Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська мова 9 класНАЗВА
1
()
непряма мова
2
()
пряма мова
3
()
чужа мова
4
()
Переглядове читання
5
()
Цитата
6
()
смислові групи слів у тексті на основі заголовка
7
()
ключових слів
8
()
малюнків
9
()
початкових фраз абзацу
10
()
неофіційна розмова
11
()
Діалог
12
()
діалог-домовленість
13
()
виступ
14
()
монологічне мовлення
15
()
Сприймання чужого мовлення
16
()
Інтонація речень із прямою мовою. діалогом
17
()
Синонімічність різних способів передачі прямої мови
18
()
засоби передачі
19
()
засоби передачі чужої мови
20
()
виражальні засоби
21
()
Синтаксис. Пунктуація
22
()
Цитата як спосіб передачі чужої мови
23
()
Пряма й непряма мова як засоби передачі чужої мови
24
()
Заміна прямої мови непрямою
25
()
слово
26
()
текст
27
()
висловлювання
28
()
поняття
29
()
функції мови в житті суспільства
30
()
Український національний характер
31
()
елементи тексту
32
()
смислові зв'язки
33
()
систематизація
34
()
тема
35
()
думка
36
()
план
37
()
конспект
38
()
готовий текст
39
()
слова
40
()
частини тексту
41
()
виділені спеціальними шрифтами
42
()
цифри
43
()
виноски
44
()
кількість абзаців
45
()
довгих речень
46
()
певний розділ чи підрозділ
47
()
говоріння
48
()
письмо
49
()
орфографія
50
()
пунктуація
51
()
Використання складних речень із різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку в текстах різних стилів.
52
()
власне мовлення
53
()
слововживання
54
()
випадки слововживання
55
()
помилки
56
()
нормативне вживання
57
()
Складнопідрядне речення
58
()
його будова й засоби зв'язку в ньому
59
()
культура мовлення
60
()
форми мовлення
61
()
типи мовлення
62
()
писемне мовлення
63
()
Складносурядне речення. його будова й засоби зв'язку в ньому
64
()
Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення
65
()
Структура тексту
66
()
Актуальне членування у висловлюванні: відоме й нове.
67
()
Мікротема й абзац
68
()
Ключові слова в тексті й абзаці
69
()
Види й засоби міжфразного зв’язку
70
()
доповідь
71
()
тези
72
()
заява
73
()
автобіографія
74
()
резюме
75
()
Ділові папери
76
()
стилістика
77
()
удосконалення
78
()
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення
79
()
Безсполучникове складне речення
80
()
компетентність
81
()
мовленнєва компетентність
82
()
соціокультурна компетентність
83
()
інформація
84
()
джерела
85
()
Інтернет
86
()
бібліографічний пошук
87
()
навчання
88
()
учень
89
()
вчитель
90
()
діяльність
91
()
спілкування
92
()
ситуація
93
()
Складні речення без сполучників з сурядним і підрядним зв'язками
94
()
Складне речення і його ознаки
95
()
повторення вивченого
96
()
вимоги до мовлення
97
()
мовленнєва ситуація
98
()
стилі. типи мовлення (повторення)
99
()
засоби міжфразного зв’язку в тексті
100
()
текст (основні ознаки)
101
()
критичне
102
()
ознайомлювальне
103
()
вивчальне
104
()
переглядове
105
()
тези прочитаного
106
()
конспект почутого
107
()
сприймання на слух текстів. які містять прямо не виражену спонукальну інформацію
108
()
вивчення деяких різноманітних жанрів фольклору напам’ять або близько до тексту для збагачення власного мовлення
109
()
вибірковий переказ тексту художнього стилю
110
()
стислий переказ тексту публіцистичного стилю
111
()
докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
112
()
офіційна й неофіційна розмова
113
()
розігрування діалогу
114
()
виступ проблемного характеру на літературну тему
115
()
цитатний план
116
()
тези літературно-критичних статей
117
()
Вступ. Українська мова серед інших мов. розвиток української мови
118
()
повторення вивченого у 8 класі
119
()
просте неускладнене й ускладнене речення
120
()
основні правила правопису (за вибором учителя)
121
()
удосконалення вмінь нормативного вживання вивчених мовних явищ
122
()
складні випадки слововживання
123
()
підготовка виступу типу розповіді на основі особистих вражень
124
()
як засіб передачі чужої мови
125
()
заміна прямої мови непрямою
126
()
цитата як спосіб передачі чужої мови
127
()
синонімічність різних способів передачі прямої мови
128
()
інтонація речень із прямою мовою. діалогом
129
()
використання цитування
130
()
мова персонажа в діалозі та словах автора
131
()
сурядний
132
()
підрядний
133
()
смислові зв'язки між частинами
134
()
розділові знаки між частинами
135
()
засвоєння фразеологізмів. крилатих висловів.що мають будову складносурядних речень
136
()
інтонація речень
137
()
синонімічність
138
()
використання складносурядних речень у текстах наукового. публіцистичного стилів
139
()
опис у художньому творі (література)
140
()
будова
141
()
засоби зв'язку
142
()
з кількома підрядними частинами
143
()
між головною й підрядною частинами
144
()
в складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами
145
()
означальні
146
()
з'ясувальні
147
()
обставинні
148
()
причини
149
()
наслідкові
150
()
умовні
151
()
допустові
152
()
синонімічність сполучникових складних. складнопідрядних і простих речень із відокремленими членами
153
()
інтонація
154
()
роль складнопідрядних речень у визначенні понять у текстах наукового й публіцистичного стилів
155
()
наукові визначення. встановлення причинно-наслідкових зв'язків між явищами
156
()
смислові відношення між частинами
157
()
засвоєння фразеологізмів. що мають будову безсполучникових складних речень
158
()
синонімічність сполучникових і безсполучникових складних речень і простих речень
159
()
особливості інтонації
160
()
використання безсполучникових складних речень у висловлюваннях розмовного. публіцистичного і художнього стилю
161
()
опис у художньому творі
162
()
основні ознаки (повторення)
163
()
структура
164
()
мікротема й абзац
165
()
ключові слова
166
()
види й засоби міжфразного зв’язку
167
()
відоме
168
()
нове
169
()
повторення вивчених пунктограм у простому й складному реченнях
170
()
засвоєння фразеологізмів. крилатих висловів
171
()
засвоєння складних випадків слововживання
172
()
синонімічність синтаксичних конструкцій
173
()
оптимальне структурування абзаців і мікротем у висловлюваннях
174
()
слово як предмет вивчення
175
()
порядок слів у реченні
176
()
граматична основа
177
()
види речень
178
()
Я і українська мова й література
179
()
Я і Батьківщина (її природа. історія)
180
()
Я і національна культура (звичаї. традиції. свята. культура взаємин. українська пісня)
181
()
Я і мистецтво (традиційне й професійне)
182
()
Я і ти (члени родини. друзі. товариші). Я і ми (класний колектив. народ. людство)
183
()
Я як особистість
184
()
організаційно-контрольні
185
()
загальнопізнавальні (інтелектуальні. інформаційні)
186
()
творчі
187
()
естетико-етичні
188
()
українська мова
189
()
мова
190
()
розмова
191
()
засіб
192
()
речення
193
()
мовленнєва діяльність
194
()
розділові знаки
195
()
аудіювання
196
()
читання
197
()
мовлення
198
()
жанри мовлення
199
()
різні стилі
200
()
вимоги
201
()
правопис
202
()
орієнтовні вимоги
203
()
знання
204
()
мовленнєва змістова лінія
205
()
9 клас Українська мова
206
()
мовна змістова лінія
207
()
соціокультурна змістова лінія
208
()
діяльнісна (стратегічна) змістова лінія
209
()
відомості про мовлення
210
()
види робіт
211
()
міжпредметні зв'язки
212
()
види мовленнєвої діяльності
213
()
жанри
214
()
$1
215
()
сприймання чужого мовлення
216
()
відтворення готового тексту
217
()
створення власних висловлювань
218
()
$2
219
()
мовчки
220
()
вголос
221
()
перекази
222
()
діалог
223
()
монолог
224
()
ділові папери
225
()
$3
226
()
$4
227
()
синтаксис. пунктуація
228
()
повторення й систематизація вивченого
229
()
культура мовлення й стилістика
230
()
текст (риторичний аспект)
231
()
$5
232
()
пряма й непряма мова
233
()
складне речення і його ознаки
234
()
складносурядне речення
235
()
складнопідрядне речення
236
()
безсполучникове складне речення
237
()
складне речення з різними видами зв'язку
238
()
текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності
239
()
зв'язок
240
()
$6
241
()
лексикологія й фразеологія
242
()
$7
243
()
вид
244
()
підрядні частини
245
()
актуальне членування у висловлюванні
246
()
мовні аспекти вивчення речення
247
()
сфери відношень
248
()
види загально-навчальних умінь

Страницы: