Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

ПНАЗВА Опис
1
()
Паблік рилейшнз
сукупність методів і форм відношень, зв'язків з суспільством з використанням засобів масової інформації. Є складовою частиною реклами і маркетингу, ведеться переважно на некомерційній основі. Паблік рилейшнз виступає як мистецтво створювати сприятливий...
2
()
Пабліситі
реклама, рекламування, пропаганда, а також популярність, відомість
3
()
Памфлет
твір переважно гостросатиричного характеру, що висміює у різкій формі політичний устрій загалом, суспільні явища, програму та діяння тієї чи іншої партії, зазвичай викриває конкретних представників влади, лідерів, носіїв тих чи інших рис. Політично нас...
4
()
Панорама
вид просторового мистецтва великих розмірів. Стрічкоподібна картина на круглому в плані підрамнику з зображенням і об'ємним предметним першим планом (муляжі, реальні предмети і т. ін..), що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама розрахована на ш...
5
()
Пантоміма
вид сценічного мистецтва, у якому основним засобом створення художнього образу є пластика, жест, міміка виконавців. Це виконання твору, почуття і драматичні дії якого доносяться до глядача за допомогою жестів, пози, міміки без використань слів. Пантомі...
6
()
Парадигма
система уявлень, що характерна для визначення етапу розвитку науки чи культури, суспільного життя
7
()
Парадокс
думка, судження, що різко розходиться зі звичайним загальноприйнятим науковим уявленням
8
()
Пародія
сатиричний і гумористичний літературний, музичний І т. ін. твір, що використовує які-небудь риси іншого твору певного автора, а також його форму. Оригінальні за змістом і формою вираження пародії охороняються авторським правом...
9
()
Партія товару
визначена кількість товарів одного або декількох найменувань, закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товаросупроводним документом...
10
()
Партитура
"сукупність партій багатоголосного музичного твору (для оркестру, хору або ансамблю); програма яких-небудь дій виконавця у драматичному спектаклі"...
11
()
Пастораль
12
()
Патентна грамота
офіційний бланк для оформлення патенту. Патентна грамота видається в одному екземплярі незалежно від кількості власників патенту
13
()
Патентна експертиза
14
()
Патентне застереження
умова експортного контракту, відповідно до якого продавець зобов'язується поставити патентно чистий товар. Докладніше див. Патентна чистота...
15
()
Патентний бюлетень
16
()
Патентний повірений
громадянин, якому відповідно до законодавства за дорученням заявника надане право на представництво фізичних та юридичних осіб перед патентним відомством і організаціями, пов'язане з охороною та захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності. Патен...
17
()
Патентний формуляр
18
()
Патентні домагання
завершальна частина опису заявки на винахід (корисну модель) з пунктами, на захист сутності яких претендує заявник. Коли домагання вже прийняті експертизою, то вони, завершуючи патентний опис, називаються патентною формулою (формулою винаходу, корисної...
19
()
Патентні спори
"спори, що виникають у процесі патентно-правових відносин. Поділяються на дві групи. До першої групи відносяться спори, пов'язані з визнанням об'єкта винаходом, корисною моделлю (спори про кваліфікацію) — у зв'язку з відмовою у видачі патенту та за зап...
20
()
Патентно-асоційована (непатентна) література
наукові журнали та інші періодичні видання, що містять статті, які використовують для пошуку та експертизи заявок на винаходи (корисні моделі)...
21
()
Патентно-інформаційна база (ПІБ)
сукупність певним чином підібраних та впорядкованих джерел інформації, насамперед, патентної, призначеної для проведення експертизи заявок по (ПІБ) суті на винаходи. В Україні ПІБ та довідково-пошуковий апарат до неї створено з 1 липня 1997 року...
22
()
Патентно-інформаційні ресурси України
"множину патентно-інформаційних ресурсів України складають: • відомості, які занесені до відповідних державних реєстрів охоронних документів об'єктів промислової власності; • опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» визначені в установ...
23
()
Патентно-ліцензійна ситуація
"сукупність патентно-правових, торгово-економічних, кон'юнктурних і комерційних умов, що визначають стан і можливості ефективної реалізації науково-технічних результатів. Патентно-ліцензійна ситуація визначається наявністю правової охорони науково-техн...
24
()
Патентний паспорт
"документ, складений за певною формою, у якому містяться обґрунтування і об'єктивні дані, властиві об'єкту, достатні для вирішення питання про його патентування за кордоном. Він складається на об'єкт (виріб, технологічний процес, матеріал або речовину)...
25
()
Патентовласник
"фізична або юридична особа, якій належить патент на об'єкт промислової власності. Див. такожВичерпання прав (повторне використання) [патенто-власника]; Майнові права інтелектуальної власності [патентовласника]."...
26
()
Патентоспроможність (патентоздатність)
відповідність об'єкта, що патентується, законодавчо визнаним умовам пра вової охорони, який у разі відповідного оформлення заявлених матеріалів може бути захищений патентом...
27
()
Паушальний платіж
28
()
Пейзаж
жанр образотворчого мистецтва, присвячений відтворенню природної або зміненої людиною природи (архітектурних комплексів, міст тощо). Окремий художній твір відповідного жанру також називаються пейзажем...
29
()
Первинні (оригінальні) твори
30
()
Перевидання
наступне, чергове видання, новий тираж такого видання. Перевидання повинно відрізнятися від попереднього мінімум номером друкарського знака або ж змінами як змісту основного тексту, так і оформлення. Воно може містити зміни, доповнення, виправлення, по...
31
()
Передача в ноу-хау
"зобов'язання ліцензіара забезпечити передачу ліцензіатові необхідних знань і досвіду в такому обсязі, який гарантує одержання параметрів продукції чи процесу, досягнутих у виробництві ліцензіара. Виявлення ноу-хау й узгодження між сторонами обсягів йо...
32
()
Передача права власності та авторських прав
дії щодо передачі права власності та дії щодо передачі авторських прав мають різні правові наслідки. Коли автор дарує іншій особі або організації примірник своєї книги, то він передає тільки право власності на цей примірник, але не авторські права...
33
()
Передачі (програми) організацій мовлення
34
()
Перелік товарів і послуг
"перелік для яких реєструється знак для товарів і послуг. Один із найважливіших документів заявки на реєстрацію знака, у якому товари і послуги групуються за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), позначаються визначеними термінами, ...
35
()
Переробка і переклад як форми використання твору
"формами використання творів є їх переклад на іншу мову або переробка на інший вид і жанр. Виключні права на переробку і переклад закріплюються використання твору за автором або його правонаступниками. У суб'єктивне право на переклад входить можливість...
36
()
Переробник (обробник)
особа, що здійснює переробку (обробку) твору і вважається автором пере- (обробник) робленого (обробленого) твору
37
()
Періодична система елементів
система хімічних елементів, форми та властивості яких (а також їхніх сполук) перебувають у періодичній залежності від величини заряду ядер їх атомі...
38
()
Першість (пріоритет) раціоналізаторської пропозиції
умова новизни раціоналізаторської пропозиції. Першість раціоналізаторської пропозиції визначається датою її надходження до підприємства (установи). Встановлюється за автором, який першим подав у встановленому порядку пропозицію, навіть у випадку, якщо ...
39
()
Підготовка виробництва
"заходів, що забезпечують умови на підприємстві до випуску (виробництва) нової (модифікованої старої) продукції в заданому обсязі, до яких, за виготовлення складних виробів, належать: • науково-дослідні роботи, у процесі яких з'ясовуються можливості, п...
40
()
Підприємництво
41
()
Підробка
42
()
Підручник
навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке...
43
()
Підтримка патенту в силі
дія патентовласника, яка визначається щорічними зборами, що сплачуються в силі ним за підтримку патенту в силі
44
()
Підтримувач сорту
фізична або юридична особа, яка впродовж чинності визначеного законо-давством строку майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідченого свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин, забезпечує збереженість сорту у проц...
45
()
Піктограма
позначення предметів, подій і дій за допомогою умовних знаків. Може бути заявлена у якості промислового зразка
46
()
Піратство
"опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України, розповсюдження або будь-яке інше ви- користання контрафактних примірників творів або об'єктів суміжних прав, зазвичай, з метою одержання прибутку і ...
47
()
Плагіат
"оприлюднення (опублікування) або інше недозволене запозичення чужоготвору (чи його частини), або іншого об'єкта інтелектуальної власності під іменем особи або псевдонімом, яка не є його автором. Див. також Рерайт; Форма твору"...
48
()
Плакат
листове видання у вигляді одного або декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату (малюнок з коротким текстом до нього), від- друковане з однієї або обох сторін аркуша, призначене для експонування (реклами)...
49
()
Плейбек
заміна голосу актора в аудіовізуальному творі голосом іншого виконавця шляхом синхронізації звуку останнього з рухами рота та іншими діями артиста, що показується на екрані...
50
()
Повість
епічний твір середньої жанрової форми. Частіше за все говорять про її проміжне становище між романом і оповіданням, нечіткість і розмитість жанрових меж. Дійсно, повість має чимало спільного як з романом, так і з оповіданням. У ній розкривається людськ...
51
()
Подання заявок на видачу охоронних документів
заявка на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності подається в Український інститут промислової власності (Укрпатент), який є підвідомчою організацією Державної служби інтелектуальної власності. Заявка може бути подана безпосередньо...
52
()
Подібні товари і послуги
53
()
Поезія
рід мистецтва художнього відображення дійсності, знаряддям і матеріалом якого є слово, а суть якого — мислення в словесних образах (тоді як проза — це мислення за допомогою абстракцій, схем і формул)....
54
()
Поема
ліричний, епічний, лірико-епічний твір, переважно віршований, у якому зображені значні події і яскраві характери. Іноді поемою називають великий прозовий роман, який, окрім глибокого змісту й широкого охоплення життєвих подій, відзначається пафосом і л...
55
()
Позивач
особа, яка ймовірно має спірне право і звертається до суду за захистом своїх порушених чи оспорюваних прав, свобод чи інтересів
56
()
Позичка
надання для користування оригіналів чи примірників творів, фонограм, відеограм на обмежений строк та без мети одержання прямої чи опосередкованої економічної або комерційної вигоди, якщо таке використання здійснюється організаціями, доступними для необ...
57
()
Показання свідка
повідомлення юридично не зафіксованої у вирішенні справи фізичної особи про факти, які мають значення для справи й одержані в установленому процесуальному порядку...
58
()
Попит
"фундаментальне поняття ринкової економіки, що означає підкріплене грошовою можливістю бажання, намір покупців, споживачів придбати даний товар. Попит характеризується його величиною, що означає кількість товару, яку покупець бажає і здатний придбати з...
59
()
Попурі
музичний твір, складений з різних музичних уривків (наприклад, із популярних мелодій пісень, танців, оперних арій тощо)
60
()
Порадник практичний
видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-якими виробничо-практичними навичками. Див. також Практикум
61
()
Порівняння
"процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ, дійсності, а також знаходження загального, притаманного двом або кільком об'єктам. Метод порівняння досягає результату, якщо виконуються такі вимоги: • можуть порівнюватись лише такі яв...
62
()
Порнографія
вульгарно-натуралістичне, непристойне зображення статевого життя в літературі, живописі, кіно, на фотографії тощо. Порнографія є небезпечною формою порушення принципів статевої моралі. Водночас твори мистецтва, які описують красу людського тіла, а тако...
63
()
Порода тварин
"цілісна консолідована (стійка) група сільськогосподарських тварин одного виду, яка має спільне походження і відрізняється специфічними екстер'єрно-коституціональними та корисними господарськими властивостями, що передаються спадково. Умови та порядок ...
64
()
Портрет
окремий художній твір, на якому зображено обличчя конкретної людини або групу людей
65
()
Портфель інтелектуальної власності
сукупність діючих об'єктів інтелектуальної власності, що знаходяться у конкретної особи на визначену дату
66
()
Порушення антимонопольного законодавства
навмисне неподання або подання завідомо неправдивих документів чи іншої інформації Антимонопольному комітету України або його територіальному відділенню, а також ухилення від виконання законних рішень цих органів, вчинене службовою особою органу держав...
67
()
Посадковий матеріал
рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин
68
()
Посилання
короткий запис довідкового характеру, який вказує джерело, з якого взята цитата, вираз, висновок тощо або джерело (розділ, рубрику), що містить подібні за тематикою відомості. Залежно від положення в тексті посилання діляться на внутрішньотекстові, під...
69
()
Постановка на баланс нематеріального активу (об'єкта інтелектуальної власності)
70
()
Постановка продукції на виробництво
сукупність заходів щодо організації виробництва новорозробленої, модернізованої або раніше освоєної на інших підприємствах продукції. Постановка продукції на виробництво зазвичай проводиться в два етапи: підготовка виробництва та освоєння виробництва. ...
71
()
Постіндустріальне суспільство
етап цивілізаційного розвитку людства, на якому домінують новітні техно-огічні уклади, відбувається інтелектуалізація всіх сфер суспільного життя, провідну роль відіграють знання та інформація, які перетворюються на стратегічний ресурс розвитку людства...
72
()
Посягання на твір
всі форми використання творів, що завдає шкоди художній цінності твору або репутації його автора. Подібні дії є порушенням особистих немайнових прав...
73
()
Потреба
"усвідомлена необхідність споживача у придбанні товару або в отриманні послуги. Див. також Виробнича потреба; Методи вивчення інформаційних потреб; Технічна потреба"...
74
()
Почуття
специфічні людські переживання, узагальнені ставлення до людських потреб, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції: любов, радість, гордість або сум, гнів, сором тощо...
75
()
Пошукові органи
76
()
Пояснюальна записка
текстовий технічний документ, що містить опис та принципи дії об'єкта, що розробляється, а також обґрунтування прийнятих технічних та техніко-економічних рішень...
77
()
Правила професійної етики
господарюючі суб'єкти (підприємці) можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер підприємницької діяльності, а також для певних галузей економіки, які можуть використовуватися при укладанні договорів, розробці установчи...
78
()
Право попереднього користувача
право будь-якої фізичної або юридичної особи незалежного та безоплатного використання в межах певної країни аналогічного об'єкта права промислової власності, на який видано охоронний документ монопольного права (патент, свідоцтво) або прийнято рішення ...
79
()
Право слідування (право часткової участі)
невідчужуване право, що надається автору і його спадкоємцям або іншим особам, уповноваженим за законом після його смерті вимагати частку доходів на отримання винагороди (роялті) в розмірі певного відсотка від публічного перепродажу через аукціон, худож...
80
()
Правовласник
особа, якій належить право на об'єкт інтелектуальної власності
81
()
Прайм-тайм
"ефірний час на радіо і телебаченні, що охоплює максимальну кількість радіослухачів і телеглядачів (звичайно від 19-ї до 22-ї години); найдорожчий ефірний час для реклами"...
82
()
Практика
набутий досвід, знання, сукупність навичок певної галузі діяльності. Див. також Добросовісна практика
83
()
Практикум
навчальне видання, яке містить практичне завдання і вправи, які сприяють засвоєнню набутихзнань, умінь і навичок. Див. також Порадник практичний...
84
()
Предмет утилітарного значення
виріб, який виконує властиву йому корисну функцію
85
()
Представник у справах з питань інтелектуальної власності
86
()
Прейскурант
нормативне виробничо-практичне і/або довідкове видання, яке містить систематизований перелік матеріалів, виробів, обладнання, виробничих операцій, послуг із зазначенням цін, а іноді коротких характеристик...
87
()
Прелюдія
вступ до музичного твору або невеликий самостійний музичний твір
88
()
Препринт
наукове видання, яке містить матеріали попереднього характеру, опубліковані для виходу в світ видання, в якому вони можуть бути вміщені. Є однією із форм попередньої публікації, яка закріплює авторство...
89
()
Прес-реліз
готова інформація про важливу подію, яка розповсюджується серед ЗМІ для можливого опублікування (для підприємства це може бути інформація про новий товар)...
90
()
Придбання нематеріальних активів
91
()
Прізвище в позначенні
позначенню, яке відтворює або включає прізвище, псевдонім (далі - прізвище), може бути надана правова охорона як знаку для товарів і послуг, якщо воно має розрізняльну здатність і не здатне ввести в оману споживача щодо виробника товарів, послуг. Таке ...
92
()
Призначення твору
твір охороняється незалежно від його культурного або утилітарного призначення. Не слід брати до уваги, у якій галузі людської діяльності може бути застосований твір, наскільки ця галузь є актуальною і чи варто взагалі працювати у цій галузі. Той факт, ...
93
()
Призначення товару
поняття включає сферу його застосування й функції, а також коло споживачів даного товару
94
()
Принципи взаємності
один із принципів міжнародного права, що діє і в сфері інтелектуальної власності. Без врахування взаємних прав і обов'язків не може бути рівно- правної угоди...
95
()
Припинення недобросовісної конкуренції
заходи, що забезпечують ефективний захист від недобросовісної конкуренції
96
()
Пристрій
"до пристроїв належать: агрегати, машини, механізми, прилади, знаряддя праці, інструменти, конструкції, вироби, технологічне оснащення та інші продукти уречевленої праці для задоволення будь-яких потреб суспільства, що характеризуються наявністю констр...
97
()
Притча
коротке оповідання дидактичного та алегоричного характеру, призначене для асоціативного сприйняття. Зазвичай, дидактична функція використовується для моральних та релігійних повчань. Особливістю сприйняття є асоціативність...
98
()
Програма мовлення
"результат упорядкування поєднаних єдиною творчою концепцією радіо- і/або телевізійних передач мовлення (телерадіопередач), що можуть бути творами або містити твір, у тому числі аудіовізуальний твір, безпосереднє або записане художнє виконання, фоногра...
99
()
Програмний засіб
взаємопов язана сукупність програм, процедур, правил, документами і даних, що забезпечують функціонування обчислювальної системи
100
()
Програмний сервіс
програма або ряд програм, поданих і розповсюджених за допомогою кабельних, ефірних, супутнико-кабельних, супутнико-ефірних електронних засобів...
101
()
Продаж ліцензій
"є однією з найбільш вигідних комерційних угод, що здійснюється з наступними цілями• одержання гарантованого прибутку без вкладення капіталу в налаго- дження власного виробництва й освоєння ринку; • завоювання ринку; • скорочення строків освоєння нової...
102
()
Продаж результатів робіт (послуг)
будь-які операції цивільно-правового характеру з надання результатів робіт, послуг, з надання права на користування або на розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими, ніж товари, об'єктами власності за компенсацію, а також ...
103
()
Продаж товарів
будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з ...
104
()
Продукти ядерного перетворення
"належать до речовин, одержаних шляхом розщеплення атомного ядра. Для характеристики речовин, одержаних шляхом ядерного перетворення, вико- ристовують: • основні ядерні характеристики: період напіврозпаду, тип і енергію випромінювання (для радіоактивни...
105
()
Продуктивність праці
ефективність праці в процесі виробництва, що виміряється кількістю часу, витраченого на виробництво одиниці продукції, або кількістю продукції, виробленої за одиницю часу...
106
()
Продюсерська система
"система в галузі кінематографії, яка в умовах кіноринку забезпечує взаємодію і функціонування всіх суб'єктів кінематографії з метою виробництва, розповсюдження і демонстрування (публічного показу) фільмів. Див. також Продюсер аудіовізуального твору; С...
107
()
Проектування
проектування тісно пов'язане з наукою й інженерією, діяльність створення проекту. Проектування необхідно відрізняти від конструювання. Проектування передбачає можливість повністю розробити (спроектувати) виріб на рівні креслень та інших проектних знако...
108
()
Проза
форма думки і мовлення, протилежна поетичній, з внутрішнього боку відрізняється простотою викладу, абстрагованістю і більшою об'єктивністю, в той час як у поетичному мовленні переважають образність, конкретність і більша суб'єктивність. Зовнішня сторон...
109
()
Пролонгація
подовження строків виконання договору
110
()
Промислова власність
111
()
Промислове шпигунство
"комплекс приховано здійснюваних протиправних дій, направлених на отримання таємниці шляхом прихованих або конфіденційних відомостей про розробку, підготовку до випуску та інші підготовані будь-ким заходи, включаючи комерційні переговори, і введення в ...
112
()
Промисловий зразок (види за об'єктними характеристиками)
"виріб як об'єкт промислового зразка може поділятися за об'єктними характеристиками на: • однооб'єктні — площинні двовимірні (промисловий малюнок, зображення), виконані за допомогою графічних засобів. Наприклад, малюнок декоративної тканини, килима тощ...
113
()
Промисловий зразок (види за просторовими характеристиками)
"виріб як об'єкт промислового зразка може поділятися за просторовими характеристиками на: • площинний — композиція, яка грунується на лінійно-графічному співвідношенні елементів, яке не може бути сприйняте візуально як обємне; • об'ємний — композиція, ...
114
()
Промислово-фінансова група
об'єднання, в яке можуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові та проектні заклади, інші товариства та організації всіх форм власності, мета яких — отримати прибуток, і які створюються за рішенням Уряду Укра...
115
()
Промова
всі види публічних виступів (звернення до необмеженого кола осіб), підготовлені в письмовій формі або виготовлені експромтом. Належать до усних творів...
116
()
Проповідь
промова на релігійні теми, виголошена публічно. Належить до усних творів. Авторське право на проповідь регламентується нормами стосовно промов взагалі...
117
()
Пропозиція
кількість товарів і послуг, пропонованих для реалізації на ринку в певний момент або період. Між ціною й кількістю пропонованої продукції існує прямий зв'язок, висловлюваний законом пропозиції, який свідчить: чим вище ціна товару, тим вище пропозиція ц...
118
()
Проспект
довідкове і/або рекламне видання, яке містить систематизований перелік послуг, предметів (опис одного предмета), призначених для випуску, продажу або експонування, а також видання з описом діяльності підприємства або установи...
119
()
Професійна підготовка
здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальності
120
()
Професійний творчий працівник
фізична особа, творча діяльність якої становить її основне заняття, що завершується створенням і оприлюдненням творів або їх інтерпретацією в галузі культури і мистецтва і є головним джерелом її доходів, незалежно від того, має вона чи не має будь-які ...
121
()
Професія
вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок
122
()
Процес (спосіб)
"процес як об'єкт технології — це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовленн...
123
()
Процесор
"пристрій в ЕОМ, що обробляє інформацію та управляє всім обчислювальним процесом; • центральний — процесор, що виконує основні функції щодо обробки даних і керування роботою інших частин комп'ютера чи системи; • інтерфейсний — спеціалізований процесор,...
124
()
Процесуальна співучасть
участь у одному і тому самому процесі кількох позивачів або кількох відпо відачів, права, вимоги чи обов'язки яких не виключають одне одного. Спів- участь можлива як на стороні позивача (активна співучасть), так і на стороні відповідача (пасивна співуч...
125
()
Псевдонім
вигадане ім'я, вибране автором чи виконавцем для ототожнення зі своєю власною особою. Право на псевдонім є особисте немайнове право автора. Допускається використання автором декількох псевдонімів. Розкриття псевдонімів без згоди автора, а після його см...
126
()
Психологічна інерція
схильність до якогось конкретного методу й образу мислення при вирішенні завдання, ігнорування всіх можливостей, окрім єдиної, яка зустрілась на самому початку. Психологічна інерція включає в себе відсутність гнучкості, силу звички, вузькопрактичний пі...
127
()
Публічний порядок
правопорядок держави, основоположні принципи якого становлять підґрунтя існуючого в ньому устрою (стосуються його незалежності, цілісності, самостійності й недоторканності, основних конституційних прав, воль, гарантій і т. д). Див. також Суспільна мора...
128
()
Пул
угода між монополіями з метою усунення конкуренції між ними, згідно з якою вони зобов'язані передавати всі патенти, які їм належать, організації, яка у наступному надає окремим учасникам пула на певних умовах ліцензії на використання того чи іншого вин...
129
()
Пункт
певне місце у просторі, на земній поверхні, наприклад, місце, селище тощо. Див. також План [генеральний план населеного пункту]
130
()
інформації
характеристики, за допомогою яких оцінюються інформаційні ресурси: зміст, охоплення, час, джерело, якість, відповідність потребам, спосіб фіксації, мова, вартість...
131
()
системи
характеристики, які змінюються лише тоді, коли змінюється сама система, тобто для цієї системи це — константи. Параметри вказують чим ця система (процес) відмінна від іншої. Тому вони можуть бути не тільки кількісними (тобто показниками), а і якісними ...
132
()
техніки
величина, яка характеризує будь-яку властивість процесу, явища, системи,технічного пристрою
133
()
безкорисний
патент, який стосується застарілих технологій чи тих, які здавалися багато- обіцяючими, але не виправдали очікувань. Такі патенти не складають конкурентних переваг...
134
()
ввізний
підтверджений патент. Його оформляють в спрощеному порядку на основі раніше виданого іноземного патенту. Заявник, який має на свій винахід іноземний патент, просить ввізний патент і отримує його без всякої перевірки винаходу...
135
()
відчужений
патент, примусово вилучений у законного власника, виходячи з суспільних інтересів та інтересів національної безпеки країни, що його видала...
136
()
вільний
патент, права на який належать суспільству (державі)
137
()
деклараційний
різновид патенту, що видавався в Україні за результатами формальної експертизи заявки на винахід (корисну модель)
138
()
другорядний
патент, який стосується корисних чи потенційно корисних технологій, які не мають критичного значення для конкурентної позиції підприємства...
139
()
додатковий
патент, що видається на винахід, який є вдосконаленням або модифікацією іншого винаходу, на який видано основний патент і який технічно залежить від нього. Передбачений законодавством деяких країн (в тому числі колишнього СРСР)...
140
()
домінуючий
раніше виданий патент на базовий, принциповий винахід на відміну від наступних патентів, що захищають приватні, модернізовані рішення базового винаходу...
141
()
залежний
патент, виданий на об'єкт, технічно залежний від іншого об'єкта, запатентованого третьою особою
142
()
зінгерівський
патент, у якого відмінна частина патентної формули містить мінімум відмітних ознак, іноді навіть одну (прикладом служить зінгерівский патент на швейну голку, у якої всього одна відмітна ознака — вушко розташоване на вістрі голки)...
143
()
замінюючий
"патент, виданий замість діючого з внесенням допустимих законодавством змін;"
144
()
зміцнюючий
патент, одержаний з метою закріплення патентних позицій
145
()
ключовий
"патент, яким захищена ключова технологія. Він підкреслює винятковість процесу, товару чи послуги підприємства. У разі порушення ключових патентів підприємство має справу з такими двома найважливішими негативними наслідками конкуренції, як: • втрата ри...
146
()
комерційний
патент, який отримують після того, коли продукт вже готовий для виходу на ринок або знаходиться у продажу. Такий патент іноді переслідує певну мету — продовження патентної монополії...
147
()
малий
у деяких країнах таку неофіційну назву має охоронний документ, виданий на корисну модель
148
()
«міцний»
патент, який досить важко оскаржити
149
()
недійсний
патент, який втратив через яку-небудь причину статус юридично значимого документа. Патент визнається недійсним (за наявністю відповідних обставин) за клопотанням (позовом) зацікавленої особи або за рішенням суду, або за адміністративним рішенням патент...
150
()
незаконний
патент, виданий з порушенням вимог чинного законодавства
151
()
патенти-аналоги
патенти, що видані заявникам на винахід у даній країні, але вперше заявлені ними в іншій країні, тобто це патенти, видані на один і той же винахід у декількох країнах. Див. також Патентний пошук [патентів-аналогів]...
152
()
пріорітетний
патент, виданий заявнику в державі, куди вперше ним була подана заявка на винахід
153
()
явочний
патент, виданий на винахід без перевірки його відповідності критеріям патентоспроможності. Проводиться лише перевірка на відповідність заявки формальним вимогам...
154
()
незалежність патентів
закріплене Паризькою конвенцією положення, згідно з яким патенти, видані на один і той самий винахід у різних країнах, не залежать один від одного. У разі анулювання патенту або припинення його дії в одній країні вони продовжують діяти в інший...
155
()
іноземний
діє на території України у тому випадку, якщо на об'єкт, який він захищає, видано ще й патент України
156
()
національний
патент, який видано національним патентним відомством. Український патент діє тільки на території України
157
()
блокуючий
158
()
гальмуючий
159
()
«деблокуючий»
патент, за допомогою якого забезпечується вихід продукції конкуруючих фірм на ринок. Створення незалежного патенту, що лежить поза сферою сукупності ознак за первісним патентом, є дуже складним і орієнтованим на створення автономного і незалежного прав...
160
()
дезінформуючий
161
()
«досаджаючии»(«мертвий».«сухостійкий»)
патент, власник якого не зацікавлений у його промисловій або комерційній реалізації. Метою отримання такого патенту є прагнення не допустити отримання та застосування патентів на ідентичні об'єкти конкуруючого підприємства і цим загальмувати його техні...
162
()
«захищаючий»
патент, у якому заявник захищає не лише своє краще і більш раціональне, на його думку, рішення технічної задачі, але і всілякі варіанти даного рішення, часто навіть менш ефективні, щоб тільки не допустити їх використання конкурентами...
163
()
«парасольковий»
патент, формула якого складена настільки широко, що сукупність ознак у формулі винаходу цього патенту орієнтована на концентрацію їх максимальної кількості в найбільш загальному вигляді, щоб охопити створюваним об'ємом патентного захисту всі можливі ва...
164
()
«інвалідний»
патент, правочинність видачі якого може бути опротестована на тій підставі, що заявлені не всі суттєві ознаки і технічне рішення через це непрацездатне, не призводить до заявленого технічного результату...
165
()
«рекламний»
патент, власника якого цікавить не фактичний захист своєї продукції, а кількість патентів та рекламні назви винаходів, рефератів і т. д., використовуваних у рекламі. Рівень і обсяг охорони великої кількості продукції, яка рекламується в Україні і в які...
166
()
«паперовий»
"патент на винахід, за різними причинами не використаний у промисловості. Отримання або покупка таких патентів звичайно здійснюється з метою перешкодити використанню цього винаходу конкуруючими фірмами;"...
167
()
«паралельний»
"патент з іншою формулою винаходу, ніж оригінальний уже існуючий, у якому досягається той же технічний результат. У формулі такого винаходу часто використовують еквівалентні ознаки (ознаки викладаються в інших формулюваннях);"...
168
()
«патент-кілер»
особливістю створення таких патентів є використання в них суттєвих ознак як відмінних завдяки новизні і оригінальності їх формулювань
169
()
«патент-вірус»
особливістю створення патентів цього виду є використання в них несуттєвих другорядних чи допоміжних ознак як відмінних
170
()
«патент-смертник»
патенти, одержувані в основному «явочним порядком» на корисні моделі, анулювання яких свідомо очевидна, оскільки їх оформлюють на об'єкти, які не є новими. Часто такі патенти оформлюють для фіктивного захисту своїх об'єктів або з метою пред'явити патен...
171
()
«перешкоджаючий»
патент виданий на винахід, суть якого може не представляти комерційної цінності, але не давати можливості конкурентам одержати патент у певній галузі техніки...
172
()
«підводний» («замаскований»)
патент, який залишається ніби «в тіні» до тих пір, поки яка-небудь багата компанія не почне реалізовувати продукцію, що підпадає під дію такого патенту. Приховування патенту може досягатися за рахунок його назви, що вводить в оману, неправильної класиф...
173
()
«провокаційний» («розстановка сіток»)
патент, що не має реальної цінності, але може служити приводом для вступу в судовий конфлікт із конкуруючим підприємством або погрожувати йому судовим процесом, що в конкретній боротьбі може призвести до втрати значущості та авторитету фірми, проти яко...
174
()
німецька
"німецьку патентну формулу прийнято називати логічною, оскільки вона будується відповідно до законів формальної логіки і є по суті визначенням винахідницької ідеї через рід і видові відмінності. Родове поняття виражається в найменуванні винаходу, з яко...
175
()
американська
"володіє істотними особливостями порівняно з німецькою, які в значній мірі визначаються тим, що об'єм монопольних прав патентовласника в США встановлюється за формулою винаходу. Ні опис, ні креслення не приймаються до уваги. Патентна формула є мірою йо...
176
()
англійська
"має схожість як з німецькою, так і з американською. Як і в німецькій формулі, тут перший пункт є головним, найбільш широким за змістом і встановлює об'єм патентного захисту. Інші пункти підпорядковані, залежать від нього. Ця залежність редакційно вира...
177
()
аналіз патенту
"здійснюється під час експертизи на патентну чистоту, аналізу обраного патенту як аналога (прототипу) і т. п. і включає такі основні операції: • виявлення розділів опису винаходу, які мають правове значення; • визначення побудови формули винаходу; • ви...
178
()
зазначене
національне патентне відомство держави або національне патентне відомство, що діє від імені держави, зазначене заявником відповідно до глави І Договору про патентну кооперацію (РСТ)...
179
()
обране
національне патентне відомство держави або національне патентне відомство, що діє від імені держави, обране заявником відповідно до глави II Договору про патентну кооперацію (РСТ)...
180
()
одержуюче
зазвичай, це національне патентне відомство, хоча може замість нього або разом з ним ці функції виконувати патентне відомство іншої держави або будь-яка міжурядова організація...
181
()
міжнародне
"комплекс норм щодо охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, нових сортів рослин. Основним джерелом регулювання є різноманітні конвенції, угоди, договори, в основі застосування яких у тій чи іншій країні лежить принцип її волевиявлення...
182
()
предмет патентного права
регульована сукупність майнових та особистих немайнових відносин, пов'язаних зі створенням і використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків і сортів рослин...
183
()
джерела патентного права
юридичні акти різних державних органів, у яких містяться правові норми, що регулюють відносини, і які виникають у зв'язку зі створенням і використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків і сортів рослин...
184
()
патентів-аналогів
"пошук, який спрямовано на виявлення в патентних фондах різних країн охоронних документів, виданих на один винахід у кожній із цих країн. Патент поширює свою дію тільки на територію тієї країни, де він виданий. Найбільш цінні винаходи патентуються одно...
185
()
регламент пошуку
"один із документів, що встановлює порядок проведення патентних досліджень, зокрема, є програма, яка визначає межі проведення пошуку за фондом патентної та іншої науково-технічної документації, що потребує: • визначення мети пошуку; • формулювання пред...
186
()
предмет пошуку
"об'єкт господарської діяльності встановленої категорії (пристрій, спосіб, речовина тощо), на який має бути направлений пошук аналогів досліджуваного об'єкта для досягнення конкретної мети патентних досліджень і сформульований відповідно до рубрик чинн...
187
()
держава пошуку
держава, за патентною документацією якої здійснюється пошук інформації необхідної для досягнення мети патентних досліджень. Під час вибору країн слід орієнтуватися на ті з них, у яких ця галузь промисловості найбільш розвинена. Крім того, слід враховув...
188
()
ретроспективність(глибина)пошуку
"поняття «ретроспективність пошуку» пов'язане з визначенням минулого до початку пошуку інформації періоду часу, за який необхідно здійснити пошук. Іноді фахівці ретроспективність пошуку називають глибиною пошуку. Визначення ретроспективності пошуку зал...
189
()
нумераційний пошук
пошук патентної інформації з використанням довідково-пошукового апарату за номером патентногодокумента (опублікованої заявки, патенту, свідоцтва). Цей пошук має на меті встановити ряд обставин, що стосуються конкретного охоронного документа, наприклад,...
190
()
предметний (тематичний)
пошук, що проводиться за класифікаційними рубриками винаходів. У кожній із класифікаційних рубрик предметний пошук спочатку проводять за найменуванням винаходів. Слід мати на увазі, що найменування винаходу не завжди достатньо характеризує його суть. І...
191
()
фірмовий (іменний)
широко застосовується для контролю за діяльністю конкурентів, а також як один із попередніх етапів предметного пошуку (за найменуванням фірми-патентовласника встановлюється належність виданих патентів до певного класу національної класифікації винаході...
192
()
змішаний (комбінований)
проводиться у тому випадку, коли предметний пошук доповнюється пошуком патентів фірм. Застосовується, зазвичай, в особливо відповідальних випадках...
193
()
національний патентний фонд
сукупність всіх опублікованих патентних документів або інших передбачених законом публікацій (якщо повні описи до заявок або патентів не публікуються) даної країни. Національний патентний фонд України містить описи до патентів на винаходи та корисні мо...
194
()
глибина фонду
характеристика фонду патентної документації, що визначає період часу (число років, місяців) між датами публікації найбільш раннього і найбільш пізнього з патентних документів даної країни, що зберігаються у фонді...
195
()
склад фонду
"сукупність характеристик фонду, що визначають перелік: • країн, патентні документи яких наведені у фонді; • видів патентних документів і класифікаційних рубрик, що відповідають термінам фонду"...
196
()
взаємне
"поняття «взаємне патентування» пов'язане з правовою охороною винаходів в іноземних державах, яке здійснюється здебільшого з метою охорони експорту, укладення ліцензійних договорів чи стримування конкурентів для збереження своїх позицій на ринку. Аналі...
197
()
в іноземних державах
патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах, створених в Україні, здійснюється не раніше, ніж через три місяці після подачі заявки до Установи...
198
()
динаміка патентування
зміна активності винахідницької діяльності в досліджуваній галузі техніки за певний період часу, що відображається в охоронних документах...
199
()
через супутник
мається на увазі прийом сигналів з наземної станції на супутник і передача сигналів з супутника, за допомогою яких твори, фонограми, відеограми, виконання, постановки, передачі організацій ефірного або кабельного мовлення можуть бути доведені до загаль...
200
()
авторизований
зроблений зі згоди автора переклад, в змісті якого внесені необхідні з художньої, лінгвістичної або іншої точки зору зміни, які даєть змогу вважати перекладача своєрідним співавтором твору...
201
()
адекватний
переклад, за яким найбільш повно переданий зміст тексту шляхом точних еквівалентів або задовільних субститутів усіх засобів, які застосовують...
202
()
бінарний
"процес перекладу з однієї конкретної мови на яку-небудь іншу конкретну мову;"
203
()
підрядковий
документ або текст, отриманий у результаті послівного (підстрочного) перекладу і який вимагає додаткової доробки
204
()
твору
самостійним видом літературних творів, які охороняються авторським правом, є переклад творів на іншу мову. Загальновідомо, що смислове значення слів і виразів однієї мови не знаходить повного співвідношення в іншій мові. Отже, для дотримання змісту, ст...
205
()
методика перекладу
сукупність науково обґрунтованих і перевірених на практиці правил, способів виконання процесу перекладу текстів
206
()
одиниця перекладу
мінімальний відрізок тексту на вихідній мові, який відповідає такому набору елементарних значень у мові-посередниці, який може бути поставлений у відповідність з деяким відрізком тексту на вихідній мові...
207
()
індекс переоцінки
визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість
208
()
публічний
перепродаж, що здійснюється через аукціон, галерею образотворчого мистецтва, художній салон, крамницю тощо. Якщо перепродаж здійснюється у приватному порядку, права слідування не виникає...
209
()
переробка твору
"створення похідного твору в результаті будь-якої необмеженої переробки раніше існуючого твору. Визнання переробленого твору оригінальним чи ні залежить від конкретних ситуацій при його створенні. • Праця зі створення переробки не відображена у змінах ...
210
()
для кіно
переробка раніше існуючого твору певного жанру для створення кінематографічного твору
211
()
аудіовізувальний
включає вигадані персонажі (фільми, відеограми, фотографії, кінокадри або студійні заставки) в цілому (зображення зі звуковою доріжкою). Авторсько-правова охорона може поширюватися на окремі візуальні атрибути або на фізичні чи зображувальні атрибути з...
212
()
об'ємний
які можуть бути оригінальними творами або оригінальними адоптаціями (скульптури, ляльки, маріонетки тощо) двомірних чи аудіовізуальних вигаданих персонажів, незалежно від того твору, в якому вони з'явилися...
213
()
комікси і мультиплікаційні фільми
авторське право охороняє кожну різну оригінальну позу, відтворену перонажем
214
()
п єси-інсценізації
до п'єс-інсценізацій належать п'єси, написані за мотивами інших творів, у тому числі творів народної творчості
215
()
пастораль
музична п'єса, що змальовує картини природи, ідилічні образи сільського життя
216
()
пов'язані з дослідженням авторського права і суміжних прав
"можуть бути поставлені наступні питання: • Чи мало місце відтворення твору «XXX» або його частини при створенні твору «YYY»? • Чи має твір (або назва твору) «XXX» ознаки оригінальності? • Чи має об'єкт «XXX» ознаки творчого характеру, чи є він результ...
217
()
пов'язані з дослідженням винаходів і корисних моделей
"можуть бути поставлені наступні питання: • Чи використана у виробі «XXX» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом № 000? • Чи є ознаки за патентом № 000 і об'єкта господарської діяльності «XXX», ек...
218
()
пов'язані з дослідженням раціоналізаторських пропозицій
"можуть бути поставлені наступні питання: • Чи використовують у виробі (організаційному рішенні) «XXX» ознаки раціоналізаторської пропозиції, що вказані в заяві й додатках до неї (кресленнях, схемах, ескізах тощо)? • Чи містить заявка на раціоналізатор...
219
()
пов'язані з дослідженням промислових зразків
"можуть бути поставлені наступні питання: • Чи містяться в матеріалах справи відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 000 стала загально- доступною у світі до дати подання на нього заявки? • Чи використані...
220
()
пов язані з дослідженням знаків для товарів і послуг. комерційних (фірмових) найменувань.географічних зазначень
"можуть бути поставлені наступні питання: • Чи є позначення «XXX» та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 000 (знаки за свідоцтвами України № 000 та № 111) тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи...
221
()
пов'язані з дослідженням комерційної таємниці
"можуть бути поставлені наступні питання: • Чи мають відомості «XXX», що належать підприємству «А» (особі N) ознаки ноу-хау? • Чи мало місце отримання інформації «XXX», яка використовується підприємством «А» (особою N), шляхом вивчення відкритих даних...
222
()
щодо економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності
"можуть бути поставлені наступні питання: • Яка сума збитків у грошовому (вартісному) вимірі в наслідок порушення майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності «XXX»? • Який розмір матеріальної шкоди було завдано (порушником) автору (власнику) N об...
223
()
чорний
поширення неправдивої, компрометуючої інформації, брехні в засобах масової інформації
224
()
класифікація підприємств
"класифікацію підприємств можна скласти користуючись їхніми класифікаційними ознаками: • мета й характер діяльності: - комерційні — діяльність переважної більшості підприємств має комерційний характер; - некомерційні — до них належать здебільшого добро...
225
()
племінна (генетична) цінність
цінність племінних тварин згідно з даними їх фактично визначеного або передбаченого впливу на якість потомків
226
()
аудіовізуальне повідомлення
повідомлення, виражене у вигляді об'єднання двох послідовностей сигналів, які сприймаються одночасно за допомогою слуху і зору
227
()
наукове
спеціально підготовлене коротке повідомлення з будь-якого питання, що містить, зазвичай, попередні результати проведеної роботи. Наукове повідомлення може бути зроблено в усній формі (на конференції, нараді тощо) або у вигляді публікації. Призначення т...
228
()
про події та факти інформаційного характеру
вважають, що для того, щоб сповістити про певний факт не потрібно творчих зусиль. Проте це не означає, що інтереси особи, яка підготувала інформаційне повідомлення, не можуть бути захищені правовими засобами вза-алі. Якщо автор не просто викладає певні...
229
()
на додану вартість(ПДВ)
одна з форм непрямого оподаткування. Стягується з приросту вартості товару (робіт, послуг) на кожній стадії його виробництва і реалізації
230
()
на прибуток
платіж, що сплачується всіма підприємствами та організаціями, які є юридичними особами, філіями та іншими підрозділами, які мають окремий баланс і розрахунковий рахунок. Об'єктом оподаткування є валовий прибуток підприємства, скоригований відповідно до...
231
()
без відмітних ознак
"до позначень без відмітних ознак відносяться: • позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; • загальновживані скорочення; • реалістичні зображення товарів,...
232
()
зустрічний
позов, що вноситься відповідачем у той самий суд стосовно позивача для одночасного його розгляду разом із позовом, що свого часу поданий позивачем (тобто конкретних позовних вимог обох сторін судової справи). Відповідач за позовною заявою, може звернут...
233
()
позовна давність
встановлений законом строк для захисту прав, порушених у результаті неправомірних дій. Складає, зазвичай, три роки з моменту виникнення права на позов, тобто моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого законного права...
234
()
форма і зміст позовної заяви
"повинен відповідати встановленим вимогам і містити: • найменування суду, до якого подається заява; • ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або мі...
235
()
іменний
вмішує номери патентних документів, які розташовані за абеткою імен або найменувань заявників, винахідників (авторів) або власників охоронних документів...
236
()
нумераційний
"структурний елемент довідково-пошукового апарату до фонду патентної документації. Містить номери патентних документів різних видів, які розташовані в порядку зростання. Уданому покажчику наводяться також індекси класифікації, окрім того можуть подават...
237
()
систематичний
вміщує номери патентних документів, що розташовані у порядку індексів класифікації. Деякі патентні відомства наводять назви патентних документів, а також імена або найменування заявників, винахідників (авторів) або власника охоронного документа...
238
()
найменування та одиниці виміру
найменування показників із зазначенням їх кількості, що виражена в одиницях виміру, які подаються відповідно до Міжнародної системи одиниць SI...
239
()
безпеки
характеризують особливості продукції, що обслуговує безпеку людини під час її експлуатації чи використання (обслуговуючого персоналу)
240
()
економічного використання сировини. матеріалів. палива та інших трудових ресурсів
характеризують властивості виробу, які відображають його технічну досконалість за рівнем або ступенем спожитої ним сировини, матеріалів, палива, енергії і трудових ресурсів під час експлуатації. Як узагальнені показники цієї групи можуть застосовуватис...
241
()
ергономічні
характеризують систему «людина — виріб» (зокрема «людина — машина») і враховують комплекс гігієнічних, антропометричних, фізіологічних і психічних якостей людини, що проявляються у виробничих побутових процесах...
242
()
естетичні
характеризують інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції, довершеність виробничого виконання продукції
243
()
надійності
характеризують безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність і збережність об'єктів у конкретних умовах їх використання
244
()
патентно-правові
характеризують ступінь оновлення технічних рішень, використаних у продукції, їх патентний захист, а також можливість безперешкодної реалізації продукції у країні та за кордоном...
245
()
призначення
"характеризують властивості продукції, що визначають основні функції, для виконання яких вона призначена, і обумовлюють область її застосування. Під час визначення показників призначення слід вибирати тільки найнеобхідніші з них, які характеризують най...
246
()
стандартизації та уніфікації
характеризують насиченість продукції стандартними, уніфікованими та оригінальними складовими частинами, а також рівень уніфікації з іншими виробами...
247
()
технологічності
характеризують властивості складу і структури або конструкції продукції, що визначають її пристосованість до досягнення мінімальних витрат під час виробництва, експлуатації та відновлення для заданих значень показників якості продукції, обсягів її випу...
248
()
транспортабельності
характеризують пристосованість продукції до переміщення в просторі, яке не супроводжується її використанням або споживанням
249
()
видове
поняття, яке безпосередньо входить до складу іншого, більш загального (родового) поняття. Наприклад, клас прямокутних трикутників є видом відносно класу трикутників (рід). Тобто, якщо поняття, обсяг якого виділяється з обсягу родового поняття, називаєт...
250
()
номінальне
вид визначення поняття, яке характеризує значення слова, що використовується для вираження поняття, яке наводиться в довідниках, словниках тощо. Наприклад, при складанні формули винаходу рекомендується кожній ознаці об'єкта добирати відповідні номіналь...
251
()
оціночне
використовувані законодавцем при конструюванні правової норми поняття з відкритою структурою, зміст яких не визначено в законі з достатнім ступенем точності для розуміння суб'єктами правовідносин, які, оцінюючи фактичні ознаки таких понять під час їх в...
252
()
порівнянні
поняття, в яких не зважаючи на наявність різних ознак є й деякі загальні ознаки, що дають змогу порівнювати дані поняття. Порівнянні поняття поділяються на сумісні та несумісні...
253
()
родове
"поняття, яке за обсягом є більшим відносно до якого-небудь іншого поняття — видового. Наприклад, «меблі» (для меблів взагалі, а також для столів, стільців тощо), «стілець» (для стільців) і т. п. Тобто, якщо з обсягу поняття виділяється логічний підкла...
254
()
поділ обсягу поняття
логічна операція, за допомогою якої предмети, відображені в даному понятті, діляться на види за певною основою (ознакою ділення). Те поняття, обсяг якого піддається діленню — ділене, родове, а одержувані в результаті ділення поняття — видові або члени ...
255
()
авторського права
"особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з так...
256
()
кваліфікованих зазначень походження товару
"власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим зазначенням зазначень походження товару попереджувальне маркування для інформації про те, що походження товару це зазначення зареєстроване в Україні. • Для попереджувального маркування назви...
257
()
суміжних прав
"виробник фонограми, відеограми для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджують серед публіки на законних підставах, або їх упаковках можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак ...
258
()
для винаходів
особа, яка законно використовує запатентований винахід, може забезпечити виріб (продукт, упаковку товару тощо) відповідним маркуванням, наприклад, шляхом розміщення напису «Патент» або скорочено «Пат.» разом із номером патенту...
259
()
топографії інтегральних мікросхем
власник прав на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми (ІМС) або його правонаступник має право сповіщати про реєстрацію топографії ІМС шляхом позначення топографії або виробів, що містять таку топографію, виділеною літерою «Т» із зазначенням ...
260
()
торговельних марок
зі всіх існуючих у світі спеціальних позначень або записів, які застосовують у зображенні торговельної марки або поряд з нею і вказують на те, що цій торговельній марці надано правову охорону, найбільш поширеним в Україні набуло попереджувальне маркува...
261
()
винаходу.захищеного іноземним патентом
"проводиться у випадку, коли одним із об'єктів дослідження є винахід, захищений патентом іншої країни і полягає у виконанні таких дій: • виявленні частин опису винаходу для встановлення обсягу прав патентовласника; • визначенні системи побудови патентн...
262
()
словесних позначень з іншими об'єктами
"при проведенні дослідження словесних позначень виникає необхідність їх порівняння з багатьма об'єктами (залежно від обставин справи), що можуть виконувати функцію засобів індивідуалізації: • словесними торговельними марками; • словесними позначеннями,...
263
()
зображувальних позначень з іншими позначеннями
"зображувальні позначення порівнюються з: • іншими зображувальними позначеннями; • комбінованими позначеннями, до композиції яких входять зображувальні та об'ємні елементи; • об'ємними позначеннями; • словесними позначеннями, в тому разі, коли їх зобра...
264
()
об'ємних позначень з іншими об'єктами
"об'ємні позначення порівнюються з: • іншими об'ємними позначеннями; • комбінованими позначеннями, до композиції яких входять зображувальні та об'ємні елементи; • зображувальними позначеннями; • промисловими зразками, що належать до виробів того ж виду...
265
()
комбінованих позначень з іншими позначеннями
"комбіновані позначення порівнюються з: • іншими комбінованими позначеннями; • тими видами позначень, які входять до складу досліджуваного як елементи"...
266
()
невинне
порушення, за якого порушник не знав і не мав підстав знати, що він порушує виключні права на об'єкт інтелектуальної власності. Таке порушення відбувається без його усвідомлення. Тягар доказу невинного порушення покладається на відповідача...
267
()
патентних прав за кордоном
"робота з виявлення порушників патентних прав за кордоном будується таким чином: • проводиться аналіз охоронних грамот і заявок на них на відкритій викладці; • проглядаються газети для бізнесменів, фірмові бюлетені, проспекти та інші рекламні видання; ...
268
()
методичний
видання методичного характеру, в якому послідовно викладено перевірені на практиці та такі, що отримали офіційне схвалення, систематизовані теоретичні знання з певних питань та/або методики вирішення експертних задач. Може бути присвячений окремим вида...
269
()
наочний
видання, зміст якого передається, в основному, зображувальними засобами
270
()
практичний
виробничо-практичне видання, яке призначене працівникам для оволодіння знаннями (навиками) при виконанні якої-небудь роботи (операції, процесу)...
271
()
учбовий
учбове видання, яке доповнює або частково (повністю) замінюючи підручник, офіційно затверджене в якості виду видання
272
()
учбово-методичний (навчально-методичний)
учбове видання, яке містить матеріали з методики викладання учбової дисципліни (її розділу, частини) або методики виховання
273
()
інформаційна
здійснення у визначеній законом формі інформаційної діяльності щодо доведення інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб...
274
()
науково-технічна
діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, науково-технічне консультування та впроваджувальна діяльність, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань...
275
()
робіт(послуг)
будь-які операції цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання прав на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з поставки будь-яких інших, ніж товари, об'єктів власності за комп...
276
()
що контролюється
у випадку боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності — це встановлення шляхів надходження контрафактної продукції, місць її виробництва і складування, виявлення причетних до виготовлення, транспортування і реалізації оптових партій...
277
()
співвідношення понять похідного та оригінального твору
"чітко сказати, що саме відрізняє похідний оригінальний твір від похідно го неоригінального складно, насамперед, що сама вимога оригінальності суб'єктивна в кожному конкретному випадку. Основним критерієм надання йому правової охорони є умова творчої с...
278
()
загальне джерело походження
джерело походження принаймні двох об'єктів, що належать до одного роду чи груп
279
()
патентної
280
()
повнота пошуку
визначається як відношення кількості фактично знайдених релевантних документів до загальної кількості релевантних документів, наявних у пошуковому масиві...
281
()
стратегія пошуку
послідовність логічних операцій, які здійснюють в процесі пошуку і які забезпечують більш точну і/ або повну видачу релевантних запиту документів чи фактів...
282
()
точність пошуку
визначається часткою релевантних документів серед загальної кількості документів, знайдених під час пошуку. Співвідношення повноти і точності пошуку залежить від формулювання пошукового запиту...
283
()
інтелектуальної
"система правових норм, що регулює відносини в суспільстві у зв'язку зі створенням і використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи...
284
()
на інформацію
"і розповсюдження інформації. Інформація є об'єктом права власності громадян, організацій (юридичних осіб) і держави. Інформація може бути об'єктом права власності яку повному обсязі, так і об'єктом лише володіння, користування чи розповсюдження. Власн...
285
()
заявника
особа, якій передано права на заявку, у тому числі отримання охоронного документа
286
()
авторства
за відсутності доказів автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору
287
()
жовта
низькопробна, продажна преса, що в гонитві за сенсацією публікує вигадану й перекручену інформацію, скандальну хроніку, компрометуючі факти з особистого життя відомих людей...
288
()
балансовий
загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за обліковий період отриманий як на території України, так і на її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами, який відображається в балансі підприє...
289
()
валовий
прибуток, який включає в себе прибуток від діяльності підприємства, не реалізаційних операцій, а також інші доходи не пов'язані з діяльністю підприємства (дивіденди, відсотки, авторські права та ліцензії, тощо), які отримані підприємством незалежно від...
290
()
від використання об'єктів інтелектуальної власності
визначається за допомогою порівняння результатів діяльності підприємства у базовому (останній період до початку використання об'єкта інтелектуальної власності) і розрахунковому (після початку використання об'єкта інтелектуальної власності) періодах. По...
291
()
від реалізації продукції
різниця між виручкою від реалізації продукції без урахування податку на додану вартість, акцизного збору і витратами підприємства на її виробництво та реалізацію за визначений період...
292
()
організаційно-економічний
"маються на увазі переваги, які отримані не в результаті індивідуальної конкурентної діяльності підприємств на ринку, а надані їм державою. Ці переваги дають змогу своїм користувачам мати більш сильні позиції на ринку порівняно з тими підприємствами, я...
293
()
наслідки придбання ліцензій
"ліцензійна система є складним і обопільногострим інструментом. Так, придбання ліцензії, скажімо, на винахід, з одного боку, дає змогу мати тим більший виграш у часі, чим значніший винахід, позаяк у цьому разі заощаджується час, витрачений на створення...
294
()
авторський
примірник видання, що видається безплатно видавцем автору і співавторам (перекладачу, упоряднику, художнику) після виходу книги з друку
295
()
аудіовізуального твору. комп'ютерної програми.бази даних
відтворена в будь-якій матеріальній формі копія аудіовізуального твору, комп'ютерної програми, бази даних, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цього аудіовізуального твору, комп'ютерної програми або бази даних і містить усі зафіксовані в ау...
296
()
виконання
оригінал або копія звуко-, відео- чи звуковідеозапису цілісного художнього виконання або завершених фрагментів художнього виконання
297
()
відеограми
оригінал або копія відеограми, що виготовлена безпосередньо чи опосередковано з оригіналу відеограми і містить усі зафіксовані на ній зображення, відображення зображень чи їх частину...
298
()
кінострічки
окремий примірник (відбиток) кінофільму
299
()
обов'язковий
примірник кожного вітчизняного видання, який направляється в обов'язковому порядку поліграфічними підприємствами і видавничими організаціями згідно з законом або спеціальним урядовим розпорядженням у державні книгосховища, крупні бібліотеки, інформацій...
300
()
оригіналу твору
твір у тій матеріальній формі, в якій він створений при першій його фіксації. Примірником оригіналу письмового твору є рукопис
301
()
сигнальний
перший пробний екземпляр з тиражу готового друкованого твору, представлений для кінцевої перевірки якості видання і загальної його оцінки. На підставі перевірки сигнального екземпляру приймається рішення про випуск видання в світ...
302
()
примірник твору
копія твору, виготовлена в будь-якій матеріальній формі
303
()
фонограми
оригінал або копія фонограми, що виготовлена безпосередньо чи опосередковано з оригіналу фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки, відображення звуків чи їх частину...
304
()
наукові
заснування деякої сукупності наукових фактів, системи наукових поглядів і наукових знань
305
()
авторів. виконавців.виробників фонограм і організацій мовлення
"ня у зв'язку з кабельним розповсюдженням програм полягають у наступному: • автор або інший володілець авторського права має виключне право видавати дозвіл на будь-яке кабельне розповсюдження свого твору — об'єкта мовлення, що охороняється авторським п...
306
()
драматичних.хореографічних і музичних творів
"принципи охорони авторських прав і прав виконавців щодо драматичних, хореографічних хореографічних і музичних творів полягають у наступному: і музичних творів • драматичні та хореографічні твори слід охороняти за загальними нормами законодавства про а...
307
()
друкованих творів
"принципи охорони авторських прав щодо друкованих творів полягають у наступному: • державам слід вживати ефективних заходів з метою викорінення незаконного використання через його протиправний, злочинний та антисоціальний характер; • не слід обмежувати...
308
()
творів образотворчого мистецтва
"принципи охорони творів образотворчого мистецтва полягають у наступному: • твори образотворчого мистецтва охороняються авторським правом відповідно до загальних положень охорони літературних і художніх творів; • у випадках, коли комп'ютерні системи ви...
309
()
творів прикладного мистецтва
"принципи охорони творів прикладного мистецтва полягають у наступному: • терміном «прикладного мистецтва» позначається дво- або тримірний художньо виконаний предмет утилітарного призначення, виготовлений або вручну, або промисловим способом; • твори пр...
310
()
фотографічних творів
"принципи охорони фотографічних творів полягають у наступному: • «фотографіями» слід вважати нерухомі зображення, одержувані на поверхнях, чутливих до світлового або іншого випромінювання, незалежно від технічної природи процесу одержання зображень (хі...
311
()
винаходу.корисної моделі.промислового зразка
"може бути припинено на основі: • визнання патенту недійсним; • заявки власника про відмову повністю чи частково від прав, засвідчуваних патентом; • несплати збору за підтримання патенту в силі. Ця причина за своїм практичним значенням збігається з від...
312
()
знака для товарів і послуг
"дія свідоцтва на знак може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини його невикористання терміном у три роки. Такими поважними причинами, зокрема, є: • обставини, що перешкоджають використанн...
313
()
комерційного (фірмового) найменування
"припиняється у наступних випадках: • перехід юридичної особи до нового власника, якщо умови такої передачі не передбачають збереження за собою колишнього найменування; • припинення юридичної особи (скасування державної реєстрації фізичної особи-підпри...
314
()
виставковий
"пріоритет, встановлюваний за датою показу експоната, що містить заявлений об'єкт промислової власності на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці на території держави-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності при дотрим...
315
()
внутрішній
пріоритет винаходу, встановлюваний за датою надходження більш ранньої заявки того ж заявника, що розкриває цей винахід, за умови, що заявка, за якою витребується такий пріоритет, надійшла протягом 12 місяців з дати надходження більш ранньої заявки...
316
()
заявки
першість у поданні заявки, що встановлюється за датою її подання
317
()
за виділеною заявкою
пріоритет винаходу, встановлюваний за датою надходження початкової заявки, що розкриває цей винахід, за умови, що виділена заявка надійшла до прийняття за початковою заявкою рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані, а...
318
()
конвенційний
правило, згідно з яким заявка, подана в одній країні-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, користується в усіх інших країнах пріоритетом протягом 12 місяців (для винаходу) або 6 місяців (для торговельної марки), що обчислені з д...
319
()
множинний
пріоритет, що вказується у вигляді декількох дат і передбачає для винаходів, охарактеризованих багатоланковою формулою, відносно окремих пунктів якої застосовуються різні підстави для встановлення пріоритету...
320
()
частковий
пріоритет торговельної марки за однією попередньою заявкою, яка була подана до патентного відомства держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо частини товарів і/або послуг, які зазначені у заявці, що подана в Україні...
321
()
дата пріоритету
дата подання заявки до патентного відомства чи відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет...
322
()
пріоритетні заявки на винахід
заявки, що вперше подані заявниками в будь-яку держ
323
()
пріоритетне зіткнення
спір, що виникає під час збігу відповідних дат подачі заявок на об'єкти промислової власності, на підставі яких виноситься рішення про правомірність видачі охоронного документа на кожне з них...
324
()
стратегічні
розраховані на тривалу перспективу (не менше десяти років) найважливіші напрями інноваційної діяльності щодо забезпечення соціально-економічного зростання держави, розроблені на основі науково-прогнозного аналізу світових тенденцій соціально-економічно...
325
()
середньострокові
розраховані на реалізацію протягом найближчих трьох-п'яти років напрями інноваційного оновлення промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери послуг щодо освоєння випуску нових наукоємних товарів та послуг з високою конкурентоспроможністю н...
326
()
дослідна
комплекс споріднених тем дослідження в межах однієї наукової дисципліни і в одній області застосування
327
()
наукова
"сукупність тем, які охоплюють всю або частину науково-дослідної роботи.Передбачає вирішення конкретної теоретичної чи дослідної задачі, спрямованої на забезпечення подальшого наукового або технічного прогресу в даній галузі; • комплексна наукова — вза...
328
()
аксес-провайдер
провайдер доступу, постачальник послуг. Аксес-провайдер доступу надає зміст третіх сторін та забезпечує доступ. Основною функцією аксес-провайдера є переміщення даних та підключення до Інтернету остаточного користувача. З огляду на відсутність технічни...
329
()
контент-провайдер
оператор веб-сайту, постачальник змісту. Контент-провайдер надає власний зміст та забезпечує його доступність. До цієї категорії належить будь-хто, хто створює веб-сайт на власному сервері, хто надає в оренду пам'ять контент-провайдерам (операторам веб...
330
()
хост-провайдер
оператор головного комп'ютера. Хост-провайдер надає зміст, що належить третій особі та забезпечує його доступність. До цієї категорії належать оператори сервера, які надають в оренду пам'ять контент-провайдерам (операторам веб-сайтів)....
331
()
науково-технічний прогноз
прогноз, об'єктом якого є проблеми і процеси розвитку науки і техніки
332
()
експертне
один із видів галузевого прогнозування, процесом і результатом якого є складання прогнозу, що є формою наукового експертного передбачення...
333
()
пошукове
засноване на продовженні в майбутньому спостережуваних тенденцій за умови допущення, що вони не будуть змінені засобами управління. Його мета — виявлення перспективних проблем, що підлягають вирішенню...
334
()
нормативне
зводиться до визначення можливих шляхів вирішення проблеми з метою досягнення бажаного стану об'єкта на основі заздалегідь заданих критеріїв...
335
()
прогнозний фон
"сукупність зовнішніх відносно об'єкта прогнозування умов, істотних для вирішення завдання прогнозу. Облік фону має велике значення для формування достовірних прогнозів, тому що, по-перше, тло накладає обмеження на розвиток об'єкта в майбутньому, по-др...
336
()
прогнозуюча система
система методів прогнозування і засобів їх реалізації, функціонуюча відносно основних принципів прогнозування. Засобами реалізації можуть бути експертна група, технічні засоби і т. п. Прогнозуючі системи можуть бути автоматизованими і неавтоматизованим...
337
()
прогнозна тенденція
узагальнена якісна характеристика напряму розвитку об'єкта прогнозування
338
()
операційна система
базовий комплект комп'ютерних програм, що забезпечують інтерфейс з користувачем, керування апаратними засобами комп'ютера, роботу з файлами, введення та виведення даних, а також виконання прикладних програм та утиліт...
339
()
пакет прикладних програм
сукупність відпрацьованих програм, записаних на магнітних дисках і призначених для вирішення виробничих, економіко-математичних, інженерних, наукових та інших задач на ЕОМ...
340
()
незаконна діяльність у сфері програмного забезпечення
не передбачена документами діяльність осіб у копіюванні та розповсюдженні програмного забезпечення без відповідного дозволу (ліцензії)....
341
()
модульне
організація програми у вигляді сукупності модулів з точним виконанням правил їх взаємодії
342
()
системне
розробка загального програмного забезпечення
343
()
мова програмування
штучна мова (мова, правила з використання якої точно визначені), що призначена для написання програм. Вона є основною складовою частиною системи програмування і є формальною мовою для спілкування людини з електронною обчислювальною машиною. Мова програ...
344
()
операції з продажу нематеріальних активів
"здійснюється на умовах договору про їх продаж за ціною сторін угоди. На відміну від надходження нематеріальних активів, коли здійснюються операції щодо їх прийняття на баланс на підставі договору купівлі, продаж нематеріальних активів передбачає їх сп...
345
()
власний телерадіоорганізації
програми та передачі, їх частини, які повністю або частково створені та/чи профінансовані телерадіоорганізацією
346
()
інноваційний
результат науково-дослідної і/або дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, установленим Законом України «Про інноваційну діяльність»...
347
()
інтелектуальний
348
()
інформаційний
продукт, який містить інформацію стосовно об'єкта права інтелектуальної власності з визначеним змістом, обсягом та структурою, що мають власну назву, під якою вони випускаються і реалізуються на ринку. Патентно-інформаційні продукти на електронному нос...
349
()
новий
"товар чи послуга, які відрізняються від уже існуючих настільки, що сприймаються споживачами як нові. Ступінь «новизни» продукту може коливатися від порівняно незначних поліпшень уже існуючої продукції до принципово нових продуктів. Стадія проектування...
350
()
програмний
"програмний засіб, призначений для постачання користувачу. Програмним продуктом можна вважати комплекс програм, функціонуючих в ЕОМ і під- тримуючих користувача в процесі вирішення його завдань без участі творця. Основні критерії визначення легітимного...
351
()
як об'єкт технології
матеріальний об'єкт як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріа...
352
()
бібліографічна
інформаційна продукція, що містить бібліографічну інформацію
353
()
валова
загальний об'єм продукції, виражений у грошових одиницях, вироблений підприємством за певний період часу (місяць, квартал, рік). Є одним з показників сукупного загального продукту і включає в себе матеріалізовану працю (вартість спожитих матеріальних р...
354
()
видавнича
"сукупність видань, призначенихдо випуску або випущених видавцем (видавцями). • Виготовлення видавничої продукції — виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами"...
355
()
високотехнологічна
товарна продукція, виготовлена на основі сучасних передових технологій, яка за своїми основними характеристиками відповідає або перевищує науково- технологічний рівень найкращих вітчизняних та/або іноземних аналогів певної галузі економіки, має споживч...
356
()
готова
завершені у виробництві товари, які пройшли випробування, прийом, укомплектовані відповідно до умов договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам...
357
()
засобу масової інформації
тираж або частина тиражу окремого номера періодичного друкованого видання, окремий випуск радіо-, теле-, кінохронікальної програми, тираж або частина тиражу аудіо- або відеозапису програми...
358
()
інноваційна продукція
результат впровадження продуктивних інновацій, нові (заново впроваджені) чи вдосконалені вироби, виготовлення яких грунтується на нових чи значно вдосконалених методах...
359
()
інформаційна продукція
матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій...
360
()
кінопродукція
фільм, кінолітопис, вихідні матеріали фільму, кінолітопису, тираж або частина тиражу фільму
361
()
кінцева
"створена протягом року товарна продукція підприємства, що споживається за межами господарської ланки, що її випустила. • Кінцева продукція в натуральній формі — товари споживчого призначення і засоби виробництва, що споживаються за межами підприємства...
362
()
контрафактна
363
()
книжкова
сукупність книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску
364
()
ліцензійна
об'єкт права інтелектуальної власності, що є предметом ліцензійного договору
365
()
науково-технічна продукція
• науковий і/або науково-технічний результат, зокрема результат інтелектуальної діяльності, призначений для реалізації• завершені науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних зразків або партій виробі...
366
()
піратська
"контрафактні (піратські, контрабандні) копії, які, зазвичай, є точними копіями звукових або візуальних дисків, касет тощо, наприклад, у такій же упаковці, що й оригінал, включаючи і торговельну марку. Нині існують різноманітні промислові способи вигот...
367
()
промислова
продукція, яка призначена для задоволення суспільних потреб речового результату виробничої діяльності промислового підприємства
368
()
сертифікована
369
()
стандартизована
370
()
власник продукції
фізична або юридична особа — суб'єкт підприємницької діяльності всіх форм власності, що виробляє чи реалізує відповідну продукцію
371
()
комплектність продукції
наявність у продукції всіх деталей, вузлів, частин, пристроїв тощо, що становлять один закінчений виріб
372
()
номенклатура продукції
перелік найменувань виробів, завдання з випуску яких передбачено планом виробництва продукції
373
()
новий вид продукції
"товарна продукція, технологічні характеристики (функціональні ознаки, конструктивне виконання, додаткові операції, а також склад матеріалів і компонентів) якої чи передбачене використання є принципово новим або суттєво відрізняється від аналогічної пр...
374
()
приймання продукції
сукупність заходів, що забезпечують ефективний контроль якості продукції, що виробляється суб'єктами господарювання, її відповідність вимогам міжнародних, державних або галузевих стандартів та технічних умов...
375
()
театральний
юридична або фізична особа, яка забезпечує фінансування, організацію створення, публічного виконання і/або публічного показу театральної постановки, гастрольних заходів...
376
()
архітектурний
документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічн...
377
()
інноваційний проект
378
()
ескізний
сукупність конструкторських документів, які повинні містити принципові конструктивні рішення, які дають загальне уявлення про пристрій і принцип роботи виробу, а також дані, що визначають призначення, основні параметри і габаритні розміри виробу, що ро...
379
()
з розробки наукових технологій
проект на виконання наукових досліджень та/або науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на створення нових наукоємних технологій...
380
()
постановочний фільму
детальна технічна програма для постановки кінематографічного твору або фільму телевізійної п'єси, яка містить усі елементи літературного та режисерського сценаріїв із розташуванням сцен у найбільш зручній для знімання послідовності, незалежно від остат...
381
()
технічний
сукупність конструкторських документів, що містять остаточні технічні рішення, які дають повне уявлення про пристрій, що розробляється, і вихідні дані для розробки документації. Технічний проект після узгодження та затвердження в установленому порядку ...
382
()
виробництва нових видів продукції
"затверджена в установленому порядку програма використання інвестицій та інших коштів, залучених для її виконання, яка містить комплекс зобов'язань суб'єкта господарювання на період її виконання щодо проведення наукових досліджень, технічного, технолог...
383
()
комерційний прокат
використання творів, фонограми, відеограми з метою одержання прямої або опосередкованої комерційної вигоди
384
()
побутовий прокат
використання твору, фонограми, відеограми для задоволення особистих культурних і побутових потреб осіб, які входять до звичайного кола сім'ї та близьких знайомих...
385
()
публічний прокат
передача права володіння оригіналом або примірником твору без одержання прибутку організаціями, послуги яких призначені публіці, такими, як бібліотеки та архіви...
386
()
прокат фільму
виготовлення фільмокопій (тиражування), продаж та передача їх в прокат юридичним та фізичним особам
387
()
промислова придатність винаходу (корисної моделі)
винахід (корисна модель) є промислово придатним, якщо його може бути (корисної моделі) використано в промисловості, сільському господарстві, медицині чи іншій сфері діяльності. Термін «промисловість» має тут найширше тлумачення. Згідно із значенням цьо...
388
()
промислова придатність промислового зразка
промисловий зразок є промислово придатним, якщо він може бути багатозразка разово відтворений шляхом виготовлення відповідного виробу. Саме можливість відтворення робить актуальною патентно-правову форму охорони художньо-конструкторського рішення. Якщо...
389
()
можливість повтору
умова використання винаходу (корисної моделі): не визнається винаходом(корисною моделлю), наприклад, використання унікальних природних умов для вирощування особливо високих врожаїв (як спосіб), адже такі унікальні умови не залежать від волі людини і не...
390
()
запатентований
391
()
ідентичний
промислові зразки вважаються ідентичними, якщо збігається сукупність їх суттєвих ознак, відображених на фотографіях
392
()
композиційна побудова промислового зразка
зовнішній організаційний елемент художньої форми промислового зразка, єдність і цілісність взаємозалежних його компонентів один одному та цілому. Побудова художнього промислового зразка обумовлена його змістом, характером та призначенням, яка багато в ...
393
()
комплект зображень промислового зразка
комплект зображень повинен містити основну інформацію про промисловий зразок і дозволяти визначити обсяг його правової охорони. Зображення повинні давати повне, детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, яке дає змогу виявити його суттєві ознаки. З...
394
()
зв язок з іншими об'єктами інтелектуальної власності
"• Зі знаками для товарів і послуг. У деяких випадках один і той самий виріб може охоронятися як промисловий зразок і як знак для товарів і послуг (наприклад, зовнішній вигляд виробу - об'ємний зразок). Розрізнення цих об'єктів здійснюють не за характе...
395
()
збірний(уявний)
штучно утворений (не існує в реальності) аналог передбачуваного винаходу, в якому відомими є, наприклад, кожна ознака окремо, а певне поєднання цих же ознак є тільки умовиводом. Зазвичай, це об'єднання відомостей, наведених у різних джерелах інформації...
396
()
відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ)
"процедура патентування винаходів складається з двох фаз — міжнародної та національної. • Міжнародна фаза — включає подачу міжнародної заявки на винахід до національного патентного відомства будь-якої з держав-учасниць Договору (відомство, яке отримує)...
397
()
відповідно до вимог Європейської патентної конвенції (ЄПК)
"патентування винаходів з використанням процедури відповідно до ЄПК має свої переваги і недоліки. • Переваги патентування за процедурою ЄПК: - європейський патент діє в кожній договірній державі, для якої він виданий, і має ту ж саму дію і підпорядкову...
398
()
відповідно до вимог Євразійської патентної конвенції (ЄАПК)
"патентування винаходів з використанням процедури відповідно до ЄАПК має свої переваги і недоліки: переваги патентування з використанням процедури ЄАПК: - євразійський патент діє в кожній державі -учасниці і на нього поширюється така ж правова охорона,...
399
()
порядок розгляду заявок
"заявки, які надійшли до відповідного іноземного патентного відомства нумеруються, класифікуються і направляються на експертизу. Про прийняття заявки до розгляду патентне відомство видає повідомлення (пріоритетну довідку) з зазначенням дати пріоритету ...
400
()
зауваження експертизи
"в процесі експертизи іноземне патентне відомство із заявником веде офіційну експертизи переписку відповідно до національного патентного законодавства країни патентування і відомчої практики. Переписка ведеться через патентного повіреного в цій країні,...
401
()
зявки
по закінченні 18 місяців з дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то з дати її пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважа...
402
()
передчасна
розголошення суті передбачуваного винаходу (корисної моделі), промислового зразка до моменту подачі заявки до патентного відомства щодо отримання патенту...
403
()
публічна демонстрація аудіовізуального твору.відеограми
публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці за згодою суб'єктів авторського права і/або суміжних прав у приміщенні, в якому можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, аудіовізуального тво...
404
()
Параметри
"величини, які характеризують основні властивості якогось предмета, явища, значення яких служать для розрізнення елементів певної множини між собою. Див. також Ергономіка [ергономічний параметр]; Ознаки пристрою [параметри та інші характеристики елемен...
405
()
Патент
"у міжнародній практиці термін «патент» означає охоронну грамоту, що свідчить про надання її власнику виключного права, яке охороняється закономна об'єкт промислової власності, в межах території держави, де видано патент, і протягом терміну, встановлен...
406
()
Патент(за зоною дії)
"права, що випливають з патенту, діють на тій території, залежно від того, ким він виданий, тобто в конкретній країні. У решті країн об'єкт, на який видано патент, може безперешкодно використовуватися будь-якою особою. Див. також Патент; Процедура пате...
407
()
Патент тактичний
патент, одержаний в основному не для власного використання, а для зміцнення позицій підприємства в конкурентній боротьбі, наприклад, шляхом придушення конкурентів при використанні ними аналогічних рішень, а також для дезорієнтації і залякування конкуре...
408
()
Патентна формула (основні системи викладу)
"існують наступні основні системи викладу патентної формули: • німецька, прийнята в країнах німецького патентного права; • американська, прийнята в США, Канаді та деяких країнах Латинської Америки; • англійська, діє в країнах англійського права. В окре...
409
()
Патентна чистота
"юридична властивість об'єкта техніки, що полягає в можливості його використання в даній країні без порушення діючих на її території охоронних документів виключного права. Під об'єктом маються на увазі об'єкти комплексних поставок, експонати, а також з...
410
()
Патентне відомство
"орган управління, що реалізує відповідно до законодавства державну політику в сфері охорони промислової власності, приймає до розгляду заявки на об'єкти промислової власності, проводить щодо них експертизу, державну реєстрацію, видачу охоронних докуме...
411
()
Патентне право
сукупність цивільно-правових і адміністративно-правових норм, що встановлюють порядок визнання об'єктів винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, сортами рослин, права власників патентів, їх використання та умови правового захисту...
412
()
Патентний пошук
"різновид Інформаційного пошуку, тобто регламентована процедура відбору з масиву патентної документації відповідних документів або інформації за однією чи кількома ознаками (критеріями пошуку). Він виконується, зокрема, під час проведення патентних дос...
413
()
Патентний пошук (види)
залежно від цілей дослідження проводяться і відповідні патентні пошуки: нумераційний, предметний, фірмовий або змішаний
414
()
Патентний фонд
"упорядковане зібрання патентних документів і довідково-пошуковий апарат до нього, а також нормативно-методичні та інші матеріали з питань охорони промислової власності. Див. також Державний довідково-інформаційний фонд; Довідково-інформаційний фонд; Д...
415
()
Патентування
"комплекс заходів, спрямований на одержання правової охорони об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин) та їх правового захисту, що захищається патентом. Кінцевою метою патентування об'єктів промисл...
416
()
Передача в ефір
"повідомлення творів, фонограм, виконань, постановок, передач організацій ефірного або кабельного мовлення для загального відома (включаючи показ або виконання) за допомогою їх передачі по радіо або телебаченню (за винятком кабельного телебачення). Див...
417
()
Переклад
вираження форми письмових або усних творів мовою, відміною відмови оригіналу. Див. також Переробка і переклад як форми використання твору...
418
()
Переоцінка нематеріальних активів
"переоцінена первісна вартість об'єкта нематеріального активу та його знос визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Кожне підприємство має право здійснення переоцінки нематеріальних активів до справедливої ...
419
()
Перепродаж твору
мається на увазі будь-який продаж твору (картини чи скульптури), що здійснюється за першим продажем. Перепродаж має своєю метою перехід права власності на твір від однієї особи до іншої...
420
()
Переробка(обробка)
"зміна жанру раніше існуючого твору в результаті переробки або зміни твору в межах одного й того ж жанру з метою пристосування його до інших умов використання. Переробка творів інших авторів, що охороняються авторським правом, здійснюється тільки за до...
421
()
Персонаж
"дійова особа у художньому творі. Цей термін відноситься як до вигаданих, так і до реальних людей або нелюдських істот. Твори, у яких зображено персонажі, якщо вони відповідають умовам охорони авторським правом, охороняються самостійно. Охорона промисл...
422
()
П'єса
драматичний твір, зазвичай, класичного стилю, створений для постановки в театрі. Це загальна видова назва творів драматургії, призначених для виконання зі сцени. Див. також Водевіль...
423
()
Питання. поставлене на вирішення судового експерта
"зміст завдання експертного дослідження визначається питаннями, що ставляться судом (слідчим) на вирішення експертові. До питань, що виносяться на вирішення експерта, висуваються певні вимоги, а їх формулювання здійснюється за правилами, виробленими в ...
424
()
Піар
особливий вид діяльності, спрямований на формування громадської думки з широкого спектра питань (бізнес, виробництво, реклама і т. ін.). Див. також. Паблік-рилейшинз...
425
()
Підприємство
"організаційно виокремлена та економічно самостійна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги). Див. також Вартість [вартість діючого підприємства (вартість бізнесу)]; Еко...
426
()
Племінна тварина
чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного удосконалення тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі відповідно до діючих загальнодержавних програм селекції. Див. також Селекція [твар...
427
()
Повідомлення
невеликий публічний виступ, невелика доповідь на якусь тему. У тих випадках, коли повідомлення про ті чи інші події супроводжуються авторським коментарем, оцінкою значущості події, прогнозом подальшого розвитку події, аналізом або іншою інтерпретацією,...
428
()
Податки
обов'язкові платежі, що стягуються центральними і місцевими органами державної влади з фізичних та юридичних осіб та надходять до державного та місцевого бюджетів...
429
()
Позначення
"до позначень належать: • знаки для товарів і послуг (торговельні марки); • комерційні (фірмові) найменування; • зазначення походження товарів; • інші позначення, що не набули правової охорони. Див. також Абревіатура; Букви і/або цифри в позначенні; Ге...
430
()
Позов
звертання до суду з вимогою захисту цивільних прав. Суд розглядає цивільні справи в межах заявлених позивачами вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Див. також Забезпечення позову...
431
()
Покажчик патентних документів
елемент довідково-пошукового апарату, за допомогою якого без знання мови у короткий проміжок часу можна одержати достовірну інформацію про об'єкти промислової власності...
432
()
Показники
"виражена числом характеристика якоїсь ознаки, процесу чи рішення. Див. також Економічні показники; Показники технічного рівня і якості об'єктів"...
433
()
Показники технічного рівня і якості об'єктів
"стосовно завдань визначення технічного рівня вся промислова продукція оцінюється відповідними показниками залежно від способу їх побудови та кількості властивостей, які характеризуються. • Узагальнений показник — комплексний показник, що відноситься д...
434
()
Поняття
"форма мислення, що відображає предмети (об'єкти) та явища в їхніх істотних ознаках. У галузі науково-технічної експертизи поняття має особливо суттєве значення насамперед тому, що патентна формула є логічно визначеним змістом поняття та об'єкта винахо...
435
()
Попереджувальне маркування об'єктів інтелектуальної власності
проставляння на продукції (творах, виробах, упаковці, супроводжувальній документації, рекламних матеріалах тощо) спеціального знаку (відмітки) про те, що дана продукція охороняється відповідно до законодавства у сферы інтелектуальної власності. Поперед...
436
()
Порівняльний аналіз об'єкта промислової власності та об'єкта господарської діяльності
"аналіз, який проводиться підчас виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників об'єктів промислової власності і полягає у виявленні, всебічному розгляді, оцінці захищених охоронним документом ознак об'єкта промислової влас...
437
()
Порівняння позначень при їх дослідженні
полягає у всебічному дослідженні зображення позначень та переліку товарів і послуг наведених у свідоцтві (якщо одне з позначень є зареєстрованою торговельною маркою)...
438
()
Порушення права інтелектуальної власності
"посягання на права власника об'єкта інтелектуальної власності вважається порушенням прав власника і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Воно може відбуватися як у рамках договору, укладеного між правовласником і кор...
439
()
Посібник
книжка або наочне приладдя, карта тощо, що призначене допомогти практичному виконанню виробничих або аналітичних процесів і операцій чи використанню у процесі навчання...
440
()
Послуга
"дія, що є результатом господарської діяльності фізичної або юридичної особи, яка спрямована на задоволення потреб іншої особи; трудова доцільна діяльність, результати якої виражаються в корисному ефекті, особливій споживчій вартості. Особливістю послу...
441
()
Поставка
особливий вид зв'язків між підприємствами, сутність якої полягає в тому, що одне підприємство (постачальник) зобов'язане в певні строки передавати іншо- му (замовнику) обумовлену в договорі кількість продукції за відповідну плату...
442
()
Похідний (залежний) твір
"твір, що втілює зміст іншого твору, частково запозичує елементи форми, тобто відтворений або іншим чином використаний матеріал уже існуючого твору за умови, що цей матеріал зазнав у процесі переробки значних змін. Або, інакше кажучи, праця, вміння та ...
443
()
Походження товарів
"приналежність товарів до певного місця, з якого вони походять, тобто місця їх виготовлення, видобування або перероблення. Походження товарів може бути: • географічне — країна, регіон або певна місцевість; • негеографічне — це пряме відношення (принале...
444
()
Пошук інформації
"сукупність операцій, методів і процедур, які забезпечують інформацію (виявлення) і відбір за визначеними критеріями (ознаками) інформації (документів) з інформаційного масиву на будь-яких носіях та виконуються за певними правилами. Пошук здійснюється ...
445
()
Право власності
"система правових норм, встановлених законом, які закріплюють за відповідним окремим індивідом або колективом власність на продукти праці та засоби виробництва; врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майно...
446
()
Правонаступник
фізичні та юридичні особи, які не беруть участі у створенні творів, однак мають певний обсяг авторських правочинностей, до яких переходять права та обов'язки на об'єкт інтелектуальної власності від його власника...
447
()
Презумпція
"припущення, що базується на ймовірності; юридично закріплене законом припущення щодо існування певного істинного факту, реальність якого вважається істиною і не потребує доказів. Один із принципів кримінального судочинства, згідно з яким особа, що під...
448
()
Преса
періодичні друковані видання (газети, журнали, бюлетені тощо). Див. Також Друковані засоби масової інформації
449
()
Прибуток
сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ним витрати. Сьогодні розуміння терміну «прибуток» зовсім інше, ніжу минулому. Те, що раніше тлумачилось як прибуток, тобто грошова виручка від реалізації продукції мінус витрати виробництва і реалізації, на ...
450
()
Привілей
переважне особливе право, пільга окремої особи
451
()
Придбання ліцензій
"доцільність придбання (закупівлі) ліцензій має визначатися з урахуванням ефекту, який досягається у ліцензіатів. Зазвичай, існує можливість вибору з кількох пропозицій різних підприємств (фірм) щодо придбання ліцензій або проведення власних досліджень...
452
()
Примірник
"одиничнии предмет із ряду тотожних, однорідних; екземпляр якогось друкованого або рукописного тексту"
453
()
Принципи (постулати)
"форма знань, вихідні положення якої-небудь теорії, вчення, науки. Вони є початковою формою систематизації знань. Див. також Комерційне (фірмове) найменування [принципи комерційного (фірмового) найменування]; Маркетинг [принципи маркетингу]', Оцінка пр...
454
()
Принципи охорони авторського права і суміжних прав
основоположні принципи, які розроблені урядовими експертами Всесвітньої організації інтелектуальної власності, що одержали схвалення авторських організацій усього світу...
455
()
Припинення права на об'єкт інтелектуальної власності
дія права на об'єкт інтелектуальної власності може бути припинена за заявою власника таких прав, за рішенням суду та в інших випадках, передбачених законодавством...
456
()
Пріоритет
"першість у часі, встановлювана в порядку, визначеному патентним законодавством. Пріоритет заявки встановлюється за датою подання до патентного відомства (в Україні — Установи) попередньої заявки, з якої її виділено, або, якщо за попередньою заявкою за...
457
()
Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні
науково, економічно і соціально обґрунтовані та законодавчо визначені напрями інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній, конкурентоспроможній, екологічно чистій продукції, високоякісних послугах та на ...
458
()
Проблема
складна наукова задача, яка охоплює значну сферу дослідження і має перспективне значення. Корисність таких завдань та їх економічний ефект іноді можна визначити лише орієнтовно. Проблема складається з ряду тем...
459
()
Провайдер
компанія, яка організує і забезпечує доступ користувачів до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет. Див. також Інноваційний провайдер
460
()
Прогноз
"науково обгрунтоване судження про можливі стани об'єкта, що прогнозується в майбутньому і/або альтернативні шляхи їх здійснення. Відповідна інформація може бути отримана як з безпосередніх спостережень, так і на основі виявлених закономірностей розвит...
461
()
Прогнозування
"процес прогнозування складається з обробки, аналізу й узагальнення інформації про минулий і теперішній стан об'єкта прогнозування. В процесі прогнозування здійснюється перетворення інформації про минулий і теперішній стан об'єкта в інформацію про його...
462
()
Програмне забезпечення
детальний опис комп'ютерної програми, яка визначає набір інструкцій, відповідних даній програмі, та всі види допоміжних матеріалів, призначених для забезпечення розуміння або застосування комп'ютерної програми. Вихідна інформація з програмного забезпеч...
463
()
Програмування
"вид діяльності, необхідний для організації вирішення різноманітних задач на ЕОМ. У найбільш загальному випадку процес програмування складається з таких послідовних етапів: • постановка задачі та її аналіз — розробка програмістом принципової можливості...
464
()
Продаж нематеріальних активів
передбачає їх списання з балансу на підставі договору купівлі-продажу. При цьому у підприємства-продавця виникають податкові зобов'язання. База оподаткування залежить від договірної (контрактної) вартості нематеріальних активів, визначеної за вільними ...
465
()
Продукт
"речовий або інтелектуальний результат людської праці, діяльності (предмет, товар, послуга тощо) [253]. Див. також Валовий внутрішній продукт; Диференціація продукту; Продукти ядерного перетворення"...
466
()
Продукція
"матеріалізований результат процесу трудової діяльності, що має корисні властивості, одержаний у певному місці за визначений проміжок часу та призначений для використання споживачами з метою задоволення їх потреб як суспільного, так і особистого характ...
467
()
Продюсер аудіовізуального твору
адміністративно-фінансовий організатор, що здійснює ідейно-художній та організаційно-фінансовий контроль над постановкою фільму чи організує, фінансує постановку фільму, передачу по радіо радіотвору або виробництво фонограм вистави або якого-небудь ком...
468
()
Проект
"задум, ідея, образ, обґрунтування, розрахунки і креслення (включаючи описи). Див. також Проектування; Ризик [нежиттєздатності проекту]"
469
()
Прокат
надання примірників твору, фонограми або відеограми у тимчасове користування
470
()
Промислова придатність(застосовність)
критерій патентоспроможності, що характеризує можливість використання об'єкта у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях...
471
()
Промисловий зразок
"результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, що являє собою рішення естетичної та декоративної сторони виробу, тобто відносяться до сфери дизайну. Головною особливістю промислових зразків як об'єктів правової охорони є те, що...
472
()
Прототип винаходу (корисної моделі)
найбільш близький аналог за технічною сутністю і за досягнутим результатом під час його використання. Виявлення прототипу з аналогів виробництва або за максимальною кількістю подібних суттєвих ознак створеного рішення і аналогу, або за однією-двома сут...
473
()
Процедура патентування
"обирається залежно від: • передбачуваних ринків збуту об'єкта техніки; • строків оформлення і подачі заявки на патент; • умов отримання патентів; • вимог патентних законодавств країн; • участі країн в міжнародних і регіональних договорах з охорони про...
474
()
Публікація
видання, випущене офіційно до загального відома будь-якої інформації не тільки типографським, а і будь-яким іншим відомим способом (електрорафічним, хімічним, фотографічним і т. д.). Опис до патенту на винахід віднесено до публикациї, що зараховується ...
475
()
Публічна демонстрація (показ)
будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, виконання, фонограми, відеограми, передачі організації мовлення за згодою суб'єктів авторського права і/або суміжних прав безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру...
476
()
П

Страницы: