Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Інформатика 11 класНАЗВА
1
()
(33 години + 2 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)
2
()
Навчальні досягнення учнів
3
()
Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів
4
()
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму
5
()
Базові структури алгоритмів: слідування_ розгалуження_ повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Поняття про конструювання алгоритмів різними методами.
6
()
Побудова інформаційної моделі
7
()
Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати_ їх взаємозв’язок. Поняття про метод розв’язування задачі
8
()
Поняття програми
9
()
НАвчальні досягнення учнів
10
()
Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць
11
()
Запуск на виконання табличного процесора_ відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття книги_ аркуші_ рядки_ стовпці_ клітинки
12
()
Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту
13
()
Копіювання_ переміщення й видалення даних. Автозаповнення
14
()
Форматування даних_ клітинок і діапазонів клітинок
15
()
Використання найпростіших формул. Абсолютні_ відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання
16
()
Створення та настроювання діаграм_ вибір типу діаграми
17
()
Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора
18
()
Використання формул в електронних таблицях
19
()
Побудова діаграм
20
()
Призначення й використання основних математичних_ статистичних_ логічних функцій табличного процесора
21
()
Сортування й фільтрація даних у таблицях
22
()
Проміжні підсумки та зведені таблиці
23
()
Умовне форматування даних
24
()
Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора
25
()
Сортування та фільтрація даних
26
()
Поняття моделі даних_ бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД)
27
()
Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення_ атрибута_ ключа_ зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.
28
()
Поняття таблиці_ поля_ запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних
29
()
Властивості полів_ типи даних. Введення даних у таблиці. Призначення форм. Сортування_ пошук і фільтрація даних
30
()
Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів
31
()
Створення таблиць_ форм_ запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів. Редагування запитів і форм за допомогою конструктора
32
()
НАВчальні досягнення учнів
33
()
Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД
34
()
Створення бази даних в середовищі СУБД_ створення форм і введення даних
35
()
Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора
36
()
НАВЧальні досягнення учнів
37
()
Структура веб-сайтів_ різновиди веб-сайтів. гзновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів
38
()
Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів_ редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу
39
()
Автоматизоване створення статичної веб-сторінки_ вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічними даними_ створення гіперпосилань_ завантаження файлів
40
()
Основи веб-дизайну
41
()
Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології
42
()
Поняття блогу_ різновиди блогів. Створення й оформлення блогу_ публікація повідомлень та настроювання його параметрів
43
()
Автоматизоване створення веб-сайту
44
()
Створення й ведення власного блогу
45
()
Обмін даними між графічним редактором_ текстовим і табличним процесором_ системою керування базами даних_ засобом для розробки комп’ютерних презентацій
46
()
Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів
47
()
Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах
48
()
Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних
49
()
Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами
50
()
Розробка колективного проекту
51
()
Основи Інтернету
52
()
Основи створення комп’ютерних презентацій
53
()
Основи візуального програмування
54
()
Microsoft Excel у профільному навчанні
55
()
алгоритм
56
()
властивості алгоритмів
57
()
форми подання алгоритму
58
()
базові структури алгоритмів
59
()
графічні схеми базових структур алгоритмів
60
()
поняття про конструювання алгоритмів різними методами
61
()
виконавець алгоритму
62
()
поняття моделі
63
()
типи моделей
64
()
моделювання як метод дослідження об’єктів
65
()
побудова інформаційної моделі
66
()
основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера
67
()
поняття про метод розв’язування задачі
68
()
табличний процесор
69
()
поняття книги_ аркушу_ рядка_ стовпця_ клітинки
70
()
введення даних до клітинок і редагування їх вмісту
71
()
копіювання/ переміщення й видалення даних
72
()
сортування та фільтрація даних
73
()
навігація аркушем і книгою
74
()
посилання на клітинки інших аркушів та інших книг
75
()
форматування даних/ клітинок і діапазонів клітинок
76
()
абсолютні/ відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок
77
()
аналіз даних у середовищі табличного процесора
78
()
аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора
79
()
умовне форматування даних
80
()
створення та настроювання діаграм
81
()
вибір типу діаграми
82
()
побудова діаграм
83
()
системи опрацювання табличних даних
84
()
засоби опрацювання електронних таблиць
85
()
використання найпростіших формул
86
()
копіювання формул та модифікація посилань
87
()
використання формул в електронних таблицях
88
()
призначення й використання основних функцій табличного процесора
89
()
відкриття й збереження документа
90
()
використання засобів опрацювання електронних документів
91
()
імпорт та експорт файлів документів
92
()
веб-публікація документів
93
()
системи управління базами даних
94
()
поняття моделі даних/ бази даних
95
()
основні етапи роботи з базами даних
96
()
поняття відношення/ атрибута/ ключа/ зв’язку
97
()
відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних
98
()
поняття запиту до реляційної бази даних
99
()
робота з об’єктами бази даних
100
()
створення бази даних
101
()
створення форм і введення даних
102
()
поняття таблиці/ поля/ запису
103
()
властивості полів/ типи даних
104
()
створення таблиць/ форм/ запитів на вибірку даних
105
()
створення звітів за допомогою майстрів
106
()
створення запитів і звітів в режимі конструктора
107
()
структура веб-сайтів
108
()
різновиди веб-сайтів
109
()
різновиди веб-сторінок
110
()
етапи створення веб-сайтів
111
()
засоби автоматизованої розробки веб-сайтів
112
()
редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом
113
()
автоматизоване створення веб-сайту
114
()
автоматизоване створення статичної веб-сторінки
115
()
вибір типу й оформлення статичної веб-сторінки
116
()
наповнення веб-сторінки
117
()
поняття блогу
118
()
різновиди блогів
119
()
створення й оформлення блогу
120
()
публікація повідомлень та настроювання параметрів блогу
121
()
створення й ведення власного блогу
122
()
виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах
123
()
колективне виконання завдань з опрацювання даних
124
()
розробка колективного проекту
125
()
обмін даними між графічним редактором_ текстовим і табличним процесором/ системою керування базами даних/ засобом для розробки комп’ютерних презентацій
126
()
Інформатика. Навчальна програма для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальни закладів. гвень стандарту.
127
()
5. Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (5 год.)
128
()
6. Системи опрацювання табличних даних (11 год.)
129
()
7. Бази даних. Системи управління базами даних (9 год.)
130
()
8. Інформаційні технології (8 год.)
131
()
Перелік курсів за вибором_ що доповнюють зміст навчальної програми
132
()
5.1. Поняття моделі. Моделювання
133
()
5.2. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму
134
()
5.3. Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера
135
()
Практична робота №1
136
()
6.1. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)
137
()
6.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.)
138
()
Практична робота №2
139
()
Практична робота №3
140
()
Практична робота №4
141
()
Практична робота №5
142
()
Практична робота 6
143
()
Практична робота №7
144
()
Практична робота №8
145
()
Практична робота №9
146
()
8.1 Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (4 год.)
147
()
8.2. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (2 год.)
148
()
8.3. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (2 год.)
149
()
Практична робота № 10
150
()
Практична робота № 11
151
()
Практична робота №12
152
()
Практична робота №13
153
()
Алгоритми
154
()
Інформатика 11 клас
155
()
Електронні таблиці
156
()
Бази даних
157
()
Веб-сайт
158
()
Організації колективної роботи над завданням
159
()
клітинки
160
()
документ

Страницы: