Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)НАЗВА
1
()
Закон України «Про товарну біржу»
2
()
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
3
()
Стаття 223_2. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів
4
()
Стаття 333. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
5
()
Глава 17 «Цінні папери у господарській діяльності»
6
()
§ 4. Біржова торгівля
7
()
§ 3. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа
8
()
Стаття 15. Іпотечні. приватизаційні. похідні та товаророзпорядчі цінні папери
9
()
Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку
10
()
Стаття 14. Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу
11
()
стандартизовані активи
12
()
маніпулювання
13
()
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
14
()
придбання
15
()
відчуження
16
()
інсайдерська інформація
17
()
розкриття
18
()
учасник фондового ринку
19
()
прибуток
20
()
збиток
21
()
фізична особа
22
()
третя особа
23
()
інтерес окремих громадян
24
()
державний інтерес
25
()
громадський інтерес
26
()
інтерес юридичних осіб
27
()
права окремих громадян
28
()
державні права
29
()
громадські права
30
()
права юридичних осіб
31
()
свободи окремих громадян
32
()
державні свободи
33
()
громадські свободи
34
()
свободи юридичних осіб
35
()
значний розмір
36
()
значна шкода
37
()
учасник ринку деривативів
38
()
об’єднання
39
()
передбачені законом
40
()
саморегулівна організація
41
()
порядок укладення господарських договорів
42
()
випадок
43
()
платіж
44
()
реалізація
45
()
правовідносини
46
()
проспект емісії
47
()
право власника
48
()
базовий актив
49
()
посилання
50
()
підписаний документ
51
()
наслідок
52
()
недійсність
53
()
спір
54
()
свідчення свідків
55
()
підтвердження
56
()
заперечення
57
()
оспорювання
58
()
письмова форма правочину
59
()
встановлені законом
60
()
факт вчинення правочину
61
()
письмовий доказ
62
()
засоби відеозапису
63
()
засоби аудіозапису
64
()
забезпечені заставою
65
()
заставодавець набуде
66
()
заставодавець набуде та (або) може набути
67
()
строк виконання зобов'язання
68
()
розмір зобов'язання
69
()
суть зобов'язання
70
()
передбачене відповідне зобов'язання
71
()
фондова біржа
72
()
оприлюднення у встановленому порядку
73
()
належна форма
74
()
банківський рахунок
75
()
умова обтяження
76
()
майнове право
77
()
розрахунковий документ
78
()
списання грошових коштів
79
()
пріоритет обтяження
80
()
розпорядження
81
()
заборона
82
()
стягнення
83
()
предмет обтяження
84
()
письмова згода
85
()
обмеження прав
86
()
письмове повідомлення
87
()
наявність підстав
88
()
рішення суду
89
()
домовленість
90
()
одностороння відмова
91
()
збитки
92
()
відшкодування
93
()
зміни до договору
94
()
обтяження майнових прав
95
()
права обтяжувача
96
()
згода обтяжувача
97
()
право обтяжувача
98
()
облік
99
()
письмова вимога
100
()
залишок коштів
101
()
перерахування
102
()
повернення
103
()
закриття рахунка
104
()
обслуговування рахунка
105
()
відкриття рахунка
106
()
відносини сторін
107
()
договір рахунка умовного зберігання
108
()
зарахування
109
()
перевірка підстав
110
()
винагорода банку
111
()
зобов'язання банку
112
()
зобов'язання володільця рахунка
113
()
звернення стягнення
114
()
обов’язок
115
()
право бенефіціара
116
()
порушення вимог
117
()
сплив строку
118
()
настання терміну припинення
119
()
настання інших обставин
120
()
розірвання договору
121
()
заява володільця рахунка
122
()
відомості
123
()
банківська таємниця
124
()
торговець цінними паперами
125
()
інвестиційна фірма
126
()
існуюча вимога
127
()
майбутня вимога
128
()
вимога. яка може виникнути в майбутньому
129
()
максимальний розмір
130
()
спосіб
131
()
заборонені законом
132
()
системно важливий професійний учасник
133
()
обіг цінних паперів
134
()
випуск цінних паперів
135
()
обіг похідних цінних паперів
136
()
випуск похідних цінних паперів
137
()
реєстрація
138
()
виконання деривативів
139
()
специфікація деривативів
140
()
регульований ринок деривативів
141
()
інвестиційне консультування
142
()
ліцензування
143
()
професійна діяльність
144
()
брокерська діяльність
145
()
дилерська діяльність
146
()
діяльність з організації торгівлі цінними паперами
147
()
діяльність з організації укладання деривативів
148
()
діяльність з організації торгівлі продукцією
149
()
діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку
150
()
діяльність з управління портфелем фінансових інструментів
151
()
діяльність з управління активами
152
()
діяльність з управління іпотечним покриттям
153
()
діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування
154
()
діяльність із зберігання активів пенсійних фондів
155
()
клірингова діяльність з визначення зобов’язань
156
()
клірингова діяльність центрального контрагента
157
()
андеррайтинг з гарантією продажу
158
()
андеррайтинг без гарантії продажу
159
()
депозитарна діяльність депозитарної установи
160
()
функціонування
161
()
дублікат
162
()
анулювання
163
()
статут
164
()
ринок похідних цінних паперів
165
()
національний ринок цінних паперів
166
()
національний ринок капіталу
167
()
Центральний депозитарій цінних паперів
168
()
кваліфікаційна вимога
169
()
порядок сертифікації
170
()
сертифікація фахівців
171
()
ризик
172
()
інфраструктура
173
()
Національний банк України
174
()
Центральний контрагент
175
()
критерії
176
()
власні кошти
177
()
керівник операторів регульованих ринків
178
()
договір купівлі-продажу
179
()
некваліфікований інвестор
180
()
введення в оману
181
()
контракт
182
()
торговельний день
183
()
торговельна сесія
184
()
безадресна заявка
185
()
працівник
186
()
базовий показник
187
()
активи. що допущені до торгів
188
()
ціна активу
189
()
біржові торги
190
()
поточна ціна
191
()
неоподатковуваний мінімум
192
()
дохід
193
()
база даних
194
()
торговий репозиторій
195
()
публічна компанія
196
()
біржовий список
197
()
арешт
198
()
видаткова операція
199
()
письмовий запит
200
()
договірне списання
201
()
цифровий
202
()
платник
203
()
подання
204
()
надходження
205
()
платіжна вимога
206
()
біржовий аукціон
207
()
фінансова послуга
208
()
товарна біржа
209
()
біржова угода
210
()
Єдиний державний реєстр
211
()
екстраопеляційний прогноз
212
()
інститут спільного інвестування
213
()
фіксована дохідність
214
()
право клієнта
215
()
вкладник
216
()
банківський вклад
217
()
сума
218
()
облігація
219
()
вексель
220
()
складське свідоцтво
221
()
коносамент
222
()
бездокументарна форма
223
()
боржник
224
()
поточний рахунок
225
()
вкладний рахунок
226
()
депозитний рахунок
227
()
кореспондентський рахунок
228
()
рухоме майно
229
()
забезпечувальне обтяження
230
()
поручитель
231
()
вартість
232
()
право власності
233
()
право грошової вимоги
234
()
боргові цінні папери
235
()
переказ
236
()
пайові цінні папери
237
()
відкладальна обставина
238
()
зворотнє відступлення
239
()
Аграрна біржа
240
()
регулярні торги
241
()
товарний дериватив
242
()
сільськогосподарська продукція
243
()
заставна закупівля
244
()
ф’ючерс
245
()
форвард
246
()
товарна інтервенція
247
()
цінова стабільність
248
()
Державний інтервенційний фонд
249
()
Аграрний фонд
250
()
фінансова інтервенція
251
()
біржова сесія
252
()
біржовий ринок
253
()
спекулятивна операція
254
()
протилежна позиція
255
()
кліринго-розрахункове обслуговування
256
()
біржова торгівля
257
()
державні закупівлі
258
()
зовнішньоекономічний договір
259
()
депозитарна особа
260
()
емісійні цінні папери
261
()
банківські метали
262
()
фіксація ринкової ціни
263
()
правова умова
264
()
інформаційна умова
265
()
технологічна умова
266
()
організаційна умова
267
()
пропозиція
268
()
попит
269
()
деревина
270
()
корисні копалини (мінеральна сировина)
271
()
метали
272
()
дорогоцінне каміння
273
()
викиди парникових газів
274
()
інші види забруднення навколишнього середовища
275
()
матеріальна продукція рибальства
276
()
матеріальна продукція паливної промисловості
277
()
матеріальна продукція хімічної промисловості
278
()
матеріальна продукція легкої промисловості
279
()
матеріальна продукція харчової промисловості
280
()
матеріальна продукція інших видів промисловості
281
()
валюта України
282
()
іноземна валюта
283
()
неемісійні цінні папери
284
()
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
285
()
Автономна Республіка Крим
286
()
міська рада
287
()
резидент
288
()
нерезидент
289
()
інституційний інвестор
290
()
страхова компанія
291
()
фінансовий актив
292
()
кваліфікований інвестор
293
()
об'єднання професійних учасників ринків капіталу
294
()
нотаріальне посвідчення
295
()
регульований грошовий ринок
296
()
регульований товарний ринок
297
()
недержавний пенсійний фонд
298
()
фонд банківського управління
299
()
пайовий інвестиційний фонд
300
()
товариство з обмеженою відповідальністю
301
()
центральний банк
302
()
баланс
303
()
фінансова установа
304
()
процедура
305
()
законодавство
306
()
іноземна держава
307
()
іпотечний сертифікат
308
()
сертифікати фондів операцій з нерухомістю
309
()
казначейські зобов'язання України
310
()
інвестиційний сертифікат
311
()
державний дериватив
312
()
опціонний сертифікат
313
()
фондовий варант
314
()
кредитні ноти
315
()
депозитарна розписка
316
()
документарна форма
317
()
електронний документ
318
()
паперовий документ
319
()
акції корпоративного інвестиційного фонду
320
()
облігації підприємств
321
()
облігації місцевих позик
322
()
державні облігації України
323
()
облігації міжнародних фінансових організацій
324
()
іпотечні облігації
325
()
сертифікат фондів операцій з нерухомістю
326
()
фонд операцій з нерухомістю
327
()
порушення провадження
328
()
банкрутство
329
()
мораторій
330
()
кредитор
331
()
Національна комісія. що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
332
()
господарський суд
333
()
санація
334
()
свідоцтво
335
()
платоспроможність
336
()
кредит
337
()
подія
338
()
поставний своп
339
()
розрахунковий своп
340
()
погашення
341
()
іноземний емітент
342
()
продавець
343
()
покупець
344
()
порука
345
()
гарантія
346
()
факторинг
347
()
страхування
348
()
неустойка
349
()
азартні ігри
350
()
кредитний договір
351
()
договір репо
352
()
договір позики
353
()
процентна ставка
354
()
біржовий індекс
355
()
хімічні показники стану навколишнього середовища
356
()
біологічні показники стану навколишнього середовища
357
()
фізичні показники стану навколишнього середовища
358
()
валютний індекс
359
()
процентний індекс
360
()
товарний індекс
361
()
індекс оператора регульованого ринку
362
()
опціон «кол»
363
()
опціон «пут»
364
()
премія опціону
365
()
поставний дериватив
366
()
розрахунковий дериватив
367
()
дериватив грошового ринку
368
()
фондовий дериватив
369
()
деривативи грошового ринку
370
()
центральний орган виконавчої влади
371
()
генеральна угода
372
()
господарське товариство
373
()
субброкерська діяльність
374
()
договір доручення
375
()
договір комісії
376
()
договір про управління портфелем фінансових інструментів
377
()
приватизація
378
()
казначейське зобов'язання України
379
()
дарування цінних паперів
380
()
правонаступництво цінних паперів
381
()
спадкування цінних паперів
382
()
інвестиційна стратегія
383
()
рекомендація
384
()
аналіз
385
()
депозитний сертифікат
386
()
позов
387
()
виконання доручення
388
()
потенційний клієнт
389
()
ідентифікаційний код
390
()
ЄДРПОУ
391
()
ідентифікаційний номер цінних паперів
392
()
Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках
393
()
регулятивний капітал
394
()
клірингова установа
395
()
діяльність з визначення зобов’язань
396
()
банківська послуга
397
()
банківська ліцензія
398
()
Правила провадження клірингової діяльності
399
()
депонент
400
()
регульований фондовий ринок
401
()
поставка цінних паперів проти оплати
402
()
регульований ринок цінних паперів
403
()
організація торгівлі цінними паперами
404
()
організація торгівлі продукцією
405
()
організація торгівлі інструментами грошового ринку
406
()
організація укладання деривативів
407
()
учасник регульованого ринку
408
()
довідка
409
()
лістинг цінних паперів
410
()
делістинг цінних паперів
411
()
санкція
412
()
варіаційна маржа
413
()
реклама фінансових інструментів
414
()
біржовий курс
415
()
публічне акціонерне товариство
416
()
біржовий реєстр
417
()
суб’єкт підприємницької діяльності
418
()
банкрут
419
()
похідні фінансових активів
420
()
ліквідаційний неттінг
421
()
арбітражний керуючий
422
()
нетто-зобов'язання
423
()
неплатоспроможний банк
424
()
ліквідаційна маса банку
425
()
Фонд тимчасової адміністрації
426
()
тимчасовий адміністратор
427
()
ліквідатор
428
()
борг
429
()
біржове котирування
430
()
міжнародний договір
431
()
товарний актив
432
()
курс
433
()
компанія
434
()
Кодекс України про адміністративні правопорушення
435
()
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)
436
()
Кримінальний кодекс України
437
()
Господарський кодекс України
438
()
Цивільний кодекс України
439
()
Закон України «Про інвестиційну діяльність»
440
()
Закон України «Про приватизацію державного майна»
441
()
Закон України «Про споживчу кооперацію»
442
()
Закон України «Про заставу»
443
()
Закон України «Про аудиторську діяльність»
444
()
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
445
()
Закон України «Про Національний банк України»
446
()
Закон України «Про банки і банківську діяльність»
447
()
Закон України «Про захист економічної конкуренції»
448
()
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»
449
()
Закон України «Про нафту і газ»
450
()
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
451
()
Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
452
()
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»
453
()
Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення»
454
()
Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
455
()
Закон України «Про рекламу»
456
()
Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
457
()
Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»
458
()
Закон України «Про третейські суди»
459
()
Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»
460
()
Закон України «Про міжнародне приватне право»
461
()
Закон України «Про іпотечні облігації»
462
()
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»
463
()
Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України»
464
()
Закон України «Про акціонерні товариства»
465
()
Закон України «Про Фонд державного майна України»
466
()
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
467
()
Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
468
()
Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»
469
()
Закон України «Про засади державної мовної політики»
470
()
Закон України «Про інститути спільного інвестування»
471
()
Закон України «Про депозитарну систему України»
472
()
Закон України «Про здійснення державних закупівель»
473
()
Закон України «Про запобігання корупції»
474
()
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів. одержаних злочинним шляхом. фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
475
()
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
476
()
Закон України «Про ринок природного газу»
477
()
Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито»
478
()
Стаття 163_7. Діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках без ліцензії
479
()
Стаття 163_8. Маніпулювання на регульованих ринках
480
()
Стаття 163_9. Незаконне використання інсайдерської інформації
481
()
Стаття 163_11. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку
482
()
Стаття 188_30. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб
483
()
Стаття 244_17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
484
()
Стаття 222_1. Маніпулювання на регульованих ринках
485
()
Стаття 232_1. Незаконне використання інсайдерської інформації
486
()
Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства
487
()
Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств
488
()
Розділ III «Майнова основа господарювання»
489
()
Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів
490
()
Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах. ярмарках та публічних торгах
491
()
Розділ VI «Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання»
492
()
Глава 30 «Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності»
493
()
Глава 35 «Особливості правового регулювання фінансової діяльності»
494
()
Стаття 195. Групи та види цінних паперів
495
()
Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину
496
()
Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину
497
()
Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні
498
()
Стаття 572. Поняття застави
499
()
Стаття 576. Предмет застави
500
()
Стаття 584. Зміст договору застави

Страницы:   1 2