Змінити режим перегляду


Аудит вод по 3 категорії чистоти 2016КірНАЗВА Çàïàõ 20
Êîëüîðîâ³ñòü
pH
cond
Æîðñòê³ñòü
Cl
SO4
Pb
Ni
Fe
Êîîðäèíàòè ïî gps
Запах 20
Кольоровість
Жорсткість
Координати по gps
crit_path
1
()
Äæåðåëî ³ì. Ñâÿòîãî Äà�ëà
0 0 7.3 945.75 7 100 10 0 0 0.05 48.519710, 32.292770
2
()
Äæåðåëî Îçåðíà
0 0 8.7 781.95 3 100 1 0 0 0.05 48°30'57.3"N 32°13'41.1"E
3
()
ʳðîâîãðàä øêîëà ¹5
0 0 6.4 279.5 2 100 10 0.01 0.05 48.513242, 32.267977
4
()
ð. Ñóãîêëåÿ
0 1 8.6 1215.5 5 100 10 0 0 0.05 48568101,32.329391
5
()
Íîâîìèêîëà¿âñüêèé ïëÿæ
0 1 4.7 917 5 100 10 0.05 0.05 48°32'16.3"N 32°14'20.6"E
6
()
Á³ëÿ ñ. Ñîãîë³âñüêîãî
0 1 6.86 1350 5.5 100 10 0 0 0 48.475222, 32.206973
7
()
Ïðîáà ¹6
0 0 7.25 889 5 150 10 0 0 0.05 49.804663, 73.109272
8
()
Ïðîáà ¹7
0 0 6,8 708.5 6 100 1 0 0 0.05 48°27'43.0"N 32°09'58.0"E
9
()
Âîäà ç êàð'ºðó 1
0 0 7.4 650 4 100 1 0 48°23'00.3"N 33°31'13.8"E
10
()
Âîäà ç êàð'ºðó 2
0 0 7.53 880 4 100 10 0 48°23'08.2"N 33°31'09.1"E
11
()
ð. Æîâòà
1 0 7.22 1034 6 100 10 0.01 48°23'07.8"N 33°31'02.4"E
12
()
Êðèíöÿ Êîëîäüêî
0 0 7.5 1060 8 200 250 0 0 48°28'28.3"N 33°25'31.5"E
13
()
Êðèíèöÿ Øàñèíêà
1 0 7.5 1430 8 250 250 0 48°28'28.3"N 33°25'31.5"E
14
()
Êðèíèöÿ Îñíîâåíêî
0 0 8.4 8 200 200 0 48°28'28.3"N 33°25'31.5"E
15
()
Êðèíèöÿ Êèñëà
0 0 8.7 10 200 200 0 48°28'28.3"N 33°25'31.5"E
16
()
ð. Çåëåíå
0 0 7.7 940 4 100 10 0 48°28'28.3"N 33°25'31.5"E
17
()
Онтологічний аналіз
18
()
Мінералогія
19
()
Аналіз води Кіровоград
20
()
Аналіз води Жовті води
21
()
Аналіз води Зелене
22
()
Джерело ім. Святого Даніїла
7.3 945.75 100 10 0 0 0.05 0 0 7 48.519710, 32.292770
23
()
Джерело Озерна
8.7 781.95 100 1 0 0 0.05 0 0 3 48°30'57.3"N 32°13'41.1"E
24
()
Кіровоград школа №5
6.4 279.5 100 10 0.01 0.05 0 0 2 48.513242, 32.267977
25
()
р. Сугоклея
8.6 1215.5 100 10 0 0 0.05 0 1 5 48568101,32.329391
26
()
Новомиколаївський пляж
4.7 917 100 10 0.05 0.05 0 1 5 48°32'16.3"N 32°14'20.6"E
27
()
Біля с. Соголівського
6.86 1350 100 10 0 0 0 0 1 5.5 48.475222, 32.206973
28
()
Проба №6
7.25 889 150 10 0 0 0.05 0 0 5 49.804663, 73.109272
29
()
Проба №7
6,8 708.5 100 1 0 0 0.05 0 0 6 48°27'43.0"N 32°09'58.0"E
30
()
Вода з кар'єру 1
7.4 650 100 1 0 0 0 4 48°23'00.3"N 33°31'13.8"E
31
()
Вода з кар'єру 2
7.53 880 100 10 0 0 0 4 48°23'08.2"N 33°31'09.1"E
32
()
р. Жовта
7.22 1034 100 10 0.01 1 0 6 48°23'07.8"N 33°31'02.4"E
33
()
Кринця Колодько
7.5 1060 200 250 0 0 0 0 8 48°28'28.3"N 33°25'31.5"E
34
()
Криниця Шасинка
7.5 1430 250 250 0 1 0 8 48°28'28.3"N 33°25'31.5"E
35
()
Криниця Основенко
8.4 200 200 0 0 0 8 48°28'28.3"N 33°25'31.5"E
36
()
Криниця Кисла
8.7 200 200 0 0 0 10 48°28'28.3"N 33°25'31.5"E
37
()
р. Зелене
7.7 940 100 10 0 0 0 4 48°28'28.3"N 33°25'31.5"E
38
()
Äîñë³äæåííÿ ʳðîâîãðàä
39
()
Åêñïåäèö³éíå äîñë³äæåííÿ ʳðîâîãðàä-Çåëåíå-Æîâò³ âîäè
http://editor3.inhost.com.ua/?fname=oda-3-kategorya-ekologchnogo-otsnyuvannya
40
()
Äîñë³äæåííÿ Æîâò³ âîäè
41
()
Äîñë³äæåííÿ Çåëåíå
42
()
Êðèíèö³ ʳðîâîãðàä
43
()
Ïðèðîäí³ îá'ºêòè ʳðîâîãðàä
44
()
Âîäè öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ʳðîâîãðàä
45
()
Ïðèðîäí³ îá'ºêòè Æîâò³ âîäè
46
()
Êðèíèö³ Çåëåíå
47
()
Ïðèðîäí³ îá'ºêòè Çåëåíå
48
()
Дослідження Кіровоград
49
()
Експедиційне дослідження Кіровоград-Зелене-Жовті води
http://editor3.inhost.com.ua/?fname=oda-3-kategorya-ekologchnogo-otsnyuvannya
50
()
Дослідження Жовті води
51
()
Дослідження Зелене
52
()
Криниці Кіровоград
53
()
Природні об'єкти Кіровоград
54
()
Води централізованого водопостачання Кіровоград
55
()
Природні об'єкти Жовті води
56
()
Криниці Зелене
57
()
Природні об'єкти Зелене

Страницы: