Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Компетенції магістраНАЗВА
1
()
розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей (адаптивність. комунікабельність. толерантність. правова грамотність) і відносно природи (принципи біоетики)
2
()
особистісна компетенція до самовдосконалення (здатність учитися; здатність до критики й самокритики. наполегливість у досягненні мети. турбота про якість виконуваної роботи. креативність. здатність до системного мислення)
3
()
здатність до ефективної комунікаційної взаємодії (сприймати інші точки зору. створювати нормальні безконфліктні стосунки в колективі тощо)
4
()
здатність забезпечити виконання норм законодавства України відносно інте-лектуальної власності та свідомо її застосовувати для захисту прав та економічних інтересів колективу на інтелектуальну власність
5
()
здатність забезпечити (чи організувати) ефективну діяльність цивільного захисту в підпорядкованому структурному підрозділі підприємства
6
()
фундаментальні знання спеціальних розділів математики і фізики в обсязі. необхідному для володіння апаратом теорії мереж зв’язку
7
()
фундаментальні знання з інформатики. інформаційних технологій. мов про-грамування; використання програмних та технічних засобів інформаційних мереж. принципів створювання баз даних. Інтернет-ресурсів тощо
8
()
навички роботи з автоматизованими діагностичними контрольно-вимірювальними комплексами
9
()
навички роботи з комп’ютером. з його технічним та програмним забезпеченнями (носіями інформації. базами даних тощо)
10
()
здатність до ефективної комунікаційної взаємодії (спілкуватись. сприймати інші точки зору та пропозиції тощо) як державною. так і іноземною мовами
11
()
знання методології наукових досліджень. методів пошуку нових інноваційних наукових та технічних рішень
12
()
фундаментальні знання з математичних і логічних дисциплін. які є підґрунтям оптимізації інформаційних систем та мереж. їх окремих пристроїв. що проектуються. експлуатуються чи досліджуються
13
()
знання про інноваційну діяльність у галузі зв’язку та інформатики. сучасні завдання щодо створення Глобального інформаційного суспільства
14
()
поняття принципів формування ринку інформаційних та телекомунікаційних послуг. формування вимог до якості надавання послуг користувачам
15
()
знання технологій та загальних положень проектування інформаційних систем та мереж. їх складових частин. методик розрахунків
16
()
знання принципів керування інформаційними мережами. методів оцінювання якості їх функціонування та надання послуг
17
()
знання про Національну та Глобальну Інформаційну Інфраструктуру
18
()
знання методів побудови та оптимізації сервісних платформ надання послуг користувачам інформаційних мереж
19
()
знання принципів забезпечення безпеки інформаційної мережі та її ресурсів
20
()
володіння методами планування та проектування нових (модернізації існуючих) інформаційних мереж
21
()
Компетенції соціально-особистісні
22
()
Компетенції загальнонаукові
23
()
Інструментальні компетенції
24
()
Професійні компетенції
25
()
КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ І ЗАДАЧ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ЗАДАЧ. ТА УМІННЯ. ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ЦИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
26
()
Загальнопрофесійні
27
()
Спеціалізовано-професійні

Страницы: