
тканин
360
()
рослин
361
()
$7
362
()
тварин
363
()
$8
364
()
хімічний склад
365
()
$9
366
()
захворювання людини
367
()
$10
368
()
$11
369
()
процесів дихання
370
()
форми життя
371
()
$12
372
()
$13
373
()
характеристика
374
()
автотрофні бактерії
375
()
гетеротрофні бактерії
376
()
клітини рослин
377
()
одноклітинні
378
()
$14
379
()
$15
380
()
життєдіяльності
381
()
тканини тварин
382
()
$16
383
()
одноклітинних
384
()
$17
385
()
захворювань людини
386
()
$18
387
()
рівнів організації живої природи
388
()
будови клітин
389
()
профілактика вірусних захворювань людини
390
()
$19
391
()
$20
392
()
речовин
393
()
енергії
394
()
лабораторна робота
395
()
практична робота

Страницы: