Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Виробничі компетенції бакалавра(ОКХ)НАЗВА
1
()
Знання та розуміння норм етики та правил поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики).
2
()
Знання норм здорового способу життя та розуміння щодо необхідності їх дотримання впродовж усього життя
3
()
Знання правових норм і законів суспільства та розуміння щодо необхідності їх дотримання впродовж усього життя.
4
()
Розуміння необхідності навчання та власного розвитку впродовж усього життя.
5
()
Розуміння необхідності конструктивного ставлення до критики та самокритики. оцінювання та презентації власного досвіду та досягнень
6
()
Знання та розуміння законів. закономірностей. методів та підходів творчої та креативної діяльності. системного мислення у професійній сфері
7
()
Знання та розуміння законів та методів міжособистісних комунікацій. норм толерантності. ділових комунікацій у професійній сфері. ефективної праці в колективі. адаптивності
8
()
Розуміння необхідності бути наполегливим у досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері
9
()
Знання основ філософії. логіки. психології. культурології. етики та естетики. педагогіки. соціології. екології та безпеки життєдіяльності. що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості. спрямовують її до етичних цінностей
10
()
Знання вітчизняної історії. економіки й права. розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
11
()
Знання фундаментальних розділів математики. в обсязі. необхідному для володіння математичним апаратом системних наук та кібернетики. здатність використовувати математичні методи в інформатиці
12
()
Базові знання з системних та кібернетичних наук. необхідних для засвоєння загально-професійних дисциплін з інформатики
13
()
Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій
14
()
Знання та розуміння правил письмової й усної рідної мови
15
()
Знання та розуміння правил письмової й усної іноземної мови (мов).
16
()
Знання законів. методів та правил управління інформацією та роботи з документами
17
()
Знання методів та правил економічних розрахунків
18
()
Знання методів та правил роботи з комп'ютером та роботи в Інтернеті
19
()
Знання законів. методів та методик проведення наукових та прикладних досліджень
20
()
Знання та розуміння загальних принципів функціонування та архітектури комп’ютерних систем та основ операційних систем. володіння системним та прикладним програмним забезпеченням
21
()
Знання вимог чинних державних та міжнародних стандартів. методів і засобів проектування комп’ютеризованих систем. життєвого циклу їх програмного забезпечення
22
()
Знання та розуміння основ програмування. мов різних рівнів та їхніх переваг для розв’язання конкретних задач. методів розроб-лення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем з використанням сучасних технологій
23
()
Знання базових принципів організації та функціонування апаратних засобів сучасних комп’ютеризованих систем та мереж. їх ос-новних характеристик. можливостей і застосуванню в різних предметних областях
24
()
Знання основних методів та підходів щодо організації. планування. керування та контролю роботами з проектування. розроблення. післяпроектного супроводу та експлуатації програмного забезпечення комп’ютеризованих систем
25
()
Знання та розуміння методів системного аналізу та теоретичної кібернетики щодо побудови інформаційних моделей об'єктів та процесів різної природи
26
()
Знання сучасних методів розробки та оптимізації концепцій комп’ютерної реалізації моделей об’єктів і процесів інформатизації
27
()
Знання математичних методів розробки та дослідження алгоритмів розв’язування задач моделювання об’єктів і процесів інформа-тизації. алгоритмів функціонування інформаційних систем та методик оцінювання складових ефективності даних алгоритмів
28
()
Знання методів побудови та верифікації абстрактної архітектури комп’ютеризованої системи та знання апаратних платформ та програмних середовищ. що відповідають побудованій архітектурі
29
()
Знання методів виявлення. формулювання. специфікації. аналізу та трасування вимог до комп’ютеризованих систем на етапі їх проектування. методів проектування та верифікації абстрактної архітектури комп’ютеризованих систем
30
()
Знання основних парадигм проектування та мов моделювання програмного забезпечення комп’ютеризованих систем. методів планування життєвого циклу програмного забезпечення та розроблення моделі керування ресурсами
31
()
Знання методів побудови концептуальної. логічної та фізичної моделей проектування систем керування базами даних
32
()
Знання моделей подання знань. методів добування та структурування знань. логічного виведення для розроблення баз знань та інтелектуальних систем
33
()
Знання основних протоколів Інтернет. моделі та структури Інтернет-серверів проектування інформаційних WEB-ресурсів з інтег-рацією зовнішніх даних і програмних продуктів. з використанням методів захисту інформації
34
()
Знання методів цифрового подання та обробки графічної. звукової та відео інформації. основ комп’ютерної графіки. методів прое-ктування динамічних графічних об’єктів для програмних систем
35
()
Знання методів. нормативів. державних стандартів та чинного законодавства стосовно організації. планування. контролю та управління роботами з проектування та розроблення комп’ютеризованих систем колективом розробників
36
()
Знання базових методик викладання основ інформатики та математики для професійно-технічної освіти нижчого рівня. ніж вища освіта
37
()
Знання операційних систем (Windows. Unix тощо). системного програмного забезпечення. найбільш розповсюджених пакетів прикладних програм. інформаційних порталів Інтернет. програмних методів захисту інформації в комп’ютеризованих системах та мережах
38
()
Знання базових та спеціалізованих технологій розроблення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем
39
()
Знання методів. методик контролю та тестування правильності роботи програмного забезпечення комп’ютеризованих систем
40
()
Знання методів та правил експлуатації та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення комп’ютеризованих систем
41
()
Знання методології системних досліджень. методів дослідження та аналізу складних природних. техногенних. економічних та со-ціальних об'єктів та процесів. розуміння складності об’єктів та процесів різної природи. їх різноманіття. багатофункціональність. вз
42
()
Знання математичних методів побудови та аналізу моделей природних. техногенних. економічних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації. розробки математично обґрунтованих алгоритмів функціонування комп’ютеризованих систем (інформаційних систем. сис
43
()
Знання математичних методів системного аналізу та кібернетики. методів математичного моделювання для побудови та аналітич-ного дослідження детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів інформатизації. моделей оптимізації. прогнозуван-ня. опти
44
()
Знання методів розробки проекту локальної комп’ютерної мережі на основі стандартних протоколів і інтерфейсів. планування ме-режної інфраструктури. програмного та апаратного забезпечення. розроблення логічної та фізичної моделей локальної комп’ютерної мере
45
()
Компетенції соціально-особистісні
46
()
Загальнонаукові компетенції
47
()
Інструментальні компетенції
48
()
Загально-професійні компетенції
49
()
Спеціалізовано-професійні компетенції
50
()
Соціально-особистісні. інструментальні. загально-наукові та професійні компетенції (бакалаври).

Страницы: