Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

ОПП Бакалавр Програмна інженеріяНАЗВА
1
()
ОСВІТНЬО КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР
2
()
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ - 6.050103 Програмна інженерія
3
()
КВАЛІФІКАЦІЇ - 3121 фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
4
()
з узагальненим об’єктом діяльності:програмне забезпечення систем
5
()
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
6
()
Функціональна залежність. числові послідовності. границя та неперервність функції
7
()
Диференціальне числення
8
()
Інтегральне числення
9
()
Ряди
10
()
Система координат. пряма та площина
11
()
Криві та поверхні другого порядку
12
()
Вектори. матриці. визначники
13
()
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
14
()
Лінійний векторний простір
15
()
Основні поняття теорії ймовірностей
16
()
Моделі повторних випробувань
17
()
Випадкові величини та їх числові характеристики
18
()
Основи математичної статистики
19
()
Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності
20
()
Статистична перевірка гіпотез
21
()
Елементи дисперсійного аналізу
22
()
Елементи теорії кореляції
23
()
Класична механіка та електродинаміка
24
()
Фізичні основи ЕОМ і електрозв'язку
25
()
Найпростіші методи доказу
26
()
Елементарна теорія чисел
27
()
Обчислювальна складність
28
()
Інженерні основи програмного забезпечення
29
()
Основи моделювання
30
()
Технології розробки ПЗ
31
()
Основи інженерії вимог до ПЗ
32
()
Письмова комунікація
33
()
Основні конструкції програмування
34
()
Алгоритми та розв'язання задач
35
()
Фундаментальні структури даних
36
()
Рекурсія
37
()
Програмування подій
38
()
Поняття якості та культури програмного забезпечення
39
()
Система правил етики та професійного поводження естетичний кодекс інженера з програмного забезпечення
40
()
Характер і роль стандартів інженерії програмного забезпечення
41
()
Соціальні. юридичні. історичні і професійні питання та інтереси
42
()
Характер і роль професійних суспільств
43
()
Булева алгебра
44
()
Логіка висловлювань
45
()
логіка предикатів
46
()
Графи та дерева
47
()
Основи комбінаторики
48
()
Рекурентні співвідношення
49
()
Об'єктно-орієнтоване проектування
50
()
Інкапсуляція та приховання інформації
51
()
Розподіл поведінки та реалізації
52
()
Класи та підкласи
53
()
Успадкування (перевизначення. динамічне зв'язування)
54
()
Поліморфізм (поліморфізм подтипів і успадкування)
55
()
Ієрархія класів
56
()
Класи колекцій і протоколи ітерації
57
()
Внутрішнє представлення об'єктів і таблиця методів
58
()
Основи ефективної роботи з колегами. знайомство з мотивацією людей. концепції групової динаміки
59
()
Практики витягання вимог: інтерв'ю. сценарії. прототипи. роз'яснювальні зустрічі. нагляд
60
()
Стратегії вислухування. переконання та ведення переговорів
61
()
Рецензувати письмову технічну документацію з метою виявлення різного роду проблем
62
()
Створення формальної презентації хорошої якості
63
()
Принципи ефективної усної комунікації
64
()
Базові структури даних: стеки. черги. зв'язані списки. кеш-таблиці. дерева. графи
65
()
Основні обчислювальні алгоритми: сортування. хеш-таблиці та алгоритми виключення колізій. двійкові дерева пошуку. представлення графів. обхід в глибину та в ширину
66
()
Аналіз алгоритмів
67
()
Інформаційні моделі та системи
68
()
Реляційні БД
69
()
Мова запитів у БД
70
()
Обробка транзакцій
71
()
Розподілені БД
72
()
Психологічні принципи людино-машинної взаємодій
73
()
Аналіз. проектування та прототипування людино-машинного інтерфейсу
74
()
Функціональні компоненти та властивості людино-машинного інтерфейсу
75
()
Засоби розробки людино-машинного інтерфейсу
76
()
Оцінювання якості людино-машинного інтерфейсу
77
()
Моделі конструювання
78
()
Типи моделей
79
()
Планування конструювання
80
()
Мови конструювання
81
()
Інтеграція
82
()
Якість конструювання
83
()
Шаблони проектування
84
()
Цифрова логіка
85
()
Представлення даних
86
()
Організація пам'яті комп'ютера
87
()
Функціональна організація пристроїв. забезпечення їх взаємодії
88
()
Багатопроцесорні архітектури
89
()
Сучасні архітектури
90
()
Основи операційних систем
91
()
Паралельність (багатозадачність)
92
()
Планування та диспетчеризація процесів
93
()
Організація віртуальної пам'яті
94
()
Управління пристроями
95
()
Принципи системного підходу до розробки ПЗ
96
()
Специфікація та документування вимог
97
()
Процеси управління якістю програмного забезпечення
98
()
Управління людським потенціалом і комунікаціями
99
()
Управління якістю проекту та ризиками
100
()
Основи описової статистики
101
()
Застосування принципів дискретної ймовірності в ІТ
102
()
Типи вимог. функціональні. нефункціональні. атрибути якості
103
()
Мови написання специфікацій
104
()
Узгодження вимог і управління ризиками
105
()
Структура і принципи WEB
106
()
Створення веб-додатків
107
()
Клієнтські і серверні сценарії
108
()
Структура і архітектура ПЗ
109
()
Стратегії і методи проектування ПЗ
110
()
Аналіз якості та оцінка програмного дизайну
111
()
Нотації та засоби підтримки проектування
112
()
Методи побудови тестів
113
()
Автоматизовані засоби тестування
114
()
Стандарти якості програмного забезпечення
115
()
Термінологія та основи верифікації та атестації ПЗ
116
()
Процеси менеджменту проектів. життєвий цикл ПЗ
117
()
Управління змістом проекту
118
()
Управління строком виконання та вартістю проекту
119
()
Розподільні обчислення
120
()
Основи мереж і телекомунікацій
121
()
Керування мережами
122
()
Принципи безпеки та захисту інформації в ПЗ
123
()
Основи побудови систем захисту інформації в ПЗ
124
()
Розробка документації. пов’язаної з життєвим циклом програмного забезпечення
125
()
Спілкування (в тому числі електронне) із застосуванням специфічних термінів
126
()
Використання допоміжних засобів із специфічною лексикою при створенні програмних продуктів
127
()
Проектування ПЗ на основі моделі предметної області
128
()
Паттерни проектування
129
()
Розробка ПЗ за допомогою тестування
130
()
Мови моделювання предметних областей
131
()
Особливості функціонування суб’єктів господарювання за умов ринку
132
()
Основні показники ресурсного потенціалу підприємства та ефективність його використання
133
()
Організація бізнесу та основ менеджменту
134
()
Цикли підготовки
135
()
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ
136
()
Загально-науковий рівень підготовки
137
()
Цикл природничо-наукової підготовки підготовки
138
()
Цикл професійно-орієнтованої та практичної підготовки
139
()
Математичний аналіз
140
()
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
141
()
Теорія ймовірностей та математична статистика
142
()
Фізика (вибрані розділи)
143
()
Дискректні структури
144
()
Основи програмної інженерії
145
()
Основи програмування
146
()
Професійна практика програмної інженерії
147
()
Комп’ютерна дискретна математика
148
()
Об’єктно-орієнтоване програмування (у тому числі курсова робота)
149
()
Групова динаміка і комунікації
150
()
Алгоритми та структури даних
151
()
Бази даних (у тому числі курсова робота)
152
()
Людино-машинна взаємодія
153
()
Конструювання програмного забезпечення
154
()
Архітектура комп’ютера
155
()
Операційні системи
156
()
Проектний практикум
157
()
Емпіричні методи програмної інженерії
158
()
Аналіз вимог до програмного забезпечення
159
()
Програмування Інтернет
160
()
Архітектура та проектування програмного забезпечення
161
()
Якість програмного забезпечення та тестування
162
()
Менеджмент проектів програмного забезпечення
163
()
Організація комп'ютерних мереж
164
()
Безпека програм та даних
165
()
Англійська мова (за проф. спрямуванням)
166
()
Моделювання та аналіз програмного забезпечення
167
()
Економіка програмного забезпечення
168
()
$1

Страницы: