Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Закон України Про освіту_проектНАЗВА Опис
1
()
мета
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої суспільної цінності, розвиток її розумових і творчих здібностей, професійних знань і компетентностей, забезпечення її успішної соціалізації у мінливих соціальних умовах, сприяння розви...
2
()
дошкільна
Дошкільна освіта здобувається у навчальному закладі, в сім’ї або за участю педагогічних працівників чи фізичних осіб, які здійснюють освітню діяльність, та у інші визначені спеціальним законом способи. Дошкільна освіта передбачає підготовку до наступно...
3
()
позашкільна
Позашкільна освіта забезпечує навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей і молоді закладами позашкільної освіти, спрямовується на розвиток здібностей і талантів дітей та молоді, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для по...
4
()
вища
Вища освіта забезпечує здобуття громадянами наукової та професійної (теоретичної та практичної) підготовки відповідно до їхніх інтересів і здібностей....
5
()
формальна
Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань і спеціальностей. Формальна освіта здобувається в навчальних закладах, що мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності. Форм...
6
()
неформальна
Неформальна освіта – організована освіта з метою здобуття нових знань, умінь та інших компетентностей, що не передбачає здобуття визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання документа про освіту, встановленого законодавством України....
7
()
інформальна
Інформальна освіта (самоосвіта) – це самоорганізована освіта, що відбувається під час позанавчальної щоденної діяльності, пов’язаної з роботою, родиною тощо та не передбачає інституціоналізованих форм....
8
()
початкова
Початкова освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – базової середньої освіти.
9
()
стандарт
Державний стандарт освіти визначає вимоги до освіченості здобувачів освіти та освітньої програми відповідного рівня щодо: змісту освіти в термінах результатів навчання; тривалості та обсягів навчання ; переліку обов’язкових компетентностей випускника; ...
10
()
рівень
Обсяг фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів за кожним рівнем освіти визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти за участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади та роботодавців....
Навчальний заклад при прийомі на роботу встановлює вимоги до рівня кваліфікації особи.
11
()
безоплатна
Безоплатна освіта – освіта, здобуття якої здійснюється без внесення здобувачем плати у будь-якій формі відповідно до державного стандарту і оплачується за рахунок видатків державного або місцевих бюджетів...
12
()
дуальна форма освіти
Дуальна форма освіти – форма здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у навчальних закладах з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття професійної кваліфікації на основі відповідних договорів...
Дуальна форма освіти – форма здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у навчальних закладах з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття професійної кваліфікації на основі відповідних договорів....
13
()
дорослих
Освіта дорослих передбачає здобуття освіти особами старшими 18 років задля особистісного розвитку та професійного зростання через оновлення, розвиток і набуття нових знань, умінь та навичок. Освіта дорослих є складовою навчання впродовж життя. Держава ...
14
()
структура
15
()
самоосвіта
Складовою структури освіти є самоосвіта. Інформальна освіта (самоосвіта) – це самоорганізована освіта, що відбувається під час позанавчальної щоденної діяльності, пов’язаної з роботою, родиною тощо та не передбачає інституціоналізованих форм....
16
()
підвищення кваліфікації
Підвищення кваліфікації – підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або ...
17
()
стажування
Стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.
18
()
спеціалізація
Спеціалізація – профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності....
19
()
перепідготовка
Професійна підготовка або перепідготовка осіб з особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності....
Перепідготовка – професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку....
Професійні (професійно-технічні) навчальні заклади здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців за кошти державного та місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними осо...
20
()
асистентура-стажування
Асистентура-стажування - підготовка науково-педагогічних, творчих і виконавських фахівців мистецького спрямування.
21
()
інтернатура
Інтернатура - первинна спеціалізація осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста....
22
()
лікарська резидентура
Лікарська резидентура – спеціалізація лікарів-спеціалістів за певними лікарськими спеціальностями виключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим центра...
23
()
клінічна ординатура
Клінічна ординатура – підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в інтернатурі та/або резидентурі за відповідною лікарською спеціальністю....
24
()
фінансове
Фінансове забезпечення державою освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства.
25
()
інституційне
Інституційне забезпечення державою освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства. Засадами освітньої діяльності є інституційне відокремлення здійснення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності навчальних закладів тощо....
26
()
механізм
Акредитація освітніх програм – це механізм забезпечення якості освіти, який полягає в оцінці освітніх програм на предмет відповідності державним стандартам освіти, спроможності навчального закладу виконати вимоги цих стандартів та досягнути заявлених у...
27
()
функціонування
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти: формує та впроваджує освітню політику; розробляє Стратегію розвитку освіти, державні цільові програми у сфері освіти; здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування навчальних закладів тощо....
28
()
наукове
Наукове забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні закла...
Засадами освітньої діяльності є: забезпечення якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти відповідно до законів України, включаючи позитивні дії його забезпечення; науковий характер освіти; інтеграція з культурним розвитком; свобода у виборі ...
29
()
методичне
Методичне забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні зак...
30
()
якості освіти
Засадами освітньої діяльності є забезпечення якості освіти
Національна рамка кваліфікацій впроваджується з метою введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців. Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості ос...
31
()
гармонізації
Національна рамка кваліфікацій впроваджується з метою забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин....
32
()
профільна
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання: за загальноосвітнім напрямом профілізації середньої освіти – в загальноосвітніх навчальних закладах, які спроможні поєднати здобуття повної середньої освіти, зміст якої визначеної держ...
33
()
мережа
Держава створює умови для розвитку мережі закладів піклування та освітнього розвитку дітей до досягнення ними віку 3 років.
34
()
навчальний
Навчальний заклад – юридична особа публічного або приватного права, що здійснює освітню діяльність відповідно до свого статуту. Порядок управління навчальним закладом визначається його статутом відповідно до цього та інших законів України. Навчальні з...
Суб’єкти громадського нагляду мають право: ініціювати і брати участь в обстеженнях якості освіти в адміністративно-територіальних одиницях та оприлюднюють результати; проводити моніторинг якості підручників та інших навчальних матеріалів і оприлюднюват...
35
()
статут
Управління навчальним закладом в межах повноважень, визначених законами України та статутом закладу, здійснюють: засновник; керівник закладу; колегіальний орган управління навчального закладу; вищий колегіальний орган громадського самоврядування....
36
()
програма
Акредитацію освітніх програм закладів вищої освіти здійснює Національне агентство із забезпечення якості освіти. Для проведення акредитаційної експертизи освітніх програм закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти можуть залучатися пре...
Особа мають право на вибір навчального закладу, установи, організації та програми підвищення кваліфікації.
37
()
експертиза
Центральний орган виконавчої владі, що здійснює забезпечення якості освіти: проводить ліцензійну експертизу закладів дошкільної, середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти та готує висновки ліцензійної експертизи, публікує їх ...
38
()
стратегія
Система забезпечення якості на рівні навчального закладу (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає розробку навчальним закладом стратегії (політики) та процедур постійного підвищення якості освіти...
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти: формує та впроваджує освітню політику; розробляє Стратегію розвитку освіти, державні цільові програми у сфері освіти; здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування навчальних закладів; здійс...
39
()
політика
Система забезпечення якості на рівні навчального закладу (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає розробку навчальним закладом стратегії (політики) та процедур постійного підвищення якості освіти...
40
()
ліцензія
Державний стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог для забезпечення навчальним закладом освітнього процесу на відповідному рівні освіти, дотримання яких є підставою для отримання навчальним закладом ліцензії на здійснення освітнь...
41
()
поточне керівництво
Керівник навчального закладу здійснює поточне керівництво закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність навчального закладу...
42
()
політична
Політична і релігійна діяльність у навчальних закладах. Освітній процес у навчальних закладах є вільним від втручання політичних партій та релігійних організацій....
43
()
освітня
Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні є: допомога навчальним закладам та особам, які здійснюють освітню діяльність, у підвищенні якості освіти тощо....
Освітні програми загального (академічного) спрямування передбачають отримання відповідної освітньої кваліфікації та підготовку до здобуття освіти на наступному рівні....
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...
Права і обов’язки батьків та осіб, які їх замінюють: брати участь у плануванні роботи і зміцненні матеріально-технічної та ресурсної бази навчальних закладів, вдосконаленні умов життєдіяльності дітей, організації освітнього процесу, оздоровленні та орг...
44
()
педагогічна
Педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну освіту, фізичний і психічний стан, що дозволяє виконувати посадові обов'язки....
45
()
економічна
Кваліфікаційні рівні галузевих рамок кваліфікацій ставляться у відповідність до кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій....
46
()
фінансово-господарська
Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти. Навчальні заклади державної та комунальної форми власності є неприбутковими установами. Навчальні заклади приватної форми власності можуть набува...
47
()
релігійна
Засадами освітньої діяльності є невтручання політичних партій та релігійних організацій в освітній процес. Навчальні заклади в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, окрім заклад...
Належність здобувача освіти до будь-якої політичної партії, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі....
48
()
час
Час навчання здобувачів формальної післядипломної освіти визначається з урахуванням раніше отриманих ними компетентностей. Працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності під час навчання за освітніми програмами для дорослих мають прав...
49
()
принцип
Держава створює умови для реалізації принципу навчання впродовж життя.
50
()
інклюзивне
Інтеграція осіб з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір та інклюзивне навчання.
51
()
період
Держава забезпечує безкоштовне харчування дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних групах і класах закладів середньої освіти, протягом усього періоду навчання у закладі середньої освіти....
52
()
завершення
Після успішного завершення навчання за акредитованою освітньою програмою здобувачі освіти (крім вихованців дошкільних навчальних закладів) отримують відповідний документ про освіту державного зразка державною мовою....
53
()
засіб
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповіда...
54
()
місце
Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання, роботи і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачають на це...
55
()
особливість
Порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами визначається формулою, в основі якої лежить кількість учнів із врахуванням таких факторів: особливості навчання учнів з національних меншин; необхідність підвезення учнів до навчального закл...
Особливості фінансування освіти різних рівнів визначаються спеціальними законами.
56
()
строк
Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг публікується на офіційному веб-сайті навчального закладу або його засновника....
57
()
мова
Мовою навчання в закладах освіти України є державна мова. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах. Особливості застосування мов на...
Після завершення освітніх програм вищої освіти документ видається державною та англійською мовами.
58
()
впродовж життя
Навчання впродовж життя – будь-яке навчання, що здійснюється з метою удосконалення знань, вмінь, навичок, необхідних для забезпечення розвитку особистості, зокрема її продуктивної зайнятості. Держава створює умови для реалізації принципу навчання впрод...
59
()
плата
Бюджетні асигнування на освіту, позабюджетні кошти та кошти, отримані навчальним закладом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держав...
60
()
потреба
Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами.
61
()
юридична
Юридична особа має право розпочати освітню діяльність та отримати статус навчального закладу певного рівня і типу лише після отримання в установленому законом порядку відповідної ліцензії....
62
()
з особливими освітніми потребами
Держава створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами в отриманні якісної освіти усіх рівнів, з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів. Професійна підготовка або перепідготовка осіб з о...
63
()
яка здійснює освітню діяльність
На осіб, які здійснюють освітню діяльність з надання дітям дошкільної і початкової освіти поза навчальним закладом, покладаються обов’язки педагогічних працівників. Освітні програми розробляються закладами освіти, науковими закладами, юридичними та фіз...
64
()
батьки та особи. які їх замінюють
Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: забезпечувати здобуття дітьми дошкільної та повної середньої освіти у навчальних закладах або у іншій формі в обсязі не меншому, ніж передбачено державними стандартами освіти; виховувати у дітей повагу до...
65
()
які здобувають освіту
Педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівникам забороняється закликати чи спонукати осіб, які здобувають освіту, до дій, що суперечать Конституції та законодавству України. Держава забезпечує підручниками, в тому числі в електронному вигляді,...
66
()
педагогічний
Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безпл...
67
()
науково-педагогічний
Педагогічним та науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів навчальних закладів може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань....
68
()
академічна свобода
Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та і...
69
()
безоплатна освіта
Безоплатна освіта – освіта, здобуття якої здійснюється без внесення здобувачем плати у будь-якій формі відповідно до державного стандарту і оплачується за рахунок видатків державного або місцевих бюджетів....
70
()
здобувачі освіти
Здобувачі освіти – діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, які навчаються у навчальних закладах усіх рівнів освіти, за будь-якою формою здобуття та видом освіти....
71
()
компетентність/компетентності
Компетентність/компетентності – динамічна комбінація знань, розумінь, поглядів, цінностей, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певно...
72
()
навчання впродовж життя
Навчання впродовж життя – будь-яке навчання, що здійснюється з метою удосконалення знань, вмінь, навичок, необхідних для забезпечення розвитку особистості, зокрема її продуктивної зайнятості....
73
()
навчальний заклад
Навчальний заклад – юридична особа публічного або приватного права, що здійснює освітню діяльність відповідно до свого статуту.
74
()
освітня кваліфікація
Освітня кваліфікація – офіційне підтвердження успішного завершення освітньої програми у формі документа.
75
()
освітня послуга
Освітня послуга – діяльність юридичної або фізичної особи, метою якої є всебічний розвиток особистості, набуття загальнокультурної і професійної компетентності та підвищення кваліфікації засобами освіти....
76
()
освітня програма
Освітня програма – єдиний комплекс або послідовність освітніх заходів, спланованих і організованих для досягнення заздалегідь поставлених цілей навчання або конкретних освітніх завдань протягом безперервного (тривалого) періоду часу....
77
()
професійна кваліфікація
Професійна кваліфікація – відповідно підтверджена сукупність індивідуальних здібностей особи, її професійних знань та вмінь, необхідних для виконання завдань у рамках певного виду трудової діяльності....
78
()
професійний стандарт
Професійний стандарт – затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентностей, що визначаються роботодавцями....
79
()
управління
Порядок управління навчальним закладом визначається його статутом відповідно до цього та інших законів України.
Органи управління освітою і місцевого самоврядування діють у межах повноважень, визначених законодавством.
80
()
проведення
Орган, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, його процедури, форми та порядок проведення визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та повинні бути оприлюднені не менше як за шість місяців до проведення ...
81
()
конкурс
Кваліфікаційні вимоги до керівника, порядок проведення конкурсу та призначення на посаду визначається законодавством України і статутом навчального закладу....
82
()
формування
Основні повноваження, порядок формування і роботи колегіальних органів управління визначаються законодавством та статутом навчального закладу....
83
()
утворення
Кількісний склад громадського органу управління, його структура, керівні органи, порядок утворення, повноваження визначаються законодавством України та статутом навчального закладу....
84
()
надання
Норми і порядок надання фінансової підтримки визначаються Кабінетом Міністрів України.
85
()
проходження
Порядок проходження сертифікації та професійні стандарти педагогічної діяльності затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти....
86
()
подання
Порядок подання скарг до освітнього омбудсмена, їх розгляду та іншої діяльності служби омбудсмена визначається Законом України “Про звернення громадян” та Кабінетом Міністрів України....
87
()
субвенція
Порядок розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами визначається формулою, в основі якої лежить кількість учнів із врахуванням рівня освіти, професійного профілю, наявності учнів з особливими освітніми потребами та інших...
88
()
погашення
У сфері освіти можуть надаватись пільгові та/або безвідсоткові кредити для оплати освітніх послуг, порядок надання та погашення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України....
89
()
здобуття
Засадами освітньої діяльності є: забезпечення якості освіти; науковий характер освіти; єдність і наступність системи освіти; прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень; свобода у виборі форм здобуття і видів освіти; академічн...
90
()
вибір
Якщо здобувачі освіти є неповнолітніми дітьми, вибір форми здобуття освіти здійснюється їхніми батьками чи особами, які їх замінюють.
91
()
контрактна
Щодо керівників навчальних закладів застосовується контрактна форма трудового договору.
92
()
набуття
Порядок, умови та форми набуття навчальними закладами прав на землю визначається Земельним кодексом України.
93
()
очне
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання)....
94
()
заочне
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання)....
95
()
мережеве
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання)....
96
()
вечірнє
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання)....
97
()
дуальне
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання)....
98
()
дистанційне
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання)....
99
()
індивідуальне
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання)....
100
()
екстернатне
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання)....
101
()
педагогічний патронат
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання)....
102
()
змішане
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання)....
103
()
підвищення
Оплата підвищення кваліфікації педагогічного може здійснюватися органом управління освітою, навчальним закладом, в якому він працює, педагогічним працівником, а також іншими фізичними та юридичними особами....
104
()
національна
Національна рамка кваліфікацій – системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.
105
()
галузева
Галузеві рамки кваліфікацій можуть розроблятися для конкретизації опису кваліфікаційних рівнів у термінах компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань або виду економічної діяльності....
106
()
наступність
Засадами освітньої діяльності є: забезпечення якості освіти; науковий характер освіти; єдність і наступність системи освіти тощо.
107
()
центр
Координуючим центром системи післядипломної освіти є центральний орган виконавчої влади у сфері освіти, який співпрацює у цьому напрямі з усіма галузевими міністерствами та відомствами, Національною Академією наук України та галузевими академіями, що м...
108
()
акт
Навчальний заклад має право вирішувати питання, не врегульовані актами законодавства України, в межах своєї автономії, визначеної цим Законом, спеціальними законами та статутом навчального закладу....
109
()
національне
Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством, застосовуються правила міжнародних договорів....
110
()
роботодавець
Національна рамка кваліфікацій розробляється із залученням організацій роботодавців, їх об’єднань і затверджується Кабінетом Міністрів України....
111
()
державне
Для отримання державного фінансування на наукову діяльність навчальний заклад та орган, уповноважений законом розподіляти державне фінансування наукової діяльності, укладають договір, що може, зокрема, регулювати питання комерціалізації наукових досягн...
112
()
джерело
Правом громадського органу управління навчальним закладом є: оцінка роботи керівника навчального закладу; аналіз діяльності навчального закладу та участь у визначенні стратегії його розвитку; контроль за виконанням бюджету навчального закладу; пошук до...
113
()
спосіб
Вибір доступних джерел фінансування і способу фінансування освіти здійснюється особами, що навчаються, їхніми батьками (особами, які їх замінюють), замовниками освітніх послуг....
114
()
спільне
Державно-приватне партнерство у сфері освіти може передбачати: спільне фінансування навчальних закладів, а також юридичних і фізичних осіб, що здійснюють освітню діяльність; утворення та/або спільне фінансування і розвиток баз практичної підготовки; ут...
115
()
блочне
Основними видами фінансування освіти є: блочне фінансування - надання комплексного державного фінансування вищому навчальному закладу відповідно до формули, котра включає показники роботи закладу, з урахуванням показників фінансування минулих років....
116
()
освітня субвенція
Освітні субвенції – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з державного місцевим бюджетам для забезпечення виконання делегованих повноважень у сфері фінансування освіти....
117
()
кредитне
Кредитне фінансування – передбачає право здобувачів освіти на одержання грошових коштів для оплати навчання на поворотній основі. У сфері освіти можуть надаватись пільгові та/або безвідсоткові кредити для оплати освітніх послуг, порядок надання та пога...
118
()
грантове
Грантове фінансування – кошти на реалізацію освітніх проектів навчальними закладами, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, здобувачами освіти, що надаються фізичними та/або юридичними особами (в тому числі іноземними), міжнародними органі...
119
()
інший
Основними видами фінансування освіти є: блочне фінансування, державне замовлення, кредитне фінансування, грантове фінансування та інші види фінансування, не заборонені законодавством....
120
()
відшкодування
Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету для здобуття певного ступеню професійної та вищої освіти, мають право повторно безоплатно здобувати цей ступінь професійної (професійно-технічної) та вищої освіти за...
121
()
розповсюдження
Висновок про порушення навчальним закладом умов і правил ліцензійної діяльності, подання та розповсюдження недостовірної інформації щодо її здійснення робить центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти....
122
()
рахунок
Утримання вихованців, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціальних закладах середньої освіти (школах-інтернатах) здійснюється за рахунок держави....
123
()
повноваження
Цей Закон забезпечує регулювання правових відносин, що виникають у процесі реалізації конституційного права громадян України на освіту, повноважень держави у сфері освіти, прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у реалізації цьог...
124
()
міська
Районні ради, міські ради міст обласного значення, міст Києва і Севастополя: засновують заклади початкової, базової та профільної середньої та позашкільної освіти; гарантують доступність середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній...
125
()
районна
Районні ради, міські ради міст обласного значення, міст Києва і Севастополя: засновують заклади початкової, базової та профільної середньої та позашкільної освіти; гарантують доступність середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній...
126
()
Верховна Рада Автономної Республіки Крим
Обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради міст Києва та Севастополя: засновують, реорганізовують та ліквідовують навчальні заклади та заклади піклування для дітей з особливими освітніми потребами; засновують, реорганізовують т...
127
()
Верховна Рада України
Іноземці, особи без громадянства здобувають освіту в закладах освіти України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України....
128
()
піклувальна/наглядова
Піклувальна/наглядова рада навчального закладу сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній вза...
129
()
захист
Держава здійснює соціальний захист здобувачів освіти незалежно від форм їхнього навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються....
130
()
прийом
Прийом здобувачів освіти до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до знань і вмінь вступників та рівня їхніх творчих та/або фізичних здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел плати за навчанн...
131
()
відповідальність
Правом громадського органу управління навчальним закладом є: оцінка роботи керівника навчального закладу; аналіз діяльності навчального закладу та участь у визначенні стратегії його розвитку; контроль за виконанням бюджету навчального закладу; пошук до...
132
()
освіченість
Державний стандарт освіти визначає вимоги до освіченості здобувачів освіти та освітньої програми відповідного рівня щодо: змісту освіти в термінах результатів навчання; тривалості та обсягів навчання ; переліку обов’язкових компетентностей випускника; ...
133
()
випускник
Освітня програма включає в себе: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; обсяг навчального навантаження; перелік навчальних предметів та логічну послідовність їх вивчення; очікувані результати навчання випускника відповідно до станд...
134
()
ліцензування
За результатами ліцензування центральний орган виконавчої влади у сфері освіти надає ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за окремою спеціальністю закладам професійної (професійно-технічної) та вищої освіти....
135
()
сертифікація
За результатами сертифікації педагогічному працівнику присвоюється певна кваліфікаційна категорія.
136
()
прийняття
Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших органів, установ, організац...
137
()
студентське
У навчальному закладі створюються органи учнівського чи студентського самоврядування.
138
()
учнівське
Основні повноваження, порядок формування і роботи органів учнівського чи студентського самоврядування визначаються статутом навчального закладу відповідно до законодавства....
139
()
громадське
Управління навчальним закладом в межах повноважень, визначених законами України та статутом закладу, здійснюють: засновник; керівник закладу; колегіальний орган управління навчального закладу; вищий колегіальний орган громадського самоврядування....
140
()
місцеве
Залучення керівництвом навчальних закладів, педагогічними, науково-педгогічними та науковими працівниками навчальних закладів, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими фізичними чи юридичними особами здобувачів освіти до участі в по...
141
()
незалежне
Система зовнішнього забезпечення якості освіти включає: перелік інструментів, процедур і заходів забезпечення та підвищення якості освіти, зокрема: стандартизація; ліцензування освітньої діяльності; акредитація освітніх програм; зовнішнє незалежне оцін...
142
()
зовнішнє
Зовнішнє незалежне оцінювання – оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти.
143
()
повторне
За порушення принципів академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до відповідальності : повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо); повторне проходження навчального курсу ; відрахування із навчального закладу...
144
()
критерій
Не вважається порушенням права на рівність умов доступу до освіти встановлення відповідно до закону особливих критеріїв доступу до освіти, зумовлених специфікою освітніх програм; створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потреба...
145
()
відкритий
Органи влади та навчальні заклади забезпечують відкритий доступ до цих документів шляхом їх оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах.
146
()
рівний
Засадами освітньої діяльності є: забезпечення якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти відповідно до законів України, включаючи позитивні дії його забезпечення; науковий характер освіти; єдність і наступність системи освіти; прозорість і п...
147
()
обмежений
Інформація та документи, визначені у частині другій цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом чи такої, що містить державну таємницю, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів пі...
148
()
вільний
Інформаційні матеріали для освіти, виготовлені за кошти Державного чи місцевих бюджетів і розміщені в державних чи комунальних бібліотеках, в т.ч. електронних, перебувають у вільному доступі....
149
()
перелік
Перелік інформації, обов’язкової для оприлюднення навчальними закладами різних рівнів, може доповнюватися і уточнюватися спеціальними законами....
150
()
недостовірна
Невиконання або грубе порушення навчальним закладом ліцензійних умов, подання та розповсюдження недостовірної інформації щодо здійснення ліцензійної діяльності є підставою для призупинення дії ліцензії до моменту усунення порушень....
151
()
масова
Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших органів, установ, організац...
152
()
загальноосвітній
Загальноосвітній напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної загальної середньої освіти та поглибленого предметного навчання з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів та орієнтац...
Інтеграція осіб з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір та інклюзивне навчання
153
()
професійний
Професійний напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної загальної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей та потреб учнів й орієнтацію н...
Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає неперервне самовдосконалення та участь у програмах підвищення кваліфікації....
154
()
стратегічний
Для вироблення узгоджених стратегічних напрямів розвитку Національного курикулуму загальної середньої освіти та його складових – державних стандартів освіти, навчальних програм та підручників – створюються Національна рада курикулуму та Центр розвитку ...
155
()
зворотний
Особи, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, проживають у сільській місцевості й потребують підвезення до навчального закладу і у зворотному напрямку, забезпечуються таким підвезенням за кошти державного та місцевих бюджетів....
156
()
відповідний
Особа, яка успішно завершила навчання за освітньою програмою післядипломної освіти, отримує відповідний документ, зразок якого затверджується засновником (засновниками) навчального закладу або уповноваженим ним (ними) органом....
157
()
зразок
Зразки документів про освіту, порядок їх замовлення, виготовлення та видачі затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти....
158
()
реєстр
Інформація про видані документи про освіту державного зразка вноситься до Єдиного державного реєстру документів про освіту у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти....
159
()
статутний
Кошти закладів і установ освіти, які повністю або частково фінансуються з бюджету, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їхніми статутними документами, не вважаються прибутком....
160
()
центральний
Положення про форми здобуття освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.
161
()
місцеве самоврядування
Держава створює умови для здобуття дошкільної освіти через формування і розвиток мережі навчальних закладів, заснування і утримання яких покладено на органи місцевого самоврядування, а також шляхом розробки та реалізації програм розвитку дошкільної осв...
162
()
колегіальний
Управління навчальним закладом в межах повноважень, визначених законами України та статутом закладу, здійснюють: засновник; керівник закладу; колегіальний орган управління навчального закладу; вищий колегіальний орган громадського самоврядування....
163
()
колективний
Колективними органами управління навчальним закладом є вчена або педагогічна рада.
164
()
громадський
Громадськими органами управління навчальними закладами є наглядові та (або) піклувальні ради навчальних закладів, батьківські комітети (для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів)....
165
()
обласний
Ліцензії на право здійснення освітньої діяльності дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам надає комісія обласного органу виконавчої влади, в яку входять представники обласного органу виконавчої влади, центрального органу виконавчої влади, що з...
166
()
уповноважений
На усунення недоліків та порушень у роботі закладу, виявлених під час інституційного аудиту, відводиться визначений уповноваженим органом, який проводить аудит, термін, але не більше одного року....
167
()
закон
Рівні та ступені вищої освіти встановлюються Законом України «Про вищу освіту». Перелік посад науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів встановюється Законом України «Про вищу освіту». Атестація здобувачів вищої освіти в...
168
()
громадянин
Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету для здобуття певного ступеню професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, мають право повторно безоплатно здобувати цей ступінь професійної (професійно-техніч...
169
()
Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення конституційного права кожної особи на освіту; забезпечує розробку та впровадження державної політики у сфері освіти; затверджує стратегію розвитку освіти України; затверджує та виконує державні...
170
()
кодекс
Правовими засадами державно-приватного партнерства у сфері освіти є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про державно-приватне партнерство», цей Закон, інші закони України, а також Порядок, умови т...
171
()
премії
За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заох...
172
()
інноваційний проект
Керівник навчального закладу відповідно до законодавства, статуту (положення) та колективного договору може встановлювати педагогічним і науково-педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, вико...
173
()
проектні команди
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
174
()
об’єднання
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
175
()
асоціації
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
176
()
центри нових технологій
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
177
()
центри науково-технічної творчості
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
178
()
наукові
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
179
()
науково-технічні
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
180
()
науково-виробничі
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
181
()
дослідницько-інноваційні
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
182
()
інноваційний центр
Державно-приватне партнерство у сфері освіти може передбачати утворення та/або спільне фінансування і експлуатація інноваційних підприємств (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) на базі існуючих навчальних закл...
183
()
технопарк
Державно-приватне партнерство у сфері освіти може передбачати утворення та/або спільне фінансування і експлуатація інноваційних підприємств (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) на базі існуючих навчальних закл...
184
()
технополіс
Державно-приватне партнерство у сфері освіти може передбачати утворення та/або спільне фінансування і експлуатація інноваційних підприємств (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) на базі існуючих навчальних закл...
185
()
інноваційний бізнес-інкубатор
Державно-приватне партнерство у сфері освіти може передбачати утворення та/або спільне фінансування і експлуатація інноваційних підприємств (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) на базі існуючих навчальних закл...
186
()
дистанційна
Навчання у післядипломних навчальних закладах здійснюється за усіма формами здобуття освіти: очною, заочною, вечірньою, дуальною, дистанційною, мережевою, індивідуальною, екстернатною, педагогічний патронат, змішаною (поєднання форм навчання). Навчальн...
187
()
електронна
У системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збору, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо навчальних закладів, осіб, що навчаються, педагогічних, науково-пе...
Держава гарантує здобувачам освіти право на свободу шукати, одержувати і передавати будь-яку інформацію та ідеї в усній, письмовій, друкованій та електронній формі. Держава забезпечує підручниками, в тому числі в електронному вигляді, осіб, які навчают...
188
()
Єдина державна електронна база з питань освіти
1. У системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збору, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо навчальних закладів, осіб, що навчаються, педагогічних, науково...
189
()
офіційний веб-сайт
Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших органів, установ, організац...
190
()
засоби масової інформації
Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших органів, установ, організац...
191
()
інформаційні стенди
Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших органів, установ, організац...
192
()
відкритість
193
()
державна
Для навчальних закладів державної та комунальної форми власності, а також для загальноосвітніх навчальних закладів інших форм власності акредитація освітніх програм є обов’язковою....
194
()
комунальна
Майно навчальних закладів державної та комунальної форм власності, яке не використовується в освітньому процесі, може бути вкладом у спільну діяльність або використане відповідно до статті 72 цього Закону....
195
()
приватна
Навчальні заклади приватної форми власності можуть набувати статусу неприбуткової установи в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України....
196
()
Закон України «Про управління об’єктами державної власності»
Прикінцеві та перехідні положення. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами) абзац перший частини дев’ятої статті 11 доповнити словами «крім випадків...
197
()
загальнодоступний
Навчальні заклади зобов’язані формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та забезпечувати доступ до таких ресурсів шляхом розміщення їх в інформаційно-комунікаційних мережах....
198
()
матеріально-технічний
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповіда...
199
()
бібліотеки
Інформаційні ресурси освіти включають бібліотеки
200
()
заклади культури
Інформаційні ресурси освіти включають заклади культури всіх типів та форм власності
201
()
телевізійні передачі
Інформаційні ресурси освіти включають телевізійні і радіоканали та передачі освітнього та культурного призначення
202
()
радіопередачі
Інформаційні ресурси освіти включають телевізійні і радіоканали та передачі освітнього та культурного призначення
203
()
радіоканали
Інформаційні ресурси освіти включають телевізійні і радіоканали та передачі освітнього та культурного призначення
204
()
телевізійні канали
Інформаційні ресурси освіти включають телевізійні і радіоканали та передачі освітнього та культурного призначення
205
()
власник
Власники інформаційних ресурсів для освіти несуть відповідальність за якість інформаційних матеріалів, дотримання законодавства України щодо авторського права, забезпечення доступу до ресурсів...
206
()
інформаційно-комунікаційна мережа
Навчальні заклади зобов’язані формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та забезпечувати доступ до таких ресурсів шляхом розміщення їх в інформаційно-комунікаційних мережах...
207
()
книга
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...
208
()
журнал
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...
209
()
лекція
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...
210
()
методичний матеріал
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...
211
()
відеоматеріал
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...
212
()
аудіоматеріал
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...
213
()
радіоканал
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...
214
()
культурна
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...
215
()
сучасна
Державно-приватне партнерство у сфері освіти може передбачати: спільне фінансування навчальних закладів, а також юридичних і фізичних осіб, що здійснюють освітню діяльність; утворення та/або спільне фінансування і розвиток баз практичної підготовки; ро...
216
()
нова
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
217
()
соціальне
Соціально-педагогічний патронат у системі освіти сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. Педагогічни...
218
()
міжнародне
Засадами освітньої діяльності є: забезпечення якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти відповідно до законів України, включаючи позитивні дії його забезпечення; науковий характер освіти; інтеграція з культурним розвитком; свобода у виборі ...
219
()
ключова
Національний курикулум загальної середньої освіти – основоположний документ, що цілісно представляє цінності, цілі, принципи, зміст навчання та оцінювання учнівських досягнень, а також надає опис міждисциплінарних тем, які зосереджуються на розвитку кл...
220
()
інша
Атестація здобувачів вищої освіти - це встановлення відповідності засвоєних ними рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти....
221
()
професійна
Освітня послуга – діяльність юридичної або фізичної особи, метою якої є всебічний розвиток особистості, набуття загальнокультурної і професійної компетентності та підвищення кваліфікації засобами освіти....
222
()
нормативна
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, у першу чергу - англійської мови, у державних і комунальних закладах освіти шляхом: визначення у державних стандартах освіти обсягу та вимог до рівня володіння мовою міжнародного спілкування як скла...
223
()
предметна
Метою базової середньої освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини. Базова середня освіта передбачає здобуття базових знань, формування ключових і предметних компетентностей з основ наук і культури, розвиток критичного і творчого мислення, нави...
224
()
громадянська
Метою базової середньої освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини. Базова середня освіта передбачає здобуття базових знань, формування ключових і предметних компетентностей з основ наук і культури, розвиток критичного і творчого мислення, нави...
225
()
обов’язкова
Державний стандарт освіти визначає вимоги до освіченості здобувачів освіти та освітньої програми відповідного рівня щодо: змісту освіти в термінах результатів навчання; тривалості та обсягів навчання ; переліку обов’язкових компетентностей випускника; ...
226
()
сталий
Фінансове та інституційне забезпечення державою освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства.
227
()
різнобічний
Метою початкової освіти є різнобічний розвиток і соціалізація дитини відповідно до її вікових особливостей, розвиток її критичного, творчого мислення, навчальних навичок, духовне і моральне виховання особистості....
228
()
особистісний
Освіта дорослих передбачає здобуття освіти особами старшими 18 років задля особистісного розвитку та професійного зростання через оновлення, розвиток і набуття нових знань, умінь та навичок....
229
()
технологічний
Держава гарантує фінансування освіти дорослих для осіб, які потребують перекваліфікації у зв'язку зі станом здоров'я або через втрату актуальності здобутої раніше професії внаслідок технологічного розвитку....
230
()
економічний
Держава фінансує освіту дорослих за спеціальностями, котрі визначені пріоритетними для економічного розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України....
231
()
психофізичний
Діти з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату та іншими порушеннями психофізичного розвитку у закладах освіти забезпечуються засобами індивідуальної корекції та технічними засобами реабілітації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів Укр...
232
()
інституційний
За результатами інституційного аудиту навчальному закладу надаються рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та подальшого інституційного розвитку....
233
()
культурний
Засадами освітньої діяльності є: забезпечення якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти відповідно до законів України, включаючи позитивні дії його забезпечення; науковий характер освіти; інтеграція з культурним розвитком тощо....
234
()
інтелектуальний
Освіта – основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є всебічний розвиток людини як о...
235
()
науково-методична
Державні (національні) позашкільні навчальні заклади створюються центральними органами виконавчої влади та фінансуються за кошти державного бюджету, інші заклади позашкільної освіти створюються органами місцевого самоврядування, підприємствами, установ...
236
()
матеріально-технічна
Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші активи. Майно навчальних закладів та установ, організ...
237
()
професійні
Освіта – основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є всебічний розвиток людини як о...
238
()
поширення
Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та і...
239
()
динамічна комбінація
Компетентність/компетентності – динамічна комбінація знань, розумінь, поглядів, цінностей, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певно...
240
()
удосконалення
Навчання впродовж життя – будь-яке навчання, що здійснюється з метою удосконалення знань, вмінь, навичок, необхідних для забезпечення розвитку особистості, зокрема її продуктивної зайнятості...
241
()
сукупність
Результат навчання – сукупність знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентностей, які опановує та здатна продемонструвати особа після успішного завершення освітньої програми або окремих її частин (модулів, предметів...
242
()
відповідних дисциплін державною мовою
Навчальні заклади відповідно до освітньої програми можуть здійснювати навчальний процес кількома мовами (державною мовою, мовами національних меншин, іншими мовами), викладати одну чи кілька дисциплін англійською та/або іншими мовами, забезпечивши при ...
243
()
галузь
Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань і спеціальностей. Формальна освіта здобувається в навчальних закладах, що мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності. Підв...
244
()
нові
Неформальна освіта – організована освіта з метою здобуття нових знань, умінь та інших компетентностей, що не передбачає здобуття визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання документа про освіту, встановленого законодавством Украі?ни. ...
245
()
базові
Метою базової середньої освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини. Базова середня освіта передбачає здобуття базових знань, формування ключових і предметних компетентностей з основ наук і культури, розвиток критичного і творчого мислення, нави...
246
()
обсяг
Повна середня освіта передбачає засвоєння особою визначеного суспільними потребами обсягу знань, вдосконалення навичок критичного і системного мислення, підготовку до свідомого життєвого вибору та самореалізації, професійної діяльності та громадянської...
247
()
загальні
Професійна (професійно-технічна) освіта спрямована на формування і розвиток професійних та загальних знань, умінь і навичок, інших компетентностей, необхідних для трудової діяльності за певною професією (групою професій) чи спеціальністю, що завершуєть...
248
()
перевірка
При сертифікації для роботи у закладах дошкільної, середньої, позашкільної освіти перевірці підлягають знання та навички зі змісту та методики навчання і знання з предмету (предметів), котрі планує викладати педагогічний працівник. При сертифікації для...
249
()
освіта
Освіта – основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою....
250
()
Закон України ПРО ОСВІТУ
251
()
заклад
Навчальний заклад – юридична особа публічного або приватного права, що здійснює освітню діяльність відповідно до свого статутуУ навчальному закладі створюються органи учнівського чи студентського самоврядування. Система освіти – сукупність закладів, ус...
252
()
діяльність
Діяльність держави щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами спрямовується на створення умов для забезпечення їхніх прав і потреб в отриманні освіти з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, а також на виявлення та усун...
253
()
особа
Особа має право здобути як кожну кваліфікацію професійної (професійно-технічної) освіти, так і кожен ступінь вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету один раз, окрім випадків, визначених у цьому Законі та Законі України «Про вищу освіту»....
254
()
працівник
Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам: належні умови праці, відпочинку, медичне обслуговування; оплату підвищення кваліфікації впродовж п’ятирічного циклу; правовий, соціальний, професійний захист; встановлення доплат до п...
255
()
термін
Після завершення терміну, відведеного на усунення недоліків та порушень, проводиться повторний інституційний аудит.
256
()
порядок
Юридична особа має право розпочати освітню діяльність та отримати статус навчального закладу певного рівня і типу лише після отримання в установленому законом порядку відповідної ліцензії....
Порядок фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами на кожному рівні освіти визначається спеціальними законами, а обсяг необхідних коштів для їх підготовки на кожному рівні освіти визначається Кабінетом Міністрів України....
257
()
кваліфікація
Професійна (професійно-технічна) освіта спрямована на формування і розвиток професійних та загальних знань, умінь і навичок, інших компетентностей, необхідних для трудової діяльності за певною професією (групою професій) чи спеціальністю, що завершуєть...
258
()
фінансування
Порядок фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами на кожному рівні освіти визначається спеціальними законами, а обсяг необхідних коштів для їх підготовки на кожному рівні освіти визначається Кабінетом Міністрів України. Вибір доступних ...
Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти державного і місцевого бюджетів, батьків та осіб, які їх замінюють, або їх законних представників, з інших джерел, не заборонених законодавством....
259
()
умова
Навчальні заклади відповідно до законодавства та Статуту можуть надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного виду статутної діяльності....
Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти та знань, право на безоплатну освіту у випадках, визначених Конституцією, цим та іншими спеціальними законами....
260
()
рада
Обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради міст Києва та Севастополя: засновують, реорганізовують та ліквідовують навчальні заклади та заклади піклування для дітей з особливими освітніми потребами; засновують, реорганізовують т...
261
()
самоврядування
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори (конференція) працівників навчального закладу за участі виборних представників учнів та студентів....
262
()
інформація
Інформація та документи, визначені у частині другій цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом чи такої, що містить державну таємницю, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів пі...
263
()
напрям
Державні (національні) позашкільні навчальні заклади крім освітньої діяльності, забезпечують проведення всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми за різними напрямами позашкільної освіти....
264
()
документ
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, стратегія розвитку культури України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві ...
265
()
орган
Державна політика у сфері освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється органами виконавчої влади....
266
()
Україна
Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством, застосовуються правила міжнародних договорів....
267
()
доступ
Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти та знань, право на безоплатну освіту у випадках, визначених Конституцією, цим та іншими спеціальними законами....
268
()
$1
269
()
забезпечення
Фінансове та інституційне забезпечення державою освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства.
Засадами освітньої діяльності є: забезпечення якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти відповідно до законів України, включаючи позитивні дії його забезпечення; науковий характер освіти; єдність і наступність системи освіти; прозорість і п...
Навчальні заклади відповідно до законодавства та Статуту можуть надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного виду статутної діяльності....
Власники інформаційних ресурсів для освіти несуть відповідальність за якість інформаційних матеріалів, дотримання законодавства України щодо авторського права, забезпечення доступу до ресурсів....
270
()
здобувач
Здобувачі освіти – діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, які навчаються у навчальних закладах усіх рівнів освіти, за будь-якою формою здобуття та видом освіти. На час ...
На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до програм виробничого навчання і практики та угод між навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціям...
271
()
система
Системою освіти управляють органи державної влади і місцевого самоврядування.
Система освіти – сукупність закладів, установ і організацій, основним завданням яких є забезпечення реалізації права на освіту та надання освітніх послуг, органів управління освітою та установ, що забезпечують наукове, науково-методичне і ресурсне забе...
Система зовнішнього забезпечення якості освіти включає: перелік інструментів, процедур і заходів забезпечення та підвищення якості освіти, зокрема: стандартизація; ліцензування освітньої діяльності; акредитація освітніх програм; зовнішнє незалежне оцін...
272
()
післядипломна
Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійної (професійно-техні...
273
()
середня
Загальноосвітній напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної загальної середньої освіти та поглибленого предметного навчання з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів та орієнтац...
274
()
наукова
Підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст та обсяг конституційного права на освіту, а також автономних прав навчальних закладів, академічних свобод учасників освітнього процесу та наукової діяльності, визначених цим Законом....
275
()
результат
Результат навчання – сукупність знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентностей, які опановує та здатна продемонструвати особа після успішного завершення освітньої програми або окремих її частин (модулів, предметів...
Здобуті результати навчання та кваліфікації підтверджуються відповідним документом про освіту.
276
()
$2
277
()
форма
Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: обирати форму навчання для своїх неповнолітніх дітей; обирати і бути обраними до органів громадського нагляду дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів тощо....
Держава здійснює соціальний захист здобувачів освіти незалежно від форм їхнього навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються....
278
()
організація
Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються форми організації навчання, що враховують їхні індивідуальні можливості....
У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування навчальних закладів та установ, організацій системи освіти не зменшуються....
Основні фонди, оборотні кошти та інше майно державних навчальних закладів, установ, організацій та підприємств системи освіти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законодавством....
279
()
навчання
Держава здійснює соціальний захист здобувачів освіти незалежно від форм їхнього навчання і типів навчальних закладів, де вони навчаються. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету для здобуття певного ступен...
Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: обирати форму навчання для своїх неповнолітніх дітей; обирати і бути обраними до органів громадського нагляду дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів; звертатися до органів управління освітою з...
Професійні стандарти співвідносяться з рівнями національної та галузевих рамок кваліфікацій і групуються за галузевими ознаками; результат навчання – сукупність знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентностей, які ...
280
()
підприємство
Працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності під час навчання за освітніми програмами для дорослих мають право на відповідний режим роботи, додаткову відпустку та пільги згідно з законодавством....
Основні фонди, оборотні кошти та інше майно державних навчальних закладів, установ, організацій та підприємств системи освіти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законодавством....
281
()
рамка
Кваліфікаційні рівні галузевих рамок кваліфікацій ставляться у відповідність до кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій....
282
()
законодавство
Навчальні заклади, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із навчальними закладами, науковими установами системи освіти зар...
Законодавство України про освіту базується на Конституції України та складається з цього Закону, інших актів законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Навчальний заклад має прав...
283
()
вид
Основними видами фінансування освіти є: блочне фінансування - надання комплексного державного фінансування вищому навчальному закладу відповідно до формули, котра включає показники роботи закладу, з урахуванням показників фінансування минулих років....
284
()
держава
Діяльність держави щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами спрямовується на створення умов для забезпечення їхніх прав і потреб в отриманні освіти з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, а також на виявлення та усун...
Держава Україна визнає освіту одними з головних державних пріоритетів соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.
285
()
$3
286
()
оцінювання
Зовнішнє незалежне оцінювання – оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється на основі чітких та вимірюваних критеріїв з метою отримання об’єктивних даних для визначе...
Результати навчання випускників по завершенню базової та повної загальної середньої освіти повинні обов’язково підтверджуватися державною підсумковою атестацією у формі зовнішнього незалежного оцінювання....
287
()
$4
288
()
власність
Навчальні заклади в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, окрім закладів релігійної освіти....
289
()
ресурс
Система забезпечення якості у діяльності органів і установ, що управляють процесами зовнішнього забезпечення якості освіти, включає: розробку політики та процедур постійного підвищення якості власної діяльності; забезпечення наявності необхідних ресурс...
290
()
технологія
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: безоплатне користування матеріально-технічними ресурсами навчального закладу для здійснення освітньої та наукової діяльності; педагогічну ініціативу; розроблення та впровадження авторських о...
291
()
матеріал
Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до групи та класу з інклюзивною формою навчання не може порушувати права інших учнів на ефективне навчання та засвоєння навчального матеріалу....
292
()
середовище
Соціально-педагогічний патронат у системі освіти сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. Педагогічни...
293
()
компетентність
Позашкільна освіта є наскрізною, доповнювальною на рівнях дошкільної, повної загальної середньої освіти. Компетентності, набуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти....
294
()
розвиток
Розробка та реалізація державної політики у сфері освіти здійснюється на основі наукових досліджень, прогнозів та статистичних даних з урахуванням індикаторів розвитку освіти світового співтовариства та країн Європейського Союзу....
295
()
база
Інформаційні системи Єдиної державної електронної бази з питань освіти розробляються і обслуговуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти або іншою юридичною особою відповідно до угоди. Обсяг відомостей, що містять Державні реєстри, та ...
296
()
простір
Інтеграція осіб з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір та інклюзивне навчання
297
()
знання
Освіта – основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є всебічний розвиток людини як о...
298
()
інноваційна
Піклувальна/наглядова рада навчального закладу сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній вза...
299
()
підрозділи
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
300
()
інноваційне
Державно-приватне партнерство у сфері освіти може передбачати: спільне фінансування навчальних закладів, а також юридичних і фізичних осіб, що здійснюють освітню діяльність; утворення та/або спільне фінансування і розвиток баз практичної підготовки; ут...
301
()
інформаційна
Система забезпечення якості на рівні навчального закладу (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління навчальним закладом...
302
()
оприлюднення
Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших органів, установ, організац...
303
()
управління освітою
1. Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших органів, установ, органі...
304
()
інформаційний
Власники інформаційних ресурсів для освіти несуть відповідальність за якість інформаційних матеріалів, дотримання законодавства України щодо авторського права, забезпечення доступу до ресурсів....
Інформаційні матеріали для освіти, виготовлені за кошти Державного чи місцевих бюджетів і розміщені в державних чи комунальних бібліотеках, в т.ч. електронних, перебувають у вільному доступі....
305
()
комунікація
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності....
306
()
електронна бібліотека
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...
Інформаційні ресурси освіти включають електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали...
307
()
передача
Інформаційні ресурси освіти включають: електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали, заклади культури ...

Страницы: