Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська мова 7 класНАЗВА
1
()
власне мовлення
2
()
діалогічне мовлення
3
()
монологічне мовлення
4
()
стилі мовлення
5
()
оповідання
6
()
стаття
7
()
нарис
8
()
казка
9
()
п’єса
10
()
легенда
11
()
переказ
12
()
Частка в спонукальних і окличних реченнях
13
()
Використання вигуків для надання висловленню експресії й виразності.
14
()
текст
15
()
опис дій
16
()
роздум
17
()
читання вголос
18
()
Особливості вживання деяких прийменників з іменниками
19
()
Прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови (в-у. з-зі-із-зо)
20
()
сполучники у власних висловленнях
21
()
розповідний текст
22
()
публіцистичні тексти
23
()
художній текст
24
()
наукові тексти
25
()
Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення
26
()
частин складносурядного й складнопідрядного речень.
27
()
речення
28
()
словосполучення
29
()
форма
30
()
конструкції
31
()
Прислівник
32
()
загальне значення
33
()
морфологічні ознаки
34
()
синтаксична роль.
35
()
Синтаксис
36
()
Пунктуація
37
()
Дієприслівники й дієприслівникові звороти в ролі другорядних членів речення
38
()
Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничних дієприслівниках
39
()
залежне слово
40
()
помилки
41
()
однозвучні слова
42
()
Сполучники й сполучні слова.Розрізнення сполучників і однозвучних слів.
43
()
іменник
44
()
прикметник
45
()
числівники
46
()
займенники
47
()
Форми дієслова
48
()
Часи дієслова
49
()
Дієвідмінювання дієслів
50
()
Способи дієслів
51
()
Безособові дієслова
52
()
Способи творення дієслів
53
()
Уживання дієслова
54
()
Правопис прислівників.
55
()
Ступені порівняння прислівниківСтупені порівняння прислівників
56
()
Способи творення прислівників
57
()
правила
58
()
написання
59
()
Не / ні з різними частинами мови
60
()
окремо
61
()
разом
62
()
через дефіс
63
()
-бо
64
()
-но
65
()
-то
66
()
-от
67
()
-таки
68
()
розрізнення
69
()
орфограми
70
()
написання орфограми
71
()
Безособові дієслівні форми на -но_ -то
72
()
Правопис дієприкметників
73
()
Буква ь у дієсловах наказового способу
74
()
Активні й пасивні дієприкметники
75
()
Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу
76
()
Дієприкметниковий зворот
77
()
Правопис голосних у закінченнях дієприкметників
78
()
вміння
79
()
предмет вивчення
80
()
напам’ять
81
()
навчальний матеріал
82
()
Використання в мовленні безособових форм на -но_ - то
83
()
Синоніміка речень активного й пасивного стану
84
()
культура
85
()
історія
86
()
географія
87
()
мистецтво
88
()
біологія
89
()
хімія
90
()
Народна скульптура
91
()
Українське образотворче мистецтво
92
()
Малярство
93
()
Іконопис
94
()
Народний живопис
95
()
твір
96
()
народ
97
()
традиції
98
()
цінності
99
()
духовність
100
()
Народні пісні
101
()
Моральні цінності і чесноти людини
102
()
Родинні виховні традиції українців
103
()
приказки й прислів’я про родинно-сімейні стосунки
104
()
Друзі сім’ї й мої друзі
105
()
стилістична помилка
106
()
стилістичні помилки
107
()
ділових паперів (інструкція) з дієсловами у 3 особі множини
108
()
Засвоєння дієслівних словосполучень із керованим залежним словом
109
()
Уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших
110
()
Складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами у 2 ос.однини
111
()
замітка
112
()
розписка
113
()
розмовний
114
()
художній
115
()
науковий
116
()
офіційно-діловий
117
()
публіцистичний
118
()
типи
119
()
розповідь
120
()
опис зовнішності людини
121
()
процесу праці
122
()
роздум дискусійного характеру
123
()
жанри оповідання
124
()
поняття про публіцистичний стиль
125
()
мікротема тексту
126
()
складний план власного висловлювання
127
()
типи мовлення
128
()
мовчки
129
()
виразне читання текстів
130
()
ознайомлювальне
131
()
вивчальне
132
()
переглядове
133
()
опис
134
()
пісня
135
()
байка
136
()
загадка
137
()
прислів’я
138
()
приказки
139
()
художні
140
()
науково-популярні
141
()
публіцистичні
142
()
говоріння
143
()
письмо
144
()
простий
145
()
складний
146
()
ділові папери (розписка)
147
()
діалогічне
148
()
монологічне
149
()
письмова характеристика літературного героя
150
()
елементарний аналіз змісту й художніх засобів твору-живопису про подвиг людей
151
()
передача динаміки дій (образотворче мистецтво)
152
()
нариси на суспільну тему (історія)
153
()
Вступ. Мова – скарбниця духовності народу
154
()
узагальнення й систематизація вивченого про частини мови. їх правопис і використання в мовленні
155
()
розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
156
()
частини мови. вивчені групи орфограм
157
()
І і ІІ дієвідміни
158
()
неозначена форма (інфінітив) та особові форми
159
()
безособові форми на -но. -то
160
()
доконаний
161
()
недоконаний
162
()
теперішній
163
()
минулий
164
()
майбутній
165
()
дійсний
166
()
умовний
167
()
наказовий
168
()
НЕ з дієсловами (повторення)
169
()
-ться. -шся в кінці дієслів (повторення)
170
()
букви е. и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін (повторення)
171
()
буква ь у дієсловах наказового способу
172
()
вимова на -шся. -ться
173
()
чергування приголосних
174
()
уживання дієслів-синонімів.антонімів у переносному значенні
175
()
засвоєння найуживаніших фразеологізмів
176
()
уживання дієслова в ролі різних членів речення
177
()
засвоєння дієслівних словосполучень із керованим залежним словом
178
()
уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших
179
()
складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами у 2 ос.однини. ділових паперів (інструкція) з дієсловами у 3 особі множини
180
()
метафора. уособлення (література)
181
()
творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу
182
()
дієприкметниковий зворот
183
()
голосних у закінченнях дієприкметників
184
()
відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)
185
()
голосні і приголосні у суфіксах дієприкметників
186
()
Н у дієприкметниках та НН у прикметниках дієприкметникового походження
187
()
Не з дієприкметниками
188
()
дієприкметникові синоніми. антоніми
189
()
фразеологізми (приказки й прислів’я). крилаті вислови. до складу яких входять дієприкметники
190
()
уживання дієприкметників і дієприкметникових зворотів у ролі другорядних членів речення
191
()
розділові знаки при дієприкметникових зворотах
192
()
правильне використання активних дієприкметників у мовленні
193
()
побудова речень із дієприкметниковими зворотами
194
()
синоніміка складних і простих речень із дієприкметниковими зворотами
195
()
використання в мовленні безособових форм на -но. -то
196
()
створення текстів-описів з уживанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів
197
()
дієприкметники як засіб творення образності (література)
198
()
дієприкметники у наукових текстах (історія. географія. біологія. фізика)
199
()
загальне значення. морфологічні ознаки. синтаксична роль
200
()
дієприслівниковий зворот
201
()
коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові
202
()
НЕ з дієприслівниками
203
()
дієприслівникові синоніми й антоніми
204
()
найуживаніші фразеологізми (у т.ч. приказки й прислів’я) з дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами
205
()
пунктуація
206
()
дієприслівники й дієприслівникові звороти в ролі другорядних членів речення
207
()
розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничних дієприслівниках
208
()
правильне вживання дієприслівників у власному мовленні.дотримання інтонації в реченнях із дієприслівниковим зворотом
209
()
використання дієприслівників та дієприслівникових зворотів для зв’язку речень у тексті
210
()
для створення образності (художня література)
211
()
в наукових текстах (історія. географія. біологія. фізика)
212
()
наголос
213
()
розряди (практично)
214
()
ступені порівняння
215
()
способи творення
216
()
букви Н та НН у прислівниках
217
()
НЕ і НІ з прислівниками
218
()
и та і в кінці прислівників
219
()
-о .-е. утворених від прикметників і дієприкметників
220
()
написання окремо. разом і через дефіс
221
()
написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз. з дня на день
222
()
прислівники-синоніми й антоніми
223
()
прислівники-омоніми до іменників із прийменниками
224
()
фразеологізми й крилаті вислови
225
()
прислівник у ролі головних і другорядних членів речення
226
()
правильне наголошування
227
()
використання прислівників як засобу зв’язку речень у тексті й засобу підсилення виразності мовлення
228
()
як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні
229
()
види за будовою
230
()
непохідні
231
()
написання разом. окремо і через дефіс
232
()
прийменники-синоніми й антоніми
233
()
прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення
234
()
особливості вживання деяких прийменників з іменниками
235
()
прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови (в-у. з-зі-із-зо)
236
()
використання прийменника в мовленні для відтворення логічних зв’язків
237
()
стилістичне використання повтору прийменника в народнопоетичній творчості
238
()
використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх і наукових текстах
239
()
сурядності
240
()
підрядності
241
()
сполучники й сполучні слова
242
()
за будовою
243
()
походженням
244
()
способом використання
245
()
просте
246
()
складне
247
()
написання разом та окремо
248
()
розрізнення сполучників і однозвучних слів
249
()
сполучники-синоніми й антоніми. фразеологізми й крилаті вислови зі сполучниками
250
()
сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення. частин складносурядного й складнопідрядного речень
251
()
використання в мовленні сполучників-синонімів
252
()
сполучник для зв’язку речень у тексті і як засіб створення антитези
253
()
використання похідних складених сполучників у наукових текстах
254
()
як службова частина мови
255
()
розряди часток за значенням
256
()
із займенниками й прислівниками (повторення)
257
()
-бо. -но. -то. -от. -таки
258
()
НЕ. НІ з різними частинами мови (узагальнення)
259
()
частки синоніми й антоніми
260
()
фразеологізми й крилаті вислови з частками
261
()
спонукальне
262
()
окличне
263
()
виразне читання речень із частками
264
()
використання часток для підсилення виразності мовлення
265
()
використання часток як виражального засобу в художніх творах (література)
266
()
як особлива частина мови
267
()
групи за значенням
268
()
дефіс
269
()
кома і знак оклику
270
()
найуживаніші фразеологізми (зокрема приказки й прислів’я) з вигуками
271
()
вигук у ролі головних і другорядних членів речення
272
()
правильне читання речень із вигуками
273
()
використання вигуків для надання висловленню експресії й виразності
274
()
використання вигуків як засобу виразності в художніх творах (література)
275
()
Я і українська мова й література
276
()
Я і Батьківщина (її природа. історія)
277
()
Я і національна культура (звичаї. традиції. свята. культура взаємин. українська пісня)
278
()
Я і мистецтво (традиційне й професійне)
279
()
Я і ти (члени родини. друзі. товариші). Я і ми (класний колектив. народ. людство)
280
()
Я як особистість
281
()
організаційно-контрольні
282
()
загальнопізнавальні (інтелектуальні. інформаційні)
283
()
творчі
284
()
естетико-етичні
285
()
жанри мовлення
286
()
мовлення
287
()
культура мовлення
288
()
читання
289
()
мовні засоби
290
()
слово
291
()
частина мови
292
()
дієслово
293
()
прислівник
294
()
прийменник
295
()
сполучник
296
()
частка
297
()
вигук
298
()
Правопис
299
()
орфографія
300
()
Написання часток
301
()
Написання прислівників
302
()
вивчення
303
()
знання
304
()
література
305
()
стилістика
306
()
$1
307
()
мовленнєва змістова лінія
308
()
7 клас Українська мова
309
()
мовна змістова лінія
310
()
соціокультурна змістова лінія
311
()
діяльнісна (стратегічна) змістова лінія
312
()
відомості про мовлення
313
()
види робіт
314
()
міжпредметні зв'язки
315
()
практично
316
()
повторення вивченого
317
()
сприймання чужого мовлення
318
()
відтворення готового тексту
319
()
створення власних висловлювань
320
()
вголос
321
()
різновиди
322
()
аудіювання
323
()
стиль
324
()
тип
325
()
жанр
326
()
переказ за планом
327
()
повторення та узагальнення вивченого
328
()
морфологія. орфографія
329
()
форми
330
()
час
331
()
спосіб
332
()
фонетика. орфоепія
333
()
дієприкметник
334
()
дієприслівник
335
()
вид
336
()
правопис
337
()
лексикологія й фразеологія
338
()
синтаксис
339
()
культура мовлення й стилістика
340
()
текст (риторичний аспект)
341
()
міжпредметні зв’язки
342
()
$2
343
()
синтаксис. пунктуація
344
()
вкористання
345
()
$3
346
()
$4
347
()
використання дієприслівника
348
()
використання прислівників у стилях
349
()
$5
350
()
використання прислівників у тексті
351
()
$6
352
()
похідні
353
()
$7
354
()
$8
355
()
види сполучників у реченні
356
()
використання у реченні
357
()
$9
358
()
частка в реченні
359
()
$10
360
()
$11
361
()
сфери відношень
362
()
види загально-навчальних умінь

Страницы: