Змінити режим перегляду


Виробничі функції бакалавра(ОКХ)НАЗВА Опис
1
()
Вміти аналізувати предметну область і давати опис предмету дослідження – природних. техногенних. економічних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації. – використовуючи методи збору. аналізу та обробки інформації
2
()
Вміти з’ясовувати особливості предмету дослідження на базі методів системного аналізу та кібернетики
3
()
Вміти будувати інформаційні моделі предмету дослідження: описувати його суттєві параметри та змінні величини. виокремлювати його вхідні та вихідні параметри та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними.
4
()
Вміти розробляти математичні моделі об’єктів і процесів інформатизації. використовуючи методи формального опису систем. математичної логіки. моделювання та системного аналізу на основі результатів проведених досліджень
5
()
Вміти розробляти детерміновані та стохастичні моделі об’єктів та процесів інформатизації. використовуючи методи математичного моделювання. вміти ідентифікувати їх параметри
6
()
Вміти аналітично досліджувати властивості математичних моделей (коректність. повнота. складність. точність моделей; існування. єдиність і стійкість розв'язків. тощо).
7
()
Вміти розробляти та досліджувати математичні моделі оптимізації. прогнозування. оптимального керування та прийняття рішень для об’єктів та процесів інформатизації
8
()
Вміти аналізувати адекватність моделі предмету дослідження та вносити необхідні корективи до розробленої моделі
9
()
Вміти визначати оптимальний варіант концепції комп’ютерної реалізації моделі в процесі аналізу вимог на різних етапах її життєвого циклу та розробляти концепцію відповідної комп’ютеризованої системи
10
()
Вміти використовувати. розробляти та досліджувати математичні методи та алгоритми обробки даних (статистичні. алгебраїчні. комбінаторні. теоретико-інформаційні та інші).
11
()
Вміти використовувати. розробляти та досліджувати алгоритми розв’язування задач моделювання об’єктів і процесів інформатизації. задач оптимізації. прогнозування. оптимального керування та прийняття рішень. тощо
12
()
Вміти використовувати. розробляти та досліджувати алгоритми функціонування комп’ютеризованих систем методами неперервної. дискретної математики. математичної логіки тощо
13
()
Вміти розробляти та використовувати математичні методи та алгоритми обчислювальної геометрії
14
()
Вміти оцінювати складові ефективності алгоритмів функціонування комп’ютеризованих систем
15
()
Вміти узагальнювати досвід побудови адекватних математичних моделей природних. техногенних та соціальних процесів
16
()
Вміти оформлювати отримані результати у вигляді науково-технічної документації. звітів та статей
17
()
Вміти збирати та систематизувати інформацію про предмет проектування за допомогою методів добування даних та знань
18
()
Вміти формулювати бізнес-вимоги. вимоги користувача. системні вимоги. функціональні. нефункціональні. експлуатаційні вимоги. антивимоги тощо до комп’ютеризованих систем
19
()
Вміти враховувати та застосовувати вимоги чинних державних та міжнародних стандартів щодо виконання робіт з проектування комп’ютеризованих систем
20
()
Вміти специфікувати вимоги (давати формалізований опис) з використанням мов специфікацій та формулюванням критеріїв перевірки
21
()
Вміти аналізувати специфікації на узгодженість. повноту та несуперечливість. реалізуємість. пріоритетність. необхідність та однозначність використання. можливість перевірки тощо
22
()
Вміти забезпечувати трасування вимог. будувати прототип системи. розробляти тести
23
()
Вміти використовувати програмні методи та засоби підтримки побудови та аналізу специфікацій
24
()
Вміти будувати абстрактну архітектуру (логічну модель) комп’ютеризованої системи
25
()
Вміти відокремлювати основні архітектурні компоненти. описувати їх функції. зв’язки (інтерфейси) між ними та правила. що регламентують ці зв’язки в централізованій та розподіленій архітектурі
26
()
Вміти обирати адекватний архітектурний стиль та необхідні архітектурні шаблони
27
()
Вміти проводити верифікацію архітектурних рішень та оцінювати їх ефективність за допомогою прототипів. імітаційних моделей. логіко-математичних доведень тощо
28
()
Вміти визначати апаратну платформу та програмне середовище. що відповідають обраній архітектурі
29
()
Вміти використовувати програмні методи та засоби підтримки архітектурного проектування
30
()
Вміти документувати прийняті архітектурні рішення
31
()
Вміти використовувати основні парадигми проектування програмного забезпечення: структурну. об’єктно-орієнтовану. компонентну. аспектно-орієнтовану. сервіс-орієнтовану. мультиагентну. розподілену тощо для розробки проекту комп’ютеризованої системи
32
()
Володіти методами опису основних понять програмування. вміти задавати семантику та синтаксис конструкцій мов програмування
33
()
Володіти мовами моделювання програмного забезпечення комп’ютеризованих систем (UML. GPSS тощо).
"The Unified Modeling Language (UML) is a general-purpose modeling language in the field of software engineering, which is designed to provide a standard way to visualize the design of a system. It was created and developed by Grady Booch, Ivar Jacobso...
Unified Modeling Language
34
()
Вміти планувати життєвий цикл програмного забезпечення та розробляти модель керування ресурсами
35
()
Вміти проводити аналіз дефектів. помилок та ризиків у життєвому циклі програмного забезпечення. обирати та формувати вимоги до характеристик якості
"Якість програмного забезпечення — характеристика програмного забезпечення, ступінь відповідності ПЗ до вимог. При цьому вимоги можуть трактуватись по-різному, що породжує декілька незалежних визначень терміну. Якість ПЗ – набір властивостей продукту (...
Якість програмного забезпечення
"Software quality. In the context of software engineering, software quality refers to two related but distinct notions that exist wherever quality is defined in a business context: • Software functional quality reflects how well it complies with or con...
Software quality
36
()
Вміти розробляти фізичну модель (компонентну модель. модель розгортання тощо) програмного забезпечення
"Розгортання програмного забезпечення — це усі дії, що роблять програмну систему готовою до використання. Даний процес є частинною життєвого циклу програмного забезпечення. Загалом процес розгортання складається з кількох взаємопов'язаних дій із можлив...
Розгортання програмного забезпечення
"Software deployment is all of the activities that make a software system available for use. The general deployment process consists of several interrelated activities with possible transitions between them. These activities can occur at the producer s...
Software deployment
37
()
Вміти проектувати тести для перевірки окремих компонентів програмного забезпечення
38
()
Вміти застосовувати алгоритми та методи захисту інформації у проектах комп’ютеризованих систем
"Захист інформації (англ. Data protection) — сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання ...
Захист інформації
"Information privacy, or data privacy (or data protection), is the relationship between collection and dissemination of data, technology, the public expectation of privacy, and the legal and political issues surrounding them. Privacy concerns exist whe...
Information privacy
39
()
Вміти використовувати програмні (автоматизовані) методи та засоби підтримки проектування програмного забезпечення
"Розробка програмного забезпечення — це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керуван...
Розробка програмного забезпечення
"Software development is the development of a softwareproduct. The term "software development" may be used to refer to the activity of computer programming, which is the process of writing and maintaining the source code, but in a broader sense of the ...
Software development
40
()
Вміти розробляти концептуальну модель СКБД на основі збору. аналізу і формулювання вимог до даних
41
()
Вміти розробляти логічну модель СКБД на основі порівняльного аналізу моделей подання даних: реляційних. ієрархічних. об’єктно-орієнтованих. мережних. розподілених. багатовимірних. та інших
42
()
Вміти розробляти фізичну модель СКБД (компонентну модель. модель розгортання тощо) на основі визначення особливостей зберігання даних. методів доступу і т.п
43
()
Для реляційних БД вміти розробляти таблиці. використовувати методи редагування даних. використовувати методи реляційної алгебри. вміти проводити нормалізацію відношень тощо
44
()
Вміти створювати OLAP-системи
45
()
Вміти класифікувати інтелектуальні системи та розробляти їх концептуальні моделі на основі аналізу предметної області. використовуючи методи добування та структурування знань
46
()
Володіти моделями подання знань (формально-логічні. фреймові. продукційні. семантичні тощо).
47
()
Володіти методами логічного виведення (дедуктивні. індуктивні. семантичні тощо).
48
()
Вміти розробляти фізичну модель інтелектуальної системи (компонентна модель. модель розгортання тощо) на основі визначення особливостей зберігання даних. методів доступу і т.п
49
()
Володіти теорією нечітких множин. лінгвістичних змінних. моделями та методами виведення для систем з нечіткою логікою
50
()
Вміти використовувати поширені протоколи Інтернет при проектуванні комп’ютеризованих систем.
51
()
Вміти розробляти модель та структуру Інтернет-серверу. використовуючи технології розподілених застосувань
52
()
Вміти проектувати інформаційні WEB-ресурси з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів за допомогою технологій Java. Perl. PHP тощо
53
()
Володіти основами WEB-дизайну
54
()
Володіти методами захисту інформації в Інтернет-ресурсах.
55
()
Вміти розробляти концепцію побудови локальних комп’ютерних мереж на основі стандартних протоколів і інтерфейсів (HTTP. FTP. TCP/IP. WAP. Wi-Fi тощо). Вміти вибирати топологію комп’ютерної мережі
56
()
Вміти планувати мережну інфраструктуру. програмне і апаратне забезпечення. фізичне розміщення користувачів. ділення мережі на сегменти. мережні протоколи тощо
57
()
Вміти розробляти логічну і фізичну структуру локальної комп’ютерної мережі. топологію структурованих кабельних систем
58
()
Вміти вибирати програмне забезпечення комп’ютерних мереж за допомогою нормативно-довідкової інформації. використовуючи процедури аналізу типових проектних рішень
59
()
Володіти методами захисту інформації в локальних мережах
60
()
Володіти методами цифрового подання та обробки графічної. звукової та відео інформації; знати та вміти обирати формати графічних. звукових та відео файлів; володіти засобами їх перетворення. методами підготовки мультимедійних презентацій тощо
61
()
Володіти основами комп’ютерної графіки. вміти використовувати моделі передачі кольору. моделі візуалізації інформації (растрові. векторні. фронтальні. та інші). формати графічних файлів
62
()
Володіти методами проектування динамічних графічних об’єктів (двовимірних та тривимірних) для програмних систем комп’ютерної графіки (ігри. відео кліпи тощо).
63
()
Вміти використовувати у своєму житті норми етики та правила коректної поведінки по відношенню до людей. тварин та довкілля. методики та засоби організації здорового способу життя
64
()
Вміти дотримуватись законів екології довкілля та безпеки життєдіяльності. норм діючого чинного законодавства
65
()
Вміти конструктивно сприймати критику. бути здатним до самокритики. вміти оцінювати й презентувати власний досвід та досягнення. використовувати методи та методики навчання. отримання нової освіти та розвитку власної особистості
66
()
Бути творчою та креативною особистістю. використовувати системний підхід для розв’язування професійних завдань. наполегливо досягати мету та якісно виконувати роботу у професійній сфері
67
()
Володіти методами міжособистісних комунікацій. дотримуючись норм толерантності. та вміти адаптуватися до різних практичних умов для ефективної праці в колективі
68
()
Вміти використовувати методики викладання основ інформатики та математики для професійно-технічної освіти нижчого рівня. ніж вища освіта
69
()
Вміти організовувати роботу колективу з дотриманням техніки безпеки та гігієни праці. попередження або зменшення рівня аварійності. рівня ймовірного пошкодження обладнання
70
()
Вміти планувати та керувати роботами з проектування та розроблення комп’ютеризованої системи та післяпроектного її супроводу
71
()
Вміти приймати управлінські рішення на основі чинного законодавства. з урахуванням їх впливу на права членів колективу розробників та розумінням особистої відповідальності щодо їх наслідків
72
()
При прийнятті управлінських рішень вміти враховувати особливості культури. етики. віросповідання. психології особистості членів колективу тощо
73
()
Володіти засобами менеджменту проектів
74
()
Вміти забезпечувати захист персоналу та об’єкту господарювання згідно з діючими нормативними документами в умовах надзвичайних ситуацій
75
()
Вміти дотримуватись законів екології довкілля та безпеки життєдіяльності
76
()
Володіти основами програмування та мовами різних рівнів (машинними. асемблерними. високого рівня. проблемно та предметно орієнтованими).
77
()
Володіти загальними принципами функціонування та архітектури комп’ютерних систем та основи операційних систем
78
()
Володіти системним програмним забезпеченням. знати принципи роботи компіляторів. інтерпретаторів. компонувальників. налагоджувачів. утиліт. систем управління файлами. драйверів тощо
79
()
Вміти використовувати прикладне програмне забезпечення. зокрема пакети прикладних програм. офісні. навчальні. мультимедійні. графічні. типографські системи. системи керування вмістом (content managment). порталом. підприємством тощо
80
()
Володіти методами збереження. обробки та редагування інформації в системах керування базами даних
81
()
Вміти використовувати інтелектуальні системи. бази знань
82
()
Володіти основами Інтернет-технологій і методами адміністрування Інтернет-серверів. розробки та підтримки інформаційного порталу Інтернет. WEB-інтерфейсів
83
()
Знати основи комп’ютерних мереж. володіти технологіями побудови та адміністрування мереж
84
()
Володіти технологіями та методами захисту інформації в комп’ютеризованих системах та мережах
85
()
Вміти розробляти програмне забезпечення для локальних комп’ютерних мереж. Інтернет-серверів. інформаційних порталів Інтернет. WEB-інтерфейсів
86
()
Володіти основами технологій розробки баз даних та систем керування базами даних. інтелектуальних систем. баз знань тощо
87
()
Вміти використовувати мультимедійні. графічні системи. пакети графічних бібліотек для розробки програмних систем комп’ютерної графіки (ігри. відео кліпи тощо).
88
()
Володіти технологіями та методами розроблення програмного за-безпечення для захисту інформації в комп’ютеризованих системах та мережах
89
()
Вміти контролювати якість виконання проектних робіт та розроблення комп’ютеризованої системи колективом розробників із врахуванням діючих державних. міжнародних. професійних та корпоративних стандартів
90
()
Вміти проводити контроль відповідності розробленої комп’ютеризованої системи встановленим замовником вимогам
91
()
Вміти контролювати правильність роботи програмного забезпечення розробленої комп’ютеризованої системи за допомогою тестування на різних рівнях (модульному. інтеграційному. системному. тощо).
92
()
Вміти розробляти тести (тестові набори. сценарії та коди) для контролю комп’ютеризованих систем
93
()
Вміти контролювати та перевіряти правильність експлуатації встановленого програмного забезпечення комп’ютеризованої системи згідно чинних норм та стандартів
94
()
Вміти контролювати та здійснювати моніторинг працездатності системного та прикладного програмного забезпечення в умовах експлуатації комп’ютеризованих систем
95
()
Вміти контролювати дотримання вимог безпеки праці. санітарно-гігієнічних вимог на робочому місці
96
()
Вміти аналізувати повідомлення спеціалізованих інформаційних видань та фірм – виробників програмного забезпечення про тенденції у створенні нових інформаційних технологій. вміти робити відповідний прогноз щодо їх розвитку та можливих застосувань
97
()
Знати основи апаратної частини комп’ютерів (персональних. спеціалізованих комп’ютерів. кластерів тощо) та володіти навичками з обслуговування комп’ютерної техніки на рівні користувача
98
()
Володіти навичками обслуговування інфраструктури комп’ютерних мереж. відповідного програмного і апаратного забезпечення
99
()
Володіти методами та сучасними програмними засобами для налагодження програм та програмних комплексів
100
()
Вміти налагоджувати та обслуговувати системне програмне забезпечення та операційні системи. встановлені у сучасних установах. підприємствах та фірмах
101
()
Вміти налагоджувати та обслуговувати прикладне програмне забезпечення. зокрема пакети прикладних програм. офісні. мультимедійні. графічні. навчальні системи. системи керування вмістом (content management). порталом. підприємством тощо
102
()
Володіти технологіями налагодження та обслуговування та експлуатації програмного забезпечення комп’ютерних мереж
103
()
Вміти налагоджувати та обслуговувати програмне забезпечення Інтернет-серверів. інформаційних порталів Інтернет. WEB-інтерфейсів
104
()
Вміти налагоджувати та обслуговувати комерційні системи керування базами даних. інтелектуальні системи. бази знань. супроводжувати експлуатацію розроблених програмних продуктів в організаціях та на підприємствах
105
()
Вміти розробляти концепції комп’ютерної реалізації моделі предмету дослідження на основі алгоритмічного. структурного. об’єктно-орієнтованого. компонентного. аспектно-орієнтованого. сервіс-орієнтованого. мультиагентного та інших сучасних підходів. викорис
106
()
Вміти працювати в колективі розробників та організовувати його роботу з проектування та розроблення комп’ютеризованої системи та після проектного її супроводу з врахуванням етичних. філософських та релігійних позицій. історії та культури суспільства. особ
107
()
Вміти планувати роботи з проектування та розроблення комп’ютеризованої системи. оцінювати потрібний час та витрати праці. оформлювати технічне завдання та бізнес-план програмістського проекту. з урахуванням бюджету проекту. штатного розпису. кваліфікації
108
()
Вміти розробляти програмне забезпечення комп’ютеризованої системи з використанням технологій програмування. заснованими на структурній. об’єктно-орієнтованій. компонентній. аспектно-орієнтованій. сервіс-орієнтованій. мультиагентній. розподіленій. логічній
109
()
Дослідницька
110
()
Проектувальна
"Комп'ютерна інженерія — це навчальна дисципліна, що об'єднує інформатику та комп'ютерні мережеві технології, частини електротехніки та програмної інженерії, необхідні для проектування та розроблення комп'ютерних систем, тобто апаратного та програмного...
Комп'ютерна інженерія
"Computer engineering is a discipline that integrates several fields of electrical engineering and computer science required to develop computer hardware and software Computer engineers usually have training in electronic engineering (or electrical eng...
Computer engineering
111
()
Організаційна
112
()
Управлінська
113
()
Технологічна
114
()
Контрольна
115
()
Прогностична
116
()
Технічна
117
()
Виробничі функції. типові задачі діяльності. уміння та компетенції. якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу
118
()
Опис та аналіз природних. техногенних. економічних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації
119
()
Побудова та аналіз математичних моделей природних. техногенних. економічних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації.
120
()
Дослідження концепцій комп’ютерної реалізації моделей
121
()
Розробка математично обґрунтованих алгоритмів функціонування комп’ютеризованих систем
122
()
Узагальнення результатів досліджень
123
()
Виявлення. специфікація та аналіз вимог до комп’ютеризованих систем
124
()
Проектування архітектури комп’ютеризованих систем
125
()
Проектування програмного забезпечення комп’ютеризованих систем
126
()
Проектування баз даних (БД) та систем керування базами даних (СКБД).
127
()
Проектування баз знань та інтелектуальних систем
128
()
Проектування Інтернет ресурсів
129
()
Проектування локальних мереж та їх програмного наповнення
130
()
Проектування систем візуалізації інформації та мультимедійних систем
131
()
Розвиток особистості фахівця та організація його професійної діяльності
132
()
Організація робіт по проектуванню та розробленню комп’ютеризованих систем
133
()
Керування колективом розробників з проектування та розроблення комп’ютеризованих систем
134
()
Використання програмного забезпечення комп’ютеризованих систем
135
()
Технології розроблення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем
136
()
Контроль за виконанням робіт з розроблення комп’ютеризованих систем
137
()
Контроль та тестування правильності роботи комп’ютеризованих систем
138
()
Контроль експлуатації встановленого програмного забезпечення комп’ютеризованої системи
139
()
Прогнозування розвитку інформаційних систем і технологій
140
()
Володіння основами комп’ютерної техніки
141
()
Експлуатація та обслуговування програмного забезпечення комп’ютеризованих систем

Страницы: