Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

професійні компетенції_програмна інженеріяНАЗВА
1
()
розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики)
2
()
розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя
3
()
здатність учитися
4
()
здатність до критики й самокритики
5
()
креативність. здатність до системного мислення
6
()
адаптивність і комунікабельність
7
()
наполегливість у досягненні мети
8
()
турбота про якість виконуваної роботи
9
()
толерантність
10
()
екологічна грамотність
11
()
розуміння необхідності. дотримання правил та виконання вимог охорони праці та виробничої санітарії
12
()
розуміння необхідності та дотримання правил безпеки життєдіяльності
13
()
базові знання фундаментальних розділів математики. в обсязі. необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань. здатність використовувати математичні методи в обраній професії
14
()
базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; уміння працювати в Internet
15
()
базові знання фундаментальних наук. в обсязі. необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін
16
()
здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою
17
()
знання іншої мови(мов)
18
()
дослідницькі навички
19
()
здатність створення технічної документації до програмного проекту
20
()
здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення
21
()
сучасні уявлення про основи інженерії вимог до програмного забезпечення
22
()
здатність здійснювати аналіз вимог. розробляти специфікацію програмних вимог. виконувати їхню верифікацію та атестацію
23
()
базові уявлення про основи моделювання програмного забезпечення . типи моделей . основні концепції уніфікованої мови моделювання UML
24
()
здатність моделювати різні аспекти системи. для якої створюється програмне забеспечення
25
()
здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів
26
()
сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення. методи проектування програмного забезпечення
27
()
здатність проектувати компоненти архітектури програмного продукту
28
()
базові уявлення про сучасні психологічні принципи людино-машинної взаємодій . засоби розробки людино-машинного інтерфейсу
29
()
здатність аналізувати. проектувати та прототипувати людино-машинний інтерфейс
30
()
володіння основами конструювання програмного забезпечення
31
()
володіння основами методів та технологій об'єктно-орієнтованого програмування
32
()
сучасні уявлення про інформаційні моделі та системи . реляційні та розподілені бази даних . мови запитів до баз даних
33
()
здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних
34
()
здатність застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання
35
()
володіння основами методів та технологій системного аналізу
36
()
здатність розв'язувати математичні .фізичні та економічні задачі шляхом створення відповідних застосувань
37
()
здатність використовувати можливості апаратного забезпечення
38
()
здатність використовувати можливості операційних систем . офісних
39
()
здатність використовувати можливості мережевих програмних систем
40
()
здатність забезпечувати захищеність програм і даних від несанкціонованих дій
41
()
типові процеси програмної інженерії. здатність їх впровадження і управління ними
42
()
веріфікація та валідація програмного забезпечення
43
()
здатність застосовувати знання в галузі математичної статистики
44
()
здатність застосовувати професійно профільовані знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі розв’язання професійних задач. побудови математичних моделей
45
()
здатність проведення ділових перемов з бізнес-партнерами
46
()
здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій
47
()
використовувати інтернет – ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності
48
()
базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення
49
()
здатність аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення. вміти донести до інших свою позицію
50
()
дотримання професійної етики програмної інженерії
51
()
базові уявлення про основи філософії. психології. педагогіки. що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості. схильності до естетичних цінностей. знання вітчизняної історії. економіки й права. розуміння причинно – наслідкових зв’язків
52
()
Компетенції соціально – особистісні
53
()
Загальнонаукові компетенції
54
()
Інструментальні компетенції
55
()
Професійні компетенції
56
()
Соціально-особистісні. інструментальні. загально-наукові та професійні компетенції
57
()
загально – професійні
58
()
спеціалізовано – професійні

Страницы: