Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

ОПП МагистрНАЗВА
1
()
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР
2
()
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - 0509 Радіотехніка. радіоелектронні апарати та зв’язок
3
()
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ - 050903 Телекомунікації
4
()
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 8.05090301 Інформаційні мережі зв’язку
5
()
КВАЛІФІКАЦІЯ - 2144.1 Науковий співробітник (електроніка. телекомунікації)
6
()
цикл математичної та природничо-наукової підготовки
7
()
Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини
8
()
Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
9
()
Авторські договори та захист прав інтелектуальної власності
10
()
Законодавство України та нормативно-правові акти з питань цивільного захисту. систем оповіщення. захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів. основні положення державної політики з цих питань
11
()
Надзвичайні ситуації та їхня класифікація
12
()
Організація. робота та принципи побудови систем оповіщення
13
()
Законодавство України та галузеві нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та систем оповіщення. Основні нормативні документи із забезпеченням раннього виявлення та оповіщення щодо надзвичайних ситуацій
14
()
Основні шкідливі речовини. Моніторинг забруднення (у тому числі радіоактивного) ґрунтів. атмосфери. води та способи їх очищення
15
()
Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей при їх виникненні
16
()
Написання резюме та ділового електронного письма
17
()
Планування зустрічі
18
()
Створення взаємовідносин та організація зустрічей по телефону
19
()
Приймати участь у перемовинах
20
()
Ділові презентації.(відеоконференції. бізнес зустрічі тощо)
21
()
Вступ до інформаційних технологій
22
()
Технологічний процес обробки та захисту даних
23
()
Інформаційні технології кінцевого користувача
24
()
Інтеграція інформаційних технологій
25
()
Завдання евристичного підходу для досягнення кінцевого результату
26
()
Комплексний асоціативний метод пошуку інноваційних рішень
27
()
Математичні методи аналізу та синтезу
28
()
Оцінка техніко-економічної ефективності наукових досліджень
29
()
Теорія планування експерименту. систематичні похибки. статистична обробка результатів
30
()
Повний факторний і дрібний факторний експерименти
31
()
Знайомство з універсальною десятковою класифікацією
32
()
Пошук наукової та технічної інформації в мережі Інтернет за ключовими словами
33
()
Загальні принципи моделювання систем та мереж (кінцеві автомати. сітки Петрі. машини Тюрінга. алгоритмічно нерозв’язні проблеми
34
()
Методи оптимізації систем та мереж телекомунікацій
35
()
Моделюючи системи
36
()
Моделі комунікаційних мереж та керуючих систем
37
()
Інформаційна безпека інноваційної діяльності. основні терміни та визначення. особливості захисту інформації в інноваційній діяльності
38
()
Загрози інформаційній безпеці на об’єктах інноваційної діяльності та методи протидії загрозам під час обробки та передавання інформації каналами зв'язку
39
()
Формальна теорія захисту інформації (основні визначення. моделі монітору безпеки та керування доступом. моделі цілісності)
40
()
Проектування систем захисту з використанням моделей безпеки та керуванням доступу
41
()
Загальні питання організації розподілених обчислень і систем
42
()
Загальна класифікація архітектур інформаційних додатків. Оляд сервіс-орієнтованої архитектури (SOA). Призначення і склад Inprise Entera
43
()
Використання центру додатків (Appcenter). Аналіз використання технології CORBA для організації розподілених обчислень
44
()
Технології віддаленого виклику процедур RPC. технології XML. організація зв’язку VoIP. протокол ініціалізації послуг SIP
45
()
Науково-технічний прогрес. науково-технічна революція та науково-технічна політика. Життєвий цикл НТП та характеристика його етапів
46
()
Показники економічної ефективності НТП та господарських рішень
47
()
Роль та значення НТП в виникненні інноваційних проектів
48
()
Інноваційний проект. як об’єкт управління. Сутність інноваційних процесів та їх особливості інноваційних проектів
49
()
Інвестиції та напрямки їх впровадження. Проблеми інвестування в інноваційні проекти
50
()
Бізнес-план інноваційного проекту. техніко-економічне обґрунтування інноваційного проекту
51
()
Атлас технологій ГІІ
52
()
Архітектура. Функціональна та промислова моделі
53
()
Еталонний сценарій. Сценарії доступу до послуг
54
()
Профілі в Інтернет
55
()
Основи мови опису сторінок HTML
56
()
Принципи побудови і функціонування Web серверів на прикладі IIS та Apache
57
()
Основи мови сценаріїв PHP
58
()
Основи технології .NET
59
()
Web-технології для мобільних пристроїв
60
()
Мова SQL на прикладі MySQL
61
()
Національні та міжнародні стандарти управління інформаційними мережами та якістю послуг
62
()
Основні положення концепції TІNА. Рівні та функції управління
63
()
Архітектура управління послугами із застосуванням прикладного рівня. Протокол SNMP
64
()
Класифікація послуг в ІМЗ
65
()
Засоби створення та надання послуг в ІМЗ
66
()
Функціі користувача в управлінні послугами
67
()
Засоби забезпечення якості послуг ІМЗ
68
()
Моделі надання послуг
69
()
Забезпечення гарантованої якості послуг зв‘язку згідно законодавчої бази України та міжнародними рекомендаціями
70
()
Світові тенденції розвитку інфокомунікацій
71
()
Особливості інфокомунікаційних технологій та послуг наступного покоління
72
()
Інфокомунікаційна інфраструктура як предмет системних досліджень
73
()
Структуризація складних систем на основі стратифіцірованого підходу
74
()
Параметризація як основа побудови аналітичної моделі системи
75
()
Побудова цільової функції оптимізації складної системи
76
()
Загальна характеристика методів вирішування системних задач
77
()
Класифікація інформаційних потоків ІМЗ
78
()
Методи створення контенту. Системні каталоги ме-режних інформаційних ресурсів. Конвент реального часу
79
()
Технології. які забезпечують виробництво. накопичення. зберігання. обробку. забезпечення цілісності і доставку інформації
80
()
Комп'ютерні технології; електронні засоби прийому. передачі та відображення інформації
81
()
Користувальницькі інтерфейсні пристрої (аудіо-та відеоплеєри)
82
()
Технології прямого ефіру (вебінари. радіо і телевізійне мовлення)
83
()
Технології мовлення по запису (подкастинг. та пристрої зберігання даних)
84
()
Технології забезпечення QoS в ІМЗ
85
()
Дослідження стану інформаційної мережі зв’язку підприємства з метою раціоналізації її функціонування
86
()
Складання мережного графіку робіт з модернізації інформаційної мережі зв’язку підприємства
87
()
Налагодження та експлуатація діагностичних контрольно-вимірювальних комплексів
88
()
Методи моніторингу інформаційних мереж зв’язку
89
()
Цикли підготовки
90
()
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ
91
()
загально-науковий рівень підготовки
92
()
освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
93
()
цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
94
()
цикл професійної та практичної підготовки
95
()
Інтелектуальна власність
96
()
Цивільний захист
97
()
Ділова іноземна мова
98
()
Авторське право
99
()
Система оповіщення загального державного та регіонального рівнів
100
()
Системи оповіщення: спеціальні. локальні та об’єктові
101
()
Ділове листування
102
()
Ділове спілкування
103
()
Сучасні інформаційні технології в науці та освіті
104
()
Методологія наукових досліджень
105
()
Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій
106
()
Інформаційна безпека інноваційної діяльності
107
()
Розподілені сервісні системи
108
()
Економічне обгрунтування інноваційних рішень
109
()
Глобальна інформаційна інфрастуктура
110
()
Програмування мережних послуг
111
()
Управління та якість послуг інформаційних мереж зв’язку
112
()
Системний аналіз в інфокомунікаціях
113
()
Інформаційно-комунікаційні технології
114
()
Практика на підприємстві
115
()
Інформаційні технології та процеси
116
()
Застосування та інтеграція інформаційних технологій
117
()
Методи пошуку інноваційних і технічних рішень
118
()
Методи теоретичних досліджень
119
()
Основи планування експерименту
120
()
Методи пошуку технічної та патентної літератури
121
()
Концепції моделювання та оптимізації систем та мереж
122
()
Моделюючи системи та моделі реальних об’єктів
123
()
Основні положення теорії інформаційної безпеки
124
()
Формальна теорія захисту інформації та проектування систем захисту
125
()
Технології розроблення розподілених сервісів
126
()
Розроблення розподілених застосувань
127
()
Поняття та направлення науково-технічного прогресу
128
()
Поняття інвестицій та їхні напрямки
129
()
Атрибути та моделі ГІІ
130
()
Сценарії та профілі ГІІ
131
()
Мови програмування послуг
132
()
Web-технології
133
()
Керування інформаційними та телекомунікаційними мережами
134
()
Якість послуг в ІМЗ
135
()
Системних підхід в дослідження інфокомунікацій
136
()
Основні положення системного аналізу
137
()
Основні положення контентології. Систематизація та структурізація інформаційних ресурсів мережі
138
()
Технології якісного обслуговування різнотипного трафіка ІМЗ
139
()
Методи впровадження новітніх технологій на інформаційних мережах підприємств зв’язку
140
()
Автоматизовані діагностичні контрольно вимірювальні комплекси

Страницы: