Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Комп'ютерні наукиНАЗВА
1
()
Здатність до об'єктно-орієнтованого мислення. знання об'єктно-орієнтованих мов програмування та уміння застосовувати об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних програмних систем
2
()
Знання методології автоматизованого проектування складних об'єктів і систем. уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології для їх системного. функціонального. конструкторського та технологічного проектування
3
()
Інсталювати. налаштовувати і обслуговувати системне. інструментальне та прикладне програмне забезпечення і інформаційні системи
4
()
Уміння розв’язувати проблеми масштабованості. підтримки віддалених компонентів і взаємодії різних програмних платформ в розподілених корпоративних інформаційних системах рівня підприємства
5
()
Знання дискретних структур і вміння застосовувати сучасні методи дискретної математики під час аналізу. синтезу та проектуванні інформаційних систем різної природи
6
()
Знання закономірностей випадкових явищ і вміння застосовувати ймовірносно-статистичні методи для вирішення професійних завдань
7
()
Знання загальних принципів організації та функціонування операційних систем. уміння розробляти елементи системного програмного забезпечення
8
()
Знання теоретичних основ. процесів і процедур управління ІТ-проектами. стандартів РМВОК і принципів командної роботи; уміння працювати в команді та застосовувати програмні системи проектного управління
9
()
Уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних. запити до них та використовувати різноманітні системи керування базами даних
10
()
Уміння моделювати системи та процеси. стани та поведінки складних об’єктів інформатизації в процесі розроблення інформаційних систем і технологій
11
()
Уміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій та Internet
12
()
Знання сучаних методів побудови та аналізу ефективних алгоритмів і вміння їх рнеалізації в конкретних застосуваннях
13
()
Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем. уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу
14
()
Знання теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослідження. проектування та експлуатації інформаційних систем; уміння реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і поведірки складних об'єктів
15
()
Проектувати інформаційне забезпечення (логічну та фізичну структури баз даних ) інформаційних систем
16
()
Володіння сучасними технологіями автоматизації проектування складних об'єктів і систем. продуктів і сервісів інформаційних технологій. сучасними парадигмами і мовами програмування
17
()
Знання концепцій сховищ даних. їх оперативної аналітичної обробки та інтелектуального аналізу; уміння виявляти в даних раніше невідомих знань. необхідних для прийняття рішень в різних сферах професійної діяльності
18
()
Знання організаційних. технічних. алгоритмічних і інших методів і засобів захисту комп'ютерної інформації. із законодавством і стандартами в цій області. з сучасними криптосистемами; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності
19
()
Тестувати та налагоджувати апаратно-програмні засоби і комплекси систем автоматизації і управління
20
()
Знання принципів і правил формалізації економічних ситуацій. уміння застосувати математичні методи обгрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях
21
()
Знання серверних технологій створення WEB-застосувань. уміння застосовувати методи та інструментні засоби для їх проектування
22
()
Уміння застосовувати технології роботи зі сховищами даних. здійснювати їх аналітичну обробку та інтелектуальний аналіз для забезпечення надійної роботи інформаційних систем
23
()
Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій
24
()
Техніки-програмісти
25
()
Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального ) центру
26
()
Технік із системного адміністрування
27
()
Технік - програміст
28
()
Знання загальнометодологічних приципів побудови операційних моделей. основних етапів і сутності операційних досліджень і вміння їх застосовувати під час аналізу та синтезу інформаційних систем різного призначення та в задачаї організаційно-економічного у
29
()
Знання архітектури та стандартів компонентних моделей. комунікаційних засобів і розподілених обчислень. уміння розв’язувати проблеми масштабованості. підтримки віддалених компонентів і взаємодії різних програмних платформ в розподілених корпоративних інфо
30
()
Показники професійної діяльності для напряму Комп'ютерні науки
31
()
Основні види трудової діяльності для напряму Комп'ютерні науки
32
()
Рекомендована назва посад для напряму Комп'ютерні науки
33
()
Комп'ютерні науки
34
()
Широта повноважень і відповідальність
35
()
Складність і наукоємкість
36
()
Актуальність
37
()
Якість результатів
38
()
Інші показники

Страницы: