Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

МАТЕМАТИКА 5-9 класНАЗВА
1
()
віди числа
2
()
дріб від числа
3
()
розкладання чисел
4
()
просте число
5
()
Поділ числа
6
()
раціональне число
7
()
ірраціональне число
8
()
дійсне число
9
()
ДРОБОВІ ЧИСЛА
10
()
Мішані числа
11
()
простих і складених чисел
12
()
парних і непарних чисел
13
()
чисел
14
()
що діляться націло
15
()
числа за його дробом
16
()
рівнобедрений трикутник
17
()
лінія трикутника
18
()
властивості функції
19
()
Властивості додавання.
20
()
Властивості множення.
21
()
властивість дробу
22
()
властивість відношення
23
()
властивості рівнянь
24
()
властивість пропорції.
25
()
Властивості додавання і множення раціональних чисел (117)
26
()
Властивості степеня з натуральним показником
27
()
властивість раціонального дробу
28
()
Властивості арифметичних квадратних коренів
29
()
властивості числових нерівностей
30
()
прогресії їх властивості
31
()
властивості геометричних фігур
32
()
Властивості кутів
33
()
Властивості прямокутних трикутників
34
()
властивості дотичної до кола
35
()
властивості паралелограму
36
()
властивості прямокутник
37
()
властивості ромба
38
()
властивості квадрата
39
()
властивості перпендикуляра
40
()
властивості похилої
41
()
властивості площі многокутника
42
()
властивості правильного многокутника
43
()
властивості переміщення (руху)
44
()
властивості перетворення подібності
45
()
властивості рівнобедреного трикутника
46
()
властивості зовнішнього кута трикутника
47
()
рівняння кола
48
()
Види кутів.
49
()
Бісектриса кута.
50
()
Суміжні та вертикальні кути
51
()
Кут між двома прямими
52
()
Сума кутів трикутника
53
()
Зовнішній кут трикутника
54
()
Вписані та центральні кути
55
()
Сума кутів опуклого многокутника
56
()
раціональний дріб
57
()
дріб до
58
()
нулі функції
59
()
квадратична функція
60
()
Область визначення
61
()
область значень функції.
62
()
Графік функції
63
()
Лінійна функція
64
()
плоский многокутник
65
()
ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ
66
()
Многокутник та його елементи
67
()
Опуклі та неопуклі многокутники
68
()
Многокутник
69
()
вписаний у коло
70
()
описаний навколо кола
71
()
означення синуса
72
()
означення понять
73
()
означення пропорції
74
()
означення перпендикулярних і паралельних прямих
75
()
напрям вектора
76
()
модуль вектора
77
()
множення вектора
78
()
колінеарні вектори
79
()
одиничний вектор
80
()
протилежні вектори
81
()
добуток вектора
82
()
модель текстової задачі
83
()
Комбінаторні задачі
84
()
Задача на побудову
85
()
розв’язування задач
86
()
найпростіших задач
87
()
поняття площі
88
()
формули площі
89
()
Площа круга
90
()
площі многокутника
91
()
Площі прямокутника
92
()
площа паралелограма
93
()
площа ромба
94
()
площа трикутника
95
()
площа трапеції
96
()
Площі подібних фігур
97
()
Площі поверхоньгеометричних тіл
98
()
координат точки
99
()
Геометричне місце точок
100
()
Симетрія відносно точки
101
()
вимога теореми
102
()
доведення теореми
103
()
твердження теореми
104
()
Теорема Вієта
105
()
Теорема Піфагора
106
()
Теореми косинусів і синусів (
107
()
Зміст навчального матеріалу
108
()
неправильні дроби
109
()
раціональні дроби
110
()
Правильні та неправильні дроби.
111
()
Найменший спільний знаменник дробів.
112
()
Порівняння дробів
113
()
буквені формули
114
()
формули довжини
115
()
формули суми
116
()
Формула коренів квадратного рівняння
117
()
Формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій. (237)
118
()
Формули суми перших n-членів арифметичної та геометричної прогресій. (238)
119
()
Формули для знаходження площі трикутника
120
()
Формули квадрата двочлена
121
()
формула різниці квадратів
122
()
формула суми і різниці кубів
123
()
Числові нерівності.
124
()
Нерівності зі змінними
125
()
гвносильні нерівності
126
()
Квадратна нерівність.
127
()
Нерівність трикутника.
128
()
цілі вирази
129
()
тотожні вирази
130
()
координатна площина
131
()
правила знаходження
132
()
знаходження ймовірності
133
()
координатна пряма
134
()
взаємне розміщення прямих
135
()
Сума кутів чотирикутника.
136
()
Вписані та описані чотирикутники.
137
()
Відрізок та його довжина
138
()
Вимірювання відрізків
139
()
Координати середини відрізка
140
()
Степінь натурального числа з натуральним показником (26)
141
()
Піднесення одночленів до степеня.
142
()
Степінь многочлена
143
()
Степінь із цілим показником
144
()
Формули суми перших n-членів арифметичної та геометричної прогресій.
145
()
Нескінченна геометрична прогресія та її сума
146
()
Сума кутів трикутника.
147
()
Сума кутів чотирикутника
148
()
тотожне перетворення
149
()
Система двох лінійних рівнянь
150
()
Лінійні рівняння та їх системи
151
()
Системи лінійних нерівностей
152
()
Система двох рівнянь з двома змінними
153
()
системі координат
154
()
Множення натуральних чисел
155
()
множення раціональних чисел
156
()
Множення одночленів
157
()
Множення вектора на число.
158
()
геометричні побудови
159
()
побудова бісектриси
160
()
довжина дуги
161
()
Довжина кола
162
()
Додавання натуральних чисел
163
()
Властивості додавання
164
()
Додавання звичайних дробів
165
()
Властивості додавання раціональних чисел
166
()
Додавання многочленів
167
()
Додавання векторів
168
()
значення синуса
169
()
значень числових виразів
170
()
значень функції
171
()
значень виразів
172
()
метод координат
173
()
координати середини відрізка
174
()
Координати вектора
175
()
Подібні члени многочлена
176
()
Додавання
177
()
віднімання і множення многочленів
178
()
Розкладання многочленів на множники
179
()
Лінійні нерівності з однією змінною
180
()
Системи лінійних нерівностей з однією змінною
181
()
елементи комбінаторики
182
()
навчальний матеріал
183
()
натуральним показником
184
()
цілим показником
185
()
співвідношення між сторонами
186
()
сторони прямокутного трикутника
187
()
геометрична прогресія
188
()
суми геометричної прогресії
189
()
Арифметична прогресія
190
()
стандартний вигляд многочлена
191
()
вигляд многочлена
192
()
стандартний вигляд числа
193
()
ознаки подібності
194
()
застосування подібності
195
()
Види трикутників
196
()
арифметичних квадратних коренів
197
()
Формула коренів
198
()
Середнє значення величини
199
()
залежність між величинами
200
()
спільний знаменник
201
()
однаковими знаменниками
202
()
спільного знаменника
203
()
Найменший спільний знаменник
204
()
нового знаменника
205
()
Площа круга.
206
()
Арифметичні дії
207
()
Віднімання натуральних чисел
208
()
віднімання звичайних дробів
209
()
віднімання раціональних чисел
210
()
віднімання многочленів
211
()
віднімання векторів
212
()
Ділення натуральних чисел
213
()
Ділення з остачею
214
()
ділення раціональних чисел
215
()
правила комбінаторики
216
()
використання комбінаторних правил
217
()
правила виконання
218
()
правила: множення
219
()
правила: додавання
220
()
ділення дробів
221
()
ознаки подільності
222
()
ознаки паралельності
223
()
відсоткове відношення
224
()
властивість відношення.
225
()
відношення довжини кола до
226
()
Теореми косинусів і синусів
227
()
значення косинуса
228
()
означення косинуса
229
()
рівня загальноосвітньої підготовки
230
()
Площа квадрата
231
()
Формули різниці квадратів
232
()
знаходження квадрата числа
233
()
порівняння раціональних чисел
234
()
бісектриси трикутника
235
()
бісектрис кутів трикутника
236
()
властивість бісектриси трикутника
237
()
Порівняння звичайних дробів
238
()
Додавання і віднімання звичайних дробів
239
()
Перетворення звичайних дробів у десяткові
240
()
прості множники
241
()
лінійні множники
242
()
Формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій.
243
()
загального члена арифметичної та геометричної прогресій
244
()
суми перших n членів цих прогресій
245
()
формул загальних членів
246
()
Відстань від точки до прямої
247
()
відстань між двома точками
248
()
відстані від точки до площини
249
()
вигляд одночлена
250
()
стандартний вигляд одночлена
251
()
Піднесення одночленів до степеня
252
()
серединних перпендикулярів до сторін трикутника
253
()
Перпендикуляр до площини
254
()
державні вимоги
255
()
Площа прямокутника
256
()
числові множини
257
()
переріз множин
258
()
єднання множин
259
()
Об’єднання та переріз множин
260
()
об’єднання та переріз числових множин
261
()
Координатний промінь
262
()
Запис десяткових дробів.
263
()
Порівняння десяткових дробів.
264
()
множення і ділення десяткових дробів
265
()
використанням означень
266
()
використання ознак подільності чисел
267
()
використання перетворень
268
()
використання комбінаторних правил суми та добутку
269
()
Зведення дробів
270
()
зведення подібних доданків
271
()
застосування правил
272
()
застосування правил комбінаторики
273
()
Ознаки рівності прямокутних трикутників. (277)
274
()
тангенс гострого кута прямокутного трикутника
275
()
Значення тангенса деяких кутів
276
()
тангенс кутів від 0° до 180°
277
()
десятковий запис
278
()
Запис десяткових дробів
279
()
запису натуральних чисел
280
()
запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу
281
()
запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів
282
()
запис числа в стандартному вигляді
283
()
запис періодичного десяткового дробу
284
()
Найбільший спільний дільник
285
()
Дільники натурального числа
286
()
розкладання натуральних чисел на прості множники
287
()
Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники (200)
288
()
ймовірності випадкової події
289
()
знаходження ймовірності випадкової події
290
()
частоти випадкової події
291
()
обчислення частоти випадкової події
292
()
Стовпчасті та кругові діаграми
293
()
аналіз стовпчастих діаграм
294
()
подання даних у вигляді діаграм
295
()
взаємне розміщення прямих на площині
296
()
Взаємне розміщення у просторі прямих
297
()
площин
298
()
прямої та площини.
299
()
приклади взаємного розміщення
300
()
розміщення точок на прямій
301
()
розміщення відносно заданої фігури
302
()
Цілі раціональні вирази
303
()
дробові раціональні вирази
304
()
перетворення раціональних виразів
305
()
формули різниці кубів
306
()
перетворення різниці двох многочленів у многочлен
307
()
знаходження різниці дробів
308
()
різниця векторів
309
()
математична модель реальних процесів
310
()
математична модель текстової задачі
311
()
аналіз співвідношень
312
()
співвідношення між членами прогресій
313
()
Співвідношення між сторонами і кутами трикутника
314
()
Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
315
()
приклади співвідношень
316
()
Квадратний тричлен.
317
()
Розкладання квадратного тричлена
318
()
означення квадратного тичлена
319
()
кореня квадратного тричлена
320
()
Симетрія відносно точки і прямої
321
()
центр симетрії
322
()
Геометричні тіла
323
()
тіла обертання
324
()
Нескінченні періодичні десяткові дроби. (88)
325
()
знаходження відсотка від числа
326
()
знаходження числа за його відсотком
327
()
Відсоткові розрахунки
328
()
задачі на відсотки
329
()
поняття арифметичного квадратного кореня
330
()
зміст понять
331
()
властивість пропорції
332
()
Ймовірність випадкової події
333
()
теорія ймовірностей
334
()
круговий циліндр
335
()
середину відрізка
336
()
формули координат середини відрізка
337
()
ознаки паралелограма
338
()
властивості паралелограма
339
()
Площі паралелограма
340
()
теорему про площу: паралелограма
341
()
Середня лінія трапеції
342
()
Площі трапеції
343
()
теорему про площу: трапеції
344
()
властивості переміщення
345
()
геометричне переміщення
346
()
різних видах переміщень
347
()
застосування переміщень
348
()
Число нуль.
349
()
умову рівності дробу нулю
350
()
Порівняння натуральних чисел
351
()
Порівняння десяткових дробів
352
()
правила: порівняння дробів
353
()
порівняння дробів
354
()
формули об’єму прямокутного паралелепіпеда
355
()
обчислення об’єму прямокутного паралелепіпеда
356
()
Об’єм куба
357
()
градусна міра
358
()
подільність натуральних чисел
359
()
використання ознак подільності
360
()
круговий сектор
361
()
площа сектора
362
()
Модуль числа
363
()
знаходження модуля числа
364
()
Взаємне розміщення у просторі
365
()
числове значення
366
()
числове значення виразу
367
()
значеннях змінних
368
()
Область визначення функції
369
()
знаходження області визначення функції
370
()
означення арифметичного квадратного кореня
371
()
застосування поняття арифметичного квадратного
372
()
знаходження арифметичного квадратного кореня
373
()
теорема фалеса
374
()
Узагальнена теорема Фалеса
375
()
навчальна програма
376
()
Програма з Математики
377
()
середнє арифметичне
378
()
знаходження середнього арифметичного
379
()
властивості середніх пропорційних
380
()
теорема про середні пропорційні відрізки
381
()
правила: порівняння
382
()
множення і ділення звичайних дробів
383
()
Скорочення дробу
384
()
Цілі числа
385
()
степенів з цілим показником
386
()
розкриття дужок
387
()
знаходження області визначення
388
()
визначення окремих характеристик
389
()
коренів квадратного рівняння
390
()
приклади квадратних рівнянь
391
()
квадратних рівнянь різних видів (повних
392
()
неповних
393
()
зведених)
394
()
означення квадратного рівняння
395
()
розв’язування квадратних рівнянь
396
()
квадратних рівнянь різних видів
397
()
різних видів трикутників
398
()
чотирикутники різних видів
399
()
Об’єднання множин
400
()
Об’єднання числових множин
401
()
об’єднання числових проміжків
402
()
числова послідовність
403
()
приклади: числової послідовності
404
()
означення вертикальні кути
405
()
властивості вертикальних кутів
406
()
перетині двох прямих
407
()
перетині паралельних прямих
408
()
обґрунтовує паралельність
409
()
дотичної до кола
410
()
властивості середньої лінії трикутника
411
()
властивості середньої лінії трапеції
412
()
приклади подібних трикутників
413
()
означення подібних трикутників
414
()
теорему про відношення площ подібних трикутників
415
()
означення: правильного многокутника
416
()
дуга кола
417
()
паралельне перенесення
418
()
Площі поверхонь геометричних тіл
419
()
площа поверхні многогранника
420
()
площа поверхні тіла обертання
421
()
формули площ поверхонь
422
()
приклади числових виразів
423
()
обчислення значень числових виразів
424
()
приклади буквені вирази
425
()
обчислення значень буквених виразів
426
()
периметр многокутника
427
()
формули: периметра
428
()
обчислення периметра многокутника
429
()
Округлення десяткових дробів
430
()
пряме і обернене твердження
431
()
Пряма пропорційні залежність
432
()
обернена пропорційна залежность
433
()
Функціональна залежність
434
()
Подібні доданки
435
()
Подібні трикутники
436
()
основні тотожності
437
()
реальні процеси
438
()
способи задання
439
()
даним значенням аргументу
440
()
Лінійне рівняння з однією змінною
441
()
Лінійне рівняння з двома змінними
442
()
діаграми правил комбінаторики
443
()
обчислення частоти
444
()
частота випадкової події
445
()
бчислення частоти випадкової події
446
()
способи подання
447
()
подання даних
448
()
способи подання даних
449
()
Вимірювання кутів
450
()
перетині двох прямих січною.
451
()
медіана трикутника
452
()
теорему: про медіани трикутника
453
()
Скалярний добуток векторів
454
()
розгортки призми
455
()
об’єму прямокутного паралелепіпеда
456
()
степінь натурального числа
457
()
властивості арифметичних дій з натуральними числами
458
()
піднесення натурального числа до степеня
459
()
порівняння натуральних чисел
460
()
пропорційний поділ
461
()
поділ даного відрізка навпіл
462
()
пряма пропорційність
463
()
спосіб підстановки
464
()
умова і вимога теореми
465
()
означення квадратного тричлена
466
()
розкладання квадратного тричлена
467
()
алгоритм побудови
468
()
основні алгоритми
469
()
Початкові відомості
470
()
суми нескінченної прогресії
471
()
суми нескінченної геометричної прогресії
472
()
нескінченна геометрична прогресія
473
()
знаходження невідомих елементів прогресій
474
()
Ознаки рівності прямокутних трикутників
475
()
перпендикуляр до відрізка
476
()
серединного перпендикуляра до відрізка
477
()
середня лінія трикутника
478
()
середня лінія трапеції
479
()
Приклади розгорток
480
()
піраміди
481
()
циліндра
482
()
конуса
483
()
малюнки
484
()
натуральне число
485
()
число
486
()
вигляд числа
487
()
трикутник
488
()
кут трикутника
489
()
прямокутний трикутник
490
()
подібні трикутники
491
()
властивість
492
()
лінійне рівняння
493
()
рівняння
494
()
квадратне рівняння
495
()
Кут
496
()
десятковий дріб
497
()
дріб
498
()
дріб від
499
()
звичайний дріб
500
()
функція

Страницы:   1 2