Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

ОПП Інформатика БакалаврНАЗВА
1
()
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - 0403 Системні науки та кібернетика
2
()
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ - 040302 Інформатика
3
()
КВАЛІФІКАЦІЇ - 3121Фахівець з інформаційних технологій
4
()
Фізичне виховання
5
()
Основні правила оформлення найважливіших документів. Форми ділового мовлення
6
()
Ведення ділової документації з використанням термінології та стілистики з математики та інформатики
7
()
Основні епохи з iсторiї людства та їх хронологія
8
()
Місце української нації у загальнолюдських про-цесах
9
()
Суспільно-економічні. політичні. культурні про-цеси історичного розвитку української нації
10
()
Хронології. етнології. державотворчі. культуро-логічні. конфесійні принципи перiодизацiї історичного розвитку України
11
()
Зародження та розвиток українського етносу. державності. національно - державного відродження. процесів побудови суверенної демократичної держави. Діяльність історичних осіб. політичних партій
12
()
Відомості культурно-історичного процесу. Особливості культурних епох. їх духовних цінностей та прiоритетiв
13
()
Досягнення у різних галузях духовної культури. шедеври української культури
14
()
Види та жанри українських мистецтв. Провідні дiячи української науки та культури
15
()
Фонетичний. граматичний та лексичний норматив для опанування інформації загальнонаукового та загальнотехнiчного характеру
16
()
Ведення документації з використанням термінології та стілистики з математики та інформатики
17
()
Історичні типи фiлософiї. парадигми філософствування. Основні галузи філософського знання (онтологія. гносеологія. логіка. філософська антропологія. етика. естетика. соціальна фiлософiя тощо)
18
()
Умови формування особистості. її свободи. вiдповiдальностi за збереження життя. природи. культури
19
()
Поняття вектору. матриці. визначнику. Лінійні перетворення. Ортогональна система векторів
20
()
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. білінійні форми.
21
()
Система координат. рівняння прямої та площини
22
()
Криві та поверхні другого порядку
23
()
Групи. кільця.поля.
24
()
Прості числа. лишки. поліноми.
25
()
Теорія множин. відношення. відображення
26
()
Елементи теорії чисел
27
()
Теорія графів. дерева.
28
()
Комбінаторний аналіз: перестановки. розміщення елементів. сполуки елементів. Рекурсія. Властивості алгебраїчних операцій на множині i типи алгебр.
29
()
Булева алгебра. Логіка предикатів та логіка висловлювань
30
()
Основи теорії автоматів. їх властивостей та типів
31
()
Математичні моделі на основі диференціальних рівнянь
32
()
Методи інтегрування лiнiйних диференціальних рівнянь n-го порядку.
33
()
Теорiя систем диференцiальних рiвнянь. Задача Коші та крайова задача
34
()
Теорія стійкості розв’язків диференціальних рівнянь. Перший та другий методи Ляпунова
35
()
Основні поняття логіки. Пропозиційна логіка
36
()
Логіки 1-го порядку. Аксіоматичні системи логік 1-го порядку
37
()
Нетрадиційні логіки
38
()
Формальні моделі алгоритмів та алгоритмічно обчислюваних функцій
39
()
Нумерації. Розв’язність та нерозв’язність. Звідності
40
()
Відносна обчислюваність. Т-звідність. Арифметика. Ефективні операції на функціях та множинах
41
()
Числові послідовності: збіжність. граничні значення.
42
()
Неперервність функції однієї змінної. похідна та інтеграл
43
()
Функції багатьох змінних: векторний простір. метричний простір. границя та неперервність відображення. диференційованість функції
44
()
Функціональні послідовності та ряди.
45
()
Невласні інтеграли. криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля. формули Стокса. Гауса та Остроградського
46
()
Ряди Фур’є: розвинення функцій. точкова та рівномірна збіжність рядів. Перетворення Фур’є
47
()
Основні поняття. аксіоми. теореми та моделі теорії ймовірностей
48
()
Поняття випадкової величини. її математичні характеристики та властивості
49
()
Основи математичної статистики. оцінки параметрів генеральної сукупності
50
()
Перевірка статгіпотез. дисперсійний та кореляційний аналіз
51
()
Побудова та аналіз алгоритмів. Класифікація алгоритмів. Абстрактні типи даних
52
()
Оцінки складності алгоритмів. класифікація алгоритмів за складністю. NP-повнота алгоритмів
53
()
Вступ в структури даних. Класифікація структур даних (масиви. записи. черги. стеки. лінійні списки. текстові файли тощо). Динамічний розподіл пам'яті
54
()
Алгоритми сортування та пошуку
55
()
Дерева. як структури даних та алгоритми їх обробки
56
()
Табличні структури даних та алгоритми їх обробки
57
()
Графи. як структури даних та алгоритми їх обробки
58
()
Апаратна частина комп’ютерів. Типова схема організації центрального процесора. пам’яті. Інтерфейси комп’ютерів.
59
()
Методи розміщення інформації у пам’яті комп’ютерів.
60
()
Архітектура фон-Неймана. Організація шин. Шина адреси та даних.
61
()
Програмні й апаратні порти. Вектори переривань. Класифікація процесорів по складності команд. CISC. RISC. VLIW процесори
62
()
Основи програмування мовою асемблер: система команд. операції введення-виводу. реалізація складних логічних структур мов програмування високого рівня мовою асемблер
63
()
Етапи трансляції. компіляції. зв'язування програм. Трансляція програм у машинні коди
64
()
Робота з динамічною пам’яттю. Архітектурні принципи підвищення продуктивності комп’ютерних систем
65
()
Моделі подання даних. Критерії класифікації запитів та інформаційних систем
66
()
Реляційна модель та операції реляційної алгебри Кодда. Реляційне числення Кодда. реляційна повнота. мова ALPHA
67
()
Теорія відображень як семантична основа мов SQL та QBE. Запити у термінах мови SQL та QBE
68
()
Логічне проектування та розроблення реляційних баз даних
69
()
Об’єкто-зорієнтовані системи керування базами даних (СКБД) та інформаційні системи
70
()
Розподілені інформаційні системи та веб-технології
71
()
Особливості небезпеки у виробничій сфері. Робота об’єктів народного господарства в надзвичайних ситуаціях; організація проведення рятувальних та інших невідкладних робіт
72
()
Безпека життєдіяльності в побуті. Дії населення в надзвичайних ситуаціях. способи і засоби захисту населення
73
()
Загальні поняття та положення із захисту інформації
74
()
Основні методи захисту ПЗ: від вірусів. від незадекларованих можливостей ПЗ (закладок). від несанкціонованого використання ПЗ. від дефектів ПЗ
75
()
Захист комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу: в базах даних. в операційних системах. Апаратні засоби захисту
76
()
Особливості організації захисту в інформаційно-комунікаційних системах: запобігання вторгненням та доступу на рівні підсистеми користувачів. підсистеми управління та каналах зв’язку
77
()
Антивірусні засоби. Міжмережні екрани та монітори безпеки (системи виявлення атак)
78
()
Криптографічні засоби. шифрування. цифровий підпис
79
()
Комплексна система захисту інформації
80
()
Аналіз предметної області та розроблення інформаційної моделі інтелектуальної системи
81
()
Моделі подання знань в інтелектуальних системах
82
()
Системи логічного виведення на знаннях
83
()
Теоретичні та прикладні аспекти проектування баз знань. Інженерія знань
84
()
Програмний інструментарій проектування та розробки інтелектуальних інформаційних систем
85
()
Основні поняття та архітектурні рішення для інформаційних мереж
86
()
Поняття протоколу: основні функції протоколів різних рівнів. еталонна модель протоколів OSI. стек протоколів. Структура системи передачі інформації
87
()
Протоколи фізичного рівня: методи модуляції сигналів в комп’ютерних мережах. квантування та дискретизація цифрового сигналу. теорема Котельникова
88
()
Протоколи канального рівня: основні методи підвищення достовірності передачі інформації. системи передачі інформації зі зворотнім зв’язком
89
()
Протокол канального рівня в комп’ютерних мережах (HDLC)
90
()
Принципи функціонування мережевих пристроїв канального рівня (комутаторів)
91
()
Протоколи IP та ICMP. принципи адресації в IP мережах. алгоритми та протоколи маршрутизації
92
()
Принципи функціонування протоколів транспортного рівня: протоколи TCP. UDP
93
()
Принципи функціонування протоколів прикладного рівня: протокол передачі файлів FTP. протоколи електронної пошти. протокол HTTP. протокол віддаленого доступу Telnet
94
()
Протоколи безпеки комп’ютерних мереж (IPSec. SSL. HTTPS тощо)
95
()
Теорія та методи лінійного та нелінійного програмування
96
()
Багатокритеріальні задачі та введення в теорію безкоаліційних ігор
97
()
Моделі планування та управління в мережах
98
()
Основи теорії масового обслуговування
99
()
Методи стохастичної оптимізації. Моделі управління запасами
100
()
Загальна методика: історія основних періодів освіти. реформи освіти; структура та склад навчальних програм; методи навчання; методи наукового пізнання; методика побудови навчальних курсів; методика доведення теорем; методика розв’язання задач
101
()
Спеціальна методика: особливості методики викладання математики за віком; особливості методики викладання інформатики (рівень користувача. елементи програмування). Проведення лабораторних робіт
102
()
Графічний дизайн. Колірні моделі
103
()
Растрова та векторна графіка. Криві Без’є
104
()
Тривимірна графіка
105
()
Керування мультимедійним проектом
106
()
Комп’ютерна анімація
107
()
Подання та засоби обробки звукової інформації
108
()
Подання та засоби обробки відеоінформації
109
()
Типи операційних систем та загальні принципи їх функціонування.
110
()
ОС Windows: процеси та потоки. планування роботи процесору. реальна. віртуальна та зовнішня пам’ять.
111
()
Налагодження та обслуговування операційних систем. Безпека та захист у ОС.
112
()
Програмування за допомогою системних функцій. Розробка мовних процесорів
113
()
Розробка операційних систем та драйверів
114
()
Моделі та формати подання інформації в Інтернеті (HTML. XML тощо)
115
()
Обробка електронної інформації за допомогою мов інтеграції офісних застосувань (VBA. C# тощо)
116
()
Обробка електронної інформації з використанням бібліотек об’єктів офісних застосувань
117
()
Інструменти і базові засоби програмування
118
()
Команди та дані. Структури керування
119
()
Абстракція даних. Складені структури даних
120
()
Алгоритмічна декомпозиція
121
()
Базові засоби процедурного програмування С/С++
122
()
Особливості процедурного програмування на базі С/С++
123
()
Об'єктне програмування
124
()
Ієрархічне програмування
125
()
Аналіз паралельного алгоритму. дослідження його ефективності. виявлення проблематики та розробка прототипу паралельної програми
126
()
Реалізація паралельних алгоритмів на платформі передачі повідомлень
127
()
Теоретичні та прикладні аспекти проектування розподілених застосувань
128
()
Програмний інструментарій проведення експериментів на Ґрід-платформах
129
()
Процедурні та об’єктні можливості платформ Java і .NET
130
()
Програмування графічного інтерфейсу користувача в Java і .NET
131
()
Підтримка гетерогенних джерел даних в Java і .NET
132
()
Багаторівневі архітектури корпоративних інформаційних систем в Java і .NET
133
()
Веб-компоненти корпоративних систем в Java і .NET
134
()
Загальна характеристика та тенденції розвитку веб-застосувань
135
()
Архітектура типових веб-застосувань
136
()
Програмні засоби підтримки клієнт-серверних застосувань
137
()
Оптимізація структури веб-проекту
138
()
Просування сайту та пошукова оптимізація
139
()
Аналіз об’єкту дослідження. виявлення проблематики. розробка інформаційної моделі системи. планування та керування роботами з проектування та розроблення програмної системи
140
()
Формування вимог. трасування вимог. побудова прототипу системи. розробка тестів. побудова та аналіз специфікацій
141
()
Архітектура програмних систем. Розроблення моделей програмних систем
142
()
Проектування та реалізація компонентів програмних систем
143
()
Забезпечення якості програмного забезпечення
144
()
Розгортання програмних систем
145
()
Багатовимірні моделі даних. розподілені дані. забезпечення їх цілісності. керування репліками
146
()
Алгоритми та методи оптимізації запитів у розподілених базах даних
147
()
Організація процесів міграції даних при зміні системи управління базою даних
148
()
Застосування розподілених та багатовимірних баз даних в інформаційно - аналітичних (OLAP) системах
149
()
Основні визначення. базові методи та процедури теорії систем і системного аналізу
150
()
Системний підхід до побудови моделей аналізу складних об’єктів та процесів різної природи
151
()
Основні поняття. постановки задач. моделі та методи теорії вибору та прийняття рішень в умовах визначеності
152
()
Моделі та методи прийняття рішень в умовах ризиків та невизначеності
153
()
Основні аспекти програм. Розвиток та уточнення основних понять програмування
154
()
Природні та формальні мови. Підходи до формалізації мов специфікацій та програмування
155
()
Методи подання синтаксису мов програмування. Формальні мови та граматики.
156
()
Автоматні формалізми сприйняття мов. Розв’язні та нерозв’язні проблеми теорії формальних мов
157
()
Методи подання семантики програм
158
()
Рекурсія в мовах програмування. Теорія найменшої нерухомої точки та її застосування.
159
()
Методи аналізу. верифікації та формальної розробки програм
160
()
Практичні методи роботи з об’єктами інформатизації
161
()
Практичні засоби роботи з об’єктами інформатизації
162
()
Підготовка та оформлення звітів з виробничої практики
163
()
Методи побудови інформаційних та математичних моделей об’єктів досліджень та моделювання інформаційних систем за тематикою кваліфікаційної роботи
164
()
Засоби розробки інформаційних систем за тематикою кваліфікаційної роботи
165
()
Підготовка та оформлення звітів з преддипломної практики
166
()
ОСВІТНЬО КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР
167
()
Форми буття i сутності діалектики. походження свiдомостi. форм i структури свiдомостi. шляхи пізнання світу. функціонування знань в сучасному iнформацiйному cуспiльствi. особливостей взаємозв'язку науки. техніки з сучасними соціальними i етичними проблема
168
()
Основні поняття дослідження операцій: поняття операції. ефективність операції. математична модель операції. загальна постановка задачі дослідження операцій. одно критеріальні та багатокритеріальні задачі. Основи теорії оптимізації: задача математичного пр
169
()
Процес обробки інформації на рівні офісу: основні види та формати електронних документів; інструменти перетворення форматів – конвертори; інструменти для створення та редагування електронних документів (текстові процесори (MS Word. Open Office Writer. LaT
170
()
ОСВІТНЬО КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ вВЕНЬ - БАКАЛАВР
171
()
Цикли підготовки
172
()
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ
173
()
Загально-науковий рівень підготовки
174
()
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
175
()
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
176
()
Цикл математичної. природничо-наукової підготовки
177
()
Українська мова для математики та інформатики
178
()
Історія України
179
()
Історія української культури
180
()
Іноземна мова
181
()
Філософія як основа світогляду
182
()
Алгебра та геометрія
183
()
Дискретна математика
184
()
Диференціальні рівняння
185
()
Математична логіка та теорія алгоритмів
186
()
Математичний аналіз
187
()
Теорія ймовірностей та математична статистика
188
()
Лінійна алгебра
189
()
Аналітична геометрія
190
()
Алгебраїчні структури та елементи теорії чисел
191
()
Теорія множин. теорія чисел. графи та дерева
192
()
Комбінаторний аналіз. формальні логіки та теорія автоматів
193
()
Побудова математичних моделей на основі диференціальних рівнянь та їх розв’язування
194
()
Теорія систем диференційних рівнянь. теорія стійкості Ляпунова
195
()
Математична логіка
196
()
Теорія алгоритмів
197
()
Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної
198
()
Диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних. функціональні послідовності
199
()
Невласні інтеграли. теорія поля та ряди Фур’є
200
()
Теорія ймовірностей
201
()
Математична статистика
202
()
Цикл професійної та практичної підготовки
203
()
Алгоритми і структури даних
204
()
Архітектура обчислювальних систем
205
()
Бази даних та інформаційні системи
206
()
Безпека життєдіяльності
207
()
Захист інформації
208
()
Інтелектуальні інформаційні системи
209
()
Інформаційні мережі
210
()
Методи оптимізації та дослідження операцій
211
()
Методика викладання математики та інформатики
212
()
Обробка зображень та мультимедіа
213
()
Операційні системи та системне програмування
214
()
Організація та обробка електронної інформації
215
()
Програмування
216
()
Паралельні та розподілені обчислення
217
()
Платформи корпоративних інформаційних систем
218
()
Програмування та підтримка веб-застосувань
219
()
Проектування програмних систем
220
()
Розподілені інформаційно-аналітичні системи
221
()
Системний аналіз та теорія прийняття рішень
222
()
Теорія програмування
223
()
Виробнича практика
224
()
Переддипломна практика
225
()
Теорія складності алгоритмів
226
()
Основні структури даних та алгоритми їх обробки
227
()
Табличні структури даних. графи. дерева та алгоритми їх обробки
228
()
Організація апаратної частини комп’ютерів
229
()
Програмування низького рівня
230
()
Теорія баз даних
231
()
Розробка СКБД та інформаційних систем
232
()
Способи і засоби захисту населення у виробничій сфері та побуті
233
()
Засоби захисту інформації в комп’ютерних системах
234
()
Захист інформації в розподілених комп’ютерних (інформаційно-комунікаційних) системах
235
()
Подання знань в інтелектуальних системах.
236
()
Розробка інформаційних інтелектуальних систем. основаних на знаннях
237
()
Поняття інформаційної мережі. протоколу. Протоколи фізичного рівня
238
()
Протоколи канального рівня
239
()
Протоколи мережевого рівня
240
()
Методи та задачі лінійного та нелінійного програмування
241
()
Задачі оптимізації в плануванні. управлінні в мережах та управління ресурсами
242
()
Обробка зображень
243
()
Засоби мультимедіа
244
()
Теоретичні основи та прикладні аспекти функціонування операційних систем (ОС)
245
()
Розробка системного програмного забезпечення та ОС
246
()
Моделі подання електронної інформації та формати даних
247
()
Методи та засоби обробки електронної інформації на програмному рівні
248
()
Основи програмування алгоритмічною мовою
249
()
Основні концепції алгоритмічних мов
250
()
Процедурне програмування
251
()
Об’єкто-зорієнтоване програмування
252
()
Моделі паралельних обчислень
253
()
Парадигми розподілених обчислень
254
()
Сучасні платформи та засоби підтримки розподіленого програмування
255
()
Типові архітектури розподілених та корпоративних застосувань
256
()
Архітектура та програмування веб-застосувань
257
()
Підтримка та просування веб - проектів
258
()
Аналіз та моделювання програмних систем
259
()
Етапи проектування програмних систем
260
()
Моделі багатовимірних та розподілених баз даних
261
()
Інформаційно - аналітичні системи керування розподіленою інформацією
262
()
Методологія та методи теорії систем і системного аналізу
263
()
Теорія вибору та прийняття рішень
264
()
Основні поняття теорії програмування
265
()
Синтактика: формальні мови та граматики
266
()
Семантика програм
267
()
Опанування методами та засобами роботи з реальними об’єктами інформатизації в організаціях та установах
268
()
Опанування методами та засобами створення інформаційних систем за тематикою кваліфікаційної роботи

Страницы: