Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська мова 8 класНАЗВА
1
()
українська природа
2
()
вітчизна
3
()
патріотизм
4
()
Батьківщина
5
()
збагачення української культури
6
()
культура взаємин
7
()
національна культура
8
()
духовні скарби
9
()
обрядовість
10
()
міфологія
11
()
вірування
12
()
традиція
13
()
звичаї
14
()
свята
15
()
українська пісня
16
()
художні прийоми
17
()
художній твір
18
()
виражальний засіб
19
()
діалог
20
()
стислість
21
()
виразність
22
()
доречність
23
()
Логічний наголос
24
()
порядок слів
25
()
Інтонація
26
()
ситуація
27
()
спілкування
28
()
репліки
29
()
Пряма мова
30
()
висловлювання
31
()
людина
32
()
повідомлення
33
()
мовне оформлення
34
()
норми
35
()
знаки
36
()
тексти
37
()
залежне слово
38
()
складноскорочене слово
39
()
ключові слова
40
()
слововживання
41
()
Лексикологія
42
()
відтінки значення
43
()
граматична основа
44
()
характер граматичної основи
45
()
однорідні члени речення
46
()
другорядні члени речення
47
()
неоднорідні члени речення
48
()
просте речення
49
()
складне речення
50
()
двоскладне речення
51
()
частини складного речення
52
()
додаток
53
()
обов’язок кожної людини творити добро словом і ділом
54
()
відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам
55
()
оповідання
56
()
тематичні виписки
57
()
конспект прочитаного
58
()
протокол
59
()
витяг з протоколу
60
()
інтерв’ю
61
()
зображувально-виражальні засоби тексту
62
()
художніх
63
()
наукових
64
()
публіцистичних
65
()
ділових
66
()
опис місцевості
67
()
пам’яток історії й культури
68
()
стаття
69
()
повість
70
()
п’єса
71
()
нарис
72
()
замітка
73
()
вірш
74
()
байка
75
()
Перекази за складним планом
76
()
Розділові знаки в простому й складному реченнях. a також у реченнях із однорідними членами. Звертаннями. вставними словами. прямою мовою. при діалозі
77
()
Словосполучення й речення
78
()
Просте й складне речення
79
()
Правопис
80
()
члени речення (також однорідні)
81
()
Засвоєння нових слів і фразеологізмів та крилатих висловів
82
()
Лексикологія й фразеологія
83
()
Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова
84
()
Види зв’язку в словосполученні
85
()
змістовий зв’язок між головним і залежним словом у словосполученні й між частинами складного речення
86
()
Словосполучення
87
()
речення з однорідними й відокремленими членами речення
88
()
звертаннями
89
()
вставними словами
90
()
прямою мовою
91
()
відомості про мовлення
92
()
текст
93
()
стилі
94
()
жанри
95
()
типи мовлення
96
()
засоби міжфразного зв’язку в тексті
97
()
місцевості
98
()
пам'ятки історії й культури
99
()
ознайомлювальне
100
()
вивчальне
101
()
критичне (практично)
102
()
публіцистичний
103
()
розмовний
104
()
розповідь
105
()
опис
106
()
роздум
107
()
мовчки
108
()
робота з книжкою (передмова)
109
()
виразне читання текстів
110
()
переказ за складним планом
111
()
стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
112
()
вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в науковому стилі
113
()
стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач)
114
()
докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
115
()
вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі
116
()
стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
117
()
ділові папери (протокол. витяг з протоколу)
118
()
діалогічне
119
()
монологічне
120
()
роздуми з елементами аналізу художнього твору
121
()
письмова порівняльна й групова характеристики літературних героїв
122
()
мова—найважливіший засіб спілкування. пізнання і впливу
123
()
морфологія. орфографія
124
()
узагальнення й систематизація вивченого про частини мови. їх правопис і використання в мовленні
125
()
словосполучення й речення
126
()
пряма мова й діалог
127
()
просте й складне речення
128
()
речення із однорідними членами
129
()
засвоєння нових слів і фразеологізмів. прислів’їв та крилатих висловів
130
()
засвоєння складних випадків слововживання
131
()
пряма мова
132
()
речення з однорідними й відокремленими членами
133
()
стилістична роль означень і порівняльних зворотів
134
()
удосконалення вмінь складати й поліпшувати висловлювання на основі використання власного досвіду
135
()
будова й види за способами вираження головного слова
136
()
види зв’язку
137
()
види за метою висловлювання й емоційним забарвленням (повторення)
138
()
складне
139
()
двоскладні
140
()
поширені й непоширені
141
()
порядок слів у реченні
142
()
логічний наголос
143
()
порівняльний зворот
144
()
повні
145
()
неповні
146
()
непоширені
147
()
поширені
148
()
риторичне
149
()
ускладнене
150
()
повторення в кінці року відомостей
151
()
розділові знаки в кінці речення (повторення)
152
()
тире в неповних реченнях
153
()
кома між однорідними членами речення
154
()
двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами
155
()
розділові знаки при звертанні й вставних словах
156
()
розділові знаки при відокремлених членах речення
157
()
засвоєння нових слів і фразеологізмів та крилатих висловів
158
()
спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного й залежного слова
159
()
граматична помилка та її умовне позначення (практично)
160
()
практичне засвоєння словосполучень. у яких допускаються помилки у формі залежного слова
161
()
синонімічність словосполучень різної будови
162
()
логічний наголос і порядок слів
163
()
інтонація спонукальних і окличних речень
164
()
зворотний порядок слів
165
()
речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми
166
()
уживання в описах називних речень для позначення часу й місця
167
()
використання неповних речень у діалозі
168
()
правильне інтонування неповних речень
169
()
звертання для передачі ставлення до адресата
170
()
інтонація речень із звертаннями. вставними словами
171
()
дієприслівникові звороти як засіб зв'язку речень у тексті
172
()
інтонація речень із відокремленими й уточнювальними членами
173
()
синонімічність простих речень із відокремленими членами й складних речень
174
()
удосконалення вмінь стисло формулювати теми й мікротеми усних і письмових висловлювань у формі словосполучень
175
()
риторичні запитання
176
()
виклад за допомогою запитань і відповідей
177
()
використання ключових слів для підготовки усного висловлювання
178
()
виражальні засоби фразеології й відокремлених членів речення в мовленні
179
()
інверсія в художньому творі
180
()
односкладні й неповні речення
181
()
відокремлення як засіб художнього зображення
182
()
конструкції із відокремленням у текстах наукового стилю
183
()
головні
184
()
сполучниковий
185
()
безсполучниковий
186
()
змішаний
187
()
узагальнювальні слова
188
()
єднальні
189
()
протиставні
190
()
розділові
191
()
способи вираження
192
()
простий
193
()
іменний
194
()
дієслівний
195
()
відокремлені
196
()
прикладка як різновид
197
()
види за значенням
198
()
тире між підметом і присудком
199
()
непоширених прикладок через дефіс
200
()
прикладки. що беруться в лапки
201
()
виділення порівняльних зворотів комами
202
()
дотримання порядку слів у реченні
203
()
правильне використання форм присудка при підметі
204
()
єдність видо-часових форм дієслів-присудків
205
()
обставини часу. місця як засіб зв'язку речень у розповідних текстах
206
()
синонімічність рядів однорідних членів із різними типами зв'язку
207
()
інтонація речень із однорідними членами
208
()
не лише
209
()
а й
210
()
як
211
()
так і
212
()
удосконалення будови й зв’язності розповідного й описового текстів
213
()
використання означень і порівняльних зворотів
214
()
офіційно-діловий
215
()
науковий
216
()
художній
217
()
епітет і порівняння як художні прийоми
218
()
ряди різних за характером слів у ролі однорідних членів речення як засіб художньої виразності
219
()
як частини складного речення
220
()
означено-особові
221
()
узагальнено-особові
222
()
неозначено-особові
223
()
безособові
224
()
називні
225
()
Я і українська мова й література
226
()
Я і Батьківщина (її природа. історія)
227
()
Я і національна культура (звичаї. традиції. свята. культура взаємин. українська пісня)
228
()
Я і мистецтво (традиційне й професійне)
229
()
Я і ти (члени родини. друзі. товариші)
230
()
Я як особистість
231
()
організаційно-контрольні
232
()
загальнопізнавальні (інтелектуальні. інформаційні)
233
()
творчі
234
()
естетико-етичні
235
()
українська культура
236
()
Україна
237
()
фольклорна творчість
238
()
художня література
239
()
художня виразність
240
()
обмін думками
241
()
звертання
242
()
засіб
243
()
Мова
244
()
слово
245
()
словосполучення
246
()
нові слова
247
()
вставні слова
248
()
граматика
249
()
речення
250
()
члени речення
251
()
підмет
252
()
присудок
253
()
означення
254
()
обставина
255
()
Жанри мовлення
256
()
Виразне читання вголос текстів
257
()
$1
258
()
мовленнєва змістова лінія
259
()
8 клас Українська мова
260
()
мовна змістова лінія
261
()
соціокультурна змістова лінія
262
()
діяльнісна (стратегічна) змістова лінія
263
()
повторення відомостей
264
()
особливості побудови опису
265
()
жанри мовлення
266
()
види робіт
267
()
міжпредметні зв'язки
268
()
мовлення
269
()
сприймання чужого мовлення
270
()
читання
271
()
відтворення готового тексту
272
()
створення власних висловлювань
273
()
аудіювання
274
()
стиль
275
()
тип
276
()
жанр
277
()
вголос
278
()
говоріння
279
()
письмо
280
()
повторення та узагальнення вивченого
281
()
розділові знаки
282
()
синтаксис. пунктуація
283
()
лексикологія й фразеологія
284
()
інтонація
285
()
культура мовлення й стилістика
286
()
$2
287
()
текст (риторичний аспект)
288
()
$3
289
()
просте
290
()
односкладні
291
()
правопис
292
()
$4
293
()
другорядні
294
()
однорідні із зв'язком
295
()
смислові відношення
296
()
складений
297
()
правильна побудова речень із сполучниками
298
()
однорідні члени речення в текстах (стилі)
299
()
$5
300
()
головний член
301
()
$6
302
()
сфери відношень
303
()
види загально-навчальних умінь

Страницы: