Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Комп'ютерна інженеріяНАЗВА
1
()
Уміння адаптуватися до роботи за конкретною професією чи спеціальністю. до нових факторів середовища. уміння спілкуватися. готовність до взаємодії
2
()
Уміння знаходити нові. нешаблонні рішення і засоби їх здійснення. діяти протягом тривалого часу. незважаючи на труднощі. проявляти гнучкість в подоланні перешкод
3
()
Організованість
4
()
Працездатність. здатність до самовдосконалення
5
()
Креативність. здатність до системного мислення
6
()
Дисциплінованість
7
()
Здатність до критики й самокритики
8
()
Толерантність
9
()
Екологічна грамотність
10
()
Орієнтація на досягнення життєвого успіху та здорового способу життя
11
()
Здатність до аналізу та синтезу науково-технічної. природничо-наукової та загальнонаукової інформації
12
()
Уміння здійснювати науково-дослідну роботу в області теорії КІ
13
()
Уміння застосовувати комп’ютерні засоби при проектуванні та створенні апаратних і програмних складових комп’ютерних систем
14
()
Ґрунтовна підготовка з вищої математики для використання математичного апарату при розв’язанні прикладних і наукових завдань в області комп’ютерної інженерії
15
()
Підготовленість до використання відповідних законів фізики при вирішенні завдань. пов’язаних з проектуванням апаратних засобів комп’ютерних систем
16
()
Уміння використовувати методи теорії електричних та магнітних кіл при проектуванні апаратних складових комп’ютерних систем
17
()
Знання закономірностей випадкових явищ і вміння застосовувати ймовірносно-статистичні методи для вирішення професійних завдань
18
()
Здатність до аналізу. оцінюванню та вибору існуючих алгоритмів. розробки нових алгоритмів. які пов’язані з проектуванням апаратних та програмних компонент КСМ
19
()
Знання дискретних структур і вміння застосовувати сучасні методи дискретної математики для аналізу і синтезу складних систем
20
()
Підготовленість до використання відповідних законів електроніки при вирішенні завдань. пов’язаних з проектуванням апаратних засобів КСМ
21
()
Уміння використовувати засоби сучасних мови програмування для створення програмних продуктів. уміння їх застосовувати під час програмної реалізації алгоритмів професійних задач
22
()
Знання теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови сучасних комп’ютерів
23
()
Знання схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів
24
()
Уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного. функціонального. конструкторського та технологічного проектування
25
()
Знання загально-методологічних принципів побудови сучасних комп’ютерних систем з різною організацією. для забезпечення високопродуктивної обробки інформації
26
()
Знання принципів організації сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення
27
()
Підготовка в області розробки програмного забезпечення для КС з паралельною і розподіленою архітектурою. володіння засобами сучасних мов та бібліотек параллельного програмування
28
()
Знання сучасних теорій організації баз даних. методів і технологій їх розробки
29
()
Знання організаційних. технічних. алгоритмічних і інших методів і засобів захисту інформації в КСМ. відповідно законодавству та стандартам в цій області. з сучасними криптосистемами
30
()
Знання теоретичних основ і сучасних технологій розробки складних програмних систем (програмної інженерії)
31
()
Уміння створювати системне програмне забезпечення
32
()
Уміння проектування. настроювання та експлуатації ОС різного призначення
33
()
Оптимізація роботи окремих складових ОС
34
()
Володіння методами і засобами підтримки командної роботи. планування та ефективної організації праці. безперервного контролю якості результатів роботи. соціальної комунікації
35
()
Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою
36
()
Знання англійської та інших мов
37
()
Знання основ захисту навколишнього середовища (екології).
38
()
Знання архітектури комп’ютерів. його окремих блоків та їх взаємодії
39
()
Знання основ безпеки життєдіяльності та основ охорони праці
40
()
Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій
41
()
Техніки-програмісти
42
()
Технік із конфігурованої комп’ютерної системи
43
()
Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального ) центру
44
()
Технік із системного адміністрування
45
()
Технік-програміст
46
()
Показники професійної діяльності для напряму Комп'ютерна інженерія
47
()
Основні види трудової діяльності для напряму Комп'ютерна інженерія
48
()
Рекомендована назва посад для напряму Комп'ютерна інженерія
49
()
Комп'ютерна інженерія
50
()
Широта повноважень і відповідальність
51
()
Складність і наукоємкість
52
()
Актуальність
53
()
Якість результатів
54
()
Інші показники

Страницы: