Змінити режим перегляду


ФІЗИКА 10 клас (Програма для загальносвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Академічний рівень)НАЗВА Текст
Гіперпосилання
1
()
Резерв (4 год)
2
()
Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.
3
()
Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки вимірювання.
4
()
Математика – мова фізики. Скалярні та векторні величини.
5
()
Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови.
6
()
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
Учні: ? знають основні етапи розвитку фізики як науки, основні одиниці СІ, методи обчислення похибок вимірювання, правила побудови графіків; ? розуміють сутність фізичної моделі; ? здатні пояснити роль фізичного знання в житті людини й суспільному роз...
7
()
Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці.
8
()
Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку.
9
()
Відносність механічного руху. Траєкторія руху.
10
()
Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху.
11
()
Закон додавання швидкостей. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.
12
()
Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху.
13
()
Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу
14
()
Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.
15
()
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і обертова частота. Кутова швидкість.
16
()
Зв'язок лінійних і кутових величин/ що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.
17
()
ДЕРжавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
Учні: ? знають способи вимірювання довжини й часу, закон додавання швидкостей, кінематичні величини, що характеризують механічний рух, зв’язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу; ? розуміють сутність основної ...
18
()
Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
19
()
(Дослідження руху тіла по колу.)
20
()
Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил
21
()
Закони динаміки. Перший закон Ньютона.
22
()
Інерціальні системи відліку. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла
23
()
Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона
24
()
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала
25
()
Сила тяжіння. Вага й невагомість
26
()
Рух тіла/ кинутого вертикально вгору
27
()
Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість
28
()
Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики
29
()
Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга
30
()
Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання
31
()
Рух тіла під дією кількох сил
Тема. Рух тіла під дією кількох сил
Презентація. Рух тіла під дією кількох сил
Приклади оформлення розв’язку основних задач з динаміки
32
()
Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла/ що має вісь обертання
33
()
Момент сили. Центр тяжіння
34
()
ДЕРЖАВНІ вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
Учні: ? знають закони динаміки Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон Гука, умови рівноваги тіла, що має вісь обертання, етапи розвитку космонавтики; ? розуміють сутність механічної взаємодії тіл, інерціальної системи відліку, гравітаційної сталої...
35
()
Вимірювання жорсткості пружного тіла
36
()
(Вимірювання коефіцієнта тертя.)
37
()
Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил
38
()
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух
39
()
Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія
40
()
Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах
41
()
Повна механічна енергія. Закон збереження енергії
42
()
Абсолютно пружний удар двох тіл
43
()
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ до рівня загальноосвітньої підготовки
Учні: ? знають поняття імпульс тіла, імпульс сили, робота та потужність, закон збереження імпульсу, закон збереження механічної енергії; ? розуміють сутність перетворення енергії в механічних процесах; ? здатні пояснити реактивний рух, перетворення ен...
44
()
(Дослідження пружного удару двох тіл.)
45
()
Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання.
46
()
Амплітуда/ період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань
47
()
Математичний маятник. Період коливань математичного маятника
48
()
Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників
49
()
Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху
50
()
Поширення механічних коливань у пружному середовищі
51
()
Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль
52
()
державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
Учні: ? знають умови виникнення коливань, величини, що характеризують гармонічні коливання; ? розуміють сутність гармонічних коливань, вільних і вимушених коливань; ? здатні пояснити резонанс, поширення механічних коливань у пружному середовищі; ? вм...
53
()
Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань
54
()
Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності
55
()
Швидкість світла у вакуумі
56
()
Відносність одночасності подій. Відносність довжини і часу
57
()
Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енергії
58
()
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО рівня загальноосвітньої підготовки
Учні: ? знають основні положення спеціальної теорії відносності, релятивістський закон додавання швидкостей, взаємозв’язок маси та енергії; ? розуміють сутність принципу відносності А.Ейнштейна; ? здатні пояснити відносність довжини і часу, відносніст...
59
()
Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки
60
()
Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями/ науками/ технікою.
61
()
Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки
62
()
Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини
63
()
Вимірювання швидкості руху молекул.
64
()
Пояснення будови твердих тіл/ рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини
65
()
Модель ідеального газу. Газові закони. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу
66
()
Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ізопроцеси
67
()
Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара
68
()
Кипіння. Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря
69
()
Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища
70
()
Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів
71
()
Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці
72
()
Полімери: їх властивості і застосування
73
()
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ загальноосвітньої підготовки
Учні: ? знають основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини, ознаки ідеального газу, газові закони; ? розуміють сутність сталої Авогадро, основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії, рівняння стану ідеального газу; ? здатні поя...
74
()
Дослідження одного з ізопроцесів
75
()
Вимірювання відносної вологості повітря
76
()
Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ
77
()
Термодинамічна рівновага. Температура
78
()
Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла
79
()
Робота й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу
80
()
Теплоємність. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес
81
()
Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів
82
()
Необоротність теплових процесів. Холодильна машина
83
()
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ загальноосвітньої ПІДГОТОВКИ
Учні: ? знають способи зміни внутрішньої енергії тіла, перший закон термодинаміки, принцип дії теплових двигунів; ? розуміють сутність статистичного і термодинамічного підходів до пояснення теплових явищ, термодинамічної рівноваги, адіабатного процесу...
84
()
Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми
85
()
пов’язані з використанням теплових машин і двигунів
86
()
Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху
87
()
Дослідження вільного падіння тіл
88
()
Дослідження руху тіла/ кинутого під кутом до горизонту
89
()
     Вивчення руху тіла по колу
90
()
Дослідження пружних властивостей тіл
91
()
  Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя ковзання
92
()
     Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження енергії
93
()
Дослідження нитяного маятника
94
()
Вимірювання прискорення вільного падіння
95
()
Дослідження коливань тіла на пружині
96
()
Вивчення одного з ізопроцесів
97
()
Визначення поверхневого натягу рідини
98
()
Лабораторія МАН
99
()
Лабораторія МАН
100
()
Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту
Сценарій уроку з теми "Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту"
101
()
(Вимірювання сил.)
102
()
Рух тіла_ кинутого горизонтально та під кутом до горизонту
Сценарій уроку з теми "Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту"
103
()
МЕХАНІКА
За матеріалами електронного посібника "Механіка. Молекулярна фізика. Властивості речовини. Термодинаміка. Електрика. Конспекти лекцій та практичних занять" (авторіа Творун О. В., Творун А. П., Творун В. Т.) пропонуємо Вам курс розрахований на 3 місяці ...
104
()
ФІЗИКА 10 клас (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Академічний рівень)
Фізика є фундаментальною наукою/ яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ/ закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика/ крім науково... Електронний web-журнал Physics.com.ua. Наукові дослідження і технічні розробки з фізики. Новини, факти, люди, інтерв'ю. Теорія і практика. Форум. Науково-технічні розробки. Документація, бібліотека. Палата мір і терезів. Работа для фізиків. Гумор, сати...
Український фізичний журнал. Журнал є загальним виданням відділення фізики і астрономії Національної академії наук України. Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики...
Методика навчання фізики в середній школі. Фізика як навчальний предмет загальноосвітньої школи. Місце фізики в системі загальноосвітніх предметів визначається особливостями фізики як науки серед інших наук. Сучасна фізика є найважливішим джерелом знан...
Фізика – дивовижна та цікава. Навіть шкільний курс фізики – джерело цікавих фактів. Але існує чимало інтересного з фізики, яке так і залишаються за рамками шкільного курсу......
ДОВІДНИК З ФІЗИКИ: десяткові приставки, переведення одиниць, грецький і латинський алфавіти, таблиця Менделеєва, фізичні сталі величини (константи), константи про Землю, табличні значення (густина, питома теплоємність, питома теплота пароутворення, пит...
Педагогічно-програмний засіб "Віртуальна фізична лабораторія Фізика 10-11" для загальноосвітніх навчальних закладів. ДОЗВІЛ на безоплатне використання. Розробка "Квазар-Мікро"...
Фізика 10 клас. Електронні засоби для вивчення фізики. Навчальне програмне забезпечення з фізики для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. ДОЗВІЛ на безоплатне використання. Розробка "Квазар-Мікро"...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії
105
()
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
Електронний навчальний посібник "Молекулярна фізика. Властивості речовини. Основи термодинаміки" абітурієнту (підготовка до ЗНО), першокурснику, іноземному студенту. Автори: Творун О. В., Творун А. П., Творун В. Т....
106
()
Фізичний практикум (6 год)
За результатами виконання фізичного практикуму учні оволодівають експериментальними методами дослідження механічних явищ, удосконалюють навички роботи з фізичними приладами, удосконалюють здатність узагальнювати дослідні факти і робити висновки про спо...
107
()
Вступ (2 год)
Вступ до вивчення механіки...
108
()
Розділ 1. Кінематика (18 год)
Шлях. Переміщення. Швидкість. Траєкторія. Матеріальна точка. Рівномірний рух
Відносність руху. Додавання швидкостей. Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкість. Рівнозмінний рух. Прискорення
Вільне падіння. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівнозмінному рухах. Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення...
109
()
Розділ 2. Динаміка (24 год)
Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Взаємодія тіл. Сила. Сила пружності. Закон Гука. Другий закон Ньютона. Маса. Інертність. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. Третій закон Ньютона...
Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. Додавання сил. Рух тіла під дією кількох сил, рівнодійна...
Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість
110
()
Розділ 3. Закони збереження в механіці (10 год)
111
()
Розділ 4. Механічні коливання й хвилі (8 год)
112
()
Розділ 5. Релятивістська механіка (4 год)
113
()
Узагальнюючі заняття (2 год)
За результатами проведення узагальнюючих занять в учнів формуються сучасні уявлення про простір і час, зв’язок класичної та релятивістської фізики. Учні усвідомлюють роль фізичного знання, зокрема з механіки, у суспільному розвитку, науково-технічному ...
114
()
Лабораторні роботи
115
()
ЛАбораторні роботи
116
()
Лабораторна робота
117
()
ЛАбораторна робота
118
()
Розділ 1. Властивості газів/ рідин/ твердих тіл (18 год)
119
()
Розділ 2. Основи термодинаміки (8 год)
120
()
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ (1 год)
За результатами проведення узагальнюючих занять учні усвідомлюють роль теплоенергетики в економіці та суспільному житті країни, розуміють екологічні загрози щодо використання теплових машин...
121
()
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Страницы: