Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Закон України Про освіту. Проект МОННАЗВА Опис
1
()
мета
Метою освіти є всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей людини як особистості, здатної до етично відповідальної участі у житті суспільства, та забезпечення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях...
Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини шляхом її навчання та піклування про її здоров'я, харчування, безпеку.
Метою середньої освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини.
Профільна середня освіта переважно здобувається у відокремлених закладах освіти. Профільна середня освіта може мати академічне або професійне спрямування....
Вища освіта забезпечує здобуття громадянами наукової і професійної (теоретичної та практичної) підготовки відповідно до їхніх інтересів і здібностей....
2
()
законодавство
Законодавство України про освіту базується на Конституції України і складається з цього Закону, інших актів законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України....
3
()
право на освіту
Громадяни України мають право на доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти. Особа має право здобути ступінь професійної та вищої освіти за кошти держ...
4
()
державна політика
Державна політика у сфері освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Засадами державної політики у сфері освіти є: її обґрунтованість стат...
5
()
принципи
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
6
()
документи
Після успішного завершення навчання у акредитованому закладі освіти (освітній програмі) видається відповідний документ про освіту встановленого зразка. Зразки документів про освіту затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти. Інф...
7
()
осіб з особливими потребами
Держава створює правові, економічні, політичні, соціальні, психологічні та інші умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими потребами нарівні з іншими громадянами в отриманні якісної освіти, з урахуванням індивідуальних можливостей, здіб...
8
()
стандарти
Стандарти освіти розробляються для кожного рівня освіти. Стандарти освіти для професійної та вищої освіти розробляються для кожної спеціальності та для різних ступенів підготовки. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти організовує розробку ...
9
()
педагогічна діяльність
Педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну вищу освіту та фізичний і психологічний стан, що дозволяє виконувати посадові обов'язки. Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педагогічні працівники, у закладах вищої о...
Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педагогічні працівники, у закладах вищої освіти – педагогічні та науково-педагогічні працівники....
10
()
інститут освітнього омбудсмена
У системі освіти діє Служба освітнього обмудсмена, яка займається розглядом скарг від осіб, що навчаються, та осіб, що навчають, у закладах освіти усіх рівнів. Освітній обмудсмен уповноважений здійснювати перевірку обставин скарги. Заклади освіти та ор...
11
()
бюджетні асигнування
Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому семи відсотків національного доходу, а також валютні асигнування на основну діяльність....
12
()
позабюджетні кошти
Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються лише за призначенням.
13
()
денна
Освіта може здобуватися у денній, заочній, вечірній, дуальній дистанційній, індивідуальній, екстернатній формах. Форми здобуття освіти можуть бути поєднані....
14
()
заочна
Освіта може здобуватися у денній, заочній, вечірній, дуальній дистанційній, індивідуальній, екстернатній формах. Форми здобуття освіти можуть бути поєднані....
15
()
вечірня
Освіта може здобуватися у денній, заочній, вечірній, дуальній дистанційній, індивідуальній, екстернатній формах. Форми здобуття освіти можуть бути поєднані....
16
()
дуальна
Освіта може здобуватися у денній, заочній, вечірній, дуальній дистанційній, індивідуальній, екстернатній формах. Форми здобуття освіти можуть бути поєднані....
17
()
дистанційна
Освіта може здобуватися у денній, заочній, вечірній, дуальній дистанційній, індивідуальній, екстернатній формах. Форми здобуття освіти можуть бути поєднані....
18
()
індивідуальна
Освіта може здобуватися у денній, заочній, вечірній, дуальній дистанційній, індивідуальній, екстернатній формах. Форми здобуття освіти можуть бути поєднані....
19
()
екстернатна
Освіта може здобуватися у денній, заочній, вечірній, дуальній дистанційній, індивідуальній, екстернатній формах. Форми здобуття освіти можуть бути поєднані....
20
()
неформальна
Неформальна освіта - організоване навчання з метою здобуття нових знань та вмінь, отримання чи підвищення професійних навичок, не передбачає здобуття рівня освіти і отримання документа про освіту, встановленого законодавством України, та здобувається у...
21
()
інформальна
Інформальна освіта (самоосвіта) є самоорганізованою та не передбачає інституціолізованих форм. Результати неформальної освіти можуть бути підтверджені у системі формальної освіти у випадках та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади ...
22
()
початкова середня
Повна середня освіта розпочинається у віці 6-7 років і складається з: початкової середньої освіти тривалістю 5 років; базової середньої освіти тривалістю 4 роки; профільної середньої освіти тривалістю 3 роки...
23
()
базова середня
Повна середня освіта розпочинається у віці 6-7 років і складається з: початкової середньої освіти тривалістю 5 років; базової середньої освіти тривалістю 4 роки; профільної середньої освіти тривалістю 3 роки...
24
()
профільна середня
Повна середня освіта розпочинається у віці 6-7 років і складається з: початкової середньої освіти тривалістю 5 років; базової середньої освіти тривалістю 4 роки; профільної середньої освіти тривалістю 3 роки...
25
()
первинна
Професійна освіта включає: первинну професійну освіту, після виконання програм якої присуджується ступінь кваліфікованого робітника; спеціалізовану професійну освіту, після виконання програм якої присуджується ступінь молодшого спеціаліста....
26
()
спеціалізована
Професійна освіта включає: первинну професійну освіту, після виконання програм якої присуджується ступінь кваліфікованого робітника; спеціалізовану професійну освіту, після виконання програм якої присуджується ступінь молодшого спеціаліста....
27
()
перший цикл
Вища освіта включає: перший цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь бакалавра; другий цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь магістра; третій цикл вищої освіти, після виконання програм яког...
28
()
другий цикл
Вища освіта включає: перший цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь бакалавра; другий цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь магістра; третій цикл вищої освіти, після виконання програм яког...
29
()
третій цикл
Вища освіта включає: перший цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь бакалавра; другий цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь магістра; третій цикл вищої освіти, після виконання програм яког...
30
()
наукова діяльність
Науково-дослідна робота здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-технічні, науково-виробничі й інші дослідницько-інноваційні підрозділи,...
31
()
фінансування
Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти державного і місцевого бюджетів, батьків дітей або їх законних представників, з інших джерел, не заборонених законодавством....
Держава фінансує освіту дорослих за спеціальностями, котрі визначені пріоритетними для економічного розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України....
Фінансування державних закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування....
32
()
оцінювання
Забезпечення якості освіти відбувається шляхом оцінювання якості освіти, розробки рекомендацій з її підвищення та впровадження цих рекомендацій. Оцінювання якості освіти відбувається при акредитації закладу освіти чи освітньої програми (зовнішнє оцінюв...
33
()
батьки
Права і обов’язки батьків та осіб, які їх замінюють Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: обирати заклад освіти або іншу форму навчання для своїх неповнолітніх дітей; обирати і бути обраними до органів громадського управління закладів освіти;...
34
()
права
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: обирати заклад освіти або іншу форму навчання для своїх неповнолітніх дітей; обирати і бути обраними до органів громадського управління закладів освіти; звертатись до органів управління освітою з питань о...
35
()
обов’язки
Особи, які навчаються, зобов’язані: дотримуватися принципу академічної доброчесності; виконувати вимоги освітньої програми і навчального плану, зокрема систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю; дотрим...
Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: забезпечити здобуття дітьми дошкільної та повної середньої освіти у закладах освіти або в домашніх умовах відповідно до вимог державних стандартів освіти щодо її змісту, рівня та обсягу; виховувати повагу...
Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані: постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну ерудицію; забезпечувати умови для засвоєння особами, що навчаються, навчальних програм на рівні обов'язкових вимог що...
36
()
Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України: вживає заходів щодо забезпечення конституційного права кожної особи на освіту; забезпечує розробку та впровадження державної політики у сфері освіти; затверджує стратегію розвитку освіти України; затверджує та виконує державн...
37
()
центральні органи виконавчої влади
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти: бере участь у формуванні освітньої політики; впроваджує освітню політику; розробляє стратегію розвитку освіти, державні цільові програми у сфері освіти; здійснює нормативно-правове забезпечення функціо...
Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти: беруть участь у здійсненні освітньої політики; розподіляють державне фінансування для закладів професійної та вищої освіти, що знаходяться у їх підпорядкуванні; здійснюють функції...
38
()
центральний орган
Акти центрального органу виконавчої влади у сфері освіти, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим у...
39
()
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти та аналізує якість освітньої діяльності закладів вищої освіти; проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливо...
40
()
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
До органів управління освітою в Україні належать: Кабінет Міністрів України центральний орган виконавчої влади у сфері освіти; центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади вищої освіти; центральний орган виконавчої влади, що здійснює...
41
()
обласні ради
Обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради міст Києва та Севастополя: затверджують план розвитку мережі закладів повної середньої освіти, закладів освіти та піклування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуванн...
42
()
Верховна Рада Автономної Республіки Крим
Обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради міст Києва та Севастополя: затверджують план розвитку мережі закладів повної середньої освіти, закладів освіти та піклування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуванн...
43
()
міські ради міст Києва та Севастополя
Обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міські ради міст Києва та Севастополя: затверджують план розвитку мережі закладів повної середньої освіти, закладів освіти та піклування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуванн...
44
()
обласні державні адміністрації
Обласні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Києва та Севастополя та створені ними структурні підрозділи з питань освіти, а також орган виконавчої влади АР Крим у сфері освіти: аналізують стан розвитку освіти в області, готують зв...
45
()
міські державні адміністрації міст Києва та Севастополя
Обласні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Києва та Севастополя та створені ними структурні підрозділи з питань освіти, а також орган виконавчої влади АР Крим у сфері освіти: аналізують стан розвитку освіти в області, готують зв...
46
()
районні ради
Районні ради, міські ради міст обласного значення, міст Києва і Севастополя: засновують заклади базової середньої та позашкільної освіти; засновують заклади профільної середньої освіти на основі плану розвитку мережі закладів, затвердженого Обласними р...
47
()
міські ради міст обласного значення
Районні ради, міські ради міст обласного значення, міст Києва і Севастополя: засновують заклади базової середньої та позашкільної освіти; засновують заклади профільної середньої освіти на основі плану розвитку мережі закладів, затвердженого Обласними р...
Районні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Київ та Севастополя, міські ради міст обласного значення та створені ними структурні підрозділи з питань освіти: забезпечують діяльність закладів повної середньої та позашкільної освіти...
48
()
міські ради міст Києва і Севастополя
Районні ради, міські ради міст обласного значення, міст Києва і Севастополя: засновують заклади базової середньої та позашкільної освіти; засновують заклади профільної середньої освіти на основі плану розвитку мережі закладів, затвердженого Обласними р...
49
()
районні державні адміністрації
Районні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Київ та Севастополя, міські ради міст обласного значення та створені ними структурні підрозділи з питань освіти: забезпечують діяльність закладів повної середньої та позашкільної освіти...
50
()
міські державні адміністрації міст Київ та Севастополя
Районні державні адміністрації, міські державні адміністрації міст Київ та Севастополя, міські ради міст обласного значення та створені ними структурні підрозділи з питань освіти: забезпечують діяльність закладів повної середньої та позашкільної освіти...
51
()
районні ради у містах
Районні ради у містах, міські ради (міст районного підпорядкування), сільські, селищні ради засновують заклади дошкільної та початкової освіти та забезпечують діяльність закладів дошкільної освіти....
52
()
міські ради
Районні ради у містах, міські ради (міст районного підпорядкування), сільські, селищні ради засновують заклади дошкільної та початкової освіти та забезпечують діяльність закладів дошкільної освіти....
53
()
сільські та селищні
Районні ради у містах, міські ради (міст районного підпорядкування), сільські, селищні ради засновують заклади дошкільної та початкової освіти та забезпечують діяльність закладів дошкільної освіти....
54
()
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти та аналізує якість освітньої діяльності закладів вищої освіти; проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливо...
55
()
освітній процес
Освітній процес і громадсько-політична діяльність у закладах освіти. Освітній процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій, громадських організацій та релігійних організацій....
56
()
громадсько-політична діяльність
Належність особи до будь-якої політичної партії, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі. Особи, що навчаються, та особи, що навчають, можуть створювати у закладах освіти пе...
57
()
прийом громадян
Держава створює громадянам України умови для реалізації їхнього права на здобуття вищої освіти, зокрема, через фінансування закладів вищої освіти.Прийом громадян до закладів вищої освіти проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалеж...
58
()
середньої освіти
Особи, які навчаються у закладах середньої освіти, проживають у сільській місцевості й потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, забезпечуються таким підвезенням за кошти державного та місцевих бюджетів. Особи, які навчаються у д...
59
()
професійної освіти
Особи, які навчаються у державних і комунальних закладах професійної освіти, на період навчання забезпечуються гуртожитками, стипендіями, спеціальним одягом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України....
60
()
акредитація
Акредитація закладів освіти (освітніх програм) – це механізм забезпечення якості освіти, в рамках якого уповноважена законом установа оцінює освітні та управлінські процеси закладів освіти чи окремі освітні програми на предмет відповідності державним с...
За кошти державного і місцевого бюджетів можуть фінансуватися лише акредитовані освітні програми. Акредитація закладів освіти (освітніх програм) – це механізм забезпечення якості освіти, в рамках якого уповноважена законом установа оцінює освітні та уп...
61
()
державні
Заклади вищої освіти Заклади вищої освіти провадять освітню та наукову діяльність. Заклади вищої освіти державної форми власності засновуються, ліквідовуються чи реорганізовуються за рішенням Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України безпос...
62
()
комунальні
Заклади вищої освіти Заклади вищої освіти провадять освітню та наукову діяльність. Заклади вищої освіти державної форми власності засновуються, ліквідовуються чи реорганізовуються за рішенням Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України безпос...
63
()
приватні
Заклади вищої освіти Заклади вищої освіти провадять освітню та наукову діяльність. Заклади вищої освіти державної форми власності засновуються, ліквідовуються чи реорганізовуються за рішенням Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України безпос...
64
()
автономія
Автономія закладів освіти Заклад освіти має академічну, організаційну та фінансову автономію, обсяг якої визначається цим та іншими законами про освіту і який не може бути звужений підзаконними нормативно-правовими актами, діями та рішеннями суб’єктів ...
65
()
керівники
Керівники закладів освіти обираються за конкурсом і призначаються засновником закладу освіти шляхом укладання з ними контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівники закладів освіти щорічно звітують про свою дія...
66
()
колегіальний
Органами управління закладом освіти є: колегіальні органи управління закладом освіти; керівник закладу освіти.
67
()
громадський
До складу громадського органу управління закладом освіти не можуть входити особи, які навчаються в ньому, керівники, педагогічні, науково-педагогічні та інші його працівники....
68
()
кошти
Кошти закладів і установ освіти, які повністю або частково фінансуються з бюджету, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами, не вважаються прибутком....
69
()
майно
Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належить їм на правах, визначених законодавством.
70
()
соціальний захист
Держава здійснює соціальний захист осіб, що навчаються, незалежно від форм їх навчання і типів закладів освіти, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах....
71
()
що навчаються
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
72
()
яка отримує середню профільну освіту
Особа, яка отримує середню профільну освіту за програмою професійного спрямування, одночасно отримує ступінь кваліфікованого робітника....
73
()
яка отримала ступінь кваліфікованого робітника
Особа, яка отримала ступінь кваліфікованого робітника, може продовжити навчання за суміжною спеціальністю за скороченою програмою підготовки для отримання ступеня молодшого спеціаліста....
74
()
наукові досягнення
Отримання ступеня доктора наук засвідчує високий рівень наукових досягнень особи.
75
()
освіта осіб з особливими потребами
Держава створює правові, економічні, політичні, соціальні, психологічні та інші умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими потребами нарівні з іншими громадянами в отриманні якісної освіти, з урахуванням індивідуальних можливостей, здіб...
76
()
підготовка
Професійна підготовка або перепідготовка осіб з особливими потребами здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності....
77
()
перепідготовка
Професійна підготовка або перепідготовка осіб з особливими потребами здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності....
78
()
інтеграція
Інтеграція осіб з особливими потребами в загальноосвітній простір та інклюзивне навчання. Заклади дошкільної та середньої освіти можуть створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні групи та класи для навчання дітей з особливими потребами. Заклад...
79
()
вимоги
Педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну вищу освіту та фізичний і психологічний стан, що дозволяє виконувати посадові обов'язки. Для роботи у закладах дошкільної, середньої, позашкільної та професійної освіти на посаді педа...
Освітня програма - це програма навчання, створена закладом освіти чи центральним органом виконавчої влади у сфері освіти, що визначає: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; обсяг навчального навантаження; перелік навчальних предме...
80
()
які навчаються у закладах середньої освіти
Особи, які навчаються у закладах середньої освіти, проживають у сільській місцевості й потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, забезпечуються таким підвезенням за кошти державного та місцевих бюджетів. Особи, які навчаються у д...
81
()
які навчаються у закладах професійної освіти
Особи, які навчаються у державних і комунальних закладах професійної освіти, на період навчання забезпечуються гуртожитками, стипендіями, спеціальним одягом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України....
82
()
які навчаються у закладах вищої освіти
Особи, які навчаються у державних і комунальних закладах вищої освіти, на період навчання забезпечуються гуртожитками та стипендією у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Особам, які навчаються у закладах вищої освіти та мають особливі усп...
83
()
юридична
Юридична особа має право розпочати освітню діяльність та отримати статус закладу освіти певного рівня і типу лише після отримання в установленому законом порядку відповідної ліцензії....
84
()
громадсько-політична
Належність особи до будь-якої політичної партії, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі. Особи, що навчаються, та особи, що навчають, можуть створювати у закладах освіти пе...
85
()
трудова
Професійна освіта спрямована на формування і розвиток професійних та загальних знань, умінь і навичок осіб, необхідних для трудової діяльності за певною професією (групою професій) чи спеціальністю, що завершується здобуттям певного кваліфікаційного рі...
86
()
наукова
Наукова діяльність у системі вищої освіти. Для отримання державного фінансування на наукову діяльність заклад вищої освіти та орган, уповноважений законом розподіляти державне фінансування наукової діяльності, укладають договір, що має, зокрема, регулю...
87
()
економічна
Для конкретизації опису кваліфікаційних рівнів у термінах компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань або виду економічної діяльності, можуть розроблятися галузеві рамки кваліфікацій. Галузеві рамки кваліфікацій затверджуються ц...
88
()
науково-дослідна
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
89
()
науково-технічна
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
90
()
літературна
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
91
()
художня
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
92
()
творча
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
93
()
навчального закладу
Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: обирати заклад освіти або іншу форму навчання для своїх неповнолітніх дітей; обирати і бути обраними до органів громадського управління закладів освіти; звертатись до органів управління освітою з питань о...
94
()
педагогічна
Педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну вищу освіту та фізичний і психологічний стан, що дозволяє виконувати посадові обов'язки. Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педагогічні працівники, у закладах вищої о...
95
()
статутна
Заклади освіти самостійно розпоряджаються прибутками від господарської та іншої передбаченої їхніми статутами діяльності.
96
()
центрального органу виконавчої влади
Діяльність центрального органу виконавчої влади, що здійснює контроль (нагляд) у сфері освіти, спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через керівника центрального органу виконавчої влади у сфері освіти....
97
()
невідповідність
Якщо за результатами акредитаційної експертизи виявлено невідповідність діяльності закладів дошкільної та середньої освіти стандартам освіти, закладу освіти надається період у один рік для усунення виявлених недоліків....
98
()
відкритість
Заклади освіти зобов’язані формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та забезпечувати доступ до таких ресурсів шляхом розміщення їх в інформаційно-комунікаційних мережах....
99
()
прозорість
Заклади освіти зобов’язані забезпечувати на своїх офіційних сайтах та у інші способи відкритий доступ до такої інформації: статут закладу освіти; структура закладу освіти; акредитовані освітні програми, що реалізуються в закладі освіти з переліком навч...
100
()
громадський нагляд
Громадські органи управління є колективними суб’єктами управлінської діяльності, що формуються шляхом делегування до їхнього складу представників громадськості з числа осіб, які зацікавлені в ефективній роботі закладу освіти. Правом громадського органу...
101
()
зовнішньоекономічна
Заклади освіти та наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державної влади та місцевого самоврядування мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними...
102
()
стандарт освітньої діяльності
Стандарт освітньої діяльності - це сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного (програмного) забезпечення освітнього процесу....
103
()
призупинення
Рішення про призупинення або анулювання ліцензії на освітню діяльність приймає орган, що її надавав, у тому числі за поданням центрального органу виконавчої влади, що здійснює повноваження з нагляду (контролю) у сфері освіти (для закладів дошкільної, с...
104
()
анулювання
Рішення про призупинення або анулювання ліцензії на освітню діяльність приймає орган, що її надавав, у тому числі за поданням центрального органу виконавчої влади, що здійснює повноваження з нагляду (контролю) у сфері освіти (для закладів дошкільної, с...
105
()
профіль
Громадяни України мають право на доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти. Це право забезпечується: розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих...
106
()
форма
Держава здійснює соціальний захист осіб, що навчаються, незалежно від форм їх навчання і типів закладів освіти, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах....
107
()
впродовж життя
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
108
()
у закладі професійної освіти
Навчання особи у закладі професійної освіти на основі повної середньої освіти може оплачувати підприємство, установа, організація на підставі тристоронньої угоди про навчання та подальше працевлаштування....
109
()
за суміжною спеціальністю
Особа, яка отримала ступінь кваліфікованого робітника, може продовжити навчання за суміжною спеціальністю за скороченою програмою підготовки для отримання ступеня молодшого спеціаліста....
110
()
плата
Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх по...
111
()
завершення
Після успішного завершення навчання у акредитованому закладі освіти (освітній програмі) видається відповідний документ про освіту встановленого зразка...
112
()
результати
Стандарти змісту освіти для всіх рівнів повинні визначати перелік обов'язкових результатів навчання (знань, умінь та компетентностей, якими повинен володіти випускник)...
113
()
виробниче
На час виробничого навчання і практики учням та студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до програм виробничого навчання і практики та угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, щ...
114
()
методики
При сертифікації для роботи у закладах дошкільної, середньої, позашкільної освіти перевірці підлягають знання та навички зі змісту та методики навчання і знання з предмету (предметів), котрі планує викладати педагогічний працівник. При сертифікації для...
115
()
період
Особи, які навчаються у державних і комунальних закладах середньої освіти не за місцем проживання, на період навчання забезпечуються безкоштовними гуртожитками відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України...
116
()
успіхи
Особам, які навчаються у закладах вищої освіти та мають особливі успіхи у навчанні й науковій діяльності, надається фінансова підтримка для продовження навчання, стажування чи наукової діяльності у зарубіжних закладах вищої освіти за рахунок коштів дер...
117
()
за програмами дванадцятирічної повної середньої освіти
Навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної середньої освіти починається з 1 вересня 2017 року.
118
()
використання мови
Особливості використання мови навчання на певному рівні освіти визначаються спеціальними законами.
119
()
безпечні
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у закладах освіти покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника закладу освіти....
120
()
нешкідливі
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у закладах освіти покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника закладу освіти....
121
()
потреб
Метою освіти є всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей людини як особистості, здатної до етично відповідальної участі у житті суспільства, та забезпечення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях....
122
()
рівності
Засадами державної політики у сфері освіти є: її обґрунтованість статистичними даними та науковими дослідженнями; забезпечення рівності між закладами освіти у питаннях якості освіти; забезпечення рівного доступу до освіти незалежно від будь-яких обстав...
123
()
розвитку
Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини шляхом її навчання та піклування про її здоров'я, харчування, безпеку.
124
()
матеріально-технічне
У сільській місцевості на запит територіальної громади можуть відкриватися заклади базової чи профільної середньої освіти із середньою наповнюваністю класів менше десяти осіб за умови, що територіальна громада надає повне матеріально-технічне забезпече...
125
()
доступу
Для забезпечення доступу до вищої освіти осіб, котрі потребують додаткової соціальної підтримки та котрі не потрапили за конкурсом на навчання за кошти державного бюджету, держава може оплачувати вартість навчання за умовами, встановленими для осіб, що...
126
()
прав
Держава створює правові, економічні, політичні, соціальні, психологічні та інші умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими потребами нарівні з іншими громадянами в отриманні якісної освіти, з урахуванням індивідуальних можливостей, здіб...
127
()
психологічне
Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи.
128
()
якості освіти
Забезпечення якості освіти відбувається шляхом оцінювання якості освіти, розробки рекомендацій з її підвищення та впровадження цих рекомендацій. Особливості забезпечення якості освіти на кожному освітньому рівні визначаються спеціальними законами....
129
()
функціонування закладів освіти
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти: бере участь у формуванні освітньої політики; впроваджує освітню політику; розробляє стратегію розвитку освіти, державні цільові програми у сфері освіти; здійснює нормативно-правове забезпечення функціо...
130
()
платоспроможності
Правом громадського органу управління закладом освіти є: оцінка роботи керівника закладу освіти; аналіз діяльності закладу освіти та визначення стратегії його розвитку; контроль за виконанням бюджету закладу освіти; пошук додаткових джерел фінансування...
131
()
статутної діяльності
Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються державними закладами освіти, науковими, науково-виробничими установами системи освіти для забезпечення їх власної статутної діяльності згідно з законодавством....
132
()
сертифікація
Сертифікація педагогічних працівників проводиться з метою оцінювання здатності здійснювати педагогічну діяльність в системі дошкільної, середньої, позашкільної чи професійної освіти у відповідності до професійних стандартів педагогічної діяльності....
133
()
педагог-стажист
Кваліфікаційними категоріями педагогічних працівників є: педагог-стажист, педагог другої категорії, педагог першої категорії, педагог вищої категорії. Педагогічні працівники зобов’язані щоп’ять років проходити повторну сертифікацію, за результатами яко...
134
()
педагог другої категорії
Кваліфікаційними категоріями педагогічних працівників є: педагог-стажист, педагог другої категорії, педагог першої категорії, педагог вищої категорії. Педагогічні працівники зобов’язані щоп’ять років проходити повторну сертифікацію, за результатами яко...
135
()
педагог першої категорії
Кваліфікаційними категоріями педагогічних працівників є: педагог-стажист, педагог другої категорії, педагог першої категорії, педагог вищої категорії. Педагогічні працівники зобов’язані щоп’ять років проходити повторну сертифікацію, за результатами яко...
136
()
педагог вищої категорії
Кваліфікаційними категоріями педагогічних працівників є: педагог-стажист, педагог другої категорії, педагог першої категорії, педагог вищої категорії. Педагогічні працівники зобов’язані щоп’ять років проходити повторну сертифікацію, за результатами яко...
137
()
відповідальність
Педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівникам забороняється закликати чи спонукати осіб, які навчаються, до дій, що суперечать Конституції та законодавству України....
138
()
робочий час
Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи.
Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків....
139
()
цільові
Кабінет Міністрів України: вживає заходів щодо забезпечення конституційного права кожної особи на освіту; забезпечує розробку та впровадження державної політики у сфері освіти; затверджує стратегію розвитку освіти України; затверджує та виконує державн...
140
()
право на розробку
Автономія закладів освіти передбачає їхнє право на: академічну автономію, тобто право на розробку освітніх програм, навчальних планів, програм дисциплін (предметів), право вибору або розроблення власних методик навчання, організації освітнього процесу,...
141
()
державного фінансування вищої освіти
Порядок та обсяги державного фінансування вищої освіти для осіб, що потребують додаткової соціальної підтримки, визначає Кабінет Міністрів України....
142
()
проходження сертифікації
Порядок проходження сертифікації та професійні стандарти педагогічної діяльності затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти....
143
()
фінансової підтримки
Особам, які навчаються у закладах вищої освіти та мають особливі успіхи у навчанні й науковій діяльності, надається фінансова підтримка для продовження навчання, стажування чи наукової діяльності у зарубіжних закладах вищої освіти за рахунок коштів дер...
144
()
розподілу шкільної субвенції
Кабінет Міністрів України: вживає заходів щодо забезпечення конституційного права кожної особи на освіту; забезпечує розробку та впровадження державної політики у сфері освіти; затверджує стратегію розвитку освіти України; затверджує та виконує державн...
145
()
визнання здобутих в іноземних закладах освіти документів про освіту
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти: бере участь у формуванні освітньої політики; впроваджує освітню політику; розробляє стратегію розвитку освіти, державні цільові програми у сфері освіти; здійснює нормативно-правове забезпечення функціо...
146
()
ліцензування закладів освіти
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти: бере участь у формуванні освітньої політики; впроваджує освітню політику; розробляє стратегію розвитку освіти, державні цільові програми у сфері освіти; здійснює нормативно-правове забезпечення функціо...
147
()
подання скарг до освітнього омбудсмена
Порядок подання скарг до освітнього омбудсмена, їх розгляду та іншої діяльності служби омбудсмена визначається Кабінетом Міністрів України....
148
()
утворення громадського закладу управління
Кількісний склад громадського органу управління, його структура, порядок утворення, повноваження визначаються статутом закладу освіти , цим та іншими спеціальними законами....
149
()
громадські
Громадськими органами управління закладами освіти є наглядові та (або) піклувальні ради закладів освіти.
150
()
державних стандартів
151
()
формальної
Результати неформальної освіти можуть бути підтверджені у системі формальної освіти у випадках та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти. У системі формальної освіти існують такі рівні: дошкільна освіта; середня освіт...
152
()
психологічна служба
Психологічна служба в системі освіти У системі освіти діє державна психологічна служба. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи. За своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних праців...
153
()
соціально-педагогічний патронат
Соціально-педагогічний патронат у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім'ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють....
154
()
медичне обслуговування
Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі освіти забезпечується місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади у формуванні та забезпече...
155
()
Служба освітнього обмудсмена
У системі освіти діє Служба освітнього обмудсмена, яка займається розглядом скарг від осіб, що навчаються, та осіб, що навчають, у закладах освіти усіх рівнів. Освітній обмудсмен уповноважений здійснювати перевірку обставин скарги. Заклади освіти та ор...
156
()
підприємства
Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти. Фінансування державних закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, підпр...
157
()
установи
Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти. Фінансування державних закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, підпр...
158
()
організації
Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти. Фінансування державних закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, підпр...
159
()
міжнародне співробітництво
Міжнародне співробітництво у системі освіти Заклади освіти, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із закладами освіти, нау...
160
()
інформаційні системи
Інформаційні системи Єдиної державної електронної бази з питань освіти розробляються і обслуговуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти або іншою юридичною особою відповідно до угоди....
161
()
домашні
Держава здійснює соціальний захист осіб, що навчаються, незалежно від форм їх навчання і типів закладів освіти, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах....
162
()
для міжнародної академічної мобільності
З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності заклад освіти може прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами....
163
()
для прискореного закінчення школи
Охочім надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.
164
()
для одержання позашкільної освіти
Держава забезпечує умови для одержання учнями і молоддю позашкільної освіти.
165
()
для реалізації принципу навчання впродовж життя
Держава створює умови для реалізації принципу навчання впродовж життя.
166
()
всебічний
Метою освіти є всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей людини як особистості, здатної до етично відповідальної участі у житті суспільства, та забезпечення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях....
167
()
соціально-економічний
Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.
168
()
культурний
Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.
169
()
суспільства
Фінансове та інституційне забезпечення державою освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства, тож вона має першість при розподілі державних ресурсів....
170
()
дитини
Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини шляхом її навчання та піклування про її здоров'я, харчування, безпеку.
171
()
знань
Професійна освіта спрямована на формування і розвиток професійних та загальних знань, умінь і навичок осіб, необхідних для трудової діяльності за певною професією (групою професій) чи спеціальністю, що завершується здобуттям певного кваліфікаційного рі...
172
()
закладу вищої освіти
Дохід, отриманий від комерціалізації результатів наукових досліджень, спрямовується на розвиток закладу вищої освіти.
173
()
здібностей
Позашкільна освіта спрямовується на розвиток здібностей і талантів дітей та молоді, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої самореалізації та професійної діяльності....
174
()
технологічний
Держава гарантує фінансування освіти дорослих для осіб, які потребують перекваліфікації у зв'язку зі станом здоров'я або через втрату актуальності здобутої раніше професії внаслідок технологічного розвитку....
175
()
психофізичний
Діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату та іншими порушеннями психофізичного розвитку у закладах освіти забезпечуються засобами індивідуальної корекції та технічними засобами реабілітації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України....
176
()
підвищення
Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам: належні умови праці, відпочинку, медичне обслуговування; оплату підвищення кваліфікації впродовж п’ятирічного циклу; правовий, соціальний, професійний захист; встановлення доплат до п...
177
()
Національна рамка кваліфікацій
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Національна рамка кваліфікацій є базовим кваліфікаційним стандартом, що: забезпечує єдність системи, зв’язок між її рівнями та координування...
178
()
Галузеві рамки кваліфікацій
Галузеві рамки кваліфікацій. Для конкретизації опису кваліфікаційних рівнів у термінах компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань або виду економічної діяльності, можуть розроблятися галузеві рамки кваліфікацій. Кваліфікаційні ...
179
()
наукових досягнень
Отримання ступеня доктора наук засвідчує високий рівень наукових досягнень особи.
180
()
Національної рамки кваліфікацій
Кваліфікаційні рівні галузевих рамок кваліфікацій ставляться у відповідність до кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій...
181
()
професійної
Заклад професійної освіти утворюється для провадження освітньої та інших видів діяльності на певних рівнях професійної освіти.
182
()
магістерський
За спеціальностями медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування магістерський рівень здобувається на основі повної середньої освіти у результаті виконання освітньої програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС....
183
()
бакалаврський
Другий цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь магістра, здобувається на основі бакалаврського рівня вищої освіти....
184
()
виконання освітньої програми
За спеціальностями медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування магістерський рівень здобувається на основі повної середньої освіти у результаті виконання освітньої програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС....
185
()
публічного захисту наукових досягнень
За результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих наукових виданнях, особі може бути присуджений науковий ступінь до...
186
()
наукових досліджень
Дохід, отриманий від комерціалізації результатів наукових досліджень, спрямовується на розвиток закладу вищої освіти.
187
()
освітнього процесу
Стандарт змісту освіти - перелік вимог до змісту, обсягів та результатів освітнього процесу.
188
()
сертифікації
За результатами сертифікації педагогічному працівнику присвоюється певна кваліфікаційна категорія.
189
()
ліцензійної експертизи
Ліцензія на освітню діяльність видається уповноваженим державою органом на підставі позитивного висновку, складеного за результатами ліцензійної експертизи: для закладів вищої освіти – Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; для з...
190
()
акредитаційної експертизи
За результатами акредитаційної експертизи закладів освіти видається сертифікат про акредитацію строком на 10 років. Якщо за результатами акредитаційної експертизи виявлено невідповідність діяльності закладів дошкільної та середньої освіти стандартам ос...
191
()
засвоєння знань
Стандарти змісту освіти для всіх рівнів повинні визначати перелік обов'язкових результатів навчання (знань, умінь та компетентностей, якими повинен володіти випускник)...
192
()
умінь
Стандарти змісту освіти для всіх рівнів повинні визначати перелік обов'язкових результатів навчання (знань, умінь та компетентностей, якими повинен володіти випускник)...
193
()
навичок
Формальна освіта передбачає досягнення визначених державними стандартами результатів освіти (засвоєння знань, умінь і навичок).
194
()
неформальної
Результати неформальної освіти можуть бути підтверджені у системі формальної освіти у випадках та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти....
195
()
знання
Стандарти змісту освіти для всіх рівнів повинні визначати перелік обов'язкових результатів навчання (знань, умінь та компетентностей, якими повинен володіти випускник)...
196
()
уміння
Стандарти змісту освіти для всіх рівнів повинні визначати перелік обов'язкових результатів навчання (знань, умінь та компетентностей, якими повинен володіти випускник)...
197
()
компетентності
Стандарти змісту освіти для всіх рівнів повинні визначати перелік обов'язкових результатів навчання (знань, умінь та компетентностей, якими повинен володіти випускник)...
198
()
зовнішньої
Результати зовнішньої та внутрішньої оцінки якості освіти мають бути оприлюднені на офіційному сайті закладу освіти (за умови його відсутності - на офіційному сайті органу управління освітою, якому підпорядкований даний заклад)....
199
()
внутрішньої
Результати зовнішньої та внутрішньої оцінки якості освіти мають бути оприлюднені на офіційному сайті закладу освіти (за умови його відсутності - на офіційному сайті органу управління освітою, якому підпорядкований даний заклад)....
200
()
додаткові
Додатковими джерелами фінансування закладів освіти є: кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; плата за надання додаткових освітніх послуг; кошти, одержані за науково-д...
201
()
освіта
Освіта - основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.
202
()
Закон України Про освіту. Проект МОН
203
()
заклад
Громадяни України мають право на доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти....
204
()
особа
Держава здійснює соціальний захист осіб, що навчаються, незалежно від форм їх навчання і типів закладів освіти, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах....
205
()
діяльність
Це право забезпечується: розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів освіти дорослих; створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів гр...
206
()
навчання
Громадяни України мають право на доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти. Це право забезпечується: розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих...
Стандарти змісту освіти для всіх рівнів повинні визначати перелік обов'язкових результатів навчання (знань, умінь та компетентностей, якими повинен володіти випускник)...
207
()
забезпечення
Вища освіта забезпечує здобуття громадянами наукової і професійної (теоретичної та практичної) підготовки відповідно до їхніх інтересів і здібностей....
Забезпечення якості освіти відбувається шляхом оцінювання якості освіти, розробки рекомендацій з її підвищення та впровадження цих рекомендацій. Оцінювання якості освіти відбувається при акредитації закладу освіти чи освітньої програми (зовнішнє оцінюв...
Метою освіти є всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей людини як особистості, здатної до етично відповідальної участі у житті суспільства, та забезпечення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях....
208
()
працівник
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, у першу чергу - англійської мови, у державних і комунальних закладах освіти шляхом: обов’язкового зазначення у стандартах освіти володіння мовою міжнародного спілкування як складової переліку нормат...
209
()
програма
Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами відповідно до визначених цим Законом та іншими нормативними актами рівнів освіти, галузей знань і спеціальностей....
210
()
порядок
Порядок та обсяги державного фінансування вищої освіти для осіб, що потребують додаткової соціальної підтримки, визначає Кабінет Міністрів України....
211
()
управління
Управління закладом освіти Управління закладом освіти здійснюється на принципі поєднання колегіальних та єдиноначальних засад. Органами управління закладом освіти є: колегіальні органи управління закладом освіти; керівник закладу освіти. Керівники закл...
Системою освіти управляють органи державної влади і місцевого самоврядування.
212
()
система
Основними принципами освіти в Україні є: гуманізм; невтручання політичних партій, громадських організацій і релігійних організацій в освіту; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; єдність і наступність системи освіти; ...
213
()
умови
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у закладах освіти покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника закладу освіти....
Це право забезпечується: розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів освіти дорослих; створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів гр...
214
()
розвиток
Освіта - основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
215
()
кваліфікація
Заклади професійної освіти здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян за кошти державного та місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, об'єднаннями, установами, організаціями, окремими громадянами....
216
()
рівень
Особливості використання мови навчання на певному рівні освіти визначаються спеціальними законами.
217
()
результат
Формальна освіта передбачає досягнення визначених державними стандартами результатів освіти (засвоєння знань, умінь і навичок).
218
()
послуги
Заклади освіти надають освітні послуги особам з особливими потребами нарівні з іншими громадянами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення доцільного пристосування, що враховує індивідуальн...
219
()
форми здобуття
Освіта може здобуватися у денній, заочній, вечірній, дуальній дистанційній, індивідуальній, екстернатній формах. Форми здобуття освіти можуть бути поєднані....
220
()
види освіти
Особа має право реалізувати право на навчання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.
221
()
позашкільна
Позашкільна освіта спрямовується на розвиток здібностей і талантів дітей та молоді, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої самореалізації та професійної діяльності. Позашкільна освіта та виховання здійснюються закладам...
222
()
дорослих
Освіта дорослих – це усі форми здобуття та види освіти після завершення формальної освіти задля особистісного розвитку та професійного зростання через оновлення, розвиток і набуття нових знань, умінь та навичок....
223
()
якість
Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші п...
224
()
учасники освітнього процесу
учасники освітнього процесу
225
()
органи управління
До органів управління освітою в Україні належать: Кабінет Міністрів України центральний орган виконавчої влади у сфері освіти; центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади вищої освіти; центральний орган виконавчої влади, що здійснює...
226
()
повноваження
Повноваження центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти
Повноваження колегіальних органів управління закладом освіти на кожному рівні освіти визначаються спеціальними законами та статутом закладу освіти....
227
()
Єдина державна електронна база з питань освіти
У системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збору, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо закладів освіти, осіб, що навчаються, педагогічних, науково-педаго...
У системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збору, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо закладів освіти, осіб, що навчаються, педагогічних, науково-педаго...
228
()
формальна
Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами відповідно до визначених цим Законом та іншими нормативними актами рівнів освіти, галузей знань і спеціальностей....
229
()
дошкільна
Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, закладах дошкільної освіти та у інші визначені спеціальним законом способи.
Результати неформальної освіти можуть бути підтверджені у системі формальної освіти у випадках та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти. У системі формальної освіти існують такі рівні: дошкільна освіта; середня освіт...
230
()
середня
У системі формальної освіти існують такі рівні: дошкільна освіта; середня освіта; професійна освіта; вища освіта.
Результати неформальної освіти можуть бути підтверджені у системі формальної освіти у випадках та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти. У системі формальної освіти існують такі рівні: дошкільна освіта; середня освіт...
231
()
професійна
У системі формальної освіти існують такі рівні: дошкільна освіта; середня освіта; професійна освіта; вища освіта.
У процесі здобуття повної середньої освіти особа має засвоїти визначений суспільними потребами обсяг знань, сформувати прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, бути готовою до свідомого життєвого вибору та самореалізації, професійної д...
Результати неформальної освіти можуть бути підтверджені у системі формальної освіти у випадках та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти. У системі формальної освіти існують такі рівні: дошкільна освіта; середня освіт...
232
()
вища
Вища освіта забезпечує здобуття громадянами наукової і професійної (теоретичної та практичної) підготовки відповідно до їхніх інтересів і здібностей....
Результати неформальної освіти можуть бути підтверджені у системі формальної освіти у випадках та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти. У системі формальної освіти існують такі рівні: дошкільна освіта; середня освіт...
233
()
які навчаються
Права і обов’язки осіб, які навчаються Особам, які навчаються, держава гарантує право на: здобуття якісної освіти у системі формальної освіти; вільний вибір закладу освіти і форми здобуття освіти; академічну мобільність; додаткову відпустку за місцем р...
234
()
освіти
Це право забезпечується: розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів освіти дорослих; створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів гр...
Фінансове та інституційне забезпечення державою освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства, тож вона має першість при розподілі державних ресурсів....
Система освіти
Особливості використання мови навчання на певному рівні освіти визначаються спеціальними законами.
Здобуті результати освіти підтверджуються відповідним документом про освіту в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. (53)
235
()
мова
Мовою навчання у закладах освіти України є українська мова. Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах середньої освіти....
236
()
вищої освіти
Для забезпечення доступу до вищої освіти осіб, котрі потребують додаткової соціальної підтримки та котрі не потрапили за конкурсом на навчання за кошти державного бюджету, держава може оплачувати вартість навчання за умовами, встановленими для осіб, що...
237
()
фінансово-господарська діяльність
Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти
Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти. Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому семи відсотків національного доходу, а також валютні асигнування на основну ді...
238
()
матеріально-технічна база
Матеріально-технічна база закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності....
239
()
орган управління
Органами управління закладом освіти є: колегіальні органи управління закладом освіти; керівник закладу освіти.
240
()
що навчають
Педагогічною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну вищу освіту та фізичний і психологічний стан, що дозволяє виконувати посадові обов'язки. Для роботи у закладах дошкільної, середньої, позашкільної та професійної освіти на посаді педа...
241
()
закладів освіти
Це право забезпечується: розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів освіти дорослих; створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів гр...
242
()
освітня
Для здійснення освітньої діяльності закладам позашкільної освіти надаються спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безкоштовно та на пільгових умовах....
Освітня програма - це програма навчання, створена закладом освіти чи центральним органом виконавчої влади у сфері освіти, що визначає: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; обсяг навчального навантаження; перелік навчальних предме...
243
()
ліцензування
Ліцензування освітньої діяльності. Юридична особа має право розпочати освітню діяльність та отримати статус закладу освіти певного рівня і типу лише після отримання в установленому законом порядку відповідної ліцензії....
244
()
педагогічний
Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педагогічні працівники, у закладах вищої освіти – педагогічні та науково-педагогічні працівники....
245
()
науково-педагогічний
Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педагогічні працівники, у закладах вищої освіти – педагогічні та науково-педагогічні працівники....
246
()
кваліфікаційні категорії
За результатами сертифікації педагогічному працівнику присвоюється певна кваліфікаційна категорія.
247
()
$1
248
()
у сфері освіти
Системою освіти управляють органи державної влади і місцевого самоврядування.
249
()
закладом освіти
250
()
органи
Кабінет Міністрів України центральний орган виконавчої влади у сфері освіти; центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади вищої освіти; центральний орган виконавчої влади, що здійснює нагляд (контроль) у сфері освіти; Національне аге...
Управління закладом освіти здійснюється на принципі поєднання колегіальних та єдиноначальних засад. Органами управління закладом освіти є: колегіальні органи управління закладом освіти; керівник закладу освіти....
251
()
вищої
Другий цикл вищої освіти, після виконання програм якого присуджується ступінь магістра, здобувається на основі бакалаврського рівня вищої освіти....
252
()
оцінки якості
Результати зовнішньої та внутрішньої оцінки якості освіти мають бути оприлюднені на офіційному сайті закладу освіти (за умови його відсутності - на офіційному сайті органу управління освітою, якому підпорядкований даний заклад)....
253
()
освітні
Заклади освіти надають освітні послуги особам з особливими потребами нарівні з іншими громадянами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення доцільного пристосування, що враховує індивідуальн...

Страницы: