Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська мова 10 класНАЗВА
1
()
невербальні засоби спілкування
2
()
професійне спілкування
3
()
етика професійного спілкування
4
()
Вербальні і невербальні засоби спілкування
5
()
стиль
6
()
особливості
7
()
мовленнєвий етикет
8
()
Аналіз використаних автором мовних засобів.
9
()
засоби фонетики
10
()
засоби лексикології
11
()
засоби морфології
12
()
засоби милозвучності
13
()
стилістичні засоби
14
()
Визначення пізнавальної цінності прочитаного
15
()
писемне мовлення
16
()
норми культури мовлення
17
()
монологічне мовлення
18
()
діалогічне мовлення
19
()
Особливості національного мовленнєвого етикету. Етичні норми мовленнєвої культури. Етика професійного спілкування.
20
()
Виділення ключових фраз і слів у прочитаному
21
()
норми
22
()
змістовність
23
()
логічна послідовність
24
()
виразність
25
()
точність
26
()
доречність
27
()
правильність
28
()
Розгорнуте повідомлення в науковому
29
()
публіцистичному стилях за попередньо складеними планом. Тезами. Конспектом
30
()
Виступ публіцистичного характеру
31
()
Відповідь на екзамені
32
()
норми мовленнєвої культури
33
()
орфографічні норми
34
()
етичні норми
35
()
основні норми
36
()
Основні орфограми в коренях. префіксах та суфіксах
37
()
Стилістичні особливості значущих частин слова.
38
()
Морфологічна будова слова
39
()
Синонімічне багатство мови
40
()
Зміни в лексичній системі української мови
41
()
Професійна лексика
42
()
Терміни
43
()
Власне українська лексика
44
()
Складні випадки слововживання
45
()
фонетика
46
()
багатство мовних засобів
47
()
удосконалення
48
()
довідкова література
49
()
електронні словники
50
()
правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм
51
()
Складні випадки правопису різних частин мови
52
()
рівень знань
53
()
дотримання норм
54
()
правильне використання
55
()
Система частин мови
56
()
Особливості вживання назв за професією. посадою. званням тощо.
57
()
Стилістичні засоби морфології
58
()
Варіанти відмінкових форм
59
()
гд відмінюваних і невідмінюваних іменників
60
()
Кличний відмінок іменника
61
()
чуже мовлення
62
()
прослуховування
63
()
рівень навичок
64
()
рівень умінь
65
()
Самоорганізація
66
()
самодисципліна в навчанні і творчості
67
()
Роль фразеологізмів у професійному мовленні
68
()
Стилістичні засоби лексикології та фразеології
69
()
конспект
70
()
цитати
71
()
теза
72
()
ключові слова
73
()
терміни
74
()
Лексикологія
75
()
моделювання
76
()
тема
77
()
тематичні виписки
78
()
тематика
79
()
система
80
()
Контактне й дистантне спілкування
81
()
інформація
82
()
Інтернет
83
()
Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.
84
()
публіцистичний характер
85
()
Використання мовних засобів у навчальній діяльності з певною стилістичною метою.
86
()
Абревіатури в науковому стилі
87
()
комунікативна
88
()
пізнавальна
89
()
культуроносна
90
()
естетична
91
()
експресивна
92
()
Функціонування в тексті основних одиниць мо
93
()
гвні мовної системи
94
()
поняття
95
()
особливості усного й писемного спілкування
96
()
як обмін інформацією
97
()
контактне
98
()
дистантне
99
()
полілог
100
()
етика
101
()
вербальні
102
()
невербальні
103
()
рецептивні
104
()
продуктивні
105
()
аудіювання
106
()
читання
107
()
розгорнуте повідомлення
108
()
виступ публіцистичного характеру
109
()
відповідь на екзамені
110
()
прослуханого монологічного висловлювання
111
()
прочитаного тексту на професійну тему
112
()
із творчим завданням
113
()
складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій
114
()
моделювання телефонної розмови
115
()
бесіда
116
()
дискусія
117
()
полеміка
118
()
переказ із творчим завданням
119
()
план усного виступу на суспільно-політичну тему
120
()
конспектування висловлювань. що сприймаються на слух
121
()
тематичні виписки. тези
122
()
бібліографія
123
()
вітальний адрес
124
()
реферат
125
()
нарис про людину – видатного представника певної професії
126
()
редагування тексту
127
()
вітальна промова
128
()
доручення
129
()
анотація
130
()
офіційний лист
131
()
текстів різних стилів типів жанрів
132
()
синхронний переклад текстів на професійну тематику. сприйманих слухом
133
()
роль мови у формуванні й самовираженні особистості
134
()
рівні мовної системи
135
()
дотримання норм літературної мови
136
()
стилістичні засоби фонетики
137
()
морфологічна будова слова
138
()
стилістичні особливості значущих частин слова
139
()
творення слів
140
()
стилістичні засоби словотвору
141
()
абревіатури в науковому стилі
142
()
повторення в кінці року
143
()
когнітивна (пізнавальна)
144
()
кумулятивна (культуроносна)
145
()
орфоепія
146
()
фразеологія
147
()
будова слова
148
()
словотвір
149
()
морфологія
150
()
стилістика
151
()
звуки мовлення
152
()
значущі частини слова
153
()
слова
154
()
словосполучення
155
()
речення
156
()
ненаголошених голосних
157
()
м'який знак
158
()
апостроф
159
()
корінь
160
()
префікс
161
()
суфікс
162
()
зміни в лексичній системі української мови
163
()
професійна лексика
164
()
власне українська лексика
165
()
синонімічне багатство мови
166
()
складні випадки слововживання
167
()
роль фразеологізмів у професійному мовленні
168
()
стилістичні засоби лексикології та фразеології
169
()
словники й довідкова література
170
()
роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті
171
()
варіанти відмінкових форм
172
()
кличний відмінок іменника
173
()
відмінюваних
174
()
невідмінюваних
175
()
професія
176
()
посада
177
()
звання
178
()
удосконалення правописної грамотності
179
()
складні випадки правопису різних частин мови
180
()
власні географічні назви
181
()
дієприкметники. дієприслівники в наукових текстах
182
()
географії
183
()
хімії
184
()
біології
185
()
фізики
186
()
математки
187
()
Українська мова — державна
188
()
Мова і естетика
189
()
Мова і етика
190
()
Роль мови у формуванні особистості
191
()
Мовна особистість
192
()
Ремісник чи майстер
193
()
“Не бійтесь заглядати у словник”
194
()
Духовний пантеон України
195
()
Загальнолюдські цінності
196
()
Моя країна – Україна
197
()
Вищі освітні заклади України
198
()
Історія освіти в Україні
199
()
Освіта за кордоном
200
()
Що впливає на вибір професії
201
()
Моя майбутня професія
202
()
Український мовленнєвий етикет
203
()
використання мовних засобів у навчальній діяльності з певною стилістичною метою
204
()
застосування загальнонавчальних умінь у різних ситуаціях
205
()
розробка й реалізація комунікативних стратегій і тактик в інтерактивній діяльності
206
()
самоорганізація. самодисципліна в навчанні і творчості
207
()
культура спілкування
208
()
спілкування
209
()
засоби спілкування
210
()
вимоги
211
()
мовлення
212
()
культура мовлення
213
()
норми української літературної вимови
214
()
милозвучність
215
()
Удосконалення правописної грамотності
216
()
звуки мови
217
()
слух
218
()
$1
219
()
переказ
220
()
план
221
()
повідомлення
222
()
функції
223
()
виступ
224
()
говоріння
225
()
мовленнєва змістова лінія
226
()
10 клас Українська мова
227
()
мовна змістова лінія
228
()
соціокультурна змістова лінія
229
()
діяльнісна (стратегічна) змістова лінія
230
()
культура мовлення і спілкування
231
()
переклад
232
()
мовленнєва діяльність
233
()
професійне
234
()
засоби
235
()
види
236
()
створення власних висловлювань
237
()
письмо
238
()
монолог
239
()
діалог
240
()
ділові папери
241
()
функції мови і мовлення
242
()
поглиблення і систематизація найважливіших відомостей
243
()
функціонування в тексті основних одиниць мови
244
()
правопис (складні випадки)
245
()
основні орфограми
246
()
лексикологія
247
()
система частин мови
248
()
орфографічно-пунктуаційний практикум
249
()
міжпредметні зв'язки
250
()
рід іменників
251
()
особливості вживання назв
252
()
форми числівника на уроках
253
()
орієнтовні теми з розвитку мовлення

Страницы: