Змінити режим перегляду


Фізика 7 класНАЗВА Текст
1
()
Екскурсія (1 год.)
2
()
РЕЗЕРВ (4 год.)
3
()
Фізика як навчальний предмет у школі
4
()
Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті
5
()
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
6
()
Фізика як фундаментальна наука про природу. Методи наукового пізнання. Зв’язок фізики з іншими науками
7
()
Речовина і поле. Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми
8
()
Початкові відомості про будову атома. Ядерна модель атома. Електрони. Йони
9
()
Етапи становлення та основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини
10
()
Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл
11
()
Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання
12
()
Похибки й оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин
13
()
Історичний характер фізичного знання
14
()
Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики
15
()
Фізика в побуті/ техніці/ виробництві
16
()
ДЕржавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
17
()
№ 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу
18
()
№ 2. Вимірювання об’єму твердих тіл/ рідин i сипких матеріалів
19
()
№ 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами
20
()
Приклади фізичних явищ: механічних/ теплових/ електричних/ світлових тощо
21
()
Моделі молекул
22
()
Приклади застосування фізичних явищ у техніці
23
()
Засоби вимірювання. Міри та вимірювальні прилади
24
()
Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку
25
()
Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення
26
()
Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху
27
()
Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху
28
()
Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
29
()
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу
30
()
Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники
31
()
ДЕРжавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
32
()
№ 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу
33
()
№ 5. Дослідження коливань нитяного маятника
34
()
Різні види руху
35
()
Відносність руху/ його траєкторії й швидкості
36
()
Спідометр
37
()
Визначення середньої швидкості нерівномірного руху
38
()
Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла. Густина речовини
39
()
Взаємодія тіл. Сила. Результат дії сили: зміна швидкості або деформація тіла. Види деформації
40
()
Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри
41
()
Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил
42
()
Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
43
()
Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці
44
()
Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
45
()
Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Манометри. Насоси
46
()
Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри
47
()
Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда
48
()
ДЕРЖавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця: Знає й розуміє: сутність взаємодії тіл/ явища інерції; поняття маси/ густини речовини/ сили та різних її видів/ деформації/ тиску; одиниці цих величин і способи їх вимірювання; закони Гука/ Паскаля/ Архімеда; формули сили тяжіння/ ваг...
49
()
№ 6. Вимірювання маси тіл методом зважування
50
()
№ 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)
51
()
№ 8. Дослідження пружних властивостей тіл
52
()
№ 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання
53
()
№10. З`ясування умов плавання тіла
54
()
Досліди/ що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл
55
()
Деформація тіл
56
()
Додавання сил/ спрямованих уздовж однієї прямої
57
()
Прояви та вимірювання сил тертя ковзання/ кочення/ спокою
58
()
Способи зменшення й збільшення сили тертя
59
()
Залежність тиску від значення сили та площі
60
()
Передавання тиску рідинами й газами
61
()
Тиск рідини на дно і стінки посудини
62
()
Зміна тиску в рідині з глибиною
63
()
Сполучені посудини
64
()
Вимірювання атмосферного тиску
65
()
Будова і дія манометра
66
()
Дія архімедової сили в рідинах і газах
67
()
Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла
68
()
Плавання тіл
69
()
Розвиток судно- та повітроплавання
70
()
Механічна робота. Потужність. Механічна енергія та її види
71
()
Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування
72
()
Машини й механізми. Прості механізми. Момент сили. Умови рівноваги важеля
73
()
Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки
74
()
№ 11. Вивчення умови рівноваги важеля
75
()
№ 12. Визначення ККД похилої площини
76
()
Перетворення механічної енергії
77
()
Умови рівноваги тіл
78
()
Використання простих механізмів
79
()
Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів
80
()
ДЕРЖАВНІ вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця: Знає й розуміє: сутність методів наукового пізнання; характерні ознаки фізичних явищ і їхню відмінність від інших явищ; основні види фізичних явищ/ їхні приклади; призначення засобів вимірювання/ відмінність міри й вимірювального прил...
81
()
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
82
()
методи наукового пізнання
83
()
ККД
84
()
механічний рух
85
()
відносність руху
86
()
рівномірний прямолінійний рух
87
()
рівняння руху
88
()
графіки рівномірного прямолінійного руху
89
()
нерівномірний прямолінійний рух
90
()
рівномірний рух матеріальної точки по колу
91
()
коливальний рух
92
()
різні види руху
93
()
його траєкторії й швидкості
94
()
фізичні тіла
95
()
властивості тіл
96
()
вимірювання об’єму твердих тіл
97
()
рідин i сипких матеріалів
98
()
тіло відліку
99
()
інертність тіла
100
()
маса тіла
101
()
вага тіла
102
()
тиск твердих тіл на поверхню
103
()
визначення густини речовини твердих тіл
104
()
дослідження пружних властивостей тіл
105
()
плавання тіл
106
()
сила пружності
107
()
додавання сил
108
()
графічне зображення сил
109
()
сила тяжіння
110
()
додавання сил/ спрямованих уздовж однієї прямої
111
()
результат дії сили: зміна швидкості або деформація тіла
112
()
прояви та вимірювання сил тертя ковзання/ кочення
113
()
момент сили
114
()
швидкість рівномірного прямолінійного руху
115
()
середня швидкість нерівномірного руху
116
()
визначення середньої швидкості нерівномірного руху
117
()
відносність руху/ його траєкторії й швидкості
118
()
вимірювання розмірів малих тіл різними способами
119
()
вимірювання маси тіл методом зважування
120
()
вимірювання об’єму твердих тіл/ рідин i сипких матеріалів
121
()
засоби вимірювання
122
()
похибки й оцінювання точності вимірювань
123
()
вимірювання атмосферного тиску
124
()
прояви та вимірювання сил тертя ковзання/ кочення/ спокою
125
()
сила тиску
126
()
залежність тиску від значення сили та площі
127
()
атмосферний тиск
128
()
тиск рідини на дно і стінки посудини
129
()
зміна тиску в рідині з глибиною
130
()
рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла
131
()
визначення густини речовини рідин
132
()
фізичні тіла й фізичні явища
133
()
приклади фізичних явищ: механічних/ теплових/ електричних/ світлових тощо
134
()
приклади застосування фізичних явищ у техніці
135
()
період коливань
136
()
машини й механізми
137
()
прості механізми
138
()
коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки
139
()
використання простих механізмів
140
()
фізика як навчальний предмет у школі
141
()
фізика як фундаментальна наука про природу
142
()
зв’язок фізики з іншими науками
143
()
внесок українських учених у розвиток і становлення фізики
144
()
механічна енергія та її види
145
()
Зкон збереження й перетворення енергії
146
()
перетворення механічної енергії
147
()
закон збереження й перетворення енергії
148
()
закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах
149
()
закон Гука
150
()
закон Паскаля
151
()
закон Архімеда
152
()
способи зменшення й збільшення сили тертя
153
()
тертя в природі й техніці
154
()
речовина і поле
155
()
густина речовини
156
()
визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)
157
()
період обертання
158
()
визначення періоду обертання та швидкості руху по колу
159
()
амплітуда коливань
160
()
дослідження коливань нитяного маятника
161
()
міжнародна система одиниць фізичних величин
162
()
механічна робота
163
()
фізичний кабінет та його обладнання
164
()
правила безпеки у фізичному кабінеті
165
()
фізика в побуті/ техніці/ виробництві
166
()
швидкість матеріальної точки під час руху по колу
167
()
взаємодія тіл
168
()
досліди/ що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл
169
()
деформація тіл
170
()
види деформації
171
()
сполучені посудини
172
()
умови рівноваги тіл
173
()
з`ясування умов плавання тіла
174
()
система відліку
175
()
матеріальна точка
176
()
коефіцієнт тертя ковзання
177
()
визначення коефіцієнта тертя ковзання
178
()
тиск рідин і газів
179
()
передавання тиску рідинами й газами
180
()
виштовхувальна сила в рідинах і газах
181
()
дія архімедової сили в рідинах і газах
182
()
умови рівноваги важеля
183
()
вивчення умови рівноваги важеля
184
()
точність вимірювання
185
()
маятники
186
()
явище інерції
187
()
будова і дія манометра
188
()
використання машин
189
()
основи машин
190
()
початкові відомості про будову речовини
191
()
етапи становлення та основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини
192
()
початкові відомості про будову атома
193
()
Вступ (1 год.)
194
()
ФІЗИКА 7 клас (Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів)
195
()
Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ (7 год.)
196
()
Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ (17 год.)
197
()
Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (26 год.)
198
()
Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ (11 год.)
199
()
Лабораторні роботи
200
()
Демонстрації
201
()
ЛАбораторні роботи
202
()
ДЕмонстрації
203
()
НАвчальний проект (1 год.)
204
()
ЛАБораторні роботи
205
()
ДЕМонстрації
206
()
НАВчальний проект (1 год.)
Учень/учениця уміє: здобувати інформацію під час планування/ проведення і аналізу результатів виконання проекту
207
()
ЛАБОРАТОРНІ роботи
208
()
ДЕМОНСТРАЦІЇ
209
()
Навчальний проект (1 год.)
210
()
рух
211
()
Фізика 7 клас
212
()
тіло
213
()
сила
214
()
швидкість
215
()
вимірювання
216
()
тиск
217
()
рідина
218
()
явище
219
()
період
220
()
механізм
221
()
фізика
222
()
енергія
223
()
закон
224
()
тертя
225
()
речовина
226
()
обертання
227
()
коливання
228
()
одиниці
229
()
робота
230
()
фізичний кабінет
231
()
техніка
232
()
коло
233
()
взаємодія
234
()
деформація
235
()
сили тертя
236
()
посудини
237
()
умови
238
()
будова
239
()
система
240
()
відносність
241
()
точка
242
()
коефіцієнт
243
()
гази
244
()
рівновага
245
()
точність
246
()
траєкторія
247
()
маятник
248
()
інерція
249
()
маса
250
()
машини
251
()
момент
252
()
манометр
253
()
$1
254
()
$2
255
()
$3
256
()
$4
257
()
$5
258
()
$6
259
()
$7
260
()
$8
261
()
$9
262
()
$10
263
()
$11
264
()
$12
265
()
$13
266
()
$14
267
()
$15
268
()
$16
269
()
$17

Страницы: