Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Виробничі функції магістраНАЗВА
1
()
Організовувати діяльність з охороні праці та пожежної безпеки на підприємстві зв’язку
2
()
Брати участь у роботі органів відомчого нагляду і контролю за безпекою технологічних процесів і виробництв
3
()
Брати участь у розробленні нормативно-технічної документації з питань безпеки праці. узгодження розроблювальної на підприємстві проектної документації з охорони праці. використовуючи нормативні документи та наявні матеріально-технічні ресурси
4
()
Вибирати системи захисту окремих видів технологічного устаткування і виробничих процесів та проводити розробки пропозицій по удосконалюванню технологічних процесів з точки зору охорони праці та пожежної безпеки
5
()
Проводити розробки пропозицій з проведення профілактичних робіт по попередженню травматизму та аварій. по створенню здорових і безпечних умов праці на підприємстві зв’язку
6
()
Проводити інструктажі. наради та технічні заняття з працівниками підприємства чи його підрозділу з питань охорони праці та нових законодавчих і правових актів України з охороні праці. пожежної та промислової безпеки
7
()
Контролювати здійснення запланованих заходів для забезпечення якості їх виконання шляхом прямого спілкування з підпорядкованим персоналом і використовуючи штатні технічні засоби та обчислювальну техніку
8
()
Оперативно відновлювати працездатність ІМЗ та розподілених сервісних систем. використовуючи системи керування чи резервування. знанням нормативних показників якості тощо
9
()
Встановлювати та супроводити системи резервування UNIX серверів
10
()
Забезпечювати роботу корпоративної поштової системи. підтримку системного програмного забезпечення UNIX серверів
11
()
Планувати нові інноваційні види послуг. створювати програми забезпечення цих додаткових видів послуг. використовуючи набуті знання. науково-технічну і довідкову літературу. вимоги часу та клієнтів. інформаційні технології
12
()
Проводити у групі фахівців розділення інформації в ІМЗ за категоріями за ступенем необхідного захисту. використовуючи технічну документацію та вимоги клієнтів
13
()
Застосовувати сучасні комплексні технічні та програмні методи забезпечення інформаційної безпеки ІМЗ
14
()
Проводити планування інфокомунікаційних мереж на основі техніко-економічного обґрунтування. Проведення захисту проекту у вищестоящих організаціях та органах експертизи. участь у розгляді та узгодженні проектно-кошторисної документації
15
()
Прогнозувати зміни в технологіях та параметрах інфокомунікаційних структур та їх складових. використовуючи патентні дослідження. рекомендації і стандарти ISO. ITU та ETSI. світову наукову та технічну літературу. здійснювати керування проектами
16
()
Підготовка данних для заключення договорів на виконання робіт по розробці та впровадженню комплексних рішень
17
()
Оптимізувати техніко-економічні показники проектованих (чи модернізованих) засобів інформаційних мереж. використовуючи сучасні методи проектування та оптимізації
18
()
Формувати завдання субподрядним організаціям на виконання доручаємих їм робіт та забезпечення ціх організацій необхідними вихідними даними
19
()
Синтезувати оптимальні за різними критеріями інформаційні мережі чи їх складові на основі математичного аналізу із застосуванням методів оптимізації та комп'ютерних технологій
20
()
Прогнозувати зміни в технологіях та параметрах інформаційних інфраструктур та їх складових. використовуючи патентні дослідження. рекомендації і стандарти ISO. ITU та ETSI. світову наукову та технічну літературу
21
()
Моделювати процеси в інформаційних мережах. чи їх складових з метою одержання експериментальних даних. використовуючи набуті знання та методи математичного моделювання із застосуванням ЕОМ
22
()
Освоювати та впроваджувати новітню апаратуру та облад-нання інформаційних мереж зв’язку. використовуючи набуті знання та рекомендації і стандарти ISO. ITU. ETSI та націона-льні стандарти України
23
()
Аналіз. моделювання та опис бізнес-процесів клієнтів. складання рекомендацій з оптимізації бізнес-процесів на базі інформаційної мережі підприємства
24
()
Планувати технічні та організаційні заходи на підприємстві чи його підрозділі з підвищення ефективності технічної експлуатації. рентабельності підприємства. розширення спектра надаваних послуг. впровадження нової техніки й сучасних інформаційних та телеко
25
()
Організовувати заплановані заходи для досягнення очікуваного ефекту роботи підприємства шляхом прямого спілкування з підпорядкованим персоналом. використовуючи технічну. наукову і довідкову літературу. нормативні документи. інструкції та локальну інформац
26
()
Контролювати виконання правил технічної експлуатації апаратури та обладнання інформаційних мереж зв’язку. якість проведення ремонтних робіт. правильність заповнення технічних паспортів на апаратуру. обладнання чи споруди. ведення виробничої документації т
27
()
Працюючи особисто або у групі фахівців. спеціалізоване програмне забезпечення та знання з мов програмування. принципи побудови ІМЗ. здійснювати мережне адміністрування з метою вдосконалення режимів роботи та усунення виникаючих недоліків. Здійснювати дист
28
()
Використовуючи програмно-апаратні засоби. знання принципів організації мережі та її архітектуру. побудову та функціонування мережних операційних систем. встановлювати або відновлювати мережні операційні системи та прикладне програмне забезпечення за норма
29
()
Оцінювати кількість та якість надання послуг зв’язку підприємством або підрозділом підприємства (з метою запобігання її зниженню) за типовими показниками якості з використанням вимірювальних приладів. автоматизованої системи технічної експлуатації. нормат
30
()
Провадити розрахунки необхідних параметрів інформаційних мереж для забезпечення необхідної якості та надійності надання послуг. використовуючи спеціальну літературу та ЕОМПровадити розрахунки необхідних параметрів інформацій-них мереж для забезпечення нео
31
()
Провадити фізико-математичний аналіз існуючих та нових принципів побудови інформаційних мереж та їх складових (засобів. пристроїв. термінального устаткування. мережного обладнання тощо) на основі набутих знань із застосуванням математичних моделей мереж т
32
()
Планувати та провадити експериментальні дослідження інформаційних мереж. їх складових. підбирати вимірювальну апаратуру і засоби документування результатів. використовуючи сучасне метрологічне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій. існуючі с
33
()
Організаційна
34
()
Технологічна
35
()
Проектувальна
36
()
Науково-дослідна
37
()
ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
38
()
Забезпечення охорони праці на підприємстві зв’язку
39
()
Планування виробничої діяльності підприємства зв’язку
40
()
Контролювання здійснення персоналом організаційних та технічних заходів на підприємстві зв’язку
41
()
Адміністрування ІМЗ
42
()
Забезпечення нормативного стану функціонування ІМЗ
43
()
Планування розвитку інформаційних мереж
44
()
Проектування нових (модернізація існуючих) інфокомунікацій
45
()
Теоретичні дослідження інформаційних та телекомунікаційних технологій та їх складових
46
()
Експериментальні дослідження інформаційних мереж зв'язку та їх складових
47
()
Виконання операторських та технологічних робіт високої кваліфікації

Страницы: