Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Програма з енергетикиНАЗВА
1
()
Означення енергії. Види енергії.
2
()
Механічна енергія.
3
()
Кінетична енергія тіла_ що рухається. Кінетична енергія потоку рідини або газу.
4
()
Робота сили. Одиниці вимірювання роботи й енергії.
5
()
Потужність. Одиниці вимірювання потужності.
6
()
Способи вимірювання роботи й енергії.
7
()
Перегляд та аналіз демонстраційних експериментів та навчальних фільмів.
8
()
Виконання лабораторних робіт.
9
()
Агрегатні стани речовини.
10
()
Енергія хаотичного теплового руху молекул газу. Енергія теплового руху молекул рідини. Енергія теплових коливань атомів в твердих тілах. Внутрішня енергія тіла_ її залежність від маси тіла та його абсолютної температури.
11
()
Види хімічного зв’язку в молекулах речовини (іонний_ ковалентний). Енергія хімічного зв’язку.
12
()
Екзотермічні та ендотермічні хімічні реакції. Тепловий ефект екзотермічної реакції.
13
()
Розв’язання типових задач.
14
()
Заряджені тіла й електричне поле. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості.
15
()
Електричний конденсатор. Енергія зарядженого конденсатора. Об’ємна густина енергії електричного поля.
16
()
Магнітне поле постійного магніту_ прямого провідника зі струмом_ соленоїда. Індукція магнітного поля. Лінії індукції.
17
()
Сила Лоренца. Сила Ампера.
18
()
Енергія соленоїда зі струмом. Об’ємна густина енергії магнітного поля.
19
()
Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів.
20
()
Електична напруга. Енергія зарядженого тіла. Електрон-вольт.
21
()
Електричний струм. Сила струму. Постійний та змінний електричний струми.
22
()
Робота і потужність постійного електричного струму.
23
()
Робота і потужність змінного електричного струму.
24
()
Ефективні (діючі) значення змінного струму і змінної напруги. Коефіцієнт потужності.
25
()
Ядерна модель атома Резерфорда. Будова атомного ядра.
26
()
Нуклони. Радіус ядра. Ядерні сили. Ізотопи.
27
()
Співвідношення Ейнштейна між масою і енергією спокою.
28
()
Дефект маси. Енергія зв’язку атомного ядра. Залежність питомої енергії зв’язку атомних ядер від масового числа.
29
()
Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду.
30
()
Іонізувальні випромінювання.
31
()
Детектори іонізувальних випромінювань (лічильник Гейгера_ камера Вільсона_ бульбашкова камера).
32
()
Ядерні реакції. Ланцюгові ядерні реакціі поділу важких ядер. Термоядерні реакції синтезу. Джерела енергії зір.
33
()
Закон збереження механічної енергії.
34
()
Взаємне перетворення кінетичної і потенціальної енергії під час руху.
35
()
Взаємне перетворення кінетичної і потенціальної енергії під час механічних коливань.
36
()
Сили опору рухові твердих тіл у рідинах та газах. Залежність сили опору від швидкості руху тіла. Сила сухого тертя.
37
()
Робота сил опору і зміна повної механічної енергії тіла.
38
()
Перетворення механічної енергії в теплову.
39
()
Ентропія. Необоротне розсіяння енергії.
40
()
Механічний еквівалент теплоти. Калорія.
41
()
Екзотермічні реакції й перетворення хімічної енергії в теплову. Види органічних палив. Теплота згоряння палива.
42
()
Енергетична цінність поживних речовин в продуктах харчування. Визначення калорійності харчових продуктів.
43
()
Кількість теплоти. Внутрішня енергія. Робота в термодинаміці. Основні закони термодинаміки.
44
()
Теплові машини. Коефіцієнт корисної дії теплової машини. Двигуни внутрішнього згоряння.
45
()
Магнітний потік. Способи зміни магнітного потоку через контур. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Індуковане електричне поле.
46
()
Електричний коливальний контур. Електромагнітні коливання. Взаємні перетворення енергії електричного і магнітного полів під час електромагнітних коливань.
47
()
Перетворення механічної енергії в електричну. Будова та принцип дії генератора змінного та постійного струму.
48
()
Перетворення електричної енергії в механічну. Будова та принцип дії двигуна змінного та постійного струму.
49
()
Електроліз. Електролітична дисоціація. Аніони_ катіони. Електролітичні акумулятори. Паливні елементи.
50
()
Робота та потужність електричного струму. Нагрівання провідників. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади.
51
()
Електромагнітні хвилі (ЕМХ). Випромінювання ЕМХ. Характеристики ЕМХ. Інтенсивність ЕМХ. Шкала ЕМХ.
52
()
Теплове випромінювання нагрітих тіл. Абсолютно чорне тіло. Теплове випромінювання Сонця. Сонячна стала.
53
()
Сонячні колектори.
54
()
Будова та принцип дії теплових електростанцій різних типів.
55
()
Перетворення енергії на теплових електростанціях.
56
()
Вплив теплових електростанцій на навколишнє середовище.
57
()
Будова та принцип дії гідроелектростанцій різних типів.
58
()
Перетворення енергії на гідроелектростанціях.
59
()
Припливні електростанції.
60
()
Будова та принцип дії атомної електростанції.
61
()
Перетворення енергії на атомній електростанції.
62
()
Ядерний реактор. Ядерне паливо. Сповільнювачі нейтронів. Регулювальні стержні.
63
()
Вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище. Проблема утилізації ядерних відходів.
64
()
Керований термоядерний синтез. Токамаки.
65
()
Надпровідність. Магнітне утримання плазми.
66
()
Перетворення енергії на термоядерній електростанції.
67
()
Запаси термоядерного палива і перспективи термоядерної енергетики.
68
()
Електрони і дірки в напівпровідниках. Напівпровідники n- та p-типу. p-n–перехід. Внутрішній фотоефект. ФотоЕРС.
69
()
Напівпровідниковий сонячний елемент_ принцип його дії.
70
()
Сонячні елементи їнших типів (тонкоплівкові_ на органічних сполуках_ сенсибілізовані барвником та ін.)_ принцип їх дії.
71
()
Сонячні батареї. Будова та принцип дії сонячної електростанції. Перетворення енергії на сонячних електростанціях.
72
()
Будова та принцип дії вітрогенератора електричного струму.
73
()
Перетворення енергії на вітрових електростанціях.
74
()
Вплив вітрових електростанцій на навколишнє середовище.
75
()
Вичерпність запасів викопного органічного палива. Енергетична криза.
76
()
Забруднення навколишнього середовища продуктами спалювання органічного палива. Енергетика і глобальні зміни клімату.
77
()
Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії_ перспективи їх використання.
78
()
Способи теплопередачі: теплопровідність_ конвекція_ теплове випромінювання.
79
()
Тепловіддача.
80
()
Теплоізоляція. Утеплення стін_ вікон_ дверей_ підлоги та стелі будинків.
81
()
Використання додаткових джерел теплової енергії (котлів_ обігрівачів_ сонячних колекторів та ін.) для обігріву будинків та нагрівання води.
82
()
Розрахунок втрат теплової енергії.
83
()
Розрахунок вартості додаткового обладнання й матеріалів для покращення теплоізоляції та вартості зекономленої теплової енергії.
84
()
Перегляд навчальних фільмів.
85
()
Використання електроприладів з меншим споживанням електроенергії.
86
()
Заміна ламп розжарення енергоощадливими лампами (компактними люмінесцентними та світлодіодними). Раціональне планування системи освітлення приміщень (локальне освітлення робочого місця чи місця віпочинку замість загального освітлення усієї кімнати).
87
()
Використання додаткових джерел електричної енергії (сонячних батарей_ вітрогенераторів та ін.) для зменшення витрат на електроенергію.
88
()
Розрахунок спожитої електричної енергії.
89
()
Розрахунок вартості додаткового обладнання й матеріалів для зменшення споживання електроенергії та вартості зекономленої електроенергії.
90
()
Підсумок. Учнівська наукова конференція.
91
()
Презентація учнями результатів пошукової роботи (дослідження).
92
()
Модуль 1.Енергія та її види
93
()
Програма з енергетики
94
()
Модуль 2. Закон збереження та перетворення енергії
95
()
Модуль 3. Перетворення енергії в енергетиці
96
()
Модуль 4. Основи енергоощадливості
97
()
Розділ 1 Механічна енергія
98
()
Розділ 2 Теплова енергія
99
()
Розділ 3 Хімічна енергія
100
()
Розділ 4 Енергія електромагнітного поля
101
()
Розділ 5 Електрична енегія
102
()
Розділ 6 Ядерна енергія
103
()
$1
104
()
$2
105
()
Розділ 1 Закон збереження механічної енергії
106
()
Розділ 2 Опір рухові тіл і перетворення механічної енергії в теплову
107
()
Розділ 3 Перетворення хімічної енергії в теплову
108
()
Розділ 4 Перетворення теплової енергії в механічну. Теплові машини.
109
()
Розділ 5 Взаємні перетворення енергії електричного і магнітного полів. Електромагнітна індукція.
110
()
Розділ 6 Взаємні перетворення механічної та електричної енергії. Генератор електричного струму. Електричний двигун.
111
()
Розділ 7 Взаємні перетворення хімічної та електричної енергії.
112
()
Розділ 8 Перетворення електричної енергії в теплову.
113
()
Розділ 9 Перетворення енергії електромагнітного випромінювання в теплову.
114
()
Розділ 1 Теплові електростанції
115
()
Розділ 2 Гідроелектростанції
116
()
Розділ 3 Атомні електростанції
117
()
Розділ 4 Термоядерні електростанції
118
()
Розділ 5 Сонячні електростанції
119
()
Розділ 6 Вітрові електростанції
120
()
Розділ 7 Сучасний стан і перспективи розвитку світової енергетики
121
()
Розділ 1 Заощадження теплової енергії
122
()
Розділ 2 Заощадження електричної енергії
123
()
Розділ 3 Прилюдний захист наукової роботи
124
()
$3

Страницы: