Змінити режим перегляду


Фізика 9 класНАЗВА Текст
1
()
Екскурсії
2
()
РЕЗЕРВ (4 год.)
3
()
Магнітні явища. Постійні магніти/ взаємодія магнітів
4
()
Магнітне поле. Магнітне поле Землі
5
()
Дослід Ерстеда. Силова характеристика магнітного поля
6
()
Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
7
()
Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти
8
()
Дія магнітного поля на провідник із струмом. Сила Ампера
9
()
Електродвигуни
10
()
Електровимірювальні прилади
11
()
Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд. Сила Лоренца
12
()
Прояви та застосування сили Лоренца в природі і техніці
13
()
Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм
14
()
Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії
15
()
№ 1. Складання та випробування електромагніту
16
()
Постійні магніти
17
()
Спектри магнітних полів
18
()
Магнітне поле Землі
19
()
Дослід Ерстеда
20
()
Електромагніт
21
()
Дія магнітного поля на струм
22
()
Електродвигун
23
()
Явище електромагнітної індукції
24
()
Генератори індукційного струму
25
()
Магнітні матеріали та їх використання
26
()
Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла
27
()
Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла
28
()
Сонячне та місячне затемнення
29
()
Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало
30
()
Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла
31
()
Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори
32
()
Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи
33
()
Отримання зображень за допомогою лінзи
34
()
Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. Об’єктиви. Зорова труба
35
()
Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція
36
()
№ 2. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала
37
()
№ 3. Дослідження заломлення світла
38
()
№ 4. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи
39
()
Прямолінійне поширення світла
40
()
Відбивання світла
41
()
Зображення в плоскому дзеркалі
42
()
Заломлення світла
43
()
Хід променів у лінзах
44
()
Утворення зображень за допомогою лінзи
45
()
Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата/ проекційного апарата тощо)
46
()
Модель ока
47
()
Інерція зору
48
()
Складання найпростішого оптичного приладу
49
()
Виникнення і поширення механічних хвиль. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку/ довжина і частота звукової хвилі
50
()
Гучність звуку та висота тону. Вібрації і шуми та їх вплив на живі організми
51
()
Інфра- та ультразвуки
52
()
Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення/ довжина і частота електромагнітної хвилі
53
()
Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти
54
()
Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі й техніці
55
()
Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій
56
()
Розвиток уявлень про природу світла
57
()
Поширення механічних коливань у пружному середовищі
58
()
Залежність гучності звуку від амплітуди коливань
59
()
Залежність висоти тону від частоти коливань
60
()
Випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль
61
()
Шкала електромагнітних хвиль
62
()
Звуки в житті людини. Застосування інфра- та ультразвуків у техніці
63
()
Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома
64
()
Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів
65
()
Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання/ їхня фізична природа і властивості
66
()
Активність радіоактивної речовини. Період напіврозпаду радіоактивного нукліда
67
()
Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон
68
()
Поглинута та експозиційна дози. Потужність радіоактивного випромінювання. Дозиметри
69
()
Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу
70
()
Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України
71
()
Екологічні проблеми атомної енергетики
72
()
Модель досліду Резерфорда
73
()
Модель атома. Модель ядра атому
74
()
Принцип дії лічильника йонізаційних частинок
75
()
Дозиметри
76
()
Складання радіаційної карти регіону
77
()
Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху
78
()
Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона
79
()
Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння
80
()
Рух тіла під дією кількох сил
81
()
Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
82
()
Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки
83
()
Досягнення космонавтики
84
()
Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах
85
()
Межі застосування класичної механіки
86
()
№5. Дослідження руху тіла/ кинутого горизонтально
87
()
Людина і Всесвіт
88
()
Фізика в житті сучасної людини
89
()
Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі
90
()
Україна – космічна держава
91
()
Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини
92
()
Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії
93
()
Альтернативні джерела енергії
94
()
Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес
95
()
Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних проблем екології та енергетики в Україні та світі
96
()
Еволюція фізичної картини світу
97
()
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
98
()
ДЕРЖАВНІ вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця: Знає й розуміє: сутність світлових явищ у природі та техніці/ види джерел світла; поняття світлового променя/ точкового джерела світла/ тонкої лінзи/ фокусної відстані/ оптичної сили лінзи/ показника заломлення світла/ дисперсії світла,...
99
()
ДЕРЖавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
100
()
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО рівня загальноосвітньої підготовки учнів
101
()
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ загальноосвітньої підготовки учнів
102
()
формула
103
()
швидкість поширення
104
()
дослід
105
()
електромагніт
106
()
техніка
107
()
інформація
108
()
властивості
109
()
залежність
110
()
механізм
111
()
електродвигун
112
()
методи
113
()
висота
114
()
дозиметр
115
()
поле землі
116
()
середовище
117
()
дисперсія
118
()
будова
119
()
вібрації
120
()
космонавтика
121
()
поле провідника
122
()
поле котушки
123
()
магнітне поле землі
124
()
механічні хвилі
125
()
звукові хвилі
126
()
закон відбивання
127
()
закон заломлення
128
()
закон імпульсу
129
()
закони збереження енергії
130
()
характер законів збереження
131
()
сила Ампера
132
()
сила Лоренца
133
()
оптична сила лінзи
134
()
ядерні сили
135
()
фокусна відстань лінзи
136
()
сила лінзи
137
()
радіоактивне випромінювання
138
()
дози випромінювання
139
()
прямолінійне поширення
140
()
магнітні явища
141
()
явище електромагнітної індукції
142
()
світлові явища
143
()
механічні явища
144
()
фізичні явища
145
()
електричний струм
146
()
індукційний струм
147
()
електровимірювальні прилади
148
()
оптичні прилади
149
()
фізична природа
150
()
спектральний склад природного світла
151
()
приймачі світла
152
()
дослідження світла
153
()
швидкість звуку
154
()
вади зору та їх корекція
155
()
інерція зору
156
()
віди частоти
157
()
атомна енергетика України
158
()
магнітне поле провідника
159
()
магнітне поле котушки
160
()
магнітне поле Землі
161
()
види джерел
162
()
джерела енергії
163
()
дослідження заломлення
164
()
показник заломлення
165
()
модель ока
166
()
сучасна модель атома
167
()
модель ядра атому
168
()
протонно-нейтронна модель ядра атома
169
()
модель досліду Резерфорда
170
()
залежність гучності звуку від амплітуди коливань
171
()
роль фізики
172
()
сучасний атом
173
()
застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах
174
()
закон збереження енергії
175
()
взаємодія тіл
176
()
рух тіла під дією сили тяжіння
177
()
рух тіла під дією кількох сил
178
()
дослідження руху тіла/ кинутого горизонтально
179
()
закон збереження імпульсу
180
()
магнітна взаємодія
181
()
промислові джерела електричної енергії
182
()
енергія Сонця й зір
183
()
відбивання світла
184
()
закон відбивання світла
185
()
дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала
186
()
дослідження руху тіла
187
()
кинутого горизонтально
188
()
сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі
189
()
шкала електромагнітних хвиль
190
()
випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль
191
()
сучасна модель ядра атому
192
()
поділ важких ядер
193
()
формули прискорення
194
()
плоске дзеркало
195
()
зображення в плоскому дзеркалі
196
()
отримання зображень за допомогою лінзи
197
()
утворення зображень за допомогою лінзи
198
()
термоядерні реакції
199
()
ланцюгова ядерна реакція поділу
200
()
межі застосування класичної механіки
201
()
постійні магніти
202
()
взаємодія магнітів
203
()
гучність звуку
204
()
засоби очищення довкілля
205
()
поширення механічних коливань у пружному середовищі
206
()
залежність висоти тону від частоти коливань
207
()
використання ізотопів
208
()
період напіврозпаду радіоактивного нукліда
209
()
поглинута та експозиційна дози
210
()
екологічні проблеми атомної енергетики
211
()
фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини
212
()
магнітні властивості речовин
213
()
активність радіоактивної речовини
214
()
магнітне поле провідника зі струмом
215
()
дія магнітного поля на провідник із струмом
216
()
світловий промінь і світловий пучок
217
()
хід променів
218
()
місячне затемнення
219
()
сонячні затемнення
220
()
Розділ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА (15/12 год*)
221
()
ФІЗИКА 9 клас (Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів*)
222
()
Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА (18/13 год.*)
223
()
Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ (8/8 год.*)
224
()
Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ (12/10 год.*)
225
()
Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ (30/24 год.*)
226
()
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
227
()
Лабораторна робота
228
()
Демонстрації
229
()
Навчальний проект(1 год.)
230
()
Лабораторні роботи
231
()
ДЕмонстрації
232
()
Навчальний проект (1 год.)
233
()
демонстрації
234
()
навчальний проект(1 год.)
235
()
ДЕМонстрації
236
()
навчальний проект (1 год.)
Уміє здобувати інформацію під час планування/ проведення і аналізу результатів виконання проекту
237
()
лабораторна робота
238
()
Навчальні проекти (4 год.)
239
()
ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ (3/4 год.*)
240
()
ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (3/4 год.*)
241
()
ДЕМОнстрації
242
()
поле
243
()
Фізика 9 клас
244
()
хвиля
245
()
закон
246
()
сила
247
()
лінза
248
()
випромінювання
249
()
поширення
250
()
явище
251
()
струм
252
()
прилад
253
()
природа
254
()
світло
255
()
швидкість
256
()
зір
257
()
частота
258
()
енергетика
259
()
джерело
260
()
заломлення
261
()
відстань
262
()
модель
263
()
фізика
264
()
атом
265
()
збереження
266
()
тіло
267
()
імпульс
268
()
взаємодія
269
()
енергія
270
()
відбивання
271
()
дослідження
272
()
електромагнітні хвилі
273
()
ядро
274
()
закон збереження
275
()
прискорення
276
()
індукція
277
()
дзеркало
278
()
реакція
279
()
механіка
280
()
магніти
281
()
електромагнітна індукція
282
()
гучність
283
()
засоби
284
()
коливання
285
()
ізотопи
286
()
нуклід
287
()
доза
288
()
проблеми екології
289
()
речовини
290
()
провідник
291
()
промінь
292
()
затемнення
293
()
звук
294
()
зображення
295
()
магнітне поле
296
()
$1
297
()
закони збереження в механіці
298
()
рух тіла
299
()
$2
300
()
електрична енергія
301
()
енергія сонця
302
()
механічні коливання

Страницы: