Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Видаток за звітний період, тис.грн.

Видаток за попередній період, тис.грн.

Вилучений капітал, тис.грн.

Додатковий вкладений капітал, тис.грн.

За звітний період, тис.грн.

За попередній період, тис.грн.

Код

На кінець звітного періоду, тис.грн.

На початок звітного періоду, тис.грн.

Надходження за звітний період,тис.грн.

Надходження за попередній період, тис.грн.

Неоплачений капітал, тис.грн.

Нерозподілений капітал, тис.грн.

Пайовий капітал,тис.грн.

Разом, тис.грн.

Резервний капітал, тис.грн.

Статутний капітал, тис.грн.

Інший додатковий капітал, тис.грн.

2009 рікНАЗВА Стаття
Код рядка
На початок звітного періоду, тис.грн.
На кінець звітного періоду, тис.грн.
Надходження за звітний період,тис.грн.
Видаток за звітний період, тис.грн.
Надходження за попередній період, тис.грн.
Видаток за попередній період, тис.грн.
За звітний період, тис.грн.
За попередній період, тис.грн.
Код
Статутний капітал, тис.грн.
Пайовий капітал,тис.грн.
Додатковий вкладений капітал, тис.грн.
Інший додатковий капітал, тис.грн.
Резервний капітал, тис.грн.
Нерозподілений капітал, тис.грн.
Неоплачений капітал, тис.грн.
Вилучений капітал, тис.грн.
Разом, тис.грн.
1
()
БАЛАНС ЗА 2009 РІК
Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:    залишкова вартість
Нематеріальні активи:     первісна вартість
Нематеріальні активи:  накопичена амортизація
Незавершене будівництво
Основні засоби:   залишкова вартість
Основні засоби:   первісна вартість
Основні засоби:   знос
Довгострокові фінансові інвестиції:     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Довгострокові фінансові інвестиції:    інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:    виробничі запаси
Запаси:   поточні біологічні активи
Запаси:    незавершене виробництво
Запаси:    готова продукція
Запаси:     товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   чиста реалізаційна вартість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    первісна вартість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:     з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками:     з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:    в національній валюті
Грошові кошти та їх еквіваленти:     в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Страхові резерви
Частка перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з одержаних авансів
Поточні зобов'язання за розрахунками:     з бюджетом
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з позабюджетних платежів
Поточні зобов'язання за розрахунками:    зі страхування
Поточні зобов'язання за розрахунками:     з оплати праці
Поточні зобов'язання за розрахунками:   з учасниками
Поточні зобов'язання за розрахунками:    із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
010
011
012
020
030
031
032
40
045
050
060
65
070
080
100
110
120
130
140
150
160
161
162
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
275
280
300
310
320
330
340
350
360
370
380
400
410
415
416
420
430
440
450
460
470
480
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
59
69
10
-
10049
10248
199
-
6227
-
-
-
-
16335
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
-
38
-
5
-
-
45
-
-
16380
8031
-
1
6459
-
(-653)
-
-
13838
-
-
104
30
-
74
2434
-
-
-
2434
-
-
-
18
-
1
-
5
10
-
-
-
34
-
16380
56
69
13
-
9771
10248
477
-
6230
-
-
-
-
16057
-
-
-
-
-
-
59
59
-
-
-
-
-
35
6
5
-
-
105
-
-
16162
8031
-
1
6459
-
(-1042)
-
-
13449
-
-
15
-
-
15
1434
-
-
-
1434
-
-
-
19
-
3
-
6
12
-
-
1224
1264
-
16162
2
()
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА 2009 РІК
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
Коригування на:  амортизацію необоротних активів
Коригування на:    збільшення (зменшення) забезпечень
Коригування на:     збиток (прибуток) від нере-алізованих курсових різниць
Коригування на:      збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
Витрати на сплату відсотків
Прибуток (збиток) від опера-ційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
Зменшення (збільшення):    оборотних активів
Зменшення (збільшення):   витрат майбутніх періодів
Збільшення (зменшення):  поточних зобов'язань
Збільшення (зменшення):   доходів майбутніх періодів
Грошові кошти від операційної діяльності
Сплачені:  відсотки
Сплачені:    податки на прибуток
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:    фінансових інвестицій
Реалізація:     необоротних активів
Реалізація:   майнових комплексів
Отримані:   відсотки
Отримані:   дивіденди
Інші надходження
Придбання:   фінансових інвестицій
Придбання:     необоротних активів
Придбання:    майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
-
281
-
-
-
484
298
-
-
1230
-
1474
X
X
979
-
979
-
-
-
-
-
-
X
X
X
X
-
-
-
-
-
21
X
X
X
-
-
-
-
5
-
5
378
X
89
-
-
X
-
54
-
-
-
-
484
11
-
-
-
X
X
-
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
-
-
1000
979
-
979
-
X
-
X
-
203
-
-
-
335
-
1315
-
24
-
1229
X
X
888
-
888
273
-
-
-
-
-
X
X
X
X
-
-
-
-
2434
-
X
X
X
2434
-
2434
-
26
-
5
643
X
-
-
5
X
110
-
-
-
-
-
335
6
-
-
-
X
X
-
X
X
X
-
-
-
3616
3343
-
3343
X
X
X
-
-
-
-
-
-
21
X
-
X
3
()
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2009 рік
I.Фінансові результати
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Страхові відшкодування
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:   прибуток
Валовий:  збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:   прибуток
Фінансові результати від операційної діяльності:     збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  прибуток
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:  прибуток
Фінансові результати від звичайної діяльності:  збиток
Надзвичайні:    доходи
Надзвичайні:    витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:     прибуток
Чистий:     збиток
Забезпечення матеріального заохочення
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
III.Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
10
15
20
25
30
35
40
50
55
60
70
80
90
100
105
110
120
130
140
150
160
165
170
175
180
190
195
200
205
210
220
225
226
230
240
250
260
270
280
300
310
320
330
340
353
-
-
-
-
353
156
197
-
286
375
-
2
106
-
-
-
-
484
-
-
-
-
378
11
-
389
-
-
-
-
389
-
-
160
59
281
33
533
-
-
-
-
-
270
-
-
-
-
270
118
152
-
40
310
-
195
-
313
-
5
273
335
-
273
-
-
643
4
-
647
-
-
-
-
647
-
-
125
45
203
250
623
-
-
-
-
-
4
()
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2009 РІК
Залишок на початок року
Коригування:  Зміна облікової політики
Коригування:  Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Переоцінка активів:  Дооцінка основних засобів
Переоцінка активів:  Уцінка основних засобів
Переоцінка активів:  Дооцінка незавершеного будівництва
Переоцінка активів:  Уцінка незавершеного будівництва
Переоцінка активів:  Дооцінка нематеріальних активів
Переоцінка активів:  Уцінка нематеріальних активів
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди)
Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу
Розподіл прибутку:  Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:  Внески до капіталу
Внески учасників:  Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток)
Вилучення капіталу:  Перепродаж викуплених акцій (часток)
Вилучення капіталу:  Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення капіталу:  Вилучення частки в капіталі
ЗВилучення капіталу:  меншення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі:  Списання невідшкодованих збитків
Інші зміни в капіталі:  Безкоштовно отримані активи
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року
10
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
130
140
150
160
180
190
210
220
230
240
250
260
270
290
300
8031
-
-
-
8031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
6459
-
-
-
6459
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6459
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(-653)
-
-
-
(-653)
-
-
-
-
-
-
(-389)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(-389)
(-1042)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13838
0
0
0
13838
0
0
0
0
0
0
(-389)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(-389)
13449
5
()
2009 рік

Страницы: