Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська мова 6 класНАЗВА
1
()
культура мовлення
2
()
стилістика
3
()
вимоги
4
()
багатство української мови
5
()
етика спілкування
6
()
вчинки
7
()
фразеологія
8
()
Граматика
9
()
орфоепія
10
()
фонетика
11
()
орфографія
12
()
Словотвір. Твірне слово - база для утворення іншого слова.Основні способи словотворення: префіксальний
13
()
безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів
14
()
суфіксів і закінчення)
15
()
перехід слів з однієї частини мови в іншу.
16
()
слово
17
()
лексичне значення слова
18
()
лексичні групи
19
()
частини мови
20
()
морфологія
21
()
морфологічні ознаки
22
()
пасивна лексика
23
()
пласти лексики
24
()
застарілі слова
25
()
архаїзми
26
()
історизми
27
()
неологізми
28
()
традиції
29
()
свята
30
()
звичаї
31
()
українська пісня
32
()
культура взаємин
33
()
лексичне значення
34
()
групи слів за значенням
35
()
значення фразеологізмів
36
()
слова
37
()
походженням
38
()
уживанням у мові
39
()
прислів’їв
40
()
приказок
41
()
крилатих висловів
42
()
діалектизмів
43
()
професійних слів
44
()
термінів
45
()
архаїзмів
46
()
неологізмів і фразеологізмів у художніх і науково-публіцистичних текстах
47
()
крилаті вислови
48
()
приказки
49
()
загадка
50
()
вірш
51
()
казка
52
()
байка
53
()
Джерела українських фразеологізмів
54
()
Фразеологізми в ролі членів речення
55
()
жанри мовлення
56
()
оповідання
57
()
повідомлення
58
()
оголошення
59
()
роль прикметників у досягненні точності й виразності мовлення
60
()
виразне читання
61
()
риторичний аспект
62
()
спосіб творення відомих слів
63
()
а також поетичних неологізмів
64
()
говоріння
65
()
написання
66
()
помилки
67
()
словник української мови
68
()
тлумачний словник
69
()
слухання
70
()
діалогічне мовлення
71
()
монологічне мовлення
72
()
Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників
73
()
іменників спільного роду
74
()
Уживання відмінкових форм іменників
75
()
кличного відмінка при звертанні
76
()
знання
77
()
уміння
78
()
навички
79
()
удосконалення навичок
80
()
суфіксальний
81
()
префіксально-суфіксальний
82
()
складання основ (або слів)
83
()
абревіатури
84
()
префіксальний
85
()
безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів. суфіксів і закінчення)
86
()
перехід слів з однієї частини мови в іншу
87
()
учень
88
()
вчитель
89
()
уроки
90
()
правила
91
()
Правопис складних слів разом і через дефіс
92
()
написання слів з пів-
93
()
правопис складноскорочених слів
94
()
мовленнєва компетентність
95
()
мовна компетентність
96
()
соціокультурна компетентність
97
()
висловлювання на соціокультурну тему
98
()
утворення форм
99
()
Іменник як частина мови
100
()
займенник Іменники загальні й власні
101
()
конкретні та абстрактні. Збірні іменники.
102
()
загальний
103
()
власний
104
()
конкретний
105
()
абстрактний
106
()
збірний
107
()
рід (повторення)
108
()
спільного роду
109
()
число (повторення)
110
()
відмінки
111
()
особливості творення
112
()
перехід прикметників в іменники
113
()
назви істот
114
()
назви неістот
115
()
однина
116
()
множина
117
()
І відміна
118
()
ІІ відміна
119
()
ІІІ – IV відміна
120
()
чоловічий рід в родовому відмінку
121
()
мають форму лише множини
122
()
рід
123
()
Не з іменниками
124
()
у кличному відмінку
125
()
складні іменники
126
()
чоловічі і жіночі прізвища імена по батькові
127
()
велика буква і лапки у власних назвах
128
()
-ечок
129
()
-ечк
130
()
-ичок
131
()
-ичк
132
()
-інн (я)
133
()
-ення (-я)
134
()
-н (я)
135
()
-инн (я)
136
()
-ив (о)
137
()
-ев (о)
138
()
-а (-я)
139
()
-у (-ю)
140
()
синоніми
141
()
омоніми
142
()
повторення вивченого
143
()
розповідь й опис
144
()
розповідь з елементами роздуму
145
()
стаття
146
()
замітка
147
()
п’єса
148
()
прислів’я
149
()
приказка
150
()
фразеологізми в ролі членів речення
151
()
вставне слово
152
()
однорідний член
153
()
розділові знаки
154
()
інтонування
155
()
головний
156
()
другорядний
157
()
послідовний
158
()
паралельний
159
()
мікротема
160
()
тематичне речення
161
()
зачин
162
()
основна частина
163
()
кінцівка
164
()
відоме
165
()
нове
166
()
перехід з однієї групи в іншу
167
()
творення прикметників
168
()
засвоєння прикметників-означеньфразеологізмів
169
()
повна
170
()
коротка
171
()
тверда
172
()
м'яка
173
()
вищий
174
()
найвищий
175
()
якісний
176
()
написання не з прикметниками
177
()
складних прикметників разом і через дефіс
178
()
–н- і –нн-
179
()
прізвищ прикметникової форми
180
()
-еньк-
181
()
-есеньк-
182
()
-ісіньк-
183
()
-юсіньк-
184
()
-ськ-
185
()
-ев-(-єв-)
186
()
-ов-(-йов-.-ьов-)
187
()
-ин-
188
()
-ін-
189
()
-ичн-
190
()
-цьк-
191
()
-зьк-
192
()
-ств (о)
193
()
-зтв (о)
194
()
-цтв (о)
195
()
повторення про стилі мовлення
196
()
поняття про офіційно-діловий стиль
197
()
вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму
198
()
повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі
199
()
твір-опис природи за картиною в художньому стилі
200
()
науковий
201
()
розмовний
202
()
художній
203
()
офіційно-діловий
204
()
загальне значення
205
()
синтаксична роль
206
()
морфологічна ознака
207
()
порядкові
208
()
прості
209
()
складні
210
()
складені
211
()
відмінювання числівників
212
()
творення
213
()
засвоєння на позначення дат і часу (годин)
214
()
числівники у фразеологізмах
215
()
цілі
216
()
дробові
217
()
збірні
218
()
кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках
219
()
числівників для позначення дат. часу
220
()
буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках
221
()
роздільне написання складених числівників
222
()
написання разом порядкових числівників з -тисячний
223
()
поняття
224
()
джерела
225
()
фразеологізми у художньому творі
226
()
фразеологічний словник
227
()
прислів'я
228
()
крилаті вирази
229
()
афоризми
230
()
загальне уявлення
231
()
займенники я і ми
232
()
тема
233
()
основна думка
234
()
адресат мовлення
235
()
адресант мовлення
236
()
мета
237
()
місце
238
()
культура мовлення й стилістика
239
()
Я і національна культура
240
()
родинно-побутова культура українців
241
()
у простому реченні
242
()
слова зі звертаннями й вставними словами
243
()
частини мови якими виражаються
244
()
особовий займенник Ви у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи
245
()
вивченого про мовлення
246
()
вивченого про текст
247
()
відомостей про стилі мовлення
248
()
вивченого про типи мовлення
249
()
в кінці року
250
()
художніх текстів розповідного характеру з елементами опису приміщення
251
()
наукового стилю з елементами роздуму
252
()
художнього стилю із творчим завданням
253
()
простим
254
()
складним
255
()
тлумачний словник української мови
256
()
іншомовних слів
257
()
фразеологічний
258
()
словотвірний
259
()
Я і українська мова й література
260
()
Я і Батьківщина
261
()
Я і мистецтво
262
()
Я і ти. Я і ми
263
()
організаційно-контрольні
264
()
інтелектуальні
265
()
інформаційні
266
()
творчі
267
()
естетико-етичні
268
()
власне українські
269
()
запозичені
270
()
активна
271
()
пасивна
272
()
офіційно-ділова
273
()
використання у власному мовленні
274
()
загальновживана
275
()
стилістично забарвлена
276
()
діалекна
277
()
професійна
278
()
терміни
279
()
просторічна
280
()
словотвірний ланцюжок
281
()
словотвірний розбір слова
282
()
словотвірний словник
283
()
безафіксний
284
()
складання основ
285
()
прехід з однієї частини мови в іншу
286
()
мовленнєва
287
()
мовна
288
()
діяльнісна
289
()
я і ми в спілкуванні
290
()
присвійний
291
()
відносний
292
()
зворотний
293
()
питальний
294
()
означальний
295
()
неозначений
296
()
займенника в іменник і частку
297
()
числівника й прикметника в займенник
298
()
разом і через дефіс неозначених займенників
299
()
із прийменниками окремо
300
()
особовий
301
()
вказівний
302
()
займенників для зв’язку речень у тексті
303
()
Ви у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи
304
()
фразеологізмів. прислів’їв. крилатих висловів. до складу яких входять займенники
305
()
учнями на уроках історії. географії. літератури. предметах природничо-математичного циклу
306
()
українська літературна мова
307
()
мова
308
()
мовлення
309
()
норми української літературної мови
310
()
спілкування
311
()
звертання
312
()
лексикологія
313
()
лексика
314
()
лексика української мови
315
()
фразеологізм
316
()
стилістична роль
317
()
$1
318
()
текст
319
()
художній текст
320
()
жанри
321
()
читання
322
()
аудіювання
323
()
словник
324
()
розуміння
325
()
навчання
326
()
Основні способи словотворення
327
()
$2
328
()
компетентність
329
()
роль діалектизмів
330
()
прикметник
331
()
числівник
332
()
іменник
333
()
Українська мова 6 клас
334
()
речення
335
()
стиль
336
()
культура
337
()
повторення
338
()
переказ
339
()
лінія
340
()
словотвір
341
()
вимоги компетентності
342
()
займенник
343
()
як частина мови
344
()
незмінювані
345
()
використання в мовленні
346
()
форма
347
()
відмінювання
348
()
правопис
349
()
букви в закінченнях чоловічого роду другої відміни
350
()
букви е. и. і в суфіксах
351
()
сполучення різних типів
352
()
просте
353
()
складне
354
()
члени речення
355
()
види зв'язку
356
()
ступінь порівняння
357
()
група
358
()
за значенням
359
()
написання із суфіксами
360
()
букви е. о. и в прикметникових суфіксах
361
()
приголосних при творенні відносних прикметників. іменників із
362
()
$3
363
()
типи
364
()
$4
365
()
кількісні
366
()
вживання
367
()
різновиди
368
()
складники
369
()
$5
370
()
за планом
371
()
діяльнісна (стратегічна)
372
()
сфери відношень
373
()
соціокультурна
374
()
види вмінь
375
()
за походженням
376
()
за вживанням
377
()
основні способи
378
()
$6
379
()
$7
380
()
$8
381
()
$9
382
()
розряд за значенням
383
()
перехід з однієї частини мови в іншу
384
()
використання
385
()
$10
386
()
заперечний
387
()
приставний н
388
()
$11

Страницы: