Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська мова 5 класНАЗВА
1
()
державна мова України
2
()
національна культура
3
()
родинно-побутова культура
4
()
Прислів’я
5
()
приказки
6
()
співвідносні зі словосполученням і реченнями
7
()
розрізнення літературної норми
8
()
розрізнення лексичної норми
9
()
розрізнення літературної лексичної норми
10
()
уникнення помилок
11
()
граматика
12
()
синтаксис
13
()
пунктуація
14
()
орфографія
15
()
Частини мови; основні способи їх розпізнавання. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник. Дієслово. Прислівник. Прийменник. Сполучник.
16
()
приголосні звуки
17
()
голосні звуки
18
()
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків
19
()
дзвінкі й глухі
20
()
Позначення звуків мовлення на письмі
21
()
Співвідношення звуків і букв
22
()
Ненаголошені голосні [е]. [и].[о] у коренях слів
23
()
Ненаголошені голосні.що не перевіряються наголосом
24
()
Транскрипція
25
()
головны члени речення
26
()
Другорядні члени речення
27
()
Приголосні тверді й м'які
28
()
вимова звуків.що позначаються буквами ґ і г
29
()
Алфавіт (абетка_азбука)
30
()
Звукове значення букв я.ю.є.ї.щ
31
()
Склад
32
()
Наголос
33
()
Орфоепічний словник і словник наголосів
34
()
Вимова наголошених і ненаголошених голосних
35
()
монологічне мовлення
36
()
діалогічне мовлення
37
()
види мовленнєвої діяльності
38
()
висловлювання
39
()
риторичний аспект
40
()
логічний наголос
41
()
пауза
42
()
темп
43
()
мелодика
44
()
тембр голосу
45
()
культура мовлення
46
()
виразність
47
()
багатство
48
()
точність
49
()
логічна послідовність
50
()
Не з дієсловами
51
()
Знак м’якшення
52
()
Правопис
53
()
Велика буква і лапки в іменниках
54
()
Правопис -шся.-ться у кінці дієслів
55
()
Написання прийменників з іншими частинами мови
56
()
Правопис вивчених прислівників
57
()
Апостроф
58
()
іменників
59
()
прикметників
60
()
дієслів
61
()
розповідь
62
()
опис
63
()
роздум
64
()
простий план
65
()
побудова
66
()
думка
67
()
Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова
68
()
його форми й речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення
69
()
Речення
70
()
його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом
71
()
Види речень за метою висловлювання: розповідні
72
()
питальні
73
()
спонукальні. Окличні речення
74
()
Правопис. Розділові знаки в кінці речень . Пунктуаційна помилка та її умовне позначення
75
()
готовий текст
76
()
знайомі тексти
77
()
незнайомі тексти
78
()
художній текст
79
()
науково-популярні тексти
80
()
Діалог
81
()
Розділові знаки при прямій мові
82
()
Використання звертань і вставних слів у розмовному й художньому стилях мовлення
83
()
Пряма мова
84
()
лист
85
()
оповідання
86
()
відгук
87
()
замітка
88
()
Однозначні й багатозначні слова
89
()
Доцільність використання слів із переносним значенням
90
()
Лексичне значення слова
91
()
Засвоєння словосполучень
92
()
синонімічні словосполучення
93
()
види речень
94
()
Граматика
95
()
Роль вивчених частин мови в побудові речення і висловленні думки
96
()
і
97
()
та
98
()
й
99
()
а
100
()
але
101
()
слововживання
102
()
синоніми
103
()
антоніми
104
()
омоніми
105
()
крилаті вислови
106
()
Лексикологія
107
()
у прямому значенні
108
()
у переносному значенні
109
()
словник української мови
110
()
орфоепічний словник
111
()
орфографічний словник
112
()
етимологічний словник
113
()
ресурси
114
()
навчання
115
()
Інтернет
116
()
життя
117
()
учень
118
()
учениця
119
()
художня література
120
()
підручник
121
()
Орфоепія й орфографія
122
()
Синтаксис і пунктуація
123
()
Будова слова й орфографія
124
()
Фонетика й графіка
125
()
загальне уявлення
126
()
аудіювання
127
()
усне
128
()
письмове
129
()
діалогічне
130
()
монологічне
131
()
бути ввічливим. доброзичливим
132
()
уважно слухати співрозмовника
133
()
не розмовляти без потреби голосно
134
()
не використовувати грубих слів
135
()
говорити про те. що цікаво адресатові
136
()
змістовність
137
()
доречність
138
()
правильність
139
()
продукт мовленнєвої діяльності
140
()
змістова
141
()
композиційна
142
()
тема
143
()
основна думка
144
()
задум
145
()
мікротема
146
()
мета
147
()
ключові слова
148
()
усна
149
()
письмова
150
()
вступ
151
()
основна частина
152
()
кінцівка
153
()
науковий
154
()
публіцистичний
155
()
офіційно-діловий
156
()
побутова
157
()
соціокульно-культурна
158
()
наукова (навчально-наукова)
159
()
суспільна
160
()
офіційно-ділова
161
()
аудіювання (слухання-розуміння)
162
()
читання (мовчки і вголос)
163
()
говоріння
164
()
письмо
165
()
значення в житті суспільства
166
()
поняття державної мови
167
()
Українська мова - державна мова України
168
()
«Мова – найцінніший скарб. мудра берегиня народу»
169
()
«Чому треба берегти рідну мову»
170
()
основні способи розпізнавання
171
()
іменник
172
()
прикметник
173
()
числівник
174
()
займенник
175
()
прислівник
176
()
прийменник
177
()
відомості
178
()
відмінність від слова й речення
179
()
головне слово
180
()
залежне слово
181
()
лексичні
182
()
фразеологічні
183
()
засвоєння. у яких трапляються помилки
184
()
прислів’я. приказки
185
()
з одним головним членом (загальне ознайомлення)
186
()
інтонування
187
()
використання у вивчених стилях мови
188
()
підмет
189
()
присудок
190
()
розповідні
191
()
спонукальні
192
()
окличні
193
()
додаток
194
()
означення
195
()
обставина
196
()
узагальнювальне слово
197
()
синонімічність різних видів
198
()
розділові знаки в кінці речень
199
()
пунктуаційна помилка та її позначення
200
()
кома між однорідними членами
201
()
двокрапка і тире при узагальнювальних словах
202
()
виділення вставних слів на письмі
203
()
кома між частинами складного речення. з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
204
()
безсполучниковий
205
()
сполучниковий
206
()
залежне
207
()
головне
208
()
спільнокореневі слова й форми слова
209
()
незмінні
210
()
змінні
211
()
ключове в тексті
212
()
походження (етимологія)
213
()
виділення на письмі комами
214
()
закінчення
215
()
корінь
216
()
суфікс
217
()
префікс
218
()
в змісті й побудові висловлювання
219
()
пунктуаційна та її умовне позначення
220
()
граматична та її умовне позначення
221
()
орфоепічна
222
()
орфографічна та її умовне позначення
223
()
уникнення помилок. пов'язаних із невиправданим уживанням спільнокореневих слів
224
()
спілкування як важливий складник культури людини
225
()
культура мовлення й стилістика
226
()
Я і національна культура
227
()
коріння української культури
228
()
залишки Трипільської культури
229
()
функції сім’ї
230
()
глибока й всеперемагаюча материнська
231
()
батьківська любов до дітей
232
()
шанобливе ставлення до бабусі й дідуся
233
()
прив’язаність до отчого дому
234
()
словникові статті у словниках різних типів
235
()
орфоепічний
236
()
наголосів
237
()
орфографічний
238
()
іншомовних слів
239
()
тлумачний і перекладний
240
()
антонімів (ознайомлення)
241
()
синонімів (ознайомлення)
242
()
етимологічний словник української мови
243
()
етикетного характеру
244
()
діалог-розпитування
245
()
за поданим початком.малюнками
246
()
тире при діалозі
247
()
правильне інтонування речень
248
()
роль у художніх творах
249
()
роль у реченні
250
()
розділові знаки (повторення)
251
()
розмовний
252
()
художній
253
()
нові слова (зокрема власне українські) і фразеологізми
254
()
прислів’я
255
()
словосполучення. у яких трапляються помилки у формі залежного слова
256
()
складні випадки слововживання
257
()
фонетична транскрипція (повторення)
258
()
ьо
259
()
йо
260
()
мови
261
()
чергування (практично)
262
()
подвоєння на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
263
()
позначення на письмі
264
()
уподібнення
265
()
ґ
266
()
г
267
()
голосних
268
()
приголосних
269
()
вивчені прислівники
270
()
знак м’якшення й апостроф
271
()
велика буква і лапки в іменниках
272
()
прийменники з іншими частинами мови
273
()
основні правила переносу
274
()
вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення)
275
()
при прямій мові
276
()
при звертанні
277
()
складати й редагувати висловлення на основі власного досвіду
278
()
лаконічно формулювати теми усних і письмових висловлювань
279
()
поширювати думку за допомогою другорядних членів речення
280
()
складати висловлювання типу опису й розповіді. а також діалоги
281
()
складати повідомлення. що містять висловлювання відомих людей
282
()
правильної вимови голосних і приголосних звуків у процесі виступів з повідомленнями й творами на певну соціокультурну тему
283
()
висловлювати власні думки й почуття. виражати особисту позицію щодо ставлення до світу
284
()
увиразнювати мовлення за допомогою лексичних засобів
285
()
знаходити інформацію до обраної теми. аналізувати її
286
()
добирати ключові слова для висловлювання. розташовувати їх у логічній послідовності відповідно до задуму
287
()
звуків
288
()
наголошених і ненаголошених голосних
289
()
правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних
290
()
використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження
291
()
приголосних звуків
292
()
правильна вимова та написання слів з апострофом
293
()
пре-
294
()
при-
295
()
прі-
296
()
з-(зі-.с-)
297
()
роз-.без-
298
()
Історичне минуле України на різних етапах розвитку українського народу
299
()
Українська мова — державна мова України
300
()
Національна державна символіка України
301
()
Культурна спадщина України
302
()
Народні митці України
303
()
Видатні українці
304
()
Я – українець (українка)
305
()
мови в житті суспільства
306
()
лексичне значення слова
307
()
використання слів відповідно до їх значення
308
()
використання слів із переносним значенням стилістично забарвлених слів
309
()
як вид мовленнєвої діяльності (особливості)
310
()
швидкість
311
()
розуміння
312
()
запам’ятовування
313
()
виразне читання художніх науково-популярних текстів різних типів мовлення
314
()
комунікативна спрямованість
315
()
перекази
316
()
твори
317
()
Я і Батьківщина (її природа.історія
318
()
Історія мого міста. села – частина історії України
319
()
Запорізьке козацтво в українській історії й національній самосвідомості
320
()
Чому необхідно знати свою історію
321
()
Я і ми (класний колектив. народ_ людство
322
()
Національні звичаї. традиції обряди й свята
323
()
Народне українське мистецтво - вищий вияв творчого генія народу
324
()
Український народ
325
()
Мова – найцінніший скарб_мудра берегиня народу
326
()
Не хлібом єдиним живе людина
327
()
Народна пісня – душа народу
328
()
словник наголосів
329
()
ненаголошені голосні. що не перевіряються наголосом
330
()
логічний для виділення у вимові смислового навантаження
331
()
мовленнєва
332
()
мовна
333
()
соціокультурна
334
()
голосні у відмінкових закінченнях
335
()
правопис -шся -ться у кінці дієслів
336
()
словосполучень різної будови
337
()
простих речень різних видів
338
()
складних і простих речень
339
()
прямою
340
()
непрямою
341
()
найпоширеніші випадки голосних і приголосних звуків
342
()
чергування [о] —[а] [е] —[і] [е] —[и]
343
()
[о] —[а]
344
()
[е] —[і]
345
()
[е] —[и]
346
()
[о]. [е] з [і]
347
()
[е]—[о] після [ж]. [ч]. [ш]
348
()
[и]. [і] після [ж]. [ч].[ш]. [шч] та [г]. [к]. [х] у коренях слів
349
()
[г]. [к]. [х] – [ж]. [ч]. [ш] – [з']. [ц']. [с']
350
()
лексична помилка (практично)
351
()
однозначні слова
352
()
прямого
353
()
переносного
354
()
загальновживане (нейтральне)
355
()
стилістично забарвлене
356
()
тлумачний
357
()
перекладний
358
()
співвідношення звуків і букв
359
()
тверді
360
()
дзвінкі
361
()
глухі
362
()
подвоєння на позначення подовжених
363
()
загальних
364
()
власних
365
()
ь
366
()
я
367
()
ю
368
()
є
369
()
ї
370
()
щ
371
()
українська літературна мова
372
()
мова
373
()
історія
374
()
норми української літературної мови
375
()
фонетика
376
()
орфоепія
377
()
лексикологія
378
()
звуки мовлення
379
()
вимова
380
()
речення
381
()
мовлення
382
()
Використання інтонації як риторико-мелодійного боку мовлення
383
()
Голосні у відмінкових закінченнях
384
()
типи мовлення
385
()
план
386
()
жанри мовлення
387
()
текст
388
()
стиль
389
()
використання
390
()
слово
391
()
словосполучення
392
()
Використання прийменників та сполучників для зв'язку слів у реченні
393
()
Уживання вивчених частин мови як синонімів і антонімів
394
()
словник
395
()
джерела
396
()
Українська мова 5 клас
397
()
види робіт
398
()
частини мови
399
()
синтаксис й пунктуація
400
()
помилка
401
()
культура
402
()
діалог
403
()
звертання
404
()
засвоєння
405
()
звуки
406
()
вміння
407
()
Україна
408
()
значення
409
()
читання
410
()
народ
411
()
наголос
412
()
лінія
413
()
синонімічність
414
()
чергування
415
()
букви
416
()
види
417
()
різновиди
418
()
правила
419
()
вимоги
420
()
типи
421
()
жанри
422
()
єдність
423
()
істотні ознаки
424
()
структура
425
()
форма
426
()
сфера використання
427
()
відтворення готового тексту
428
()
створення власних висловлювань
429
()
$1
430
()
дієслово
431
()
$2
432
()
сполучник
433
()
правопис
434
()
граматична основа
435
()
види за метою висловлюбвання (повторення)
436
()
члени речення
437
()
з однорідними членами зі сполучниками
438
()
будова
439
()
другорядні
440
()
однорідні
441
()
способи вираження
442
()
прості
443
()
складні
444
()
зв'язок
445
()
вставне
446
()
узагальнювальне
447
()
значущі частини (повторення і поглиблення)
448
()
групи за значенням
449
()
основа
450
()
родинно-побутова
451
()
використання у стилях мовлення
452
()
$3
453
()
сполучення
454
()
приголосні
455
()
вимова звуків. що позначаються
456
()
розділові знаки
457
()
префіксів
458
()
$4
459
()
мовчки
460
()
вголос
461
()
простий готового тексту
462
()
колективно складений
463
()
для зв'язку слів у реченні
464
()
речення із мовою
465
()
основні випадки
466
()
повторення
467
()
ознайомлення зі словником
468
()
багатозначні слова
469
()
використання значення
470
()
$5
471
()
голосні
472
()
подвоєння у назвах
473
()
позначення м’якості приголосних на письмі буквами
474
()
звукове значення
475
()
м'які
476
()
у відмінкових закінченнях
477
()
$6

Страницы: