Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Фізика 11 класНАЗВА
1
()
(70 год_ 2 год на тиждень_ 4 год — резервний час)
2
()
Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля
3
()
Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми
4
()
Електроємність. Конденсатори та їхнє використання в техніці. Енергія електричного поля
5
()
Електричний струм. Електричне коло. Джерела таспоживачі елек-тричного струму. Електрорушійна сила
6
()
Закон Ома для повного кола. Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.
7
()
Електричний струм урізних середовищах (металлах/ рідинах/ газах) та його використання
8
()
Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провідності напівпровідників
9
()
Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів
10
()
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
11
()
Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела­ струму
12
()
Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом
13
()
Електричне поле заряджених кульок
14
()
Будова й дія конденсатора постійної та змінної ємності
15
()
Енергія зарядженого конденсатора
16
()
Залежність сили струму від ЕРС джерела та повного опору кола
17
()
Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля
18
()
Потік магнітної індукції. Дія магні-ного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца
19
()
Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми
20
()
Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом
21
()
Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор. Виробництво_ передача та використання енергії електричного струму
22
()
ДЕржавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
23
()
Дослідження явища електромагнітної індукції.
24
()
Дія магнітного поля на струм
25
()
Відхилення електронного пучка магнітним полем
26
()
Магнітний запис звуку
27
()
Електромагнітна індукція. Правило Ленца
28
()
Залежність ЕРС самоіндукції від швидкості зміни сили струму в колі та індуктивності провідника
29
()
Утворення змінного струму увитку під час його обертання вмаг-нітному полі
30
()
Осцилограми змінного струму
31
()
Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда_ період і частота коливань
32
()
гвняння гармонічних коливань. Вимушені коливання. Резонанс
33
()
Математичний маятник. Період коливань математичного маятника
34
()
Поширення механічних коливань упружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі
35
()
Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс
36
()
Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення_ довжина й частота електромагнітної хвилі
37
()
Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі й техніці
38
()
ДЕРжавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
39
()
Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань
40
()
Вільні коливання вантажу на нитці та вантажу на пружині
41
()
Вимушені коливання
42
()
Резонанс
43
()
Коливання тіл як джерел звуку
44
()
Роль пружного середовища у передачі звукових коливань
45
()
Залежність гучності звуку від амплітуди коливань
46
()
Залежність висоти тону від частоти коливань
47
()
Відбивання звукових хвиль
48
()
Застосування ультразвуку
49
()
Вільні електромагнітні коливання низької частоти­ вколиваль-ному контурі та залежність їхньої частоти від електроємності та індуктивності контуру
50
()
Випромінювання й приймання електромагнітних­ хвиль
51
()
Шкала електромагнітних хвиль
52
()
Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах
53
()
Поглинання й розсіювання світла. Відбивання й заломлення світла. Закони заломлення світла
54
()
Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція й дифракція світлових хвиль. Поляризація й дисперсія світла
55
()
Неперервний спектр світла. Спектроскоп
56
()
Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона
57
()
Фотоефект. гвняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція
58
()
Квантові генератори та їхнє застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
59
()
ДЕРЖавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
60
()
Спостереження інтерференції та дифракції світла
61
()
Світловод
62
()
Одержання інтерференційних смуг
63
()
Дифракція світла від вузької щілини та дифракційної ґратки
64
()
Дисперсія світла під час його проходження крізь тригранну призму
65
()
Фотоефект на пристрої з цинковою пластинкою
66
()
Люмінесценція
67
()
Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора
68
()
Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні ймолекулярні спектри
69
()
Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання
70
()
Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили та їхні особливості. Стійкість ядер
71
()
Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер
72
()
Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Ядерна енергетика таекологія. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання
73
()
Період піврозпаду. Отримання й застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини
74
()
Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання
75
()
ЛАБОраторна робота
76
()
ДЕМОНстрації
77
()
ДЕРЖАвні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
78
()
Визначення енергії зарядженого конденсатора
79
()
Дослідження електричних кіл
80
()
Визначення довжини світлової хвилі
81
()
Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
82
()
Вивчення будови дозиметра й складання радіологічної карти місцевості
83
()
Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографі-ями
84
()
ДЕРЖАВні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
85
()
Фізика й науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу
86
()
Роль науки в житті людини та суспільному розвитку. Сучасні уявлення про будову речовини
87
()
ДЕРЖАВНі вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
88
()
коливальний рух
89
()
власні
90
()
вимушені
91
()
поширення механічних коливань у пружному середовищі
92
()
виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі
93
()
гармонічні електромагнітні коливання
94
()
частота власних коливань контуру
95
()
резонанс
96
()
період коливань
97
()
коливання тіл як джерел звуку
98
()
передача звукових коливань
99
()
теорія коливань
100
()
коливальні явища
101
()
параметри коливань
102
()
частота коливань
103
()
коливання маятника
104
()
електромагнітні коливання
105
()
коливальні процеси
106
()
коливання нитяного маятника
107
()
рівняння гармонічних коливань
108
()
ознаки
109
()
вантажу на нитці
110
()
вантажу на пружині
111
()
основні елементи
112
()
період коливань у коливальному контурі
113
()
перетворення енергії в коливальному контурі
114
()
поперечні
115
()
поздовжні
116
()
довжина хвилі
117
()
механічні хвилі
118
()
хвильові явища
119
()
поширення пружної хвилі
120
()
відбивання звукових хвиль
121
()
утворення
122
()
частота
123
()
шкала
124
()
електромагнітні хвилі в природі й техніці
125
()
види за довжиною
126
()
основні характеристики
127
()
приймання
128
()
швидкість поширення
129
()
визначення довжини
130
()
електричне коло
131
()
джерела
132
()
споживачі
133
()
взаємодія провідників зі струмом
134
()
провідник зі струмом
135
()
котушки зі струмом
136
()
напруга
137
()
електроємність
138
()
закони постійного струму
139
()
у різних середовищах
140
()
використання
141
()
потужність
142
()
принцип дії джерела електричного струму
143
()
залежність сили струму від ЕРС
144
()
джерела струму
145
()
індукції
146
()
самоіндукції
147
()
генератор змінного струму
148
()
потенціал
149
()
речовина в електричному полі
150
()
вплив електричного поля на живі організми
151
()
заряджених кульок
152
()
знання про електричні поля
153
()
відтворення ліній
154
()
формули для визначення напруженості
155
()
джерела утворення
156
()
електрична та магнітна взаємодії
157
()
індукція магнітного поля
158
()
дія магнітного поля на провідник зі струмом
159
()
вплив магнітного поля на живі організми
160
()
потік магнітної індукції
161
()
магнітні властивості речовини
162
()
застосування магнітних матеріалів
163
()
магнітний запис інформації
164
()
закон електромагнітної індукції
165
()
індуктивність.
166
()
магнетизм
167
()
дія магнітного поля
168
()
відхилення електронного пучка магнітним полем
169
()
обертання в магнітному полі
170
()
інтерференція
171
()
дифракція
172
()
приймачі
173
()
природа світла
174
()
поглинання
175
()
розсіювання
176
()
відбивання
177
()
поляризація
178
()
дисперсія
179
()
неперервний
180
()
світлові кванти
181
()
люмінесценція
182
()
корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
183
()
закони
184
()
рівняння Ейнштейна для
185
()
імпульс
186
()
історія вивчення
187
()
ядерна модель
188
()
випромінювання світла
189
()
поглинання світла
190
()
атомна енергія
191
()
спектральний аналіз
192
()
стійкість ядер
193
()
ядерні сили
194
()
протони
195
()
нейтрони
196
()
протонно-нейтронна модель
197
()
енергія зв ’язку
198
()
синтез легких ядер
199
()
ланцюгова реакція поділу ядер Урану
200
()
радіоактивність
201
()
види радіоактивного випромінювання
202
()
період піврозпаду
203
()
отримання й застосування радіонуклідів
204
()
радіоактивний захист людини
205
()
дози випромінювання
206
()
маса
207
()
кварки
208
()
електричний заряд
209
()
електричного поля
210
()
зарядженого конденсатора
211
()
магнітного поля котушки зі струмом
212
()
закон збереження й перетворення енергії
213
()
фотона
214
()
зв ’язку атомного ядра
215
()
способи вивільнення ядерної енергії
216
()
визначення енергії
217
()
атомна енергії
218
()
виробництво
219
()
передача
220
()
споживання
221
()
напівпровідникових приладів
222
()
магнітних матеріалів
223
()
конденсаторів
224
()
реостатів
225
()
дільників напруги
226
()
формул
227
()
закону про електромагнітну індукцію
228
()
електричної енергії
229
()
електромагнітних хвиль
230
()
ультразвуку
231
()
квантових генераторів
232
()
спектрального аналізу
233
()
радіонуклідів
234
()
рентгенівського випромінювання
235
()
коливальних
236
()
хвильових
237
()
у виробництві
238
()
в інших науках
239
()
Ома для повного кола
240
()
електромагнітної індукції
241
()
закони заломлення світла
242
()
називає
243
()
наводить приклади
244
()
розрізняє
245
()
формулює
246
()
записує
247
()
описати
248
()
обґрунтовувати
249
()
характеризувати
250
()
пояснити
251
()
порівняти
252
()
розв’язувати задачі
253
()
представляти
254
()
систематизувати знання
255
()
досліджувати
256
()
спостерігати
257
()
користуватися
258
()
визначати
259
()
оцінити
260
()
робити висновок
261
()
дотримуватися правил
262
()
фізичних знань
263
()
радіотехніки
264
()
уявлень про природу світла
265
()
оптики
266
()
ядерної фізики
267
()
зумовленість розвитку фізичної науки
268
()
людської цивілізації
269
()
сучасного природознавства
270
()
сила Ампера
271
()
сила Лоренца
272
()
механічних коливань у пружному середовищі
273
()
пружної хвилі
274
()
у вакуумі
275
()
в повітрі
276
()
у воді
277
()
внутрішнього опору джерела струму
278
()
напруженості електричного поля
279
()
ємності конденсатора
280
()
енергії зарядженого конденсатора
281
()
закону Ома для повного кола
282
()
напрямку індукційного струму
283
()
періоду коливань маятника
284
()
напрямків магнітного поля
285
()
довжини світлової хвилі
286
()
прискорення вільного падіння
287
()
сили Ампера
288
()
сили Лоренца
289
()
підвісу нитяного маятника
290
()
електромагнітної хвилі
291
()
поширення хвилі
292
()
світлової хвилі
293
()
світла атомами
294
()
рентгенівське випромінювання
295
()
космічне випромінювання
296
()
види випромінювання
297
()
радіоактивне випромінювання
298
()
електричного струму
299
()
безпека під час роботи
300
()
визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струм
301
()
дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом
302
()
дослідження явища електромагнітної індукції
303
()
спостереження неперервного й лінійчатого спектрів речовини
304
()
електричного кола з напівпровідниковим діодом
305
()
екологічних проблем регіону
306
()
явища електромагнітної індукції
307
()
електричних кіл
308
()
дослід Резерфорда
309
()
будови атомів
310
()
ядер атомів
311
()
мета
312
()
завдання
313
()
метод
314
()
електричні явища
315
()
магнітні явища
316
()
оптичні явища
317
()
виготовлення
318
()
період коливань математичного маятника
319
()
використання в техніці
320
()
енергія зарядженого конденсатора
321
()
приклади практичних застосувань
322
()
ємність конденсатора
323
()
джерела електричного струму
324
()
магнетиків
325
()
магнітного поля на струм
326
()
постійної ємності
327
()
змінної ємності
328
()
підвищувального
329
()
понижувального
330
()
генератора змінного струму
331
()
лічильника йонізуючих частинок
332
()
дозиметра
333
()
атома
334
()
ядра
335
()
речовини
336
()
реостат
337
()
дільник напруги
338
()
амперметр
339
()
вольтметром
340
()
осцилограф
341
()
радіотехнічні пристрої
342
()
оптичні прилади
343
()
сили струму від ЕРС джерела та повного опору кола
344
()
ЕРС індукції від швидкості зміни магнітного потоку
345
()
ЕРС самоіндукції від швидкості зміни сили струму в колі та індуктивності провідника
346
()
гучності звуку від амплітуди коливань
347
()
висоти тону від частоти коливань
348
()
періоду коливань нитяного маятника від довжини його підвісу
349
()
властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот
350
()
електромагнітних хвиль різного діапазону
351
()
квантові властивості світла
352
()
вчення про електрику
353
()
вчення про магнетизм
354
()
знань про електрику
355
()
знань магнетизм
356
()
теорії коливань
357
()
знань про природу світла
358
()
атомної енергетики
359
()
фізичного знання
360
()
загальна характеристика
361
()
класифікація
362
()
дія лічильника
363
()
фотографії
364
()
вивчення
365
()
електропровідності напівпровідників
366
()
механічних коливань
367
()
механічних хвиль
368
()
руху
369
()
радіоактивного випромінювання
370
()
Закон Ома для повного кола
371
()
Сила Ампера
372
()
Сила Лоренца
373
()
Правило Ленца
374
()
Гіпотеза М.Планка
375
()
Квантові постулати Н.Бора
376
()
Стала Планка
377
()
гвняння Ейнштейна
378
()
Дослід Резерфорда
379
()
фотометрія
380
()
Фізика. 11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного_ художньо-естетичного_філологічного_ технологічного та спортивного напрямів. гвень стандарту.
381
()
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
382
()
Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ (10 год.)
383
()
Розділ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ (10 год.)
384
()
Розділ 3. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ (15 год.)
385
()
Розділ 4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА (12 год.)
386
()
Розділ 5. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА (12 год.)
387
()
ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (5 год.)
388
()
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ (2 год.)
389
()
Лабораторні роботи
390
()
Демонстрації
391
()
Лабораторна робота
392
()
ДЕмонстрації
393
()
ЛАбораторна робота
394
()
ДЕМонстрації
395
()
ЛАБораторна робота
396
()
ДЕМОнстрації
397
()
коливання
398
()
Фізика 11 клас
399
()
хвиля
400
()
струм
401
()
поле
402
()
світло
403
()
атом
404
()
ядро
405
()
енергія
406
()
закон
407
()
учень
408
()
розвиток
409
()
сила
410
()
визначення
411
()
робота
412
()
дослідження
413
()
явища
414
()
маятник
415
()
конденсатор
416
()
прилади
417
()
залежність
418
()
становлення
419
()
частинки
420
()
вид
421
()
вчені
422
()
гармонічні коливання
423
()
вільні коливання
424
()
коливальний контур
425
()
електромагнітні хвилі
426
()
поширення
427
()
$1
428
()
довжина
429
()
властивості
430
()
застосування
431
()
випромінювання
432
()
світло як електромагнітна хвиля
433
()
електричний струм
434
()
ЕРС
435
()
змінний струм
436
()
енергія електричного струму
437
()
електричне
438
()
електромагнітне
439
()
напруженість
440
()
$2
441
()
$3
442
()
заломлення
443
()
спектр
444
()
фотоефект
445
()
фотон
446
()
атомні спектри
447
()
будова
448
()
атомне ядро
449
()
ядерна енергетика
450
()
елементарні частинки
451
()
способи вивільнення
452
()
ядерна енергетика та екологія
453
()
поділ важких ядер
454
()
дозиметрія
455
()
$4
456
()
електрична енергії
457
()
$5
458
()
явищ
459
()
радіоактивних ізотопів
460
()
може
461
()
здатний
462
()
світла в різних середовищах
463
()
напрямків дії
464
()
хвилі
465
()
лабораторні роботи
466
()
виготовлення маятника й визначення періоду його коливань
467
()
математичний
468
()
$6
469
()
дія
470
()
конденсатора
471
()
трансформаторів
472
()
$7
473
()
напівпровідникові прилади
474
()
йонізуючі частинки
475
()
треки заряджених частинок
476
()
$8

Страницы: