Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Індикатори 1НАЗВА
1
()
Небезпечні хімічні речовини (по сполуках та категоріях)
2
()
Тверді побутові відходи
3
()
Глибина забруднення
4
()
Накопичено
5
()
Використано
6
()
Знищено
7
()
Кількість ліній стаціонарного зв'язку на 100 осіб
8
()
Кількість домогосподарств__ що мають комп’ютери
9
()
Кількість Інтернет-користувачів серед населення
10
()
Кількість органів влади__ що використовують засоби електронного урядування
11
()
Кількість населення__ що скористалось послугами електронного урядування
12
()
Кількість засуджених
13
()
Кількість самогубств
14
()
Кількість легкових автомобілів
15
()
0-18 років
16
()
19-60 років
17
()
60 і старіше
18
()
залежного населення
19
()
що живе за національною межею бідності
20
()
що має ризик бідності
21
()
що мешкає в регіонах із загрозою природного лиха
22
()
що має доступ до первинної медичної допомоги
23
()
новонароджених
24
()
померлих у віці до 5 років
25
()
імунізованих проти інфекційних хвороб
26
()
Чисельність домогосподарств
27
()
Чисельність захворювань небезпечними хворобами
28
()
Чисельність осіб__ які навчаються в школі
29
()
Чисельність дорослих з середньою освітою
30
()
Чисельність дорослих з вищою освітою
31
()
Працюючих чоловіків
32
()
Працюючих жінок
33
()
Безробітних чоловіків
34
()
Безробітних жінок
35
()
Безробітних серед отримавших вищу освіту
36
()
Валовий внутрішній продукт
37
()
Валові заощадження населення
38
()
Грошові іноземні перекази
39
()
Офіційна допомога в цілях розвитку
40
()
Внутрішній борг
41
()
Зовнішній борг
42
()
Економічні втрати населення внаслідок природних лих
43
()
Обсяг інвестицій у ВВП
44
()
Витрати на НДДКР у ВВП
45
()
Валовий дохід від інновацій
46
()
Альтернативна енергія (валовий дохід від постачання)
47
()
Обсяг мінімального споживчого кошику
48
()
Обсяг харчування дітей
49
()
на медичне обслуговування
50
()
на пенсійне забезпечення та залежне населення
51
()
на ліквідацію наслідків стихійних лих
52
()
земельних ресурсів
53
()
надр
54
()
лісових ресурсів
55
()
флори та фауни
56
()
зі зменшення викидів у водні ресурси
57
()
зі знешкодження та переробки відходів
58
()
зі зменшення викидів в атмосферу
59
()
Сільське господарство__ мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 
60
()
Лісове господарство та лісозаготівлі 
61
()
Рибне господарство 
62
()
Добування кам'яного та бурого вугілля 
63
()
Добування сирої нафти та природного газу 
64
()
Добування металевих руд 
65
()
Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 
66
()
Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 
67
()
Виробництво харчових продуктів 
68
()
Виробництво напоїв 
69
()
Виробництво тютюнових виробів 
70
()
Текстильне виробництво 
71
()
Виробництво одягу 
72
()
Виробництво шкіри__ виробів зі шкіри та інших матеріалів 
73
()
Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка__ крім меблів^^ виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
74
()
Виробництво паперу та паперових виробів 
75
()
Поліграфічна діяльність__ тиражування записаної інформації 
76
()
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
77
()
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
78
()
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
79
()
Виробництво гумових і пластмасових виробів 
80
()
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
81
()
Металургійне виробництво 
82
()
Виробництво готових металевих виробів__ крім машин і устаткування 
83
()
Виробництво комп'ютерів__ електронної та оптичної продукції 
84
()
Виробництво електричного устаткування 
85
()
Виробництво машин і устаткування__ н. в. і. у. 
86
()
Виробництво автотранспортних засобів__ причепів і напівпричепів 
87
()
Виробництво інших транспортних засобів 
88
()
Виробництво меблів 
89
()
Виробництво іншої продукції 
90
()
Ремонт і монтаж машин і устаткування 
91
()
Постачання електроенергії__ газу__ пари та кондиційованого повітря 
92
()
Забір__ очищення та постачання води 
93
()
Каналізація__ відведення й очищення стічних вод 
94
()
Збирання__ оброблення й видалення відходів^^ відновлення матеріалів 
95
()
Інша діяльність щодо поводження з відходами 
96
()
Будівництво будівель 
97
()
Будівництво споруд 
98
()
Спеціалізовані будівельні роботи 
99
()
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами__ їх ремонт 
100
()
Оптова торгівля__ крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
101
()
Роздрібна торгівля__ крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 
102
()
Наземний і трубопровідний транспорт 
103
()
Водний транспорт 
104
()
Авіаційний транспорт 
105
()
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 
106
()
Поштова та кур'єрська діяльність 
107
()
Тимчасове розміщування
108
()
Діяльність із забезпечення стравами та напоями 
109
()
Видавнича діяльність 
110
()
Виробництво кіно-та відеофільмів__ телевізійних програм__ видання звукозаписів 
111
()
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 
112
()
Телекомунікації (електрозв'язок) 
113
()
Комп'ютерне програмування__ консультування та пов'язана з ними діяльність
114
()
Надання інформаційних послуг
115
()
Надання фінансових послуг__ крім страхування та пенсійного забезпечення
116
()
Страхування__ перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення__ крім обов'язкового соціального страхування 
117
()
Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування
118
()
Операції з нерухомим майном 
119
()
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 
120
()
Діяльність головних управлінь (хед-офісів)^^ консультування з питань керування
121
()
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу^^ технічні випробування та дослідження
122
()
Наукові дослідження та розробки 
123
()
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
124
()
Інша професійна__ наукова та технічна діяльність
125
()
Ветеринарна діяльність
126
()
Оренда__ прокат і лізинг 
127
()
Діяльність із працевлаштування 
128
()
Діяльність туристичних агентств__ туристичних операторів__ надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 
129
()
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 
130
()
Обслуговування будинків і територій 
131
()
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність__ інші допоміжні комерційні послуги
132
()
Державне управління й оборона^^ обов'язкове соціальне страхування 
133
()
Освіта 
134
()
Охорона здоров'я
135
()
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 
136
()
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
137
()
Діяльність у сфері творчості__ мистецтва та розваг 
138
()
Функціонування бібліотек__ архівів__ музеїв та інших закладів культури 
139
()
Організування азартних ігор 
140
()
Діяльність у сфері спорту__ організування відпочинку та розваг
141
()
Діяльність громадських організацій 
142
()
Ремонт комп'ютерів__ побутових виробів і предметів особистого вжитку 
143
()
Надання інших індивідуальних послуг
144
()
Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 
145
()
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання 
146
()
Діяльність екстериторіальних організацій і органів 
147
()
Відходи
148
()
Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами
149
()
Чисельність населення
150
()
Соціальні ресурси
151
()
Чисельність дітей
152
()
Чисельність працюючого населення
153
()
Кількість безробітних
154
()
Економічні ресурси
155
()
Бюджетні витрати
156
()
Фінансування заходів з реновації
157
()
A. Сільське господарство__ лісове господарство та рибне господарство
158
()
Доходи/витрати
159
()
B. Добувна промисловість та розроблення кар’єрів
160
()
C. Переробна промисловість
161
()
D. Постачання електроенергії__ газу__ пари та кондиційованого повітря
162
()
E. Водопостачання__ каналізація __ поводження з відходами
163
()
F. Будівництво 
164
()
G. Оптова та роздрібна торгівля__ ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
165
()
H. Транспорт__ складське господарство__ поштова та кур’єрська діяльність
166
()
I. Тимчасове розмішування й організація харчування
167
()
J. Інформація та лелекомунікації
168
()
K. Фінансова та страхова діяльність
169
()
L. Операції з нерухомим майном
170
()
M. Професійна__ наукова та технічна діяльність
171
()
N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
172
()
O. Державне управління й оборона__ обов’язкове соціальне страхування
173
()
P. Освіта
174
()
Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
175
()
R. Мистецтво__ спорт__ розваги та відпочинок
176
()
S. Надання інших видів послуг
177
()
T. Діяльність домашніх господарств
178
()
U. Діяльність екстериторіальних організацій і органів

Страницы: