Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Закон України Про освіту. Зведений проект МОН і ВРНАЗВА Опис
1
()
мета
Метою освіти є всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей людини як особистості, здатної до етично відповідальної участі у житті суспільства, та забезпечення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях....
Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини шляхом її навчання та піклування про її здоров'я, харчування, безпеку.
Метою початкової освіти є різнобічний розвиток дитини відповідно до її вікових особливостей, духовне і моральне виховання особистості.
Метою базової середньої освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини.
Метою позашкільної освіти є реалізація права на освітню, культурну, творчу, спортивну та іншу діяльність дітей і молоді.
2
()
безоплатна
безоплатна освіта – освіта, здобуття якої оплачується за рахунок видатків Державного бюджету або місцевих бюджетів в обсягах, що не передбачають витрат для її здобувача; заклад освіти – установа, яка ліцензована на здійснення освітньої діяльності уповн...
3
()
освітня кваліфікація
освітня кваліфікація – офіційне підтвердження успішного завершення освітньої програми у формі документа
освітня кваліфікація – офіційне підтвердження успішного завершення освітньої програми у формі документа; результат навчання (навчальний результат) – сукупність інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентн...
4
()
законодавство України про освіту
Законодавство України про освіту базується на Конституції України і складається з цього Закону, інших актів законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України....
5
()
принципи
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
6
()
дорослих
Освіта дорослих – це усі форми здобуття та види освіти осіб, що старші 18 років, задля особистісного розвитку та професійного зростання через оновлення, розвиток і набуття нових знань, умінь та навичок. Освіта дорослих є складовою навчання впродовж жит...
7
()
особливо обдарованих дітей
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти може створювати національні спеціалізовані заклади освіти для забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які виявили особливі здібності та таланти до освіти в математичній, природни...
8
()
інститут освітнього омбудсмена
У системі освіти діє Служба освітнього обмудсмена, яка займається розглядом скарг від осіб, які навчаються, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які навчають, у закладах освіти усіх рівнів. Освітній обмудсмен уповноважений здійснювати пере...
9
()
міжнародне співробітництво
Заклади освіти, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із закладами освіти, науковими установами системи освіти зарубіжних ...
10
()
на рівність умов доступу до освіти
В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Не вважаєтьсся порушенням права на рівність умов доступу до освіти встановлення відповідно до закону особливих критеріїв доступу до дошкільної...
11
()
на безоплатне здобуття освіти
Громадяни України мають право на безоплатне здобуття освіти, що забезпечується: для дошкільної і середньої освіти – за рахунок формування та фінансування мережі закладів, достатньої для забезпечення потреб в освіті усіх. для професійної та вищої освіти...
12
()
включає
Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти, право на безоплатну освіту (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів) у випадках, визначених Конституцією, цим та іншими спеціальним...
13
()
гарантується
Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, відношення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також від ...
14
()
засади
Засадами державної політики у сфері освіти є: її обґрунтованість статистичними даними та науковими дослідженнями; забезпечення рівності між закладами освіти у питаннях якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти незалежно від будь-яких обстав...
15
()
початкова
Дошкільна освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – початкової освіти. Здобуття дошкільної освіти, крім освіти в сім’ї, фінансується з видатків місцевих бюджетів....
16
()
післядипломна
17
()
підвищення кваліфікації
18
()
самоосвіта
19
()
здобуття
Дошкільна освіта здобувається у закладі освіти за місцем проживання дитини, в сім’ї або за участю вчителя чи фізичних осіб, які здійснюють освітню діяльність, та у інші визначені спеціальним законом способи. Держава гарантує право на отримання дошкіль...
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти може створювати національні спеціалізовані заклади освіти для забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які виявили особливі здібності та таланти до освіти в математичній, природни...
20
()
базова середня
Метою базової середньої освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини.
21
()
передбачає
Початкова освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – базової середньої освіти.
Базова середня освіта передбачає формування ключових і предметних компетентностей з основ наук і культури, засвоєння духовних і моральних цінностей, фізичний і естетичний розвиток, виховання громадськості, патріотизму, особистісне і соціальне самовизна...
Профільна середня освіта передбачає засвоєння особою визначеного суспільними потребами обсягу знань, формування здатності до навчання впродовж життя, до свідомого життєвого вибору та самореалізації, професійної діяльності та громадянської активності, з...
22
()
здобувається
Початкова освіта здобувається у закладі освіти за місцем проживання дитини, в сім’ї або за участю вчителя чи фізичних осіб, які здійснюють освітню діяльність....
Базова середня освіта здобувається у закладі освіти.
Професійна освіта здобувається на базі повної загальної середньої освіти або базової середньої освіти.
23
()
загальноосвітній напрям
Загальноосвітній напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної середньої освіти та поглибленого предметного навчання з урахуванням здібностей та освітніх потреб кожного й орієнтацію на про...
24
()
професійний напрям
Професійний напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей та потреб кожного й орієнтацію на ринок ...
25
()
надається
Позашкільна освіта надається в закладах позашкільної освіти різних типів, форм власності та підпорядкування або в інших закладах освіти, організаціях, установах на всіх рівнях освіти....
26
()
здійснюється
Позашкільна освіта здійснюються закладами, закладами середньої освіти, музичними, мистецькими і спортивними школами, сім'єю, громадськими організаціями, клубами, об’єднання, іншими юридичними і фізичними особами, які мають відповідну ліцензію і надають...
27
()
первинна професійна
Професійна освіта включає: первинну професійну освіту, після виконання програм якої присуджується освітня кваліфікація кваліфікованого робітника...
28
()
спеціалізована професійна
Професійна освіта включає: спеціалізовану професійну освіту, після виконання програм якої присуджується освітня кваліфікація молодшого спеціаліста....
29
()
право на здобуття
Держава створює громадянам України умови для реалізації їхнього права на здобуття вищої освіти, зокрема, через фінансування закладів вищої освіти....
30
()
доступ
Для забезпечення доступу до вищої освіти осіб, котрі потребують додаткової соціальної підтримки та котрі не потрапили за конкурсом на навчання за кошти державного бюджету, держава може оплачувати вартість навчання за умовами, встановленими для осіб, що...
31
()
рівні
Рівні та ступені вищої освіти встановлюються Законом України «Про вищу освіту».
32
()
ступені
Рівні та ступені вищої освіти встановлюються Законом України «Про вищу освіту».
33
()
наукова діяльність
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
34
()
пільги при вступі
Забороняється встановлювати пільги при вступі до закладів вищої освіти, зокрема, у вигляді права на вступ поза конкурсом.
35
()
формальна
Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами відповідно до визначених цим Законом та іншими нормативними актами рівнів освіти, галузей знань і спеціальностей. Формальна освіта здобувається у закладах освіти, які мають ліцензію на здійснення ос...
36
()
неформальна
Неформальна освіта - організована освіта з метою здобуття нових знань, умінь та інших компетентностей, що не передбачає здобуття визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання документа про освіту, встановленого законодавством України....
37
()
інформальна
Інформальна освіта (самоосвіта) є самоорганізованою та не передбачає інституціолізованих форм.
38
()
очна
Заклади освіти можуть пропонувати різні форми здобуття освіти: очна, заочну, вечірню, дуальну, дистанційну, індивідуальну, екстернатну відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань осіб, які навчаються....
39
()
заочна
Заклади освіти можуть пропонувати різні форми здобуття освіти: очна, заочну, вечірню, дуальну, дистанційну, індивідуальну, екстернатну відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань осіб, які навчаються....
40
()
вечірня
Заклади освіти можуть пропонувати різні форми здобуття освіти: очна, заочну, вечірню, дуальну, дистанційну, індивідуальну, екстернатну відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань осіб, які навчаються....
41
()
дуальна
Заклади освіти можуть пропонувати різні форми здобуття освіти: очна, заочну, вечірню, дуальну, дистанційну, індивідуальну, екстернатну відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань осіб, які навчаються....
42
()
дистанційна
Заклади освіти можуть пропонувати різні форми здобуття освіти: очна, заочну, вечірню, дуальну, дистанційну, індивідуальну, екстернатну відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань осіб, які навчаються....
43
()
індивідуальна
Заклади освіти можуть пропонувати різні форми здобуття освіти: очна, заочну, вечірню, дуальну, дистанційну, індивідуальну, екстернатну відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань осіб, які навчаються....
44
()
екстернатна
Заклади освіти можуть пропонувати різні форми здобуття освіти: очна, заочну, вечірню, дуальну, дистанційну, індивідуальну, екстернатну відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань осіб, які навчаються....
45
()
інтеграція
Заклади дошкільної та середньої освіти можуть створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні групи та класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Заклади дошкільної та середньої освіти зі спеціальними та інклюзивними групами та клас...
46
()
інклюзивне навчання
Заклади дошкільної та середньої освіти можуть створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні групи та класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Заклади дошкільної та середньої освіти зі спеціальними та інклюзивними групами та клас...
47
()
галузь знань і спеціальності
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
48
()
розробка
Освітні програми розробляються закладами освіти, юридичними та фізичними особами, які здійснюють освітню діяльність.
49
()
затвердження
Освітні програми розробляються закладами освіти, юридичними та фізичними особами, які здійснюють освітню діяльність. Освітні програми акредитуються в порядку, встановленому Законом. Типові освітні програми дошкільної та середньої освіти розробляються е...
Освітні програми розробляються закладами освіти, юридичними та фізичними особами, які здійснюють освітню діяльність.
50
()
акредитація
Акредитація закладів освіти (освітніх програм) – це механізм забезпечення якості освіти, в рамках якого уповноважена законом установа оцінює освітні та управлінські процеси закладів освіти чи окремі освітні програми на предмет відповідності державним с...
Акредитація закладів освіти (освітніх програм) – це механізм забезпечення якості освіти, в рамках якого уповноважена законом установа оцінює освітні та управлінські процеси закладів освіти чи окремі освітні програми на предмет відповідності державним с...
акредитація – оцінювання освітньої програми та освітньої діяльності освітнього закладу за цією програмою на предмет відповідності стандарту змісту освіти та стандарту освітньої діяльності, спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у п...
51
()
освітні програми формальної освіти
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
52
()
освітні програми неформальної освіти
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
53
()
освітні програми дошкільної освіти
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
54
()
освітні програми середньої освіти
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
55
()
освітні програми професійної освіти
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
56
()
освітні програми вищої освіти
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
57
()
загальні (академічні) освітні програми
Освітні програми загального (академічного) спрямування передбачають отримання відповідної освітньої кваліфікації та підготовку до здобуття освіти на наступному рівні....
58
()
професійні (фахові) освітні програми
Освітні програми професійного (фахового) спрямування передбачають здобуття особами відповідної освітньої та професійної кваліфікацій згідно з вимогами ринку праці....
59
()
Національна рамка кваліфікацій
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Національна рамка кваліфікацій є базовим кваліфікаційним стандартом, що: забезпечує єдність системи, зв’язок між її рівнями та координування...
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.
60
()
Галузеві рамки кваліфікацій
Для конкретизації опису кваліфікаційних рівнів у термінах компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань або виду економічної діяльності, можуть розроблятися галузеві рамки кваліфікацій. Кваліфікаційні рівні галузевих рамок кваліфі...
Для конкретизації опису кваліфікаційних рівнів у термінах компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань або виду економічної діяльності, можуть розроблятися галузеві рамки кваліфікацій....
61
()
моніторинг
Моніторинг якості освіти здійснюється з метою: виявлення та відстежування тенденцій у розвитку якості освіти в державі або на певних територіях; встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінюванн...
62
()
ліцензування
Ліцензія на освітню діяльність видається уповноваженим державою органом на підставі позитивного висновку, складеного за результатами ліцензійної експертизи: для закладів вищої освіти – Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; для з...
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти: бере участь у формуванні освітньої політики; впроваджує освітню політику; розробляє Стратегію розвитку освіти, державні цільові програми у сфері освіти; здійснює нормативно-правове забезпечення функціо...
Ліцензія на освітню діяльність видається уповноваженим державою органом на підставі позитивного висновку, складеного за результатами ліцензійної експертизи: для закладів вищої освіти – Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; для з...
63
()
батьки
На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за освіту і розвиток дитини.
64
()
права
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: обирати заклад освіти або іншу форму навчання для своїх неповнолітніх дітей; обирати і бути обраними до органів громадського управління закладів освіти; звертатись до органів управління освітою з питань о...
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право: академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, підручників, що...
65
()
обов'язки
Особи, які навчаються, зобов’язані: дотримуватися принципу академічної доброчесності; виконувати вимоги освітньої програми і навчального плану, зокрема систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю; дотрим...
Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: забезпечити здобуття дітьми дошкільної та повної середньої освіти у закладах освіти або в домашніх умовах відповідно до вимог державних стандартів освіти щодо її змісту, рівня та обсягу; виховувати повагу...
Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані: дотримуватися принципу академічної доброчесності та забезпечувати його реалізацію в освітньому та науковому процесах; постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну...
66
()
Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України: вживає заходів щодо забезпечення конституційного права кожної особи на освіту; забезпечує розробку та впровадження державної політики у сфері освіти; затверджує стратегію розвитку освіти України; затверджує та виконує державн...
67
()
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
До органів управління освітою в Україні належать: Кабінет Міністрів України центральний орган виконавчої влади у сфері освіти; центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади вищої освіти; центральний орган виконавчої влади, що здійснює...
68
()
місцеві органи виконавчої влади
До органів управління освітою в Україні належать: Кабінет Міністрів України центральний орган виконавчої влади у сфері освіти; центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади вищої освіти; центральний орган виконавчої влади, що здійснює...
69
()
відкритість
Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших органів, установ, організаці...
Заклади освіти зобов’язані формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та забезпечувати доступ до таких ресурсів шляхом розміщення їх в інформаційно-комунікаційних мережах. Заклади освіти зобов’язані забезпечувати н...
70
()
яким підпорядковані заклади вищої освіти
Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших органів, установ, організаці...
71
()
що здійснює нагляд (контроль) у сфері освіти
Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, інших органів, установ, організаці...
72
()
обласні ради
Обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради міст Києва та Севастополя: засновують, реорганізовують та ліквідовують заклади профільної середньої школи; засновують, реорганізовують та ліквідовують заклади освіти та піклування для ...
73
()
Верховна Рада Автономної Республіки Крим
Обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради міст Києва та Севастополя: засновують, реорганізовують та ліквідовують заклади профільної середньої школи; засновують, реорганізовують та ліквідовують заклади освіти та піклування для ...
74
()
міські ради міст Києва та Севастополя
Обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради міст Києва та Севастополя: засновують, реорганізовують та ліквідовують заклади профільної середньої школи; засновують, реорганізовують та ліквідовують заклади освіти та піклування для ...
75
()
обласні державні адміністрації
Обласні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Києва та Севастополя та створені ними структурні підрозділи з питань освіти, а також орган виконавчої влади АР Крим у сфері освіти: аналізують стан розвитку освіти в області, звітують щ...
76
()
міські державні адміністрації міст Києва та Севастополя
Обласні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Києва та Севастополя та створені ними структурні підрозділи з питань освіти, а також орган виконавчої влади АР Крим у сфері освіти: аналізують стан розвитку освіти в області, звітують щ...
77
()
районні ради
Районні ради, міські ради міст обласного значення, міст Києва і Севастополя: засновують заклади початкової, базової середньої та позашкільної освіти; засновують заклади профільної середньої освіти на основі плану розвитку мережі закладів, затвердженог...
78
()
міські ради міст обласного значення
Районні ради, міські ради міст обласного значення, міст Києва і Севастополя: засновують заклади початкової, базової середньої та позашкільної освіти; засновують заклади профільної середньої освіти на основі плану розвитку мережі закладів, затвердженог...
Районні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Київ та Севастополя, міські ради міст обласного значення та створені ними структурні підрозділи з питань освіти: забезпечують діяльність закладів повної середньої та позашкільної освіти...
79
()
міські ради Києва і Севастополя
Районні ради, міські ради міст обласного значення, міст Києва і Севастополя: засновують заклади початкової, базової середньої та позашкільної освіти; засновують заклади профільної середньої освіти на основі плану розвитку мережі закладів, затвердженог...
80
()
районні державні адміністрації
Районні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Київ та Севастополя, міські ради міст обласного значення та створені ними структурні підрозділи з питань освіти: забезпечують діяльність закладів повної середньої та позашкільної освіти...
81
()
міські державні адміністрації міст Київ та Севастополя
Районні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Київ та Севастополя, міські ради міст обласного значення та створені ними структурні підрозділи з питань освіти: забезпечують діяльність закладів повної середньої та позашкільної освіти...
82
()
районні ради у міста
Районні ради у містах, міські ради (міст районного підпорядкування), сільські, селищні ради, об’єднані територіальні громади засновують заклади дошкільної освіти та забезпечують їх діяльність....
83
()
міські ради (міст районного підпорядкування)
Районні ради у містах, міські ради (міст районного підпорядкування), сільські, селищні ради, об’єднані територіальні громади засновують заклади дошкільної освіти та забезпечують їх діяльність....
84
()
сільські та селищні ради
Районні ради у містах, міські ради (міст районного підпорядкування), сільські, селищні ради, об’єднані територіальні громади засновують заклади дошкільної освіти та забезпечують їх діяльність....
85
()
об’єднані територіальні громади
Районні ради у містах, міські ради (міст районного підпорядкування), сільські, селищні ради, об’єднані територіальні громади засновують заклади дошкільної освіти та забезпечують їх діяльність....
86
()
засновника закладу освіти
Засновник (засновники) закладу освіти або уповноважений ним (ними) орган: засновує, реорганізує та ліквідовує заклад освіти у порядку, визначеному законодавством; затверджує статут закладу освіти відповідно до примірного статуту закладу освіти відповід...
87
()
громадська рада
Громадський нагляд за системою освіти здійснює Громадська рада освіти при Кабінеті Міністрів України. Громадська рада не рідше одного разу на два роки подає Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, доповідь про стан та пе...
88
()
Єдина державна електронна база з питань освіти
У системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збору, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо закладів освіти, осіб, що навчаються, педагогічних, науково-педаго...
89
()
наукове
Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані осв...
90
()
методичне
Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані осв...
91
()
бібліотеки
Інформаційні ресурси освіти включають: бібліотеки електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіоматеріали Телевізій...
92
()
електронні бібліотеки
Інформаційні ресурси освіти включають: бібліотеки електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіоматеріали Телевізій...
93
()
канали та передачі
Інформаційні ресурси освіти включають: бібліотеки електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіоматеріали Телевізій...
94
()
середньої освіти
Держава фінансує початкову та середню освіту шляхом надання освітньої субвенції місцевим бюджетам.
95
()
професійної освіти
Держава фінансує професійну освіту шляхом надання субвенції на підготовку робітничіх кадрів.
Особа має право здобути кожну кваліфікацію професійної освіти та кожен ступінь вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету один раз окрім випадків, визначених у цьому законі та законі «Про вищу освіту»....
96
()
дошкільної освіти
Дошкільна та позашкільна освіта фінансується з видатків місцевих бюджетів.
97
()
позашкільної освіти
Дошкільна та позашкільна освіта фінансується з видатків місцевих бюджетів.
98
()
освіти дорослих
Освіта дорослих фінансується за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, роботодавців, тих, хто навчається, інших фізичних та юридичних осіб...
Держава гарантує фінансування освіти дорослих для осіб, які потребують перекваліфікації у зв'язку зі станом здоров'я або через втрату актуальності здобутої раніше професії внаслідок технологічного розвитку....
99
()
джерела
Заклади освіти державної та комунальної форми власності є неприбутковими установами. Заклади освіти приватної форми власності можуть набувати статусу неприбуткової установи, якщо це передбачено їхніми установчими документами. Кошти закладів і установ о...
100
()
має право
Заклад освіти має право вирішувати питання, не врегульовані актами законодавства України, в межах своїх автономних прав, визначених цим Законом та статутом відповідного закладу освіти....
101
()
мова навчання
Мовою навчання у закладах освіти України є українська мова. Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах середньої освіти....
102
()
політична діяльність
Освітній процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій та релігійних організацій. Залучення керівництвом закладів освіти, органами влади та місцевого самоврядування, іншими фізичними чи юридичними особами осіб, що навчаються, до уч...
103
()
релігійні організації
Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім закладів освіти, заснованих релігійними організаціями....
104
()
прийом громадян
Прийом громадян до закладів вищої освіти проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності закладу освіти та джерел плати за навчання....
105
()
вступ
Забороняється встановлювати пільги при вступі до закладів вищої освіти, зокрема, у вигляді права на вступ поза конкурсом.
106
()
статус
Статус закладів освіти
107
()
типи
Тип закладів освіти відповідно до складових структури освіти визначає його статут та освітні програми. Перелік типів закладів освіти відповідно до складових структури освіти визначають спеціальні закони. Примірний статут для кожного типу закладів освіт...
108
()
автономія
Держава сприяє реалізації академічної, організаційної, кадрової та фінансової автономії закладів освіти. Обсяг автономії закладів освіти різних рівнів визначається спеціальними законами....
109
()
участь у міжнародних програмах
Заклади освіти здійснюють міжнародне співробітництво, укладають договори про співробітництво, встановлюють прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до...
110
()
ліквідація
Ліквідація закладу освіти здійснюється лише після письмового погодження з кожного особо, яка здобуває освіту, порядку завершення нею аналогічної освітньої програми....
111
()
реорганізація
При реорганізації закладу всім особам, які здобувають освіту, має бути забезпечено можливість завершити здобуття освіти за цією програмою....
112
()
громадський нагляд
Громадськими органами управління закладами освіти є наглядові та (або) піклувальні ради закладів освіти. Громадські органи управління є колективними суб’єктами управлінської діяльності, що формуються шляхом делегування до їхнього складу представників г...
113
()
порядок формування
Порядок формування піклувальної/наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом навчального закладу....
114
()
члени
Члени піклувальної/наглядової ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу, вносити засновнику закладу освіти подання про відкликання керівника навчального закладу з підстав, передбачених законода...
115
()
кваліфікаційні вимоги
Кваліфікаційні вимоги до керівника, порядок проведення конкурсу та призначення на посаду визначається законодавством України і статутом закладу освіти....
116
()
засідання
Засідання педагогічної ради правомочне за умови присутності більше половини складу ради.
Засідання батьківського комітету проводяться не рідше одного разу на три місяці. Засідання батьківського комітету правомочні за умови присутності більше половини його складу....
117
()
рішення
Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів від складу ради.
Рішення батьківського комітету приймаються більшістю голосів від його складу.
118
()
основні завдання
Основними завданнями батьківського комітету є захист прав дітей на якісну освіту та сприяння закладу освіти у здійсненні освітнього процесу....
119
()
прозорість
Заклади освіти зобов’язані формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та забезпечувати доступ до таких ресурсів шляхом розміщення їх в інформаційно-комунікаційних мережах. Заклади освіти зобов’язані забезпечувати н...
120
()
економічна
Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому восьми відсотків валового внутрішнього продукту. Держава забезпечує фінансування дошкільної, початкової та середньої освіти в обсязі державного стандарту. Держава фінансує початкову...
121
()
фінансово-господарська
Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти Заклади освіти державної та комунальної форми власності є неприбутковими установами. Заклади освіти приватної форми власності можуть набувати статусу ...
122
()
державні
Заклади освіти державної та комунальної форми власності є неприбутковими установами.
123
()
комунальні
Заклади освіти державної та комунальної форми власності є неприбутковими установами.
124
()
приватні
Заклади освіти приватної форми власності можуть набувати статусу неприбуткової установи, якщо це передбачено їхніми установчими документами....
125
()
майно
Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належить їм на правах, визначених законодавством.
126
()
учнівське
У закладі освіти створюються органи учнівського чи студентського самоврядування.
127
()
студентське
У закладі освіти створюються органи учнівського чи студентського самоврядування.
128
()
держави
Діяльність держави щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами спрямовується на створення умов для забезпечення їхніх прав і можливостей в отриманні освіти з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, а також на виявлення, у...
129
()
статутна
Заклади освіти у формі бюджетної установи та неприбуткової організації не можуть здійснювати інших видів діяльності, окрім освітньої діяльності та проведення наукових досліджень. Такі заклади отриманий прибуток використовують лише на здійснення статутн...
130
()
педагогічна
Педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну вищу освіту та фізичний і психологічний стан, що дозволяє виконувати посадові обов'язки. Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педагогічні працівники, у закладах вищої о...
131
()
зовнішньоекономічна
Заклади освіти та наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державної влади та місцевого самоврядування мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними...
132
()
соціальний захист
Іноземці, особи без громадянства здобувають освіту в закладах освіти України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України....
133
()
без громадянства
Іноземці, особи без громадянства здобувають освіту в закладах освіти України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України....
134
()
академічна доброчесність
Академічна доброчесніть - це сукупність принципів, правил поведінки учасниківв освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм прав...
135
()
що розпочинає педагогічну діяльність
Особа, що розпочинає педагогічну діяльність, має посаду педагога-стажиста.
136
()
навчання впродовж життя
Особа має право реалізувати право на навчання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.
Освіта дорослих є складовою навчання впродовж життя. Держава створює умови для реалізації принципу навчання впродовж життя. Для надання освіти дорослим можуть створюватися спеціалізовані заклади, установи, організації різних форм власності та організац...
137
()
за суміжною спеціальністю
Особа, яка отримала освітню кваліфікацію кваліфікованого робітника, може продовжити навчання за суміжною спеціальністю за скороченою програмою підготовки для отримання освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста....
138
()
плата за навчання
Прийом громадян до закладів вищої освіти проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності закладу освіти та джерел плати за навчання. (...
139
()
завершення
Після успішного завершення навчання у акредитованому закладі освіти (освітній програмі) видається відповідний документ про освіту встановленого зразка....
140
()
виробниче
На час виробничого навчання і практики учням та студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до програм виробничого навчання і практики та угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, щ...
141
()
за програмами дванадцятирічної повної середньої освіти
Навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної середньої освіти починається з 1 вересня 2017 року.
142
()
зовнішнє незалежне оцінювання
Зовнішнє незалежне оцінювання – оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти, яке здійснюється акредитованими установами. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється на основі чітких та вимірюваних критеріїв з м...
143
()
цільові
Кабінет Міністрів України: вживає заходів щодо забезпечення конституційного права кожної особи на освіту; забезпечує розробку та впровадження державної політики у сфері освіти; затверджує стратегію розвитку освіти України; затверджує та виконує державн...
144
()
виконання
Професійна освіта включає: первинну професійну освіту, після виконання програм якої присуджується освітня кваліфікація кваліфікованого робітника; спеціалізовану професійну освіту, після виконання програм якої присуджується освітня кваліфікація молодшог...
145
()
міжнародні
Участь закладів освіти у міжнародних програмах Заклади освіти здійснюють міжнародне співробітництво, укладають договори про співробітництво, встановлюють прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнаро...
146
()
наукові
Держава створює умови для реалізації права міжнародної двосторонньої академічної мобільності; створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами освіти, науковими установами, організаціями; залучення іноземців на навчання та викладан...
147
()
потреб суспільства
Метою освіти є всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей людини як особистості, здатної до етично відповідальної участі у житті суспільства, та забезпечення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях....
148
()
рівності
Засадами державної політики у сфері освіти є: її обґрунтованість статистичними даними та науковими дослідженнями; забезпечення рівності між закладами освіти у питаннях якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти незалежно від будь-яких обстав...
149
()
володіння
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, у першу чергу - англійської мови, у державних і комунальних закладах освіти шляхом: обов’язкового зазначення у стандартах освіти володіння мовою міжнародного спілкування як складової переліку нормат...
150
()
розвитку
Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини шляхом її навчання та піклування про її здоров'я, харчування, безпеку.
151
()
прав
Держава створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами в отриманні якісної освіти, з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, а також виявленні, усуненні перепон і бар'єрів, що перешкоджа...
152
()
платоспроможності
Правом громадського органу управління закладом освіти є: оцінка роботи керівника закладу освіти; аналіз діяльності закладу освіти та визначення стратегії його розвитку; контроль за виконанням бюджету закладу освіти; пошук додаткових джерел фінансування...
153
()
стипендіями
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
154
()
гуртожитками
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
155
()
інтернатами
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
156
()
психологічне
Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи.
157
()
до вищої освіти
Для забезпечення доступу до вищої освіти осіб, котрі потребують додаткової соціальної підтримки та котрі не потрапили за конкурсом на навчання за кошти державного бюджету, держава може оплачувати вартість навчання за умовами, встановленими для осіб, що...
158
()
діяльності органів і установ
Система забезпечення якості у діяльності органів і установ, що управляють процесами зовнішнього забезпечення якості освіти, включає: розробку політики та процедур постійного підвищення якості власної діяльності; забезпечення наявності необхідних ресурс...
159
()
формування
Порядок формування піклувальної/наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом навчального закладу...
160
()
утворення
Кількісний склад громадського органу управління, його структура, порядок утворення, повноваження визначаються статутом закладу освіти , цим та іншими спеціальними законами....
161
()
розробки освітніх програм
Порядок розробки та затвердження освітніх програм Освітні програми розробляються закладами освіти, юридичними та фізичними особами, які здійснюють освітню діяльність....
162
()
проведення моніторингу
Порядок проведення моніторингу якості освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.
163
()
фінансової підтримки
Особам, які навчаються у закладах вищої освіти та мають особливі успіхи у навчанні й науковій діяльності, надається фінансова підтримка для продовження навчання, стажування чи наукової діяльності у зарубіжних закладах вищої освіти за рахунок коштів дер...
164
()
проходження сертифікації
Порядок проходження сертифікації та професійні стандарти педагогічної діяльності затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти....
165
()
розподілу освітньої субвенції
Кабінет Міністрів України: вживає заходів щодо забезпечення конституційного права кожної особи на освіту; забезпечує розробку та впровадження державної політики у сфері освіти; затверджує стратегію розвитку освіти України; затверджує та виконує державн...
166
()
подання скарг
Порядок подання скарг до освітнього омбудсмена, їх розгляду та іншої діяльності служби омбудсмена визначається Кабінетом Міністрів України....
167
()
набуття закладами освіти прав на землю
Порядок, умови та форми набуття закладами освіти прав на землю визначається Земельним кодексом України.
168
()
проведення зовнішнього незалежного оцінювання
Процедури, форми та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання визначаються законодавством України та повинні бути оприлюднені не менше як за шість місяців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів нав...
169
()
навчального закладу
До складу піклувальної/наглядової ради не можуть входити працівники навчального закладу.
170
()
сертифікація
Сертифікація педагогічних працівників проводиться з метою оцінювання здатності здійснювати педагогічну діяльність в системі дошкільної, середньої, позашкільної чи професійної освіти у відповідності до професійних стандартів педагогічної діяльності. За ...
171
()
практичні психологи
За своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних працівників.
172
()
соціальні педагоги
За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних працівників.
173
()
педагог-стажист
Кваліфікаційними категоріями педагогічних працівників є: педагог-стажист, педагог другої категорії, педагог першої категорії, педагог вищої категорії....
174
()
педагог другої категорії
Кваліфікаційними категоріями педагогічних працівників є: педагог-стажист, педагог другої категорії, педагог першої категорії, педагог вищої категорії....
175
()
педагог першої категорії
Кваліфікаційними категоріями педагогічних працівників є: педагог-стажист, педагог другої категорії, педагог першої категорії, педагог вищої категорії....
176
()
педагог вищої категорії
Кваліфікаційними категоріями педагогічних працівників є: педагог-стажист, педагог другої категорії, педагог першої категорії, педагог вищої категорії....
177
()
забороняється
Педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівникам забороняється закликати чи спонукати осіб, які навчаються, до дій, що суперечать Конституції та законодавству України....
178
()
перелік посад
Перелік посад науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти установлюється Кабінетом Міністрів України.
179
()
матеріальна допомога
Педагогічним та науково-педагогічним працівникам за рахунок коштів закладів освіти може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань....
180
()
робочий час
Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків....
Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи.
181
()
види роботи
Обсяг та перелік видів роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників встановлюється закладом освіти та закріплюється у трудовому договорі у межах, визначених законодавством....
182
()
оплата праці
Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників встановлюється згідно з тарифною сіткою для працівників галузі освіти, затвердженою Кабінетом Міністрів України....
183
()
посадові оклади
Посадові оклади педагогічних працівників підвищуються з урахуванням кваліфікаційних категорій: педагога (вчителя) другої категорії – на 15 % від посадового окладу; педагога (вчителя) першої категорії – на 30 % від посадового окладу; педагога (вчителя)...
Кожна наступна вища посада, згідно з тарифною сіткою, науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі (університеті, академії, інституті) передбачає підвищення посадового окладу на 30% від попередньої....
184
()
функціонування
Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні є: формування культури якості освіти; гарантування якості освіти; формування довіри суспільства до закладів освіти, вчителів (викладачів); постійне та послідовне вдосконален...
185
()
психологічна служба
Психологічна служба в системі освіти У системі освіти діє державна психологічна служба. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи. За своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних праців...
186
()
соціально-педагогічний патронат
Соціально-педагогічний патронат у системі освіти Соціально-педагогічний патронат у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім'ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу б...
187
()
медичне обслуговування
Організація медичного обслуговування у системі освіти Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі освіти забезпечується місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами централь...
188
()
у закладах освіти
Система забезпечення якості на рівні закладу освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає: розробку закладом освіти, стратегії (політики) та процедур постійного підвищення якості освіти; створення та постійне вдосконалення системи та м...
189
()
зовнішнього забезпечення якості освіти
Система зовнішнього забезпечення якості освіти включає: перелік інструментів, процедур і заходів забезпечення та підвищення якості освіти, зокрема: стандартизація; ліцензування освітньої діяльності; акредитація освітніх програм; зовнішнє незалежне оцін...
190
()
у діяльності органів і установ
Система забезпечення якості у діяльності органів і установ, що управляють процесами зовнішнього забезпечення якості освіти, включає: розробку політики та процедур постійного підвищення якості власної діяльності; забезпечення наявності необхідних ресурс...
191
()
рівень
Заклад освіти при прийомі на роботу встановлює вимоги до рівня кваліфікації особи.
192
()
підвищення
Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється закладом освіти у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфля...
193
()
молодшого спеціаліста
До 31 грудня 2016 року заклади професійної освіти, що здійснюють навчання за освітніми програмами, які надають кваліфікації молодшого спеціаліста, продовжують фінансуватися в порядку, що діє на момент прийняття цього Закону...
194
()
соціально-економічний
Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.
195
()
культурний
Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.
196
()
сталий
Фінансове та інституційне забезпечення державою освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства, тож вона має першість при розподілі державних ресурсів....
197
()
дитини
Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини шляхом її навчання та піклування про її здоров'я, харчування, безпеку.
198
()
професійний
Професійний розвиток та оплата праці педагогічних та науково-педагогічних працівників Державна сертифікація педагогічних працівників Сертифікація педагогічних працівників проводиться з метою оцінювання здатності здійснювати педагогічну діяльність в сис...
199
()
мережі закладів освіти
Районні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Київ та Севастополя, міські ради міст обласного значення та створені ними структурні підрозділи з питань освіти: забезпечують діяльність закладів повної середньої та позашкільної освіти...
200
()
наукових досліджень
Дохід, отриманий від комерціалізації результатів наукових досліджень, спрямовується на розвиток закладу вищої освіти.
201
()
моніторингу якості освіти
Знеособлені результати моніторингу якості освіти зберігаються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти і є відкритою інформацією....
Моніторинг якості освіти здійснюється акредитованими установами незалежного оцінювання результатів навчання. Фінансування моніторингу якості освіти здійснює замовник....
202
()
сертифікації
За результатами сертифікації педагогічному працівнику присвоюється певна кваліфікаційна категорія. Педагогічні працівники зобов’язані щоп’ять років проходити повторну сертифікацію, за результатами якої підтверджувати кваліфікаційну категорію або отриму...
203
()
перевірки
За результатами перевірки освітній омбудсмен виносить рішення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості скарги, і на його основі може надавати рекомендації закладам освіти, органам управління освітою, правоохоронним органам....
204
()
повторної експертизи
Держава створює умови для розвитку мережі закладів піклування та освітнього розвитку дітей до досягнення ними віку 3 років.
205
()
доступу до освіти
Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти, право на безоплатну освіту (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів) у випадках, визначених Конституцією, цим та іншими спеціальним...
206
()
розвитку мережі закладів
Держава створює умови для розвитку мережі закладів піклування та освітнього розвитку дітей до досягнення ними віку 3 років.
207
()
міжнародної двосторонньої академічної мобільності
Держава створює умови для реалізації права міжнародної двосторонньої академічної мобільності; створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами освіти, науковими установами, організаціями; залучення іноземців на навчання та викладан...
208
()
реалізації права на здобуття вищої освіти
Держава створює громадянам України умови для реалізації їхнього права на здобуття вищої освіти, зокрема, через фінансування закладів вищої освіти....
209
()
наукової діяльності
Для отримання державного фінансування на наукову діяльність заклад вищої освіти та орган, уповноважений законом розподіляти державне фінансування наукової діяльності, укладають договір, що має, зокрема, регулювати питання комерціалізації наукових досяг...
210
()
ендавментів
Заклади освіти у формі бюджетної установи та неприбуткової організації не можуть здійснювати інших видів діяльності, окрім освітньої діяльності та проведення наукових досліджень. Такі заклади отриманий прибуток використовують лише на здійснення статутн...
211
()
вищої
Держава створює громадянам України умови для реалізації їхнього права на здобуття вищої освіти, зокрема, через фінансування закладів вищої освіти. Порядок та обсяги державного фінансування вищої освіти для осіб, що потребують додаткової соціальної підт...
212
()
закладу освіти
Правом громадського органу управління закладом освіти є: оцінка роботи керівника закладу освіти; аналіз діяльності закладу освіти та визначення стратегії його розвитку; контроль за виконанням бюджету закладу освіти; пошук додаткових джерел фінансування...
213
()
стандарту
акредитація – оцінювання освітньої програми та освітньої діяльності освітнього закладу за цією програмою на предмет відповідності стандарту змісту освіти та стандарту освітньої діяльності, спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у п...
214
()
Базового компонента дошкільної освіти
Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми початкової та середньої освіти стосовно дітей з особливим освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можлив...
215
()
до керівника
Кваліфікаційні вимоги до керівника, порядок проведення конкурсу та призначення на посаду визначається законодавством України і статутом закладу освіти....
216
()
до результатів навчання
Вимоги до результатів навчання за освітніми програмами формальної освіти можуть встановлюватися стандартами освіти
217
()
до освітньої програми
Стандарт освіти визначає вимоги до освітньої програми відповідного рівня щодо: змісту освіти в термінах результатів навчання; тривалості навчання та навчальної трудомісткості; переліку обов’язкових компетентностей випускника; форми атестації здобувачів...
218
()
до рівня кваліфікації
Заклад освіти при прийомі на роботу встановлює вимоги до рівня кваліфікації особи.
219
()
медико-соціальна
Вибір форм і методів професійної підготовки провадиться згідно з висновками медико-соціальної експертизи.
220
()
ліцензійна
Ліцензія на освітню діяльність видається уповноваженим державою органом на підставі позитивного висновку, складеного за результатами ліцензійної експертизи: для закладів вищої освіти – Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; для з...
221
()
підручників
Суб’єкти громадського самоврядування: беруть участь у формуванні регіональних комісій із забезпечення якості освіти відповідно до Закону та порядку формування регіональних комісій із забезпечення якості освіти і критеріїв відбору членів цих комісій, за...
222
()
навчальних матеріалів
Суб’єкти громадського самоврядування: беруть участь у формуванні регіональних комісій із забезпечення якості освіти відповідно до Закону та порядку формування регіональних комісій із забезпечення якості освіти і критеріїв відбору членів цих комісій, за...
223
()
повторна
Якщо за результатами акредитаційної експертизи виявлено невідповідність діяльності закладів дошкільної та середньої освіти стандартам освіти, закладу освіти надається період у один рік для усунення виявлених недоліків. Після завершення терміну, відведе...
224
()
початкової
Держава фінансує початкову та середню освіту шляхом надання освітньої субвенції місцевим бюджетам.
Центральний орган виконавчої владі, що здійснює забезпечення якості освіти: проводить ліцензійну експертизу закладів дошкільної, початкової, середньої, позашкільної та професійної освіти та готує висновки ліцензійної експертизи, публікує їх на офіційно...
На осіб, які здійснюють освітню діяльність з надання дітям дошкільної і початкової освіти поза закладом освіти, покладаються обов’язки педагогічних працівників....
225
()
середньої
Держава фінансує початкову та середню освіту шляхом надання освітньої субвенції місцевим бюджетам.
Центральний орган виконавчої владі, що здійснює забезпечення якості освіти: проводить ліцензійну експертизу закладів дошкільної, початкової, середньої, позашкільної та професійної освіти та готує висновки ліцензійної експертизи, публікує їх на офіційно...
226
()
позашкільної
Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти державного і місцевого бюджетів, батьків дітей або їх законних представників, з інших джерел, не заборонених законодавством....
Центральний орган виконавчої владі, що здійснює забезпечення якості освіти: проводить ліцензійну експертизу закладів дошкільної, початкової, середньої, позашкільної та професійної освіти та готує висновки ліцензійної експертизи, публікує їх на офіційно...
227
()
професійної
Держава фінансує професійної освіти шляхом надання субвенції на підготовку робітничіх кадрів.
Центральний орган виконавчої владі, що здійснює забезпечення якості освіти: проводить ліцензійну експертизу закладів дошкільної, початкової, середньої, позашкільної та професійної освіти та готує висновки ліцензійної експертизи, публікує їх на офіційно...
228
()
дошкільної
Дошкільна та позашкільна освіта фінансується з видатків місцевих бюджетів.
Центральний орган виконавчої владі, що здійснює забезпечення якості освіти: проводить ліцензійну експертизу закладів дошкільної, початкової, середньої, позашкільної та професійної освіти та готує висновки ліцензійної експертизи, публікує їх на офіційно...
На осіб, які здійснюють освітню діяльність з надання дітям дошкільної і початкової освіти поза закладом освіти, покладаються обов’язки педагогічних працівників....
229
()
освітньої субвенції
Держава фінансує початкову та середню освіту шляхом надання освітньої субвенції місцевим бюджетам. Держава фінансує професійної освіти шляхом надання субвенції на підготовку робітничіх кадрів....
230
()
додаткових освітніх послуг
Додатковими джерелами фінансування закладів освіти є: кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; плата за надання додаткових освітніх послуг; кошти, одержані за науково-д...
231
()
діяльності закладів освіти
Піклувальна/наглядова рада закладу освіти сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємоді...
232
()
за виконанням бюджету
Правом громадського органу управління закладом освіти є: оцінка роботи керівника закладу освіти; аналіз діяльності закладу освіти та визначення стратегії його розвитку; контроль за виконанням бюджету закладу освіти; пошук додаткових джерел фінансування...
233
()
результатів навчання
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумковогоо контролю результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей...
234
()
академічної доброчесності
Академічна доброчесність 1.Академічна доброчесніть - це сукупність принципів, правил поведінки учасниківв освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рі...
235
()
гуманізм
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
236
()
невтручання
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
237
()
науковий та світський характер освіти
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
238
()
інтеграція з наукою і виробництвом
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
239
()
єдність і наступність системи освіти
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
240
()
свобода у виборі форм здобуття і видів освіти
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
241
()
об’єктивність
Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на таких принципах: об’єктивності; валідності; надійності; відповідальності; гуманістичної спрямованості....
242
()
валідність
Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на таких принципах: об’єктивності; валідності; надійності; відповідальності; гуманістичної спрямованості....
243
()
надійність
Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на таких принципах: об’єктивності; валідності; надійності; відповідальності; гуманістичної спрямованості....
244
()
відповідальність
Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на таких принципах: об’єктивності; валідності; надійності; відповідальності; гуманістичної спрямованості....
245
()
гуманістична спрямованість
Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на таких принципах: об’єктивності; валідності; надійності; відповідальності; гуманістичної спрямованості....
246
()
академічна свобода
академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та і...
247
()
безоплатна освіта
безоплатна освіта – освіта, здобуття якої оплачується за рахунок видатків Державного бюджету або місцевих бюджетів в обсягах, що не передбачають витрат для її здобувача...
248
()
заклад освіти
заклад освіти – установа, яка ліцензована на здійснення освітньої діяльності уповноваженеми на це органами державної влади
249
()
компетентність
компетентність/компетентності – динамічна комбінація знань, розумінь, поглядів, цінностей, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є навчальним результатом на пев...
250
()
ліцензія
ліцензія – документ державного зразка, що засвідчує спроможність юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності...
251
()
результат навчання
результат навчання (навчальний результат) – сукупність інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентностей, які опановує та здатна продемонструвати особа після успішного завершення освітньої програми або ок...
252
()
освіта
Освіта - основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Освіта – процеси, якими суспільство цілеспрямовано передає між людьми з метою їх навчання/навченості накопичені інформацію, знання, розуміння, погл...
освіта – процеси, якими суспільство цілеспрямовано передає між людьми з метою їх навчання/навченості накопичені інформацію, знання, розуміння, погляди, цінності, уміння, зразки поведінки, інші компетентності і включають комунікацію для досягнення навча...
253
()
Закон України Про освіту. Зведений проект МОН і ВР
254
()
заклад
заклад освіти – установа, яка ліцензована на здійснення освітньої діяльності уповноваженеми на це органами державної влади
255
()
діяльність
Заклади освіти зобов’язані забезпечувати на своїх офіційних сайтах або на офіційних сайтах своїх засновників відкритий доступ до такої інформації: статут закладу освіти; структура закладу освіти; освітні програми, що реалізуються в закладі освіти з пер...
Діяльність держави щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами спрямовується на створення умов для забезпечення їхніх прав і можливостей в отриманні освіти з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, а також на виявлення, у...
256
()
особа
Держава здійснює соціальний захист осіб, що навчаються, незалежно від форм їх навчання і типів закладів освіти, де вони навчаються.
257
()
навчання
Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету для здобуття певного ступеню професійної та вищої освіти, мають право повторно безоплатно здобувати цей ступінь професійної та вищої освіти за умови відшкодування до...
Зовнішнє незалежне оцінювання – оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти, яке здійснюється акредитованими установами. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється на основі чітких та вимірюваних критеріїв з м...
258
()
програма
Освітня програма - це програма навчання, створена закладом освіти чи центральним органом виконавчої влади у сфері освіти, що визначає: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; обсяг навчального навантаження; перелік навчальних предме...
259
()
забезпечення
Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані осв...
Метою освіти є всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей людини як особистості, здатної до етично відповідальної участі у житті суспільства, та забезпечення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях....
260
()
порядок
Порядок управління закладом освіти визначається його статутом відповідно до цього та інших законів України.
Порядок та обсяги державного фінансування вищої освіти для осіб, що потребують додаткової соціальної підтримки, визначає Кабінет Міністрів України....
261
()
працівник
Працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності під час навчання за освітніми програмами для дорослих мають право на відповідний режим роботи, додаткову відпустку та пільги згідно з законодавством....
262
()
кваліфікація
освітня кваліфікація – офіційне підтвердження успішного завершення освітньої програми у формі документа; результат навчання (навчальний результат) – сукупність інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентн...
263
()
результат
компетентність/компетентності – динамічна комбінація знань, розумінь, поглядів, цінностей, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є навчальним результатом на пев...
264
()
умови
Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти, право на безоплатну освіту (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів) у випадках, визначених Конституцією, цим та іншими спеціальним...
265
()
вимоги
Загальні вимоги до осіб, які навчають Педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну вищу освіту та фізичний і психологічний стан, що дозволяє виконувати посадові обов'язки. Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педа...
Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми початкової та середньої освіти стосовно дітей з особливим освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можлив...
266
()
експертиза
Вибір форм і методів професійної підготовки провадиться згідно з висновками медико-соціальної експертизи.
267
()
надання
Для надання освіти дорослим можуть створюватися спеціалізовані заклади, установи, організації різних форм власності та організаційно-правових форм....
268
()
контроль
Засадами державної політики у сфері освіти є: її обґрунтованість статистичними даними та науковими дослідженнями; забезпечення рівності між закладами освіти у питаннях якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти незалежно від будь-яких обстав...
269
()
принцип
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
270
()
терміни
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
271
()
розвиток
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, план...
Для отримання державного фінансування на наукову діяльність заклад вищої освіти та орган, уповноважений законом розподіляти державне фінансування наукової діяльності, укладають договір, що має, зокрема, регулювати питання комерціалізації наукових досяг...
Освіта - основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.
272
()
$1
273
()
система
Система освіти
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
274
()
фінансування
Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому восьми відсотків валового внутрішнього продукту. Держава забезпечує фінансування дошкільної, початкової та середньої освіти в обсязі державного стандарту....
Порядок та обсяги державного фінансування вищої освіти для осіб, що потребують додаткової соціальної підтримки, визначає Кабінет Міністрів України....
Громадяни України мають право на безоплатне здобуття освіти, що забезпечується: для дошкільної і середньої освіти – за рахунок формування та фінансування мережі закладів, достатньої для забезпечення потреб в освіті усіх. для професійної та вищої освіти...
275
()
право
Кожен має право на освіту
276
()
державна політика
Державна політика у сфері освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування....
277
()
осіб з особливими освітніми потребами
Освіта осіб з особливими освітніми потребами. Держава створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами в отриманні якісної освіти, з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, а також виявлен...
278
()
документи
Освітні програми, кваліфікації та документи про освіту
279
()
якість
Система зовнішнього забезпечення якості освіти включає: перелік інструментів, процедур і заходів забезпечення та підвищення якості освіти, зокрема: стандартизація; ліцензування освітньої діяльності; акредитація освітніх програм; зовнішнє незалежне оцін...
280
()
стандарти
Стандарти освіти розробляються для кожного рівня освіти. Стандарти освіти для професійної та вищої освіти розробляються для кожної спеціальності та для різних ступенів підготовки. Стандарт освіти визначає вимоги до освітньої програми відповідного рівн...
281
()
освітній процес
Освітній процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій та релігійних організацій.
282
()
управління
Системою освіти управляють органи державної влади і місцевого самоврядування.
Порядок управління закладом освіти визначається його статутом відповідно до цього та інших законів України.
283
()
інфраструктура
У системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збору, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо закладів освіти, осіб, що навчаються, педагогічних, науково-педаго...
284
()
на освіту
Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти, право на безоплатну освіту (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів) у випадках, визначених Конституцією, цим та іншими спеціальним...
285
()
структура
Структура освіти включає: дошкільну освіту; початкову освіту; середню освіту; позашкільну освіту; професійну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; підвищення кваліфікації; самоосвіту...
286
()
форми здобуття
Особа має право реалізувати право на навчання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава підтримує, визнає та заохочує всі ці види освіти....
287
()
дошкільна
Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини шляхом її навчання та піклування про її здоров'я, харчування, безпеку.
288
()
середня
Повна загальна середня освіта передбачає завершення трьох рівнів освіти: початкової освіти тривалістю 5 років; базової середньої освіти тривалістю 4 роки; профільної середньої освіти тривалістю 3 роки. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’яз...
289
()
позашкільна
Позашкільна освіта забезпечує навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей і молоді закладами позашкільної освіти, спрямовується на розвиток здібностей і талантів дітей та молоді, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для по...
290
()
професійна
Професійна освіта спрямована на формування і розвиток професійних та загальних знань, умінь і навичок, інших компетентностей осіб, необхідних для трудової діяльності за певною професією (групою професій) чи спеціальністю, що завершується здобуттям певн...
291
()
вища
Вища освіта забезпечує здобуття громадянами наукової і професійної (теоретичної та практичної) підготовки відповідно до їхніх інтересів і здібностей....
292
()
початкова середня
Метою початкової освіти є різнобічний розвиток дитини відповідно до її вікових особливостей, духовне і моральне виховання особистості.
293
()
профільна середня
Профільна середня освіта передбачає засвоєння особою визначеного суспільними потребами обсягу знань, формування здатності до навчання впродовж життя, до свідомого життєвого вибору та самореалізації, професійної діяльності та громадянської активності, з...
294
()
освітні програми
Освітня програма - це програма навчання, створена закладом освіти чи центральним органом виконавчої влади у сфері освіти, що визначає: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; обсяг навчального навантаження; перелік навчальних предме...
295
()
кваліфікації
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.
296
()
види освіти
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
297
()
рівні освіти
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
298
()
спрямування
Освітні програми профільної середньої, професійної та вищої освіти можуть бути загального (академічного) або професійного (фахового) спрямування...
299
()
освітньої діяльності
Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог для забезпечення закладом освіти освітнього процесу на відповідному рівні освіти, дотримання яких є підставою для видачі закладу освіти ліцензії на здійснення освітньої діяльності. Стандар...
Успішне проходження процедури акредитації дає право на отримання державного фінансування освітньої діяльності та видачу документів про освіту державного зразка....
300
()
учасники
Учасники освітнього процесу: особи, які навчаються, батьки та особи, які їх замінюють, особи , які навчають
301
()
які навчаються
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
Особи, що навчаються, та особи, що навчають, можуть створювати у закладах освіти первинні осередки громадських організацій, членами яких вони є....
302
()
які навчають
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право: академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, підручників, що...
303
()
органи
До органів управління освітою в Україні належать: Кабінет Міністрів України центральний орган виконавчої влади у сфері освіти; центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади вищої освіти; центральний орган виконавчої влади, що здійснює...
304
()
громадське управління
Громадське самоврядування в системі освіти здійснюється громадськими організаціями, статутом яких передбачено діяльність у сфері освіти, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, національними академіями наук, об’єднанн...
305
()
центральні органи виконавчої влади
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти: бере участь у формуванні освітньої політики; впроваджує освітню політику; розробляє Стратегію розвитку освіти, державні цільові програми у сфері освіти; здійснює нормативно-правове забезпечення функціо...
306
()
повноваження
Обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради міст Києва та Севастополя: засновують, реорганізовують та ліквідовують заклади профільної середньої школи; засновують, реорганізовують та ліквідовують заклади освіти та піклування для ...
Повноваження педагогічної ради визначаються законодавством України та статутом закладу освіти. Виключно рішеннями педагогічним ради вирішуються питання: затвердження освітніх програм і навчальних планів; затвердження програм навчальних дисциплін(предме...
307
()
інформаційні ресурси
Інформаційні ресурси освіти включають: бібліотеки електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіоматеріали Телевізій...
308
()
форми власності
Заклади освіти державної і комунальної форми власності на своїх офіційних сайтах або офіційних сайтах їх засновників оприлюднюють кошторис і звіт про надходження та використання коштів, спрямованих на забезпечення їхньої діяльності....
309
()
матеріально-технічна база
Матеріально-технічна база закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності....
310
()
самоврядування
У закладі освіти створюються органи учнівського чи студентського самоврядування.
311
()
керівництво
Керівництво закладами дошкільної, початкової, середньої та професійної освіти в межах повноважень, визначених законами України та статутом закладу здійснюють: наглядова або опікунська рада закладу; Керівник закладу; педагогічна рада закладу; батьківськ...
312
()
наглядова або опікунська рада
Піклувальна/наглядова рада закладу освіти сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємоді...
313
()
керівник
Керівник закладу освіти здійснює поточне керівництво закладом і несе відповідальність за освітню та фінансово-господарську діяльність закладу. Керівник закладу освіти обирається за конкурсом. З керівником закладу освіти укладається контракт....
314
()
педагогічна рада
До складу педагогічної ради закладу освіти входять усі штатні педагогічні працівники закладу. Педагогічну раду очолює керівник закладу освіти....
315
()
батьківський комітет
Батьківський комітет закладу та голова батьківського комітету обирається строком на один рік загальним зборами батьків дітей, які здобувають освіту, не пізніше як через 15 днів після початку навчального року. Батьківський комітет очолює його голова....
316
()
$2
317
()
$3
318
()
результати
Вимоги до результатів навчання за освітніми програмами формальної освіти можуть встановлюватися стандартами освіти. (
319
()
доступу
Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами. Діяльність держави щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами спрямовується на створення умов для забезпечення їхніх прав і можливостей в отриманні освіти з урахування...
320
()
освіти
Фінансове та інституційне забезпечення державою освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства, тож вона має першість при розподілі державних ресурсів....
Система забезпечення якості освіти складається з трьох складових: система забезпечення якості у закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти); система зовнішнього забезпечення якості освіти, яка спрямована на оцінювання ефективності вн...
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, план...
Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти державного і місцевого бюджетів, батьків дітей або їх законних представників, з інших джерел, не заборонених законодавством....
Для надання освіти дорослим можуть створюватися спеціалізовані заклади, установи, організації різних форм власності та організаційно-правових форм....
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
321
()
якості
Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні є: формування культури якості освіти; гарантування якості освіти; формування довіри суспільства до закладів освіти, вчителів (викладачів); постійне та послідовне вдосконален...
322
()
педагогічні
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право: академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, підручників, що...
323
()
науково-педагогічні працівники
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право: академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, підручників, що...
324
()
кваліфікаційна категорія
Кваліфікаційними категоріями педагогічних працівників є: педагог-стажист, педагог другої категорії, педагог першої категорії, педагог вищої категорії....
325
()
$4
326
()
забезпечення якості освіти
Система забезпечення якості освіти складається з трьох складових: система забезпечення якості у закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти); система зовнішнього забезпечення якості освіти, яка спрямована на оцінювання ефективності вн...
327
()
акредитаційної експертизи
За результатами акредитаційної експертизи закладів освіти видається сертифікат про акредитацію строком на 10 років. Якщо за результатами акредитаційної експертизи виявлено невідповідність діяльності закладів дошкільної та середньої освіти стандартам ос...
328
()
акредитаційна
Висновок про порушення закладом освіти умов і правил ліцензійної діяльності, подання та розповсюдження недостовірної інформації щодо її здійснення робить центральний орган виконавчої влади, що здійснює повноваження з нагляду (контролю) у сфері освіти д...
329
()
закладів освіти
Центральний орган виконавчої владі, що здійснює забезпечення якості освіти: проводить ліцензійну експертизу закладів дошкільної, початкової, середньої, позашкільної та професійної освіти та готує висновки ліцензійної експертизи, публікує їх на офіційно...
330
()
$5
331
()
зовнішнього незалежного оцінювання
Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на таких принципах: об’єктивності; валідності; надійності; відповідальності; гуманістичної спрямованості....

Страницы: