Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Таксономія критеріївНАЗВА
1
()
повнота і вичерпна реалізація в підручнику предметного змісту, визначеного навчальною програмою
2
()
відповідність обсягу підручника кількості навчальних годин, відведених на вивчення предмета
3
()
логічна послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань, дотримання принципів доступності, наочності та ін
4
()
реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в проекті підручника
5
()
компетентнісна орієнтованість змісту підручника
6
()
реалізація діяльнісного підходу в проекті підручника
7
()
побудова й структура текстів
8
()
стиль текстів
9
()
співвідношення й взаємозв’язок основного, додаткового й пояснювального текстів
10
()
мова текстів
11
()
доступність викладу
12
()
науковість змісту
13
()
наявність елементів змісту й вимог, що призводять до перевантаження учнів
14
()
дидактична доцільність використання ілюстративного матеріалу
15
()
ефективність апарату засвоєння знань
16
()
доцільність використання пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань
17
()
наявність засобів мотивації, стимулювання пізнавального інтересу, розвитку інтелектуальної, зокрема творчої, діяльності учнів
18
()
наявність засобів організації різних видів діяльності і комунікації між учасниками освітнього процесу, завдань для організації групової, навчально-дослідної та проектної діяльності учнів
19
()
наявність засобів диференціації, індивідуалізації та персоналізації навчальної діяльності учнів відповідно до їхніх пізнавальних можливостей
20
()
наявність компонентів апарату орієнтування –змісту, вступного звернення до читача
21
()
раціональність рубрикацій
22
()
доцільність використання сигналів-символів
23
()
однотипність їх і наступність у використанні елементів апарату орієнтування
24
()
інструментальність вступного звернення до читача, доцільність його
25
()
зміст підручника сприяє формуванню патріотизму, любові і поваги до Батьківщини
26
()
зміст підручника виховує характер, сприяє розвитку особистості, створенню умов для самовизначення і соціалізації учня
27
()
навчає раціонального природокористування, дотримання безпечних норм життєдіяльності
28
()
паритетне представлення осіб обох статей – рівномірному співвідношенні жіночих і чоловічих образів
29
()
відсутність сегрегації й поляризації за ознакою статі
30
()
відсутність тенденції прив’язувати різні форми активності або пасивність зображуваних людських образів до статі
31
()
відсутність стереотипних гендерних сценаріїв, що прив’язують жіночі образи передусім до приватної сфери
32
()
зображення людини загалом і загальнолюдських цінностей як через образ чоловіка, так і через образ жінки
33
()
Відповідність проекту підручника навчальній програмі
34
()
Критерії Аудиту книг
35
()
Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти
36
()
Cтруктурні компоненти проекту підручника
37
()
Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам
38
()
Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів
39
()
Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику
40
()
Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій
41
()
Відповідність гендерному підходу в освіті

Страницы: