Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

За звітний період, тис.грн.

За попередній період, тис.грн.

Код рядка

На кінець звітного періоду, тис.грн.

На початок звітного періоду, тис.грн.

2006 рікНАЗВА Стаття
Код рядка
На початок звітного періоду, тис.грн.
На кінець звітного періоду, тис.грн.
За звітний період, тис.грн.
За попередній період, тис.грн.
1
()
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА на 31.12.2006 р.
Актив
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи: Залишкова вартість
Нематеріальні активи: Первісна вартість
Накопичена амортизація
Незавершене будівництво
Основні засоби: Залишкова вартість
Основні засоби: Первісна вартість
Основні засоби: Знос
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси: виробничі запаси
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі
Запаси: незавершене виробництво
Запаси: готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками:з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
Баланс
Пасив
І. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III.
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
10
11
12
20
ЗО
31
32
40
45
50
60
70
80
100
110
120
130
140
150
160
161
162
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
300
310
320
330
340
350
360
370
380
400
410
420
430
440
450
460
470
480
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
252,5
480,7
(228,2)
31361,1
11764,1
21325,9
(9561,8)
41889,8
3715,6
8846,1
-
-
97829,2
42985,6
-
825,1
9,9
1677,2
2102,1
3875,2
6156,3
(2281,1)
9132,8
9844,7
356,4
1542,9
1386,0
-
760,5
23887,6
704,6
99090,6
29,7
196949,5
5569,5
-
30,4
24719,4
2343,7
52481,0
-
-
85144,0
-
-
-
-
-
-
2376,2
5252,6
7628,8
-
-
128,3
9125,3
92122,6
1090,7
-
111,1
558,3
881,9
140,2
18,3
104176,7
-
196949,5
320,1
529,4
(209,3)
2653,1
34205,4
49210,1
(15004,7)
50900,4
5518,1
921,5
1699,5
-
96218,1
10929,2
-
2138,8
-
192,7
1796,4
27799,6
29615,7
(1816,1)
5271,7
3706,4
16,1
96,9
768,8
-
7073,0
17177,4
2813,4
79780,4
1344,1
177342,6
5569,5
-
30,4
26153,8
2343,7
101160,1
-
(141,8)
135115,7
-
10826,9
-
10826,9
-
-
-
-
-
-
-
-
12791,4
17178,7
48,7
-
14,4
244,0
80,4
-
1042,4
31400,0
-
177342,6
2
()
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2006 рік
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий: прибуток
Валовий: збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:Прибуток
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток
Надзвичайні: ДОХОДИ
Надзвичайні: витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий: прибуток
Чистий: збиток
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.
Дивіденди на одну просту акцію
10
15
20
25
ЗО
35
40
50
55
60
70
80
90
100
105
110
120
130
140
150
160
170
175
180
185
190
195
200
205
210
220
225
230
240
250
260
270
280
300
310
320
330
340
199372,0
(14684,6)
-
-
-
184687,4
(111352,3)
73335,1
-
88089,4
(24129,1)
-
(92784,4)
44511,0
-
5465,8
1080,0
1175,3
-
(4162,6)
(2951,1)
45118,4
-
-
1699,5
46817,9
-
-
-
-
46817,9
-
7551,1
7843,5
1740,0
9413,3
71686,1
98234,0
1113291,0
1113291,0
42,05
42,05
-
220861,6
(22702,4)
-
-
(539,2)
197620,0
(162232,1)
35387,9
-
55294,9
(10849,3)
(612,8)
(64139,7)
15081,0
-
2207,6
1119,4
1254,4
(97,6)
(4179,0)
(1488,8)
13897,0
-
(3601,7)
-
10295,3
-
-
-
-
10295,3
-
55263,2
8184,8
2154,0
1625,3
7617,8
74845,1
1102407,0
1102407,0
9,34
9,34
-
3
()
2006 рік

Страницы: