Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Код рядка

На кінець звітного періоду .тис.грн.

На початок звітного періоду . тис.грн.

Стаття

БАЛАНС ЗА 2008 РІКНАЗВА Стаття
На початок звітного періоду . тис.грн.
На кінець звітного періоду .тис.грн.
Код рядка
1
()
III. Витрати майбутніх періодів
III. Витрати майбутніх періодів - - 270
2
()
Баланс активу
Баланс активу 14950 38530 280
3
()
Нематеріальні активи:  залишкова вартість
Нематеріальні активи:  залишкова вартість 12 11 010
4
()
Нематеріальні активи:   первісна вартість
Нематеріальні активи:   первісна вартість 15 15 011
5
()
Нематеріальні активи: накопичена амортизація
Нематеріальні активи: накопичена амортизація 3 4 012
6
()
Незавершене будівництво 
7
()
Основні засоби:  залишкова вартість
Основні засоби:  залишкова вартість 241 18297 030
8
()
Основні засоби:   первісна вартість
Основні засоби:   первісна вартість 392 18579 031
9
()
Основні засоби:   знос
Основні засоби:   знос 151 282 032
10
()
Довгострокові фінансові інвестиції:   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Довгострокові фінансові інвестиції:   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - - 40
11
()
Довгострокові фінансові інвестиції:   інші фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції:   інші фінансові інвестиції 10912 14739 045
12
()
Довгострокова дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість - - 050
13
()
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи - - 060
14
()
Гудвіл
Гудвіл - - 65
15
()
Інші необоротні активи
Інші необоротні активи - - 070
16
()
Усього за розділом I Необоротні активи
Усього за розділом I Необоротні активи 11165 33047 080
17
()
Запаси:     виробничі запаси
Запаси:     виробничі запаси 7 13 100
18
()
Запаси:   поточні біологічні активи
Запаси:   поточні біологічні активи - - 110
19
()
Запаси:   незавершене виробництво
Запаси:   незавершене виробництво - - 120
20
()
Запаси:   готова продукція
Запаси:   готова продукція - - 130
21
()
 Запаси:     товари
22
()
Векселі одержані 
23
()
Дебіторська заборгованість за товари. роботи. послуги:    чиста реалізаційна вартість
Дебіторська заборгованість за товари. роботи. послуги:    чиста реалізаційна вартість 0 0 160
24
()
Дебіторська заборгованість за товари. роботи. послуги:   первісна вартість
Дебіторська заборгованість за товари. роботи. послуги:   первісна вартість - - 161
25
()
Дебіторська заборгованість за товари. роботи. послуги:   резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за товари. роботи. послуги:   резерв сумнівних боргів - - 162
26
()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   з бюджетом - - 170
27
()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   за виданими авансами 761 182 180
28
()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    з нарахованих доходів - - 190
29
()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   із внутрішніх розрахунків
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   із внутрішніх розрахунків - - 200
30
()
Інша поточна дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість 28 768 210
31
()
Поточні фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції - - 220
32
()
Грошові кошти та їх еквіваленти:   в національній валюті
Грошові кошти та їх еквіваленти:   в національній валюті 683 312 230
33
()
Грошові кошти та їх еквіваленти:  у т.ч. в касі
Грошові кошти та їх еквіваленти:  у т.ч. в касі - - 231
34
()
Грошові кошти та їх еквіваленти:    в іноземній валюті
Грошові кошти та їх еквіваленти:    в іноземній валюті - 542 240
35
()
Інші оборотні активи
Інші оборотні активи - - 250
36
()
Усього за розділом II Обротні активи
Усього за розділом II Обротні активи 3785 5483 260
37
()
V. Доходи майбутніх періодів
V. Доходи майбутніх періодів - - 630
38
()
Баланс пасиву
Баланс пасиву 14950 38530 640
39
()
Статутний капітал
Статутний капітал 11000 11000 300
40
()
Пайовий капітал
Пайовий капітал - - 310
41
()
Додатковий вкладений капітал
Додатковий вкладений капітал 1 1 320
42
()
Інший додатковий капітал
Інший додатковий капітал - 16357 330
43
()
Резервний капітал
Резервний капітал - 23 340
44
()
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (-1556) 440 350
45
()
Неоплачений капітал
Неоплачений капітал - - 360
46
()
Вилучений капітал
Вилучений капітал - - 370
47
()
Усього за розділом I Власний капітал
Усього за розділом I Власний капітал 9445 27821 380
48
()
Забезпечення виплат персоналу
Забезпечення виплат персоналу - - 400
49
()
Інші забезпечення
Інші забезпечення - - 410
50
()
Страхові резерви
Страхові резерви 5309 7116 415
51
()
Частка перестраховиків у страхових резервах
Частка перестраховиків у страхових резервах - - 416
52
()
Цільове фінансування
Цільове фінансування - - 420
53
()
Усього за розділом II Забезпечення наступних витрат і платежів
Усього за розділом II Забезпечення наступних витрат і платежів 5309 7116 430
54
()
Довгострокові кредити банків
Довгострокові кредити банків - - 440
55
()
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Інші довгострокові фінансові зобов'язання - - 450
56
()
Відстрочені податкові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання - - 460
57
()
Інші довгострокові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання - - 470
58
()
Усього за розділом III Довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III Довгострокові зобов'язання 0 0 480
59
()
Короткострокові кредити банків
Короткострокові кредити банків - 370 500
60
()
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - - 510
61
()
Векселі видані
Векселі видані - - 520
62
()
Кредиторська заборгованість за товари. роботи. послуги
Кредиторська заборгованість за товари. роботи. послуги 63 3076 530
63
()
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з одержаних авансів
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з одержаних авансів - 78 540
64
()
Поточні зобов'язання за розрахунками:     з бюджетом
Поточні зобов'язання за розрахунками:     з бюджетом 7 11 550
65
()
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з позабюджетних платежів
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з позабюджетних платежів - - 560
66
()
Поточні зобов'язання за розрахунками:   зі страхування
Поточні зобов'язання за розрахунками:   зі страхування 15 16 570
67
()
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з оплати праці
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з оплати праці 29 35 580
68
()
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з учасниками
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з учасниками - - 590
69
()
Поточні зобов'язання за розрахунками:  із внутрішніх розрахунків
Поточні зобов'язання за розрахунками:  із внутрішніх розрахунків - - 600
70
()
Інші поточні зобов'язання
Інші поточні зобов'язання 82 7 610
71
()
Усього за розділом IV оточні зобов'язання
Усього за розділом IV оточні зобов'язання 196 3593 620
72
()
Актив
Актив
73
()
БАЛАНС ЗА 2008 РІК
74
()
Пасив
Пасив
75
()
I. Необоротні активи
I. Необоротні активи
76
()
II. Оборотні активи
II. Оборотні активи
77
()
I. Власний капітал
I. Власний капітал
78
()
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
79
()
III. Довгострокові зобов'язання
III. Довгострокові зобов'язання
80
()
IV. Поточні зобов'язання
IV. Поточні зобов'язання

Страницы: