Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

e-mail

Контакти

Місце роботи

Напрямки наукової діяльності

Обов'язки

Посада

НАННАЗВА Ім'я
Посада
Місце роботи
Контакти
e-mail
Обов'язки
Напрямки наукової діяльності
1
()
Президент НАН України
Патон Борис Євгенович Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 226-2347, 239-6556 Paton@nas.gov.ua Організує роботу Національної академії наук України, очолює Президію і Бюро Президії НАН України. Є розпорядником коштів Національної академії наук України. Представляє НАН України як юридичну особу. Видає довіреності від імені НАН України, підписує по...
2
()
Перші віце-президенти НАН України
Горбулін Володимир Павлович
Наумовець Антон Григорович
Академік НАН України
Академік НАН України
Президія НАН України(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
+38 (044) 235-2239, 239-6469
+38 (044) 226-2510, 239-6678
Horbulin@nas.gov.ua
naumov@iop.kiev.ua
Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка
3
()
Віце-президенти НАН України
Кошечко В'ячеслав Григорович
Пирожков Сергій Iванович
Загородній Анатолій Глібович
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Президія НАН України(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
+38 (044) 226-2290, 239-6568
+38 (044) 226-2357, 239-6522
+38 (044) 235-7019, 239-6740
Koshechko.V.G@nas.gov.ua
Zagorodny@nas.gov.ua
Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій. Фізика турбулентної та запорошеної плазми
4
()
Головний учений секретар Національної академії наук України
Богданов Вячеслав Леонідович Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 226-2167, 239-6576 Керує апаратом Президії НАН України, організує та координує діяльність його підрозділів. Є розпорядником коштів Національної академії наук України. Організує в НАН України роботу з: формування тематичних планів наукових досліджень та підготовки звітів ...
5
()
Академіки-секретарі відділень наук НАН України
Самойленко Анатолій Михайлович
Андон Пилип Iларіонович
Булат Анатолій Федорович
Локтєв Вадим Михайлович
Пономаренко Олександр Миколайович
Лобанов Леонід Михайлович
Кириленко Олександр Васильович
Шульга Микола Федорович
Картель Микола Тимофійович
Комісаренко Сергій Васильович
Моргун Володимир Васильович
Лібанова Елла Марленівна
Смолій Валерій Андрійович
Жулинський Микола Григорович
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення математики
Aкадемік-секретар Відділення інформатики
Академік-секретар Відділення механіки
Академік-секретар Відділення фізики і астрономії
Академік-секретар Відділення наук про Землю
Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики
Академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики
Академік-секретар Відділення хімії
Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології
Академік-секретар Відділення загальної біології
Академік-секретар Відділення економіки
Академік-секретар Відділення історії, філософії та права
Академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
+38 (044) 235-2384, 239-6540
+38 (044) 234-1046, 239-6560
+38 (044) 239-6672, 234-7387
+38 (044) 234-0651, 239-6565
+38 (044) 235-2380, 239-6557
+38 (044) 234-1914, 239-6564
+38 (044) 234-7300, 239-6534
+38 (044) 235-2364, 239-6532
+38 (044) 234-1964
+38 (044) 234-4799, 239-6539
+38 (044) 235-2360, 239-6592
+38 (044) 234-7716, 239-6524
+38 (044) 239-6582, 235-7776
+38 (044) 235-0981, 239-6547
sam@imath.kiev.ua
andon@isofts.kiev.ua
igtmnanu@yandex.ru
vloktev@bitp.kiev.ua
pan@igmof.gov.ua
Lobanov@nas.gov.ua
Kyrylenko@nas.gov.ua
Shulga@nas.gov.ua
Kartel.M.T@nas.gov.ua
Komisarenko@nas.gov.ua
Morgun.V.V@nas.gov.ua
Libanova@nas.gov.ua
Smolij.V.A@nas.gov.ua
Zhulynskyj@nas.gov.ua
Здійснює загальне керівництво в НАН України міждисциплінарними дослідженнями з інформатики та забезпечує участь установ Академії у вирішенні науково-технічних проблем у галузі інформатизації. Відповідає за вирішення питань ефективного використання поте...
Академік-секретар Відділення механіки НАН України академік НАН України А.Ф.БУЛАТ Здійснює в НАН України координацію міждисциплінарних досліджень в галузі механіки. Забезпечує участь установ НАН України у вирішенні науково- технічних проблем гірничодобу...
Здійснює в НАН України координацію міждисциплінарних досліджень в галузі фізики і астрономії. Відповідає за зв'язки НАН України з Українським фізичним товариством, міжнародними фаховими союзами і товариствами в галузі фізики і астрономії. Здійснює зв’я...
Здійснює загальне керівництво міждисциплінарними дослідженнями установ НАН України з медико-біологічних проблем, розвитку біотехнологій, створенням новітніх методів діагностики та лікарських препаратів для галузі охорони здоров’я та ветеринарної медици...
Здійснює загальне керівництво в НАН України міждисциплінарними дослідженнями з сучасних напрямів біології, еко- та біобезпеки. Координує діяльність установ НАН України з проблем наукового забезпечення діяльності аграрного сектору економіки України, а т...
Здійснює загальне керівництво в НАН України міждисциплінарними дослідженнями з проблем економічної, соціальної та демографічної політики. Забезпечує зв’язки установ Відділення економіки НАН України з економічними підрозділами Адміністрації Президента У...
Здійснює загальне керівництво: міждисциплінарними дослідженнями в НАН України з проблем державної мовної та культурної політики; Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Відповідає за: розвиток словникової справи в НАН Украї...
Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно-аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь Теорії граничних задач для диференціальних рівнянь із частинними похідними: коректна розв'язність, точн...
Створення загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій та систем Розробка методів паралельного програмування для розподілених мережевих середовищ Розв'язання проблем програмування у семантичних веб-середовищах Інтернет Розробка моделей та ...
Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації Механіка руйнування та критерії граничного стану Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій Механіка взає...
Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій.
Геохімія Мінералогія і петрологія
Моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням. Ринки палива та енергії Енергетична ефективність та енергозбереження...
Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій. Процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з конденсованим середовищем Ядерна фізика, фізика елементарних частинок і високих енергій, фізика прискорювачів, фізика плазми та керований...
6
()
Голови наукових центрів
Андронаті Сергій Андрійович
Булат Анатолій Федорович
Назарчук Зіновій Теодорович
Семиноженко Володимир Петрович
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Голова Південного наукового центру Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського(м. Одеса)
Голова Придніпровського наукового центру
Голова Західного наукового центру Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка(м. Львів)
Голова Північно-східного наукового центру
+38 (048) 726-2542
+38 (044) 234-7387, 239-6672
+38 (0322) 63-7038
+38 (057) 341-0170
Andronati.S.A@nas.gov.ua
igtmnanu@yandex.ru
Nazarchuk@nas.gov.ua
Seminozhenko@nas.gov.ua
Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації Механіка руйнування та критерії граничного стану Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій Механіка взає...
Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації
7
()
Члени Президії НАН України
Геєць Валерій Михайлович
Губерський Леонід Васильович
Згуровський Михайло Захарович
Кремень Василь Григорович
Походенко Віталій Дмитрович
Тацій Василь Якович
Толочко Петро Петрович
Яцків Ярослав Степанович
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"(м. Київ)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка(м. Київ)
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"(м. Київ)
Національна академія педагогічних наук України(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого(м. Харків)
Інститут археології(м. Київ)
Головна астрономічна обсерваторія(м. Київ)
+38 (044) 226-2357, 239-6522
+38 (044) 239-3220
+38 (044) 236-6913
+38 (044) 226-3180
+38 (044) 239-6729
+38 (057)704-1171
+38 (044) 239-6670, 418-2775
+38 (044) 234-6387, 239-6567
Heyets@nas.gov.ua
Zgurovsky@nas.gov.ua
pohodenko@nas.gov.ua
Tolochko.P.P@nas.gov.ua
yatskiv@mao.kiev.ua
Є президентом Національної академії педагогічних наук України. Відповідає за вирішення питань інтеграції науки і освіти. Здійснює координацію діяльності НАН України та Національної академії педагогічних наук України. Є президентом Товариства «Знання» У...
Є президентом Національної академії правових наук України. Відповідає за координацію діяльності Національної академії правових наук України, Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого та наукових установ і вищих навчальних закладів юридично...
Відповідає за координацію наукових досліджень з археології і охорони пам'яток історії та культури, розвиток музейної і заповідної справи в історико-археологічній галузі. Відповідає за зв’язки НАН України з Державною службою охорони національної культур...
Відповідає за вирішення питань: видавничої діяльності, розвитку поліграфічної бази НАН України; координації участі наукових установ НАН України у виконанні програм та проектів з космічних досліджень. Здійснює загальне керівництво видавництвом «Наукова ...
Дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів Дослідження в галузі теорії операторів Дослідження в галузі теорії стійкості розв'язків у банаховому просторі та їх застосування до задач гідродинаміки і балістики Розробка математичних ...
Позиційна астрономія, гео- та плането динаміка
8
()
В.о.членів Президії НАН України
Гадзалo Ярослав Михайлович
Довгий Станіслав Олексійович
Сердюк Андрій Михайлович
Чебикін Андрій Володимирович
Академік Національної академії аграрних наук
Член-кореспондент НАН України
Aкадемік Національної академії медичних наук
Академік Національної академії мистецтв
Національна академія аграрних наук України(м. Київ)
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору(м. Київ)
Національна академія медичних наук України(м. Київ)
Національна академія мистецтв України(м. Київ)
+38 (044) 281-0677
+38 (044) 245-8797
+38 (044) 489-3981, 559-7373
+38 (044) 486-3369
Dovgyi.S.O@nas.gov.ua Здійснює координацію участі учених НАН України в забезпеченні діяльності Національного центру «Мала академія наук України» МОН та НАН України. Відповідає за розроблення і запровадження нових форм роботи зі здібними школярами та підготовки наукової змін...
Є президентом Національної академії медичних наук України. Відповідає за зв’язки Національної академії медичних наук України з НАН України та розвиток співробітництва НАН України і Національної академії медичних наук України в галузі медицини....
Є президентом Національної академії мистецтв України. Відповідає за зв’язки установ Національної академії мистецтв України з установами НАН України. Є головою Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з питань мистецької освіти. Є ...
9
()
Радники Президії НАН України
Бар'яхтар Віктор Григорович
Гончарук Владислав Володимирович
Гродзинський Дмитро Михайлович
Дзюба Iван Михайлович
Кундієв Юрій Iлліч
Неклюдов Іван Матвійович
Онищенко Олексій Семенович
Сергієнко Iван Васильович
Ситник Костянтин Меркурійович
Скляренко Віталій Григорович
Созінов Олексій Олексійович
Стогній Борис Сергійович
Шевченко Володимир Павлович
Шестопалов Вячеслав Михайлович
Шидловський Анатолій Корнійович
Юхновський Iгор Рафаїлович
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік НАН України
Президія НАН України(м. Київ)
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
Національний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут
Президія НАН України(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
Інститут електродинаміки(м. Київ)
Інститут геологічних наук(м. Київ)
Президія НАН України(м. Київ)
Інститут фізики конденсованих систем(м. Львів)
+38 (044) 239-6573
+38 (044) 234-1964, 239-6570
+38 (044) 239-6592
+38 (044) 235-0981, 239-6547
+38 (044) 234-8356, 239-6623
+38 (044) 235-2364, 239-6532
+38 (044) 235-7776, 239-6582
+38 (044) 234-1046, 239-6560
+38 (044) 239-6786
+38 (044) 239-6547
+38 (044) 234-6041
+38 (044) 234-7300, 239-6534
+38 (0622)304-6478
+38 (044) 235-2380, 239-6557
+38 (044) 239-6527
+38 (032) 276-1978
bar@imag.kiev.ua
Goncharuk.V.V@nas.gov.ua
Neklyudov@nas.gov.ua
Onyshenko@nas.gov.ua
Sergiyenko@nas.gov.ua
Sytnyk@nas.gov.ua
Skljarenko@nas.gov.ua
regina@ied.kiev.ua
Shestopalov@nas.gov.ua
ied1@ied.org.ua
Yukhnovskii@nas.gov.ua
Бере участь у координації робіт установ НАН України з вирішення проблем, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС та ліквідацією її наслідків. Є головою правління Благодійного фонду соціального захисту членів НАН України та їх сімей....
Відповідає за зв’язки НАН України з творчими спілками України. Є: співголовою Головної редакційної колегії «Енциклопедії сучасної України»; головою громадського Фонду підтримки бібліотек...
Здійснює координацію досліджень з проблем біоетики та біомедицини. Відповідає за зв'язок між Президіями НАН та НАМН України. Здійснює зв’язки НАН України з Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Є головою Комітету з біоетики НАН України...
Бере участь у організації та координації робіт у галузі кібернетики та обчислювальної математики. Координує діяльність інститутів Кібернетичного центру НАН України та інших організацій України у галузі інформатизації. Здійснює зв’язки з Державним агент...
Здійснює зв’язки з Міністерством екології та природних ресурсів України та Товариством «Знання» України. Є: президентом Українського ботанічного товариства; членом Комісії НАН України по розробці наукової спадщини академіка В.І.Вернадського....
Бере участь у організації та координації робіт установ НАН України з історії та етимології української мови, питань правопису.
Бере участь у організації та координації робіт у галузі заповідної справи, зокрема, розширення заповідних територій, створення екологічних коридорів для збереження біорізноманіття в умовах сучасних сталих екосистем і еколандшафтів. Є: головою Комісії Н...
Бере участь у координації робіт установ НАН України з розробки стратегічних проблем і наукового забезпечення розвитку паливно- енергетичного комплексу. Є головою Міжвідомчої ради з питань паливно-енергетичного комплексу....
Здійснює координацію робіт у галузі теорії рідин та статистичної фізики в наукових закладах НАН та МОН України. Є головою Наукової ради з проблем «Фізика м’якої речовини»...
Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори Фізика фазових перетворень, фізика міцності та пластичності Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка...
Розробка математичних методів та систем моделювання об'єктів та процесів Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв'язування науково-технічних, фундаментальних і прикладних проблем Створення теорії ал...
Моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням.
Енергетична ефективність та енергозбереження; Наукові основи електромагнітних технологій
10
()
Патон Борис Євгенович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 226-2347, 239-6556 Paton@nas.gov.ua Організує роботу Національної академії наук України, очолює Президію і Бюро Президії НАН України. Є розпорядником коштів Національної академії наук України. Представляє НАН України як юридичну особу. Видає довіреності від імені НАН України, підписує по...
11
()
Горбулін Володимир Павлович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 235-2239, 239-6469 Horbulin@nas.gov.ua
12
()
Наумовець Антон Григорович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 226-2510, 239-6678 naumov@iop.kiev.ua Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка
13
()
Кошечко В'ячеслав Григорович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 226-2290, 239-6568 Koshechko.V.G@nas.gov.ua
14
()
Пирожков Сергій Iванович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 226-2357, 239-6522
15
()
Загородній Анатолій Глібович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 235-7019, 239-6740 Zagorodny@nas.gov.ua Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій. Фізика турбулентної та запорошеної плазми
16
()
Богданов Вячеслав Леонідович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 226-2167, 239-6576 Керує апаратом Президії НАН України, організує та координує діяльність його підрозділів. Є розпорядником коштів Національної академії наук України. Організує в НАН України роботу з: формування тематичних планів наукових досліджень та підготовки звітів ...
17
()
Самойленко Анатолій Михайлович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення математики +38 (044) 235-2384, 239-6540 sam@imath.kiev.ua Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно-аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь Теорії граничних задач для диференціальних рівнянь із частинними похідними: коректна розв'язність, точн...
18
()
Андон Пилип Iларіонович
Академік НАН України Aкадемік-секретар Відділення інформатики +38 (044) 234-1046, 239-6560 andon@isofts.kiev.ua Здійснює загальне керівництво в НАН України міждисциплінарними дослідженнями з інформатики та забезпечує участь установ Академії у вирішенні науково-технічних проблем у галузі інформатизації. Відповідає за вирішення питань ефективного використання поте... Створення загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій та систем Розробка методів паралельного програмування для розподілених мережевих середовищ Розв'язання проблем програмування у семантичних веб-середовищах Інтернет Розробка моделей та ...
19
()
Булат Анатолій Федорович
Академік НАН України
Академік НАН України
Академік-секретар Відділення механіки
Голова Придніпровського наукового центру
+38 (044) 239-6672, 234-7387
+38 (044) 234-7387, 239-6672
igtmnanu@yandex.ru
igtmnanu@yandex.ru
Академік-секретар Відділення механіки НАН України академік НАН України А.Ф.БУЛАТ Здійснює в НАН України координацію міждисциплінарних досліджень в галузі механіки. Забезпечує участь установ НАН України у вирішенні науково- технічних проблем гірничодобу... Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації Механіка руйнування та критерії граничного стану Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій Механіка взає...
Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації Механіка руйнування та критерії граничного стану Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій Механіка взає...
20
()
Локтєв Вадим Михайлович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення фізики і астрономії +38 (044) 234-0651, 239-6565 vloktev@bitp.kiev.ua Здійснює в НАН України координацію міждисциплінарних досліджень в галузі фізики і астрономії. Відповідає за зв'язки НАН України з Українським фізичним товариством, міжнародними фаховими союзами і товариствами в галузі фізики і астрономії. Здійснює зв’я... Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій.
21
()
Пономаренко Олександр Миколайович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення наук про Землю +38 (044) 235-2380, 239-6557 pan@igmof.gov.ua Геохімія Мінералогія і петрологія
22
()
Лобанов Леонід Михайлович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства +38 (044) 234-1914, 239-6564 Lobanov@nas.gov.ua
23
()
Кириленко Олександр Васильович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики +38 (044) 234-7300, 239-6534 Kyrylenko@nas.gov.ua Моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням. Ринки палива та енергії Енергетична ефективність та енергозбереження...
24
()
Шульга Микола Федорович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики +38 (044) 235-2364, 239-6532 Shulga@nas.gov.ua Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій. Процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з конденсованим середовищем Ядерна фізика, фізика елементарних частинок і високих енергій, фізика прискорювачів, фізика плазми та керований...
25
()
Картель Микола Тимофійович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення хімії +38 (044) 234-1964 Kartel.M.T@nas.gov.ua
26
()
Комісаренко Сергій Васильович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології +38 (044) 234-4799, 239-6539 Komisarenko@nas.gov.ua Здійснює загальне керівництво міждисциплінарними дослідженнями установ НАН України з медико-біологічних проблем, розвитку біотехнологій, створенням новітніх методів діагностики та лікарських препаратів для галузі охорони здоров’я та ветеринарної медици...
27
()
Моргун Володимир Васильович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення загальної біології +38 (044) 235-2360, 239-6592 Morgun.V.V@nas.gov.ua Здійснює загальне керівництво в НАН України міждисциплінарними дослідженнями з сучасних напрямів біології, еко- та біобезпеки. Координує діяльність установ НАН України з проблем наукового забезпечення діяльності аграрного сектору економіки України, а т...
28
()
Лібанова Елла Марленівна
Академік НАН України Академік-секретар Відділення економіки +38 (044) 234-7716, 239-6524 Libanova@nas.gov.ua Здійснює загальне керівництво в НАН України міждисциплінарними дослідженнями з проблем економічної, соціальної та демографічної політики. Забезпечує зв’язки установ Відділення економіки НАН України з економічними підрозділами Адміністрації Президента У...
29
()
Смолій Валерій Андрійович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення історії, філософії та права +38 (044) 239-6582, 235-7776 Smolij.V.A@nas.gov.ua
30
()
Жулинський Микола Григорович
Академік НАН України Академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства +38 (044) 235-0981, 239-6547 Zhulynskyj@nas.gov.ua Здійснює загальне керівництво: міждисциплінарними дослідженнями в НАН України з проблем державної мовної та культурної політики; Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Відповідає за: розвиток словникової справи в НАН Украї...
31
()
Андронаті Сергій Андрійович
Академік НАН України Голова Південного наукового центру Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського(м. Одеса) +38 (048) 726-2542 Andronati.S.A@nas.gov.ua
32
()
Назарчук Зіновій Теодорович
Академік НАН України Голова Західного наукового центру Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка(м. Львів) +38 (0322) 63-7038 Nazarchuk@nas.gov.ua Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації
33
()
Семиноженко Володимир Петрович
Академік НАН України Голова Північно-східного наукового центру +38 (057) 341-0170 Seminozhenko@nas.gov.ua
34
()
Геєць Валерій Михайлович
Академік НАН України Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"(м. Київ) +38 (044) 226-2357, 239-6522 Heyets@nas.gov.ua
35
()
Губерський Леонід Васильович
Академік НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка(м. Київ) +38 (044) 239-3220
36
()
Згуровський Михайло Захарович
Академік НАН України Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"(м. Київ) +38 (044) 236-6913 Zgurovsky@nas.gov.ua Дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів Дослідження в галузі теорії операторів Дослідження в галузі теорії стійкості розв'язків у банаховому просторі та їх застосування до задач гідродинаміки і балістики Розробка математичних ...
37
()
Кремень Василь Григорович
Академік НАН України Національна академія педагогічних наук України(м. Київ) +38 (044) 226-3180 Є президентом Національної академії педагогічних наук України. Відповідає за вирішення питань інтеграції науки і освіти. Здійснює координацію діяльності НАН України та Національної академії педагогічних наук України. Є президентом Товариства «Знання» У...
38
()
Походенко Віталій Дмитрович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 239-6729 pohodenko@nas.gov.ua
39
()
Тацій Василь Якович
Академік НАН України Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого(м. Харків) +38 (057)704-1171 Є президентом Національної академії правових наук України. Відповідає за координацію діяльності Національної академії правових наук України, Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого та наукових установ і вищих навчальних закладів юридично...
40
()
Толочко Петро Петрович
Академік НАН України Інститут археології(м. Київ) +38 (044) 239-6670, 418-2775 Tolochko.P.P@nas.gov.ua Відповідає за координацію наукових досліджень з археології і охорони пам'яток історії та культури, розвиток музейної і заповідної справи в історико-археологічній галузі. Відповідає за зв’язки НАН України з Державною службою охорони національної культур...
41
()
Яцків Ярослав Степанович
Академік НАН України Головна астрономічна обсерваторія(м. Київ) +38 (044) 234-6387, 239-6567 yatskiv@mao.kiev.ua Відповідає за вирішення питань: видавничої діяльності, розвитку поліграфічної бази НАН України; координації участі наукових установ НАН України у виконанні програм та проектів з космічних досліджень. Здійснює загальне керівництво видавництвом «Наукова ... Позиційна астрономія, гео- та плането динаміка
42
()
Гадзалo Ярослав Михайлович
Академік Національної академії аграрних наук Національна академія аграрних наук України(м. Київ) +38 (044) 281-0677
43
()
Довгий Станіслав Олексійович
Член-кореспондент НАН України Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору(м. Київ) +38 (044) 245-8797 Dovgyi.S.O@nas.gov.ua Здійснює координацію участі учених НАН України в забезпеченні діяльності Національного центру «Мала академія наук України» МОН та НАН України. Відповідає за розроблення і запровадження нових форм роботи зі здібними школярами та підготовки наукової змін...
44
()
Сердюк Андрій Михайлович
Aкадемік Національної академії медичних наук Національна академія медичних наук України(м. Київ) +38 (044) 489-3981, 559-7373 Є президентом Національної академії медичних наук України. Відповідає за зв’язки Національної академії медичних наук України з НАН України та розвиток співробітництва НАН України і Національної академії медичних наук України в галузі медицини....
45
()
Чебикін Андрій Володимирович
Академік Національної академії мистецтв Національна академія мистецтв України(м. Київ) +38 (044) 486-3369 Є президентом Національної академії мистецтв України. Відповідає за зв’язки установ Національної академії мистецтв України з установами НАН України. Є головою Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з питань мистецької освіти. Є ...
46
()
Бар'яхтар Віктор Григорович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 239-6573 bar@imag.kiev.ua Бере участь у координації робіт установ НАН України з вирішення проблем, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС та ліквідацією її наслідків. Є головою правління Благодійного фонду соціального захисту членів НАН України та їх сімей.... Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори Фізика фазових перетворень, фізика міцності та пластичності Фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка...
47
()
Гончарук Владислав Володимирович
Академік НАН України Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського(м. Київ) +38 (044) 234-1964, 239-6570 Goncharuk.V.V@nas.gov.ua
48
()
Гродзинський Дмитро Михайлович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 239-6592
49
()
Дзюба Iван Михайлович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 235-0981, 239-6547 Відповідає за зв’язки НАН України з творчими спілками України. Є: співголовою Головної редакційної колегії «Енциклопедії сучасної України»; головою громадського Фонду підтримки бібліотек...
50
()
Кундієв Юрій Iлліч
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 234-8356, 239-6623 Здійснює координацію досліджень з проблем біоетики та біомедицини. Відповідає за зв'язок між Президіями НАН та НАМН України. Здійснює зв’язки НАН України з Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Є головою Комітету з біоетики НАН України...
51
()
Неклюдов Іван Матвійович
Академік НАН України Національний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут +38 (044) 235-2364, 239-6532 Neklyudov@nas.gov.ua
52
()
Онищенко Олексій Семенович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 235-7776, 239-6582 Onyshenko@nas.gov.ua
53
()
Сергієнко Iван Васильович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 234-1046, 239-6560 Sergiyenko@nas.gov.ua Бере участь у організації та координації робіт у галузі кібернетики та обчислювальної математики. Координує діяльність інститутів Кібернетичного центру НАН України та інших організацій України у галузі інформатизації. Здійснює зв’язки з Державним агент... Розробка математичних методів та систем моделювання об'єктів та процесів Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв'язування науково-технічних, фундаментальних і прикладних проблем Створення теорії ал...
54
()
Ситник Костянтин Меркурійович
Академік НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного(м. Київ) +38 (044) 239-6786 Sytnyk@nas.gov.ua Здійснює зв’язки з Міністерством екології та природних ресурсів України та Товариством «Знання» України. Є: президентом Українського ботанічного товариства; членом Комісії НАН України по розробці наукової спадщини академіка В.І.Вернадського....
55
()
Скляренко Віталій Григорович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 239-6547 Skljarenko@nas.gov.ua Бере участь у організації та координації робіт установ НАН України з історії та етимології української мови, питань правопису.
56
()
Созінов Олексій Олексійович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 234-6041 Бере участь у організації та координації робіт у галузі заповідної справи, зокрема, розширення заповідних територій, створення екологічних коридорів для збереження біорізноманіття в умовах сучасних сталих екосистем і еколандшафтів. Є: головою Комісії Н...
57
()
Стогній Борис Сергійович
Академік НАН України Інститут електродинаміки(м. Київ) +38 (044) 234-7300, 239-6534 regina@ied.kiev.ua Моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням.
58
()
Шевченко Володимир Павлович
Академік НАН України +38 (0622)304-6478
59
()
Шестопалов Вячеслав Михайлович
Академік НАН України Інститут геологічних наук(м. Київ) +38 (044) 235-2380, 239-6557 Shestopalov@nas.gov.ua
60
()
Шидловський Анатолій Корнійович
Академік НАН України Президія НАН України(м. Київ) +38 (044) 239-6527 ied1@ied.org.ua Бере участь у координації робіт установ НАН України з розробки стратегічних проблем і наукового забезпечення розвитку паливно- енергетичного комплексу. Є головою Міжвідомчої ради з питань паливно-енергетичного комплексу.... Енергетична ефективність та енергозбереження; Наукові основи електромагнітних технологій
61
()
Юхновський Iгор Рафаїлович
Академік НАН України Інститут фізики конденсованих систем(м. Львів) +38 (032) 276-1978 Yukhnovskii@nas.gov.ua Здійснює координацію робіт у галузі теорії рідин та статистичної фізики в наукових закладах НАН та МОН України. Є головою Наукової ради з проблем «Фізика м’якої речовини»...
62
()
Заступники головного ученого секретаря НАН України
Кубальський Олег Нарцизович
Ємельянов Володимир Олександрович
Сєдих Сергій Миколайович
Цибань Валерій Олексійович
Хоменко Володимир Тарасович
Перший заступник головного вченого секретаря НАН України - начальник Науково-організаційного відділу
Член-кореспондент НАН України
Заступник головного вченого секретаря НАН України
Заступник головного вченого секретаря НАН України
Заступник головного вченого секретаря НАН України
Перший заступник головного вченого секретаря НАН України тел.: 235-6344, 239-6520
тел.: 239-6536, 234-3278
тел.: 239-6591, 234-8147
тел.: 239-6405, 234-6196
тел.: 239-6737, 235-2356
kubalsky@nas.gov.ua
eva@nas.gov.ua
sedykh@nas.gov.ua
tsyban@nas.gov.ua
63
()
Відділ внутрішнього аудиту НАН України
Андрусевич Людмила Iванiвна
Шевченко Андрій Анатолійович
Овчаренко Станислав Климович
Савченко Людмила Василівна
Васильєва Світлана Костянтинівна
Вишняк Олена Сергіївна
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Спецiалiст I категорiї
Відділ внутрішнього аудиту НАН України
Відділ внутрішнього аудиту НАН України
Відділ внутрішнього аудиту НАН України
Відділ внутрішнього аудиту НАН України
Відділ внутрішнього аудиту НАН України
Відділ внутрішнього аудиту НАН України
тел.: 239-6496
тел.: 239-6752
тел.: 239-6752
тел.: 239-6752
тел.: 239-6752
a.shevchenko@nas.gov.ua
Savchenko@nas.gov.ua
64
()
Відділ науково-правового забезпечення діяльності Національної академії наук України
Черновська Світлана Миколаївна
Фесюн Тетяна Володимирівна
Подлящук Оксана Петрівна
Федосенко Анна Вікторівна
Тертичний Юрій Іванович
Артемова Тетяна Петрiвна
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Науковий співробітник
Молодший науковий співробітник
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Відділ науково-правового забезпечення діяльності Національної академії наук України
Відділ науково-правового забезпечення діяльності Національної академії наук України
Відділ науково-правового забезпечення діяльності Національної академії наук України
Відділ науково-правового забезпечення діяльності Національної академії наук України
Відділ науково-правового забезпечення діяльності Національної академії наук України
Відділ науково-правового забезпечення діяльності Національної академії наук України
тел.: 234-6002, 239-6510
тел.: 239-6648
тел.: 239-6603
тел.: 234-9379
тел.: 239-6584
Chernovska@nas.gov.ua
Fesjun@nas.gov.ua
podlachuk@nas.gov.ua
Fedosenko@nas.gov.ua
tertychnyi@nas.gov.ua
artemova@nas.gov.ua
65
()
Секція прикладних проблем
Сотников Олександр Васильович
Дихановський Віктор Миколайович
Костецький Володимир Iларiонович
Юрченко Олег Васильович
Кумпаненко Володимир Миколайович
Новгородська Лариса Олександрівна
Заклевський Дмитро Євгенович
Казакова Тамара Іванівна
Рахманов Віталій Олегович
Самборський Іван Іванович
Липова Тетяна Іванівна
Голова
Заступник голови
Головний науковий співробітник
Головний науковий співробітник
Головний науковий співробітник
Провідний науковий співробітник
Провідний науковий співробітник
Провідний науковий співробітник
Провідний науковий співробітник
Провідний науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Секція прикладних проблем
Секція прикладних проблем
Секція прикладних проблем
Секція прикладних проблем
Секція прикладних проблем
Секція прикладних проблем
Секція прикладних проблем
Секція прикладних проблем
Секція прикладних проблем
Секція прикладних проблем
Секція прикладних проблем
тел.: 234-1924, 239-6537
тел.: 239-6629
тел.: 239-6586
тел.: 239-6446
тел.: 234-4164
тел.: 239-6782
тел.: 239-6639
тел.: 239-6537
тел.: 234-6001
тел.: 234-8379
тел.: 239-6525
SOTNIKOV@nas.gov.ua
dyhanovsky@nas.gov.ua, 044873@ukr.net
kostetsky@nas.gov.ua
Yurchenko@nas.gov.ua
Kumpanenko@nas.gov.ua
t_kazakova@nas.gov.ua
samborski@nas.gov.ua
Lypova@nas.gov.ua
66
()
Сектор підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Президії НАН України та редакційної роботи
Маківчук Наталія Федорівна
Сюндюков Iгор Pадикович
Откидач Алла Миколаївна
Корженко Наталія Олексіївна
Галелюка Оксана Степанівна
Онищенко Анастасія Сергіївна
Царенко Марія Степанівна
Керівник сектору
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Спецiалiст I категорiї
Сектор підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Президії НАН України та редакційної роботи
Сектор підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Президії НАН України та редакційної роботи
Сектор підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Президії НАН України та редакційної роботи
Сектор підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Президії НАН України та редакційної роботи
Сектор підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Президії НАН України та редакційної роботи
Сектор підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Президії НАН України та редакційної роботи
Сектор підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Президії НАН України та редакційної роботи
тел.: 239-6585
тел.: 239-6461
тел.: 239-6544
тел.: 239-65-67; 234-4163
тел.: 239-6649
тел.: 239-6770
Sjundjukov@nas.gov.ua
otkidach@nas.gov.ua
Korzhenko@nas.gov.ua
Oksana.Galelyuka@nas.gov.ua
67
()
Сектор контролю. обліку. реєстрації та систематизації інформації
Євграфова Віра Федорівна
Меська Валентина Дмитрівна
Бугаєнко Тетяна Андріївна
Мороз Олена Григорівна
Микитюк Людмила Валеріївна
Керівник сектору
Заступник керівника сектору
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Сектор контролю, обліку, реєстрації та систематизації інформації
Сектор контролю, обліку, реєстрації та систематизації інформації
Сектор контролю, обліку, реєстрації та систематизації інформації
Сектор контролю, обліку, реєстрації та систематизації інформації
Сектор контролю, обліку, реєстрації та систематизації інформації
тел.: 226-2347, 239-6556
тел.: 234-5167, 239-6594
тел.: 239-6720
тел.: 234-5167, 239-6594
тел.: 239-6612
Evgrafova@nas.gov.ua
meskaya@nas.gov.ua
bugaenko@nas.gov.ua
Moroz@nas.gov.ua
Mykytyuk@nas.gov.ua
68
()
Експедиція
Губар Лариса Михайлівна
Костюк Наталія Леонідівна
Заступник керівника сектору
Спецiалiст I категорiї
Експедиція
Експедиція
тел.: 239-6606, 234-7597
тел.: 239-6606, 234-7597
gubar@nas.gov.ua
N.Kostyuk@nas.gov.ua
69
()
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Мальчевський Iгор Анатолійович
Ковмір Галина Володимирівна
Букало Вячеслав Петрович
Беспалов Сергій Анатолійович
Кобрін Петро Петрович
Гороховатська Ольга Ярославна
Задворний Євгеній Олександрович
Таращенко Дмитро Трохимович
Луців Ярослав Климович
Паустовський Олександр Васильович
Зварич Валерій Миколайович
Данько Сергій Вікторович
Кочешев Ігор Олександрович
Бондаренко Юрій Олександрович
Макаренко Петро Олександрович
Алексєєва Олена Володимирівна
Перетятько Галина Володимирівна
Лев Мирослава Мефодіївна
Бродська Валентина Володимирівна
Сікорська Світлана Дмитрівна
Черкасова Ганна Олександрівна
Чикаловець Наталія Миколаївна
Антонова Світлана Анатоліївна
Голуб Тетяна Тихонівна
Керівник сектору
Провідний спецiалiст
Учений секретар
Учений секретар
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Старший науковий співробітник
Науковий співробітник
Науковий співробітник
Науковий співробітник
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Спецiалiст I категорiї
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
Сектор фізико-технічних і математичних наук
тел.: 239-6561, 235-3185
тел.: 239-6572
тел.: 234-9302
тел.: 239-6558
тел.: 234-1046, 239-6560, 239-6620
тел.: 234-7387, 239-6672, 239-6472
тел.: 234-0651, 239-6565, 239-6574
тел.: 239-6577
тел.: 234-1914, 239-6504
тел.: 239-6644
тел.: 239-6790, 235-2364
тел.: 239-6756
тел.: 235-2080
тел.: 239-6480
тел.: 239-6794
тел.: 234-7387, 239-6672
тел.: 234-0651, 239-6565
тел.: 234-1914, 239-6564
тел.: 239-6557, 235-2380
тел.: 234-1046, 239-6620
тел.: 239-6540
тел.: 234-7300, 239-6534
тел.: 239-6532, 235-2364
Kovmir@nas.gov.ua
Bukalo@nas.gov.ua
Bespalov@nas.gov.ua
Kobrin@nas.gov.ua
Olga@nas.gov.ua
Zadvornyy@nas.gov.ua
Taraschenko@nas.gov.ua
Luciv@nas.gov.ua
Paustovskyj@nas.gov.ua
Zvaritch@nas.gov.ua
Danko@nas.gov.ua
Kocheshev@nas.gov.ua
Yu.Bondarenko@nas.gov.ua
Makarenko@nas.gov.ua
Alekseeva@nas.gov.ua
Peretyatko@nas.gov.ua
Lev@nas.gov.ua
Brodskaya@nas.gov.ua
Sikorskaja@nas.gov.ua
Chercasova_A_O@nas.gov.ua
Chikalovets@nas.gov.ua
Antonova@nas.gov.ua
Golub@nas.gov.ua
70
()
Сектор хімічних і біологічних наук
Пацюк Федір Никифорович
Пескіна Наталія Миколаївна
Рудий Роман Богданович
Дзюба Оксана Іванівна
Гоцуляк Ярослав Миколайович
Рутьян Євгеній Володимирович
Дудченко Тарас Миколайович
Левчук Олег Миколайович
Сидоренко Інна Григорівна
Ісупова Наталія Миколаївна
Ткачук Юлія Валентинівна
Керівник сектору
Провідний спецiалiст
Учений секретар
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Старший науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Провідний спецiалiст
Спецiалiст I категорiї
Сектор хімічних і біологічних наук
Сектор хімічних і біологічних наук
Сектор хімічних і біологічних наук
Сектор хімічних і біологічних наук
Сектор хімічних і біологічних наук
Сектор хімічних і біологічних наук
Сектор хімічних і біологічних наук
Сектор хімічних і біологічних наук
Сектор хімічних і біологічних наук
Сектор хімічних і біологічних наук
Сектор хімічних і біологічних наук
тел.: 239-6518, 235-3238
тел.: 239-6580, 234-6913
тел.: 239-6450, 234-1944
тел.: 234-4799, 239-6539
тел.: 235-2360, 239-6592
тел.: 239-6508, 235-7529
тел.: 239-6552, 239-6714
тел.: 239-6736, 234-6746
тел.: 235-2360, 239-6592
тел.: 239-6570, 234-1964
peskina@nas.gov.ua
rrudyj@nas.gov.ua
dzjuba@nas.gov.ua
gotsul@nas.gov.ua
rutjan@nas.gov.ua
dudchenko@nas.gov.ua
levchuk@nas.gov.ua
Sydorenko@nas.gov.ua
isupova@nas.gov.ua
tkachyk@nas.gov.ua
71
()
Сектор суспільних наук
Стоєцький Сергій Вікторович
Горшкова Наталія Іванівна
Князєв Святослав Ігорович
Матвійчук Лариса Олександрівна
Буркут Костянтин Станіславович
Ткаченко Ігор Володимирович
Троянович Леся Віталіївна
Фощан Ярослав Ігорович
Коваль Наталія Володимирівна
Власенко Тетяна Віталіївна
Керівник сектору
Спецiалiст I категорiї
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Учений секретар Відділення
Старший науковий співробітник
Науковий співробітник
Науковий співробітник
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Сектор суспільних наук
Сектор суспільних наук
Сектор суспільних наук
Сектор суспільних наук
Сектор суспільних наук
Сектор суспільних наук
Сектор суспільних наук
Сектор суспільних наук
Сектор суспільних наук
Сектор суспільних наук
тел.: 239-6512, 234-4051
тел.: 239-6646
тел.: 239-6582, 235-7776
тел.: 235-0981, 239-6547
тел.: 239-6473
тел.: 239-6614
тел.: 239-6460, 234-8430
тел.: 239-6524, 234-7716
тел.: 235-0981, 239-6547
Gorshkova@nas.gov.ua
ksi@nas.gov.ua
L.Matvijchuk@nas.gov.ua
Burkut@nas.gov.ua
Tkachenko@nas.gov.ua
troyanovich@nas.gov.ua
Ya.Foshchan@nas.gov.ua
koval@nas.gov.ua
Vlasenko@nas.gov.ua
72
()
Сектор зведеного планування
Корнілов Володимир Аркадійович
Міщук Олег Миколайович
Гороховатська Марина Ярославна
Михальський Микола Федорович
Довгаль Геннадій Миколайович
Коваленко Сергій Анатолійович
Атаманенко Ольга Миколаївна
Федоренко Леонід Васильович
Нечай Іванна Миколаївна
Призіглей Марія Олександрівна
Мазуренко Сніжана Анатоліївна
Євсюкова Тетяна Михайлівна
Соболєвський Павло Андрійович
Керівник сектору
Учений секретар
Учений секретар
Провідний науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Науковий співробітник
Провідний спецiалiст
Старший науковий співробітник
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
Сектор зведеного планування
тел.: 239-6433, 234-3572
тел.: 239-6498, 239-6605
тел.: 239-6553
тел.: 239-6624, 234-0879
тел.: 239-6798
тел.: 239-6596
тел.: 239-6420
тел.: 239-6471, 235-1937
тел.: 239-6588
тел.: 234-9635
тел.: +380442396533
тел.: 239-6605
mischuk@nas.gov.ua
mgor@nas.gov.ua
Mykhalskyi@nas.gov.ua
Dovgal@nas.gov.ua
Kovalenko@nas.gov.ua
atamanenko@nas.gov.ua
Fedorenko.L@nas.gov.ua
Nechai@nas.gov.ua
pryziglei@nas.gov.ua
mazurenko@nas.gov.ua
evsyukova@nas.gov.ua
Sobolievskyi@nas.gov.ua
73
()
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Майстренко Володимир Леонідович
Красовська Наталія Максимівна
Душек Юрій Ярославович
Жирко Юрій Iванович
Семеренко Pуслан Леонiдович
Котенко Валерій Антонович
Симонян Галина Василівна
Соляник Світлана Василівна
Макарова Надiя Олексiївна
Воробйова Олена Валеріївна
Борозенець Наталія Василівна
Керівник сектору
Провідний спецiалiст
Учений секретар
Учений секретар
Учений секретар
Старший науковий співробітник
Науковий співробітник
Молодший науковий співробітник
Молодший науковий співробітник
Провідний спецiалiст
Спецiалiст I категорiї
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт
тел.: 239-6511, 234-8898
тел.: 239-6523, 234-9658
тел.: 239-6637, 234-0386
тел.: 239-6750
тел.: 239-6654, 234-8625
тел.: 239-6792
тел.: 239-6513
тел.: 239-6467
тел.: 239-6703
тел.: 239-6694
Krasovskaya@nas.gov.ua
dushek@nas.gov.ua
zhirko@nas.gov.ua
semerenko@nas.gov.ua
Kotenko@nas.gov.ua
Symonyan@nas.gov.ua
S.Solyanuk@nas.gov.ua
makarova@nas.gov.ua
vorobiova@nas.gov.ua
borozenec@nas.gov.ua
74
()
Сектор проблем навколишнього середовища
Черінько Павло Миколайович
Роменська Лідія Миколаївна
Полторацька Тетяна Валентинівна
Логвиненко Віталій Миколайович
Насєдкін Євген Ігоревич
Волчек Наталя Леонідівна
Ремінний Віктор Юрійович
Керівник сектору
Молодший науковий співробітник
Учений секретар
Учений секретар
Старший науковий співробітник
Науковий співробітник
Науковий співробітник
Сектор проблем навколишнього середовища
Сектор проблем навколишнього середовища
Сектор проблем навколишнього середовища
Сектор проблем навколишнього середовища
Сектор проблем навколишнього середовища
Сектор проблем навколишнього середовища
Сектор проблем навколишнього середовища
тел.: 234-8630, 239-6462
тел.: 239-6489, 235-0134
тел.: 239-6765, 234-1698
тел.: 239-6762
тел.: 239-1698, 239-6604
тел.: 239-6407
poltoratska@nas.gov.ua
Logvynenko@nas.gov.ua
nasedkin@nas.gov.ua
Volchek@nas.gov.ua
Reminny@nas.gov.ua
75
()
Сектор з координації наукових досліджень
Ульяненко Олександр Петрович
Слаутіна Зоя Семенівна
Бахонський Олександр Вадимович
Рудий Григорій Якович
Дуброва Олександр Євгенович
Діденко Юлія Володимирівна
Керівник сектору
Провідний спецiалiст
Учений секретар
Учений секретар
Старший науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Сектор з координації наукових досліджень
Сектор з координації наукових досліджень
Сектор з координації наукових досліджень
Сектор з координації наукових досліджень
Сектор з координації наукових досліджень
Сектор з координації наукових досліджень
тел.: 234-1954, 239-6569
тел.: 239-6711, 235-7158
тел.: 239-6712, 234-8882
тел.: 239-6451
тел.: 239-6589, 234-8207
slautina@nas.gov.ua
bahonsky@nas.gov.ua
Rud@nas.gov.ua
dubrova@nas.gov.ua
Didenko@nas.gov.ua
76
()
Сектор зведеного планування і координації кадрової роботи
Акименко Олександр Петрович
Нужна Світлана Iванівна
Железняк Олена Володимирівна
Глущенко Галина Іванівна
Онищенко Олена Вікторівна
Керівник сектору
Науковий співробітник
Науковий співробітник
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Сектор зведеного планування і координації кадрової роботи
Сектор зведеного планування і координації кадрової роботи
Сектор зведеного планування і координації кадрової роботи
Сектор зведеного планування і координації кадрової роботи
Сектор зведеного планування і координації кадрової роботи
тел.: 234-8789, 239-6583
тел.: 239-6690
тел.: 239-6484
тел.: 234-8789, 239-6583
77
()
Сектор підготовки наукових кадрів
Грабарчук Григорій Олексійович
Петришина Лариса Володимирівна
Калиниченко Олена Iванівна
Редько Людмила Федорівна
Керівник сектору
Науковий співробітник
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор підготовки наукових кадрів
Сектор підготовки наукових кадрів
Сектор підготовки наукових кадрів
Сектор підготовки наукових кадрів
тел.: 234-9019, 239-6659
тел.: 239-6747
тел.: 234-8889
тел.: 235-6368
grabarchuk@nas.gov.ua
kalinichenko@nas.gov.ua
redko@nas.gov.ua
78
()
Науковий архів
Титаренко Ольга Леонідівна Науковий співробітник Науковий архів тел.: 239-6424 Titarenko@nas.gov.ua
79
()
Сектор фінансування
Перекрестова Олена Вікторівна
Борисова Олена Миколаївна
Хоняк Ірина Павлівна
Гончарова Марина Валентинівна
Рогожкіна Лариса Миколаївна
Керівник сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор фінансування
Сектор фінансування
Сектор фінансування
Сектор фінансування
Сектор фінансування
тел.: 239-6411
тел.: 235-2382
тел.: 239-6455
тел.: 239-6788
borisova@nas.gov.ua
Rogozhkina@nas.gov.ua
80
()
Сектор аналізу та використання заробітної плати
Кравченко Тетяна Володимирівна
Шаміна Наталія Володимирiвна
Утюж Олена Леонідівна
Андрущенко Анна Аркадіївна
Керівник сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор аналізу та використання заробітної плати
Сектор аналізу та використання заробітної плати
Сектор аналізу та використання заробітної плати
Сектор аналізу та використання заробітної плати
тел.: 239-6562
тел.: 234-8777
тел.: 239-6432
Shamina@nas.gov.ua
andruschenko@nas.gov.ua
81
()
Сектор планування та аналізу видатків
Шаханова Ніна Іваніна
Єлісєєва Наталія Юріївна
Жекунова Наталія Олександрівна
Мироненко Тетяна Вікторівна
Керівник сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор планування та аналізу видатків
Сектор планування та аналізу видатків
Сектор планування та аналізу видатків
Сектор планування та аналізу видатків
тел.: 239-6715
тел.: 239-6417
тел.: 239-6638
тел.: 239-6731
shah@nas.gov.ua
Eliseeva@nas.gov.ua
Zhekunova@nas.gov.ua
T.Myronenko@nas.gov.ua
82
()
Сектор бухгалтерського обліку. консолідованої звітності та методології бюджетних установ НАН України
Петрик Наталія Миколаївна
Шостак Наталія Сергіївна
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та методології бюджетних установ НАН України
Сектор бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та методології бюджетних установ НАН України
тел.: 239-6413
тел.: 239-649
petrik@nas.gov.ua
N.Shostak@nas.gov.ua
83
()
Сектор розрахунків та платежів
Заблоцька Світлана Михайлівна
Ковальчук Інна Іванівна
Островська Віра Іванівна
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор розрахунків та платежів
Сектор розрахунків та платежів
Сектор розрахунків та платежів
тел.: 239-6514
тел.: 239-6521
I.Kovalchuk@nas.gov.ua
Ostrovska@nas.gov.ua
84
()
Сектор бухгалтерського обліку. консолідованої звітності та методології державних установ та підприємств НАН України
Гоменюк Лариса Петрівна
Мисько Євгенія Феодосівна
Білик Iрина Анатолiївна
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та методології державних установ та підприємств НАН України
Сектор бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та методології державних установ та підприємств НАН України
Сектор бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та методології державних установ та підприємств НАН України
тел.: 239-6476
тел.: 239-6619
тел.: 234-0412
L.Gomenuyk@nas.gov.ua
Misko@nas.gov.ua
bilyk@nas.gov.ua
85
()
Сектор планування та аналізу господарської діяльності Президії НАН України
Дубинська Людмила Михайлівна
Василевська Жанна Василівна
Швець Єлизавета Станіславівна
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор планування та аналізу господарської діяльності Президії НАН України
Сектор планування та аналізу господарської діяльності Президії НАН України
Сектор планування та аналізу господарської діяльності Президії НАН України
тел.: 239-6503
тел.: 239-6487
тел.: 239-6492
Dubynska@nas.gov.ua
Vasylevska@nas.gov.ua
Je.Shvec@nas.gov.ua
86
()
Сектор матеріальних ресурсів
Палеха Тетяна Олегівна
Поліщук Тетяна Олександрівна
Чехова Альона Олександрівна
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор матеріальних ресурсів
Сектор матеріальних ресурсів
Сектор матеріальних ресурсів
тел.: 239-6682
тел.: 239-6617
тел.: 239-6738
Paleha@nas.gov.ua
Polishhuk@nas.gov.ua
Chehova@nas.gov.ua
87
()
Сектор двостороннього науково-технічного співробітництва
Петрушенко Ганна Григорівна
Мирончук Олена Аркадіївна
Шевченко Анастасія Ростиславівна
Керівник сектору
Науковий співробітник
Науковий співробітник
Сектор двостороннього науково-технічного співробітництва
Сектор двостороннього науково-технічного співробітництва
Сектор двостороннього науково-технічного співробітництва
тел.: 234-3728, 239-6516
тел.: 235-7139
тел.: 239-6465
Petrushenko@nas.gov.ua
Elena.Myronchuk@nas.gov.ua
A_Shevchenko@nas.gov.ua
88
()
Сектор міжнародних наукових проектів і євроінтеграції
Максимчук Сергій Олександрович Керівник сектору Сектор міжнародних наукових проектів і євроінтеграції
89
()
Сектор протокольного забезпечення міжнародної науково-технічної діяльності
Блажевич Євген Олегович
Варламова Віра Анатоліївна
Лемішко Дмитро Анатолійович
Керівник сектору
Молодший науковий співробітник
Кваліфікований спеціаліст
Сектор протокольного забезпечення міжнародної науково-технічної діяльності
Сектор протокольного забезпечення міжнародної науково-технічної діяльності
Сектор протокольного забезпечення міжнародної науково-технічної діяльності
тел.: 234-3559, 239-6543
тел.: 234-0807, 239-6616
тел.: +38 044 239-6543
blazhevich@nas.gov.ua
varlamova@nas.gov.ua
lemishko@nas.gov.ua
90
()
Сектор мобілізаційної роботи
Бабіч Віктор Григорович
Добровольський Віталій Андронович
Казачук Вацлав Васильович
Воробйов Валерій Федорович
Начальник відділу
Відповідальний черговий
Відповідальний черговий
Відповідальний черговий
Сектор мобілізаційної роботи
Сектор мобілізаційної роботи
Сектор мобілізаційної роботи
Сектор мобілізаційної роботи
тел.: 235-4172, 239-6633
тел.: 235-4172, 239-6633
тел.: 235-4172, 239-6633
91
()
Сектор цивільного захисту (цивільної оборони)
Молчанов Володимир Миколайович
Приверт Микола Сергійович
Начальник відділу
Провідний спецiалiст
Сектор цивільного захисту (цивільної оборони)
Сектор цивільного захисту (цивільної оборони)
тел.: 239-6483
тел.: 235-3248
V.Molchanov@nas.gov.ua
Pryvert@nas.gov.ua
92
()
Відділ соціального розвитку
Терець Марія Іванівна
Дуброва Галина Антонівна
Коростіна Діна Михайлівна
Кузьменко Тетяна Миколаївна
Горобинський Віктор Васильович
Донець Валентина Іванівна
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Відділ соціального розвитку
Відділ соціального розвитку
Відділ соціального розвитку
Відділ соціального розвитку
Відділ соціального розвитку
Відділ соціального розвитку
тел.: 239-6705
тел.: 239-6718
тел.: 239-6708
тел.: 239-6797
тел.: 239-6789
93
()
Відділ капітального будівництва
Хоменко Олександр Володимирович
Калайда Ольга Василівна
Ящук Ганна Денисівна
Науменко Світлана Володимирівна
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Відділ капітального будівництва
Відділ капітального будівництва
Відділ капітального будівництва
Відділ капітального будівництва
тел.: 239-6647, 234-2137
тел.: 234-0622, 239-6470
тел.: 234-0622, 239-6755
vkb@usnan.org.ua
vkb@usnan.org.ua
94
()
Відділ пожежної безпеки
Спіцин Володимир Петрович
Бурковський Василь Антонович
Кулемза Роллан Ролланович
Добріна Наталія Валентинівна
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Відділ пожежної безпеки
Відділ пожежної безпеки
Відділ пожежної безпеки
Відділ пожежної безпеки
тел.: 239-6793, 234-4786
тел.: 239-6793, 234-4786
тел.: 239-6452, 234-5301
95
()
Господарського-експлуатаційний відділ
Чорноус Ольга Василівна Інспеектор Господарського-експлуатаційний відділ тел.: 239-6441
96
()
Сектор технічної експлуатації будинків і споруд Академії
Петрук Володимир Васильович
Лунтовський Олег Андрійович
Кондратенко Олександр Сергійович
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор технічної експлуатації будинків і споруд Академії
Сектор технічної експлуатації будинків і споруд Академії
Сектор технічної експлуатації будинків і споруд Академії
тел.: 235-4162, 239-6713
тел.: 239-6627, 234-9020
тел.: 239-6403
97
()
Сектор паливно-енергетичних ресурсів
Шишацький Юрій Іларіонович
Сайганова Людмила Михайлівна
Молойчин Микола Андрійович
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Головний спеціаліст
Сектор паливно-енергетичних ресурсів
Сектор паливно-енергетичних ресурсів
Сектор паливно-енергетичних ресурсів
тел.: 239-6416
тел.: 239-6423, 234-9525
тел.: 239-6474
98
()
Сектор земельних ресурсів
Морозова Надія Миколаївна
Левченко Катерина Геннадіївна
Павлушко Раїса Миколаївна
Дубінець Катерина Олександрівна
Мартинюк Ірина Дмитрівна
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Головний спеціаліст
Сектор земельних ресурсів
Сектор земельних ресурсів
Сектор земельних ресурсів
Сектор земельних ресурсів
Сектор земельних ресурсів
тел.: 235-4392, 239-6781
тел.: 239-6481
тел.: 239-6419
тел.: 239-6739
99
()
Сектор моніторингу та консультаційної роботи з майнових питань
Зінов'єва Анна Олександрівна
Феоктистова Тетяна Миколаївна
Власенко Світлана Георгіївна
Завідувач сектору
Провідний спецiалiст
Провідний спецiалiст
Сектор моніторингу та консультаційної роботи з майнових питань
Сектор моніторингу та консультаційної роботи з майнових питань
Сектор моніторингу та консультаційної роботи з майнових питань
тел.: 239-6727
тел.: 239-6707
feoktisova@nas.gov.ua
100
()
Сектор руху основних засобів
Безверха Інна Іванівна
Олійник Наталія Петрівна
Томашевська Надія Тимофіївна
Підлубна Віта Петрівна
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Спеціаліст І категорії
Сектор руху основних засобів
Сектор руху основних засобів
Сектор руху основних засобів
Сектор руху основних засобів
тел.: 239-6548
тел.: 239-6598
тел.: 239-6458, 234-8038
тел.: 239-6595
101
()
Сектор договірних відносин
Деркач Наталія Олександрівна
Булгаков Дмитро Ігорович
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Сектор договірних відносин
Сектор договірних відносин
тел.: 239-6796
тел.: 239-6743
102
()
Сектор охорони праці
Савін Вячеслав Анатолійович
Шовська Олександра Володимирiвна
Косенька Надія Іванівна
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Провідний спецiалiст
Сектор охорони праці
Сектор охорони праці
Сектор охорони праці
тел.: 234-2583, 239-6491
тел.: 234-2583, 239-6491
тел.: 234-2583, 239-6529
103
()
Сектор зв’язку
Ходимчук Iрина Петрiвна
Подрєзов Олег Миколайович
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Сектор зв’язку
Сектор зв’язку
тел.: 239-6590
тел.: 239-6477
104
()
Сектор інформаційного забезпечення
Каркавін Юрій Сергійович
Слинько Юрій Іванович
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Сектор інформаційного забезпечення
Сектор інформаційного забезпечення
тел.: 239-6402
тел.: 239-6780
105
()
Інститут математики
106
()
Інститут прикладної математики і механіки
107
()
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
108
()
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
109
()
Міжнародний математичний центр ім. Ю. О. Митропольського
110
()
Кібернетичний центр
111
()
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
112
()
Інститут програмних систем
113
()
Інститут проблем реєстрації інформації
114
()
Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних носіів інформації Інституту проблем реєстрації інформації
115
()
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
116
()
Інститут космічних досліджень НАН та НКА України
117
()
Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України
118
()
Харківський центр Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України
119
()
Навчально-науковий комплекс Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут МОН України та НАН України
120
()
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
121
()
Інститут проблем штучного інтелекту МОН та НАН України
122
()
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
123
()
Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України
124
()
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
125
()
Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова
126
()
Інститут гідромеханіки
127
()
Інститут транспортних систем і технологій
128
()
Інститут фізики
129
()
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова
130
()
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
131
()
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
132
()
Головна астрономічна обсерваторія
133
()
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
134
()
Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
135
()
Міжнародний центр Інститут прикладної оптики
136
()
Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
137
()
Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
138
()
Радіоастрономічний інститут
139
()
Інститут іоносфери НАН України та МОН України
140
()
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна
141
()
Інститут фізики гірничих процесів
142
()
Інститут фізики конденсованих систем
143
()
Інститут електронної фізики
144
()
Інститут геологічних наук
145
()
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України
146
()
Відділення морської геології та осадочного рудоутворення
147
()
Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
148
()
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
149
()
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
150
()
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
151
()
Інститут географії
152
()
Інститут геохімії_ мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка
153
()
Інститут геології і геохімії горючих копалин
154
()
Інститут проблем природокористування та екології
155
()
Науково-технічний центр панорамних акустичних систем
156
()
Морський гідрофізичний інститут
157
()
Державна установа Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна
158
()
Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології_ геомеханіки і маркшейдерської справи
159
()
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС України та НАН України
160
()
Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
161
()
Науково-інженерний центр Матеріалообробка вибухом Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
162
()
Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
163
()
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
164
()
Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства ім.Францевича
165
()
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів
166
()
Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
167
()
Науково-технологічний комплекс Інститут монокристалів
168
()
Інститут монокристалів
169
()
Інститут сцинтиляційних матеріалів
170
()
Інститут імпульсних процесів і технологій
171
()
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова
172
()
Інститут термоелектрики НАН України та МОНмолодьспорт
173
()
Інститут технічної теплофізики
174
()
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
175
()
Інститут електродинаміки
176
()
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
177
()
Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Iнституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова
178
()
Інститут загальної енергетики
179
()
Інститут вугільних енерготехнологій
180
()
Інститут газу
181
()
Інститут відновлюваної енергетики
182
()
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
183
()
Державна установа Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України
184
()
Відділення цільової підготовки НТУУ КПІ при НАН України
185
()
Національний науковий центр Харкiвський фiзико-технiчний інститут
186
()
Інститут ядерних досліджень
187
()
Інститут прикладної фізики
188
()
Державна установа Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України
189
()
Інститут електрофiзики і радіаційних технологій
190
()
Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка та НАН України
191
()
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
192
()
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
193
()
Інститут органічної хімії
194
()
Інститут хімії високомолекулярних сполук
195
()
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
196
()
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
197
()
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
198
()
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
199
()
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
200
()
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
201
()
Інститут сорбції та проблем ендоекології
202
()
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка
203
()
Міжвідомче відділення електрохiмiчної енергетики
204
()
Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
205
()
Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
206
()
Міжнародний центр молекулярної фізіології
207
()
Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
208
()
Інститут молекулярної біології і генетики
209
()
Інститут експериментальної патології_ онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
210
()
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
211
()
Державна установа Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
212
()
Інститут біології клітини
213
()
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
214
()
Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
215
()
Інститут фізіології рослин і генетики
216
()
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
217
()
Інститут гідробіології
218
()
Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського
219
()
Державна установа «Інститут морської біології НАН України»
220
()
Інститут екології Карпат
221
()
Державна установа Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України
222
()
Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
223
()
Донецький ботанічний сад
224
()
Криворізький ботанічний сад
225
()
Національний науково-природничий музей
226
()
Державний природознавчий музей
227
()
Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»
228
()
Національний дендрологічний парк Софіївка
229
()
Державний дендрологічний парк Олександрія
230
()
Дендрологічний парк Тростянець
231
()
Чорноморський біосферний заповідник
232
()
Дунайський біосферний заповідник
233
()
Український степовий природний заповідник
234
()
Луганський природний заповідник
235
()
Херсонська гідробіологічна станція
236
()
Державна установа Інститут економіки та прогнозування НАН України
237
()
Інститут економіки промисловості
238
()
Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України
239
()
Інститут світової економіки і міжнародних відносин
240
()
Інститут економіко-правових досліджень
241
()
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
242
()
Інститут регіональних досліджень
243
()
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи
244
()
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
245
()
Закарпатський регіональний Центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
246
()
Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України
247
()
Інститут історії України
248
()
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
249
()
Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
250
()
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича
251
()
Інститут археології
252
()
Кримський філіал Інституту археології
253
()
Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія»
254
()
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського
255
()
Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського
256
()
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
257
()
Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
258
()
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди
259
()
Інститут соціології
260
()
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
261
()
Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
262
()
Центр гуманітарної освіти
263
()
Одеський археологічний музей
264
()
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
265
()
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
266
()
Інститут енциклопедичних досліджень
267
()
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
268
()
Інститут Івана Франка
269
()
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
270
()
Інститут української мови
271
()
Інститут мистецтвознавства_ фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
272
()
Інститут народознавства
273
()
Відділення керамології Інституту народознавства
274
()
Український мовно-інформаційний фонд
275
()
Міжнародна школа україністики
276
()
Науково-виробниче підприємство Видавництво «Наукова думка»
277
()
Видавничий дім Академперіодика
278
()
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
279
()
Інститут проблем математичних машин та систем
280
()
Технічний центр
281
()
Інноваційний центр
282
()
Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень
283
()
Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень
284
()
Центр інтелектуальної власності та передачі технологій
285
()
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем
286
()
Центр практичної інформатики
287
()
Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов
288
()
Фізико-технічний навчально-науковий центр
289
()
Науково-учбовий центр прикладної інформатики