Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

ОКХ Інформатика БакалаврНАЗВА
1
()
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ-БАКАЛАВР
2
()
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ-0403 СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА
3
()
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ-040302 ІНФОРМАТИКА
4
()
КВАЛІФІКАЦІЯ-3121 Фахівець з інформаційних технологій
5
()
з узагальненим об’єктом діяльності-процеси обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп’ютерної техніки
6
()
освітній рівень- базова вища освіта
7
()
Соціально-особистісні. інструментальні. загально-наукові та професійні компетенції (бакалаври).
8
()
Виробничі функції. типові задачі діяльності. уміння та компетенції. якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу
9
()
Соціально-особистісні компетенції випускників вищого навчального закладу та система умінь. що їх відображає
10
()
Фахівці
11
()
Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки
12
()
Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки
13
()
Фахівець з інформаційних технологій
14
()
Фахівці в галузі освіти
15
()
Викладач-стажист
16
()
технік-програміст
17
()
фахівець з інформаційних технологій
18
()
фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
19
()
викладач-стажист
20
()
Курс математики (алгебра та початки ана-лізу. геометрія. тригонометрія) у обсязі програми середньої школи
21
()
Курс інформатики (представлення інформації в комп’ютері. структура комп’ютера. засоби побудови алгоритмів та комп’ютерних програм) в обсязі програми середньої школи
22
()
Українська мова в обсязі програми середньої школи
23
()
Основи іноземних мов (російської. англійської. та інших).
24
()
Використовувати теоретичні знання з математики (у обсязі програми середньої школи) для розв’язку практичних задач
25
()
Складати алгоритми для написання прикладних комп’ютерних програм
26
()
Розділяти задачу на підзадачі при побудові алгоритмів
27
()
Грамотно та логічно висловлювати думки усною та письмовою формами
28
()
Читати та перекладати тексти зі словником
29
()
дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
30
()
основи математичної та природничо-наукової підготовки в обсязі. необхідному для успішного засвоєння теоретичних та прикладних питань з інформатики
31
()
профілюючі і спеціальні дисципліни професійної та практичної підготовки для формування знань. умінь. навиків та компетенцій з теоретичних та прикладних питань інформатики
32
()
поєднувати фундаментальну наукову і практичну підготовку. досконало володіти своєю спеціальністю
33
()
вміти на практиці використовувати принципи наукової діяльності. застосовувати одержані в області математики та інформатики знання для розв’язання конкретних методичних. науково-практичних. виробничих. інформаційно-пошукових та інших задач
34
()
використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку для побудови та обслуговування інформаційних комп’ютеризованих систем у різних галузях науки і народного господарства
35
()
систематично підвищувати свою кваліфікацію. безперервно поновлювати свої знання та розширювати суспільно-політичний кругозір
36
()
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2005
37
()
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
38
()
професійна робота
39
()
первинні посади
40
()
Вимоги до умінь і знань абітурієнтів
41
()
Вимоги до умінь і знань бакалаврів
42
()
Знання абітурієнтів
43
()
Компетенції.Уміння.Навички абітурієнтів
44
()
Бакалавр повинен знати
45
()
Бакалавр повинен вміти

Страницы: