Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Індикатори 2НАЗВА Число бактерій в 1 см3 води. що досліджується (ЗМЧ) при 37°С
Число бактерій в 1 см3 води. що досліджується (ЗМЧ) при 22°С
Число бактерій групи кишкових паличок (коліформних мікроорганізмів) в 1 дм3 води. що досліджується (індекс БГКП)
Число термостабільних кишкових паличок (фекальних коліформ -індекс ФК) в 100 см3 води. що досліджується
Число патогенних мікроорганізмів в 1дм3 води. що досліджується
Число коліфагів в 1 дм3 води. що досліджується
Спори сульфітредукувальних клостридій
Синьогнійна паличка(Pseudomonas aeruginosa)
Ентеровіруси. аденовіруси. ротавіруси. реовіруси та антиген вірусу гепатиту А
Число патогенних кишкових найпростіших у 50 дм3 води. що досліджується
Число кишкових гельмінтів у 50 дм3 води. що досліджуютья
Мікроміцети
Хронічна токсичність на Ceriodaphnia affinis
Генотоксичність на Drosophila melanogaster Mg
Токсичність на Tetrahymena pyriformis
Токсичність на Vibrio fischer
Генотоксичність на Salmonella thyphimurium
Сумарна об’ємна активність а- випромінювачів (Еа- активність)
Сумарна об’ємна активність в-випромінювачів (Ев-активність)
Запах за 20 °С
Запах під час нагрівання до 60 °С
Смак і присмак
Кольоровість
Каламутність
Сухий залишок (мінералізація загальна) оптимальний вміст
Жорсткість загальна
Лужність загальна
Сульфати
Хлориди
Залізо загальне (Fe)
Марганець(Мn)
Мідь (Cu)
Цинк (Zn)
Кальцій(Са)
Магній (Mg)
Натрій (№)
Калій (К)
Метил третбутиловий ефір
Нафтопродукти
Хлорфеноли
Алюміній (А1)
Аміак (за NН4+)
Барій (Ва)
Берилій (Ве)
Бор (В)
Кадмій (Сd)
Миш'як (As)
Нікель (Ni)
Нітрати (за N03-)
Нітрити (за N02-)
Перхлорати (ClO4–)
Ртуть(Hg)
Свинець(Pb)
Селен(Se)
Стронцій(Sr)
Талій(Tl)
Сурма (Sb)
Фториди(F)для кліматичних районів
Ціаніди (CN–4).зокрема ціаноген
Хром загальний(Сr)
Бенз(а)пірен
Бензол
Пестициди (сума)
Синтетичні аніоноактивні поверхнево-активні речовини (АПАР)
Трихлоретилен і тетрахлоретилен (сума)
Чотирихлористий вуглець
Окиснюваність перманганатна
Загальний органічний вуглець
Акриламід
Бромати
Озон залишковий
Поліфосфати залишкові (РО4 )
хлороформ. бромоформ. дибромхлорметан. бромдихлорметан (сума)
Формальдегід
Хлор залишковий вільний
Хлор залишковий зв’язаний
Хлорат-йон
Хлорит-йон
Хлороформ
Дибромхлорметан
1
()
Площа території
2
()
Ліси і інші лісовкриті площі
3
()
Природні заповідники
4
()
Біосферні заповідники
5
()
Національні природні парки
6
()
Регіональні ландшафтні парки
7
()
Заказники
8
()
Пам’ятки природи
9
()
Заповідні урочища
10
()
Ботанічні сади
11
()
Дендрологічні парки
12
()
Непридатні для використання в сільському господарстві землі__ можливі для лісорозведення
13
()
Площа територій__ покритих поверхневими водами
14
()
Сільськогосподарські угіддя
15
()
Забудовані землі
16
()
Площа родовищ горючих корисних копалин
17
()
Площа родовищ металевих корисних копалин
18
()
Площа родовищ неметалевих корисних копалин
19
()
Відкриті землі без або з незначним рослинним покривом
20
()
Площа відвалів родовищ горючих корисних копалин
21
()
Площа відвалів родовищ металевих корисних копалин
22
()
Площа відвалів родовищ неметалевих корисних копалин
23
()
Площа забруднення__ в тому числі для організованого складування твердих побутових відходів
24
()
Площі складів__ непридатні та заборонені до використання
25
()
Площа місць неорганізованого складування відходів
26
()
Відкриті заболочені землі
27
()
Площа поширення зсувів
28
()
Площа поширення підтоплення
29
()
 Інші землі
30
()
Обсяг горючих копалин
31
()
Обсяг металевих копалин
32
()
Обсяг неметалевих копалин
33
()
Скинуто зворотних вод за всіма категоріями очищення:
34
()
у поверхневі водні об’єкти
35
()
у накопичувачі та на поля фільтрації
36
()
у підземні горизонти
37
()
Скинуто забруднюючих речовин:
38
()
Наявно підземної води
39
()
Забрано поверхневої води
40
()
Забрано підземної води