Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Фізика 10 класНАЗВА
1
()
(70 год_ 2 год на тиждень_ 4 год — резервний час)
2
()
РЕЗЕРВ (4 год.)
3
()
ВСТУП (2 год.)
4
()
Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці.
5
()
Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху.
6
()
Траєкторія руху. гвномірний прямолінійний рух.
7
()
Шлях і переміщення. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.
8
()
гвноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла тапройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.
9
()
Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
10
()
гвномірний рух тіла по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість.
11
()
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
12
()
1. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху.
13
()
Відносність руху
14
()
Прямолінійний і криволінійний рухи
15
()
Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі (трубка Нью-тона).
16
()
Напрям швидкості під час руху по колу.
17
()
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил
18
()
Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона
19
()
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжін-ня. Вага і невагомість. Штучні­ супутники Землі. Розвиток космо-навтики
20
()
Рух тіла під дією кількох сил
21
()
гвновага тіл. Момент сили . Умова рівноваги тіла _ що має вісь обертання
22
()
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Меха­ нічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична й по-тенціальна енергія. Закон збереження енергії
23
()
ДЕржавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
24
()
Вимірювання сил
25
()
Дослідження рівноваги тіла під дією кількох­ сил
26
()
Додавання сил_ що діють під кутом одна до одної
27
()
Вага тіла під час прискореного піднімання та падіння
28
()
гвновага тіл під дією кількох сил
29
()
Дослід із «жолобом Галілея»
30
()
Закони Ньютона
31
()
Реактивний рух
32
()
Пружний удар двох кульок
33
()
Основні положення спеціальної теорії від­носності.
34
()
Швидкість світ-ла у вакуумі.
35
()
положення спеціальної теорії від­носності. Швидкість світ-ла у вакуумі. Відносність одночасності подій. Взаємозв’язок маси та енергії.
36
()
ДЕРжавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
37
()
Що таке теорія відносності?
38
()
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речови-ни та її дослідні обґрунтування
39
()
Маса й розміри атомів і молекул. Кількість­ речовини
40
()
Властивості газів. Ідеальний газ. Газові за­кони. Тиск газу. гвняння стану ідеального газу. Ізопроцеси
41
()
Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена­ пара. Воло-гість повітря
42
()
Методи вимірювання­ вологості повітря. Властивості рідин
43
()
Поверхневий натяг рідини­. Змочування. Ка-пілярні явища
44
()
Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла
45
()
гдкі кристали та їхні властивості. Полімери: їхні властивості та застосування
46
()
Дослідження одного з ізопроцесів
47
()
Вимірювання відносної вологості повітря
48
()
Властивості насиченої пари
49
()
Кипіння води за зниженого тиску
50
()
Будова й принцип дії психрометра
51
()
Поверхневий натяг рідини
52
()
Скорочення поверхні мильних плівок
53
()
Капілярне піднімання рідини
54
()
Пружна й залишкова деформації
55
()
Вирощування кристалів
56
()
Зміна кольору рідких кристалів від температури
57
()
Внутрішня енергія тіл.
58
()
Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.
59
()
Перший закон термодинаміки.
60
()
Робота термодинамічного процесу. Теплові машини. Холодильна машина.
61
()
Залежність між об’ємом_ тиском і температурою
62
()
Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи
63
()
Необоротність теплових процесів
64
()
Принцип дії теплового двигуна
65
()
Моделі різних видів теплових двигунів
66
()
Будова холодильної машини
67
()
Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння
68
()
Дослідження механічного руху з урахуванням закону збере-ження енергії
69
()
Вивчення одного з ізопроцесів
70
()
Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини
71
()
Визначення модуля пружності речовини
72
()
Сучасні погляди на простір і час. Взаємозв’язок класичної та ре-лятивістської механіки
73
()
ДЕРЖавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
74
()
Траєкторія руху. Рівномірний прямолінійний рух.
75
()
Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла тапройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.
76
()
Рівномірний рух тіла по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість.
77
()
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість. Штучні­ супутник Землі. Розвиток космонавтики
78
()
Рівновага тіл. Момент сили . Умова рівноваги тіла _ що має вісь обертання
79
()
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Меха­ нічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична й потенціальна енергія. Закон збереження енергії
80
()
Рівновага тіл під дією кількох сил
81
()
Швидкість світла у вакуумі.
82
()
Положення спеціальної теорії від­носності. Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. Взаємозв’язок маси та енергії.
83
()
Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена­ пара. Вологість повітря
84
()
Поверхневий натяг рідини­. Змочування. Капілярні явища
85
()
Рідкі кристали та їхні властивості. Полімери: їхні властивості та застосування
86
()
Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії
87
()
Сучасні погляди на простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки
88
()
рівномірний рух
89
()
падіння
90
()
обертання
91
()
фізичне тіло
92
()
механічна взаємодія
93
()
вага
94
()
фізичні характеристики
95
()
кристалічні тіла
96
()
аморфні тіла
97
()
тверднення
98
()
плавлення
99
()
робоче тіло
100
()
під дією кількох сил
101
()
два способи зміни
102
()
кристалічні
103
()
аморфні
104
()
рідкі кристали
105
()
полімери
106
()
прямолінійний
107
()
криволінійний
108
()
рівняння руху
109
()
реактивний
110
()
молекул
111
()
траєкторія
112
()
шлях
113
()
переміщення
114
()
закон додавання швидкостей
115
()
пройдений шлях
116
()
прискорення
117
()
швидкість тіла
118
()
графіки
119
()
рух тіла під час вільного падіння
120
()
період обертання
121
()
обретова частина
122
()
кутова швидкість
123
()
напрям швидкості
124
()
за формою їхньої траєкторії
125
()
за кінематичним рівнянням
126
()
за його рівнянням швидкості
127
()
за відповідними їм рівняннями рухів
128
()
приклади руху тіл
129
()
руху тіла під дією сили тяжіння
130
()
механічного руху з урахуванням закону збереження енергії
131
()
збереження імпульсу
132
()
збереження енергії
133
()
всесвітнього тяжіння
134
()
газові закони
135
()
перший закон термодинаміки
136
()
класичної механіки
137
()
другий
138
()
третій
139
()
межі застосування
140
()
інерція та інертність
141
()
задачі
142
()
механічна
143
()
кінетична
144
()
потенціальна
145
()
взаємозв’язок маси та енергії
146
()
використання
147
()
додавання
148
()
сила тяжіння
149
()
рух тіла під дією кількох сил
150
()
момент сили
151
()
дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил
152
()
рівновага тіл під дією кількох сил
153
()
методи
154
()
рівноприскореного прямолінійного руху
155
()
рівноприскореного руху
156
()
руху по колу
157
()
вільного падіння
158
()
визначення прискорення
159
()
прискореного піднімання
160
()
сучасні погляди на час
161
()
знання про час
162
()
тиск
163
()
реальний газ
164
()
ізопроцеси
165
()
пароутворення
166
()
конденсація
167
()
рівняння стану
168
()
насичена
169
()
ненасичена
170
()
капілярне піднімання
171
()
змочування
172
()
теорія рідин
173
()
коефіцієнт поверхневого натягу
174
()
руху
175
()
напрям
176
()
одиниці
177
()
світла у вакуумі
178
()
гранична
179
()
називає
180
()
розрізняє
181
()
формулює
182
()
наводить приклади
183
()
розуміє
184
()
усвідомлює
185
()
описати
186
()
обґрунтовувати
187
()
характеризувати
188
()
пояснити
189
()
розв’язувати задачі
190
()
будувати
191
()
порівняти
192
()
досліджувати
193
()
представляти
194
()
оцінювати
195
()
спостерігати
196
()
користуватися
197
()
оцінити
198
()
робити висновки
199
()
дотримуватися правил
200
()
самостійно вивчити
201
()
повторити
202
()
кінематичне
203
()
стану ідеального газу
204
()
молекулярно-кінетичної теорії
205
()
відносної вологості повітря
206
()
простору
207
()
часу
208
()
газів
209
()
рідких кристалів
210
()
насиченої пари
211
()
фізико-хімічні властивості
212
()
механічного руху
213
()
одночасності подій
214
()
що таке теорія відносності
215
()
основні положення
216
()
приклади.які підтверджують справедливість
217
()
учені.які зробили вагомий внесок
218
()
рівняння молекулярно-кінетичної теорії
219
()
рідин
220
()
полімерів
221
()
психрометра
222
()
кристалічна будова тіл
223
()
теплових двигунів
224
()
побутового холодильника
225
()
холодильної машини
226
()
атомна будова речовини
227
()
основна задача механіки
228
()
навчальні фізичні задачі
229
()
на застосування рівняння стану ідеального газу
230
()
на застосування першого закону термодинаміки
231
()
кількох сил
232
()
принцип дії психрометра
233
()
принцип дії теплового двигуна
234
()
сили тяжіння
235
()
творці механіки
236
()
види сил у механіці
237
()
взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки
238
()
творці релятивістської механіки
239
()
сил
240
()
лінійка
241
()
мірна стрічка
242
()
секундомір
243
()
абсолютна
244
()
відносна
245
()
законів Ньютона
246
()
законів динаміки
247
()
законів руху
248
()
рівняння стану ідеального газу
249
()
першого закону термодинаміки
250
()
законів класичної механіки
251
()
дослідження рівноваги
252
()
для поступального руху
253
()
для обертального рухів
254
()
закон збереження імпульсу
255
()
одного з ізопроцесів
256
()
мета дослідження
257
()
завдання дослідження
258
()
метод дослідження
259
()
основи дослідження
260
()
сил у механіці
261
()
методи вимірювання
262
()
наукового пізнання
263
()
вимірювання вологості повітря
264
()
метод досліду
265
()
кількість речовини
266
()
відносна вологість
267
()
внутрішня енергія
268
()
кількість теплоти
269
()
прискорення тіла під час рівноприскореного руху
270
()
коефіцієнта поверхневого натягу рідини
271
()
модуля пружності речовини
272
()
гравітаційна
273
()
відносність руху
274
()
прямолінійний і криволінійний рухи
275
()
падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі
276
()
напрям швидкості під час руху по колу
277
()
обертання тіла з різною частотою
278
()
вимірювання сил
279
()
додавання сил.що діють під кутом одна до одної
280
()
вага тіла під час прискореного піднімання та падіння
281
()
дослід із «жолобом Галілея»
282
()
закони Ньютона
283
()
реактивний рух
284
()
пружний удар двох кульок
285
()
кипіння води за зниженого тиску
286
()
будова й принцип дії психрометра
287
()
поверхневий натяг рідини
288
()
скорочення поверхні мильних плівок
289
()
капілярне піднімання рідини
290
()
пружна й залишкова деформації
291
()
вирощування кристалів
292
()
зміна кольору рідких кристалів від температури
293
()
залежність між об’ємом.тиском і температурою
294
()
зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи
295
()
необоротність теплових процесів
296
()
моделі різних видів теплових двигунів
297
()
будова холодильної машини
298
()
механічна робота
299
()
робота термодинамічного процесу
300
()
визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
301
()
дослідження одного з ізопроцесів
302
()
вимірювання відносної вологості повітря
303
()
Фізика. 10 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного_ художньо-естетичного_філологічного_ технологічного та спортивного напрямів. гвень стандарту.
304
()
МЕХАНІКА
305
()
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА
306
()
ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (5 год.)
307
()
УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ЗАНЯТТЯ
308
()
Розділ 1. КІНЕМАТИКА (10 год)
309
()
Розділ 2. ДИНАМІКА (20 год.)
310
()
Розділ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА (4 год.)
311
()
Лабораторна робота
312
()
Демонстрації
313
()
Лабораторні роботи
314
()
ДЕмонстрації
315
()
ДЕМонстрації
316
()
Розділ 1. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ_ вДИН_ ТВЕРДИХ­ ТІЛ (18 год.)
317
()
Розділ 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ (6 год.)
318
()
ЛАбораторні роботи
319
()
ДЕМОнстрації
320
()
ДЕМОНстрації
321
()
Розділ 1. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ_ РІДИН_ ТВЕРДИХ­ ТІЛ (18 год.)
322
()
тіло
323
()
Фізика 10 клас
324
()
закон
325
()
сила
326
()
час
327
()
газ
328
()
рідини
329
()
учень
330
()
рівняння
331
()
відносність
332
()
теорія
333
()
задача
334
()
дія
335
()
механіка
336
()
вимірювання
337
()
застосування
338
()
дослідження
339
()
вид
340
()
повітря
341
()
метод
342
()
поняття
343
()
визначення
344
()
взаємодія
345
()
демонстрації
346
()
робота
347
()
швидкість
348
()
$1
349
()
рух
350
()
рівновага
351
()
імпульс
352
()
енергія
353
()
вільне падіння
354
()
тверді тіла
355
()
умова рівноваги
356
()
внутрішня енергія тіл
357
()
будова
358
()
$2
359
()
властивості
360
()
механічний
361
()
рівномірний прямолінійний
362
()
рівноприскорений
363
()
рівномірний рух тіла по колу
364
()
види
365
()
тіла
366
()
швидкість руху
367
()
$3
368
()
динаміки
369
()
Ньютона
370
()
перший
371
()
теплова
372
()
ідеальний газ
373
()
пара
374
()
поверхневий натяг
375
()
$4
376
()
може
377
()
здатний
378
()
твердих тіл
379
()
теорія відносності
380
()
молекулярно-кінетична теорія будови речовини
381
()
$5
382
()
речовини
383
()
механічний рух
384
()
релятивістська механіка
385
()
вимірювальні прилади
386
()
похибки
387
()
вологості повітря
388
()
тіл
389
()
рухів
390
()
вологість повітря
391
()
лабораторна робота

Страницы: