Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Вимоги до випускників_програмна інженеріяНАЗВА
1
()
Уміння аналізувати й оцінювати явище політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії. застосовувати здобуті знання для прогнозування суспільних процесів
2
()
Уміння аналізувати складні явища суспільного життя. пов’язувати загально філософські проблеми з вирішенням завдань економічної теорії і практики
3
()
Уміння використовувати економічні закони у процесі господарської діяльності
4
()
Уміння користуватися нормативно-правовими актами
5
()
Володіння основними термінами та поняттями культурології та соціології на рівні відтворення. тлумачення й використання в повсякденному житті
6
()
Уміння застосовувати математичні знання у процесі розв’язання професійних задач. побудови математичних моделей
7
()
Уміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій та Internet
8
()
Уміння застосовувати спеціальні знання з фізики (електрики) при розв’язанні професійних задач
9
()
Уміння застосовувати спеціальні знання з хімії при розв’язанні професійних задач
10
()
Уміння використовувати креслення на різних стадіях проектування програмного забезпечення
11
()
Уміння орієнтуватись у схемах алгоритмів. програм. даних і систем
12
()
Уміння правильно використовувати мовні засоби залежно від сфери й мети спілкування. складати ділові папери
13
()
Уміння застосовувати дослідницькі навички в спеціалізованих дисциплінах
14
()
Уміння застосовувати професійно- профільовані знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі розв’язання професійних задач. побудови математичних моделей
15
()
Уміння використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій
16
()
Уміння інтернет – ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності
17
()
Уміння розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики);
18
()
Уміння підтримувати та розвивати фізичне та моральне здоров’я. захищати особисте життя в умовах впливу негативних факторів зовнішнього середовища
19
()
Уміння сприймати та розуміти надану інформацію у повному обсягу
20
()
Уміння використовувати критику та самокритику
21
()
Уміння застосовувати творчі здібності . які характерисують готовність до створення принципо нових ідей . що відрізняються від традиційних ;системно мислити
22
()
Уміння встановлювати зв’язки між людьми
23
()
Уміння наполеглево досягати поставленої мети
24
()
Уміння відповідально ставитись до виконуваної роботи
25
()
Уміння прихильно признавати поведінку та думки інших людей
26
()
Уміння використовувати адміністративні. правові. економічні та виховні важелі впливу на природо користувачів
27
()
Уміння вживати заходи щодо захисту життя людини
28
()
Уміння визначати негативні фактори в житті людини природного. техногенного. соціально-політичного і воєнного характеру та вживати заходи щодо індивідуального та колективного захисту людини від них
29
()
Практичне володіння іноземною мовою в обсязі тематики. зумовленої професійними потребами; користування усним мовленням у межах побутової. суспільно – політичної та фахової тематики; уміння перекладати з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічног
30
()
Базові уявлення про основи філософії. психології. педагогіки. що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості. схильності до естетичних цінностей. знання вітчизняної історії. економіки й права. розуміння причинно – наслідкових зв’язків
31
()
Базові знання фундаментальних розділів математики. в обсязі. необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань. здатність використовувати математичні методи в обраній професії
32
()
Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; уміння працювати в Internet
33
()
Базові знання фундаментальних наук. в обсязі. необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін
34
()
Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою
35
()
Знання іншої мови(мов).
36
()
Дослідницькі навички
37
()
Здатність застосовувати професійно- профільовані знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі розв’язання професійних задач. побудови математичних моделей
38
()
Здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій
39
()
Здатність використовувати інтернет – ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності
40
()
Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики);
41
()
Розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя
42
()
Здатність учитися
43
()
Здатність до критики й самокритики
44
()
Креативність. здатність до системного мислення
45
()
Адаптивність і комунікабельність
46
()
Наполегливість у досягненні мети
47
()
Турбота про якість виконуваної роботи
48
()
Толерантність
49
()
Екологічна грамотність
50
()
Розуміння необхідності та дотримання правил і вимог охорони праці та виробничої санітарії
51
()
Розуміння необхідності та дотримання правил безпеки життєдіяльності
52
()
Компетенції випускників вищого навчального закладу. що вимагається. та система умінь. що їх відображає

Страницы: