Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Біологія 9 класНАЗВА
1
()
методи дослідження
2
()
типи організації
3
()
рухи клітин
4
()
компоненти клітин
5
()
рослинна клітина
6
()
тваринна клітини
7
()
різноманітність клітин
8
()
життєдіяльність клітин
9
()
клітинний цикл
10
()
біологічні макромолекули
11
()
вуглеводи
12
()
ліпіди
13
()
макроергічгі сполуки
14
()
біологічна роль
15
()
структурна організація
16
()
біосинтез білка
17
()
у життєдіяльності організмів
18
()
дія ферментів
19
()
роль в клітині
20
()
клітинна мембрана
21
()
цитоплазма
22
()
основні клітинні органели
23
()
прокаріотична
24
()
рослинна
25
()
тваринна
26
()
основні компоненти
27
()
обмін речовин та енергії
28
()
біохімічні механізми дихання
29
()
базові принципи синтетичних процесів
30
()
світлова фаза
31
()
темнова фаза
32
()
статеві клітини
33
()
мітоз
34
()
мейоз
35
()
подвоєння ДНК
36
()
реплікація ДНК
37
()
пристосованість організмів
38
()
взаємодія організмів
39
()
життєдіяльність організмів
40
()
хімічний склад
41
()
прокаріотичні органіхми
42
()
еукаріотичні організми
43
()
клітини організмів
44
()
віруси
45
()
бактерії
46
()
археї
47
()
еукаріоти
48
()
характеристики популяції
49
()
докази
50
()
механізми еволюційних змін
51
()
докази еволюції живої природи
52
()
теорія еволюції
53
()
популяція
54
()
генів
55
()
прокаріотів
56
()
еукаріотів
57
()
рослин
58
()
тварин
59
()
грибів
60
()
клітинних
61
()
неклітинних
62
()
ферментів
63
()
мембран
64
()
фотосинтезу
65
()
палеонтології
66
()
молекулярної генетики
67
()
продуцентів
68
()
консументів
69
()
редуцентів
70
()
заповідних територій
71
()
генетичної інженерії
72
()
розщеплення органічних речовин
73
()
гліколізу
74
()
клітинного дихання
75
()
хемосинтезу
76
()
життєдіяльності клітини
77
()
обміну речовин
78
()
транскрипції
79
()
біосинтезу білка
80
()
реплікації ДНК
81
()
мітозу
82
()
мейозу
83
()
розмноження
84
()
у клітинах
85
()
в організмах
86
()
біологічні системи
87
()
біосфера як цілісна система
88
()
живі системи
89
()
різноманітність екосистем
90
()
стабільність екосистем
91
()
колообіг речовин у екосистемах
92
()
харчові зв’язки у екосистемах
93
()
потоки енергії у екосистемах
94
()
функціонування
95
()
взаємодія організмів в екосистемах
96
()
штучні екосистеми
97
()
природні екосистеми
98
()
екосистем
99
()
води
100
()
ліпідів
101
()
вуглеводів
102
()
спадкового апарату клітини
103
()
живих систем
104
()
називає
105
()
наводить приклади
106
()
характеризує
107
()
пояснює
108
()
висловлює судження
109
()
встановлює зв’язки
110
()
спостерігає
111
()
описує
112
()
дотримується правил
113
()
розв’язує
114
()
робить висновки
115
()
розпізнає
116
()
порівнює
117
()
обґрунтовує
118
()
застосовує знання
119
()
формулює означення понять
120
()
аналізує
121
()
дослідження клітин
122
()
генетичних досліджень
123
()
діагностики у сучасній генетиці
124
()
селекції
125
()
сучасної біотехнології
126
()
описовий
127
()
експериментальний
128
()
моделювання
129
()
біологічні дослідження
130
()
властивостей ферментів
131
()
руху цитоплазми в клітинах рослин
132
()
явищ плазмолізу та деплазмолізу в рослинній клітині
133
()
виділення кисню зеленою рослиною в процесі фотосинтезу
134
()
фаз мітозу на прикладі клітин кореня цибулі
135
()
стадій перебігу ембріогенезу
136
()
мінливості у рослин і тварин
137
()
життєдіяльність людини
138
()
раціон людини
139
()
розвиток людини
140
()
вплив людини на екосистеми
141
()
спадкові захворювання
142
()
етапи еволюції людини
143
()
неорганічні
144
()
обмін речовин
145
()
забезпечення речовинами
146
()
колообіг речовин
147
()
біологічних систем
148
()
процесів розщеплення органічних речовин
149
()
клітин кореня цибулі
150
()
застосування принципу комплементарності нуклеотидів
151
()
мутацій
152
()
взаємодії генів
153
()
визначення статі
154
()
адаптацій організмів до умов середовища
155
()
угруповань
156
()
речовин.які одержують методами генної інженерії
157
()
прокаріотичних
158
()
еукаріотичних
159
()
спадкової
160
()
білків
161
()
нуклеїнових кислот
162
()
органел
163
()
клітинної мембрани
164
()
одомашнення рослин
165
()
зелений колір рослин
166
()
виділення кисню зеленою рослиною
167
()
мінливість у рослин
168
()
щодо значення біологічних знань у життєдіяльності людини
169
()
щодо необхідності різних продуктів харчування у раціоні людини
170
()
щодо ролі клітини як елементарної структурної одиниці живих систем
171
()
щодо ролі фотосинтезу в забезпеченні живих організмів органічними речовинами та енергією
172
()
щодо формування зовнішніх ознак організму як результат складної взаємодії між продуктами різних генів
173
()
щодо значення знань про спадковість і мінливість у життєдіяльності людини
174
()
щодо співвідношення біологічних та соціокультурних факторів у розвитку людини
175
()
щодо можливостей використання генетично модифікованих організмів
176
()
щодо моральних й соціальних аспектів біологічних досліджень
177
()
клітин
178
()
цитоплазми
179
()
з лабораторним обладнанням
180
()
розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот
181
()
розв’язування елементарних вправ з реплікації.транскрипції та трансляції
182
()
складання схем схрещування
183
()
порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя
184
()
розв’язування задач з екології
185
()
порівняння природного.штучного добору та генетичної модифікації
186
()
вивчення будови клітин
187
()
вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин
188
()
реалізації спадкової інформації
189
()
клітинного циклу
190
()
онтогенезу у рослин і тварин
191
()
еволюції людини
192
()
мутагенні фактори
193
()
еволюційні фактори
194
()
біотичні
195
()
абіотичні
196
()
антропогенні
197
()
біологічних знань
198
()
генотипу
199
()
колообігу речовин
200
()
аеробного дихання
201
()
предмет біології
202
()
біологія як наука
203
()
молекулярна біологія
204
()
природничими науками
205
()
гуманітарними науками
206
()
біотехнології
207
()
медицини
208
()
ядра
209
()
хромосом
210
()
хімічних сполук
211
()
генетичний код
212
()
транскрипція
213
()
трансляція
214
()
реплікація
215
()
перетворення енергії
216
()
реакції синтезу в біологічних системах
217
()
генотип
218
()
фенотип
219
()
конвергенція
220
()
дивергенція
221
()
паралелізм
222
()
селекція
223
()
домінантна
224
()
рецесивна
225
()
гомозигота
226
()
гетерозигота
227
()
здоровий спосіб життя
228
()
середовища життя
229
()
клітинні
230
()
неклітинні
231
()
історичний розвиток життя
232
()
життя на Землі
233
()
індивідуальний розвиток
234
()
еволюційних поглядів
235
()
поглядів на походження різноманіття живих істот
236
()
захист біосфери
237
()
збереження біосфери
238
()
функціональні компоненти біосфери
239
()
особливості біосфери
240
()
збереження рівноваги у біосфері
241
()
первинних еволюційних змін
242
()
видоутворення
243
()
антропогенезу
244
()
критерії виду
245
()
клітинне дихання
246
()
аеробне дихання
247
()
причини
248
()
наслідки
249
()
приклади мутацій
250
()
мутаційна мінливість
251
()
мікропрепаратів клітин рослин і тварин
252
()
схем схрещування.що ілюструють основні генетичні закономірності
253
()
аплікацій.що ілюструють будову клітини
254
()
історія розвитку життя на Землі
255
()
вивчення біорізноманіття
256
()
клітина
257
()
Біологія 9 клас
258
()
інформація
259
()
організм
260
()
еволюція
261
()
процес
262
()
система
263
()
учень
264
()
методи
265
()
дослідження
266
()
людина
267
()
речовини
268
()
приклади
269
()
рослина
270
()
судження
271
()
рух
272
()
робота
273
()
етапи
274
()
фактори
275
()
значення
276
()
біологія
277
()
склад
278
()
поняття
279
()
життя
280
()
розвиток
281
()
біосфера
282
()
структура
283
()
механізми
284
()
види
285
()
дихання
286
()
мутації
287
()
демонстрація
288
()
екскурсії
289
()
хімічний склад клітини
290
()
структура клітини
291
()
принципи функціонування клітини
292
()
вода
293
()
органічні молекули
294
()
білки
295
()
ферменти
296
()
нуклеїнові кислоти
297
()
АТФ
298
()
будова
299
()
$1
300
()
властивості
301
()
роль
302
()
$2
303
()
$3
304
()
функції
305
()
$4
306
()
еукаріотична клітини
307
()
ядро
308
()
типи клітин
309
()
фотосинтез
310
()
спадкова інформація
311
()
збереження та реалізація спадкової інформації
312
()
ділення клітин
313
()
$5
314
()
ДНК
315
()
ген
316
()
геном
317
()
групи організмів
318
()
еволюція людини
319
()
одиниця еволюції
320
()
форм життя
321
()
клітини
322
()
$6
323
()
синтетичні процеси
324
()
екосистема
325
()
$7
326
()
біологічних досліджень
327
()
лабораторне дослідження
328
()
захворювання людини
329
()
органічні
330
()
організмів
331
()
мінливості
332
()
$8
333
()
$9
334
()
клітини рослин
335
()
практичні роботи
336
()
лабораторні роботи
337
()
екологічні
338
()
біологічне значення
339
()
зв'язок біології з
340
()
біологія як основа
341
()
$10
342
()
$11
343
()
алель
344
()
зигота
345
()
форми життя
346
()
$12
347
()
рівновага у біосфері
348
()
моделей

Страницы: