Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Закон України Про освіту. Проект Комітету ВРНАЗВА Опис
1
()
безоплатна
безоплатна освіта – освіта, здобуття якої оплачується за рахунок видатків Державного бюджету або місцевих бюджетів
2
()
галузь
галузь освіти (галузь знань) – домен, зона, область змісту, що охоплюється освітньою програмою, може бути широкою (група галузей знань), вузькою (галузь знань) та деталізованою (спеціальність)...
3
()
орієнтація
освітні програми професійної орієнтації – розробляються і надаються на рівнях середньої, післясередньої невищої, вищої освіти з метою надання компетентностей і кваліфікацій, необхідних для працевлаштування за певним видом економічної діяльності; 26) за...
4
()
учасники
учасники освіти – особи, які беруть участь в освітній програмі
5
()
розвиток
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, план...
Держава сприяє розвитку закладів освіти усіх форм власності та забезпечує рівноправність.
6
()
законодавство
Законодавство України про освіту базується на Конституції України і складається з цього Закону як базового у сфері освіти, спеціальних законів (для рівнів освіти) та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання. Зміни до цього Закону внос...
7
()
органи управління
ргани управління закладами вищої освіти визначаються Законом України «Про вищу освіту»
8
()
особливо обдарованих дітей
Для здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які виявили особливі здібності до вивчення окремих дисциплін, мистецької чи спортивної діяльності, певних видів професійної діяльності, можуть створюватися спеціалізовані заклади освіти. Діти можут...
9
()
військова
Особливості військової освіти без здобуття вищої встановлюються Міністерством оборони України. Особливості  вищої військової освіти встановлюються Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України....
10
()
інфраструктура
Інфраструктура освіти включає: Інформаційні ресурсиБібліотечні ресурси Підприємства, які виготовляють навчальне обладнання для освіти Видавництва, які випускають підручники та посібники для освіти....
11
()
документи
Відомості документа про освіту доступні в режимі читання для перевірки достовірності поданого особою документа.
12
()
економічні відносини
Економічні відносини у сфері освіти здійснюються відповідно до загальних засад регулювання економічних відносин у суспільстві, встановлених Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, По...
13
()
послуги
Заклади освіти можуть отримувати надходження у вигляді дарунків, грантів і пожертвувань від окремих осіб, корпорацій, якщо зазначені дарунки, гранти і пожертвування не обумовленні надавальниками конкретними напрямами їх використання, то заклади освіти ...
14
()
ступені
Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодший ...
15
()
стандартизація
Стандартизація вищої освіти здійснюється державою на основі стандартів освітньої діяльності  та стандартів вищої освіти.  Стандарти освітньої діяльності слугують основою для ліцензування закладів вищої освіти (наукових установ)....
16
()
мета
Метою вищої освіти є всебічний розвиток людини як творчої особистості, активного і відповідального громадянина та конкурентоспроможного фахівця, що є основою забезпечення сталого, високотехнологічного та інноваційного розвитку суспільства, розбудови де...
Метою загальної середньої  освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору т...
Метою позашкільної освіти є задоволення додаткових освітніх потреб та інтересів дітей та молоді, спрямоване на розвиток їхніх здібностей і таланту, різних видів обдарованості, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої сам...
Мета професійної освіти – формування кваліфікованого кадрового потенціалу країни шляхом створення умов для надання  особам знань, умінь і навичок у сфері професійної діяльності відповідно до особистісних  інтересів, здібностей і покликань....
Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою забезпечення єдиної державної політики в цій сфері.
17
()
завдання
Основними завданням вищої освіти є: - формування і розвиток загальних компетентностей особистості та предметних компетентностей фахівця відповідно до обраного профілю та рівня кваліфікації; - продукування нових знань для розвитку суспільства....
Мета дошкільної освіти полягає в розвитку особистісних якостей дитини, спрямованому на зміцнення її фізичного здоров’я, формування інтелектуальний здібностей і загальної культури, емоційне і моральне виховання, збагачення соціального досвіду спілкуванн...
Основними завданнями загальної середньої освіти є: а) формування загальної грамотності, компетентностей, критичного мислення, пізнавальної, духовної та комунікаційної культури, які необхідні особі для самовдосконалення та самореалізації, продовження на...
Основними завданнями позашкільної освіти є: а) розвиток творчого потенціалу особистості відповідно до його здібностей і обдарувань; б) поглиблення знань і вмінь з певної галузі, підвищення майстерності і вправності, набутих навичок за виявленими інтере...
Завданнями професійної освіти є: забезпечення права осіб на здобуття професії, спеціальності відповідно до їх інтересів, здібностей та можливостей; задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих працівниках; формування та розвиток у громадян знан...
18
()
структура
Основними завданнями дошкільної освіти є: а) різнобічний розвиток дитини як особистості з урахуванням її індивідуальних і вікових особливостей, стану здоров’я, інтелектуальних здібностей і психічного стану; б) збереження і зміцнення фізичного, психічно...
Повна загальна середня освіта складається з трьох рівнів: початкова загальна середня освіта, яка триває 5  років; базова загальна середня освіта, яка триває 4 роки; профільна середня освіта, яка має академічне чи професійне спрямування і триває не менш...
До структури професійної освіти входять  освітньо-професійні та кваліфікаційні рівні. Відповідність освітньо-професійних рівнів професійної освіти кваліфікаційним рівням Національної рамки кваліфікацій визначається цим законом....
Структура освіти дорослих включає такі складові: за видами – формальна, неформальна та інформальна освіта дорослих; за рівнями (формальної) освіти – повна загальна середня освіта, професійна (невища) освіта, вища освіта, післядипломна освіта (у тому чи...
19
()
форми здобування
Дошкільна освіта може здобуватися в такий спосіб: а) завдяки батьківському впливу на розвиток дитини, родинному вихованню та в спеціально організованому освітньому процесі за ініціативи батьків дітей або їх законних представників; б) у закладах дошкіль...
Загальна середня освіта може здобуватися особами в будь-яких  формах, визначених законодавством. Особи, які за станом здоров’я або з інших причин не можуть здобувати загальну середню освіту відповідного освітнього рівня у закладах освіти, можуть скорис...
20
()
освітні програми
Освітні програми дошкільної освіти забезпечують реалізацію мети та основних завдань дошкільної освіти з урахуванням вікових особливостей та особистісних якостей розвитку дітей дошкільного віку на основі специфічних для дітей дошкільного віку видів діял...
Загальну середню освіту відповідного рівня особи здобувають на основі освітніх програм, складених відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти і схвалених (акредитованих) головним органом у системі центральних органів виконавчої ...
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
21
()
тривалість
Тривалість повної загальної середньої освіти не менше 12 років. Держава гарантує право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти всім особам до 18 років, хто бажає її здобути, і створює для цього відповідні умови. Ніхто не може прямо чи ...
22
()
державна влада
Управління закладами середньої освіти здійснюють органи державної влади і місцевого самоврядування за підпорядкуванням, колегіальні органи та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначені законодавством....
23
()
місцеве самоврядування
Управління закладами середньої освіти здійснюють органи державної влади і місцевого самоврядування за підпорядкуванням, колегіальні органи та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначені законодавством....
24
()
колегіальні органи
Колегіальним постійно діючим органом управління закладом середньої освіти  є   педагогічна   рада.  Педагогічна  рада створюється в усіх загальноосвітніх навчальних  закладах  незалежно  від підпорядкування,  типу закладу  і  форми  власності....
25
()
громадське самоврядування
Органами громадського самоврядування закладів середньої освіти державної і комунальної форм власності є загальні збори колективу навчального закладу, рада закладу, батьківська рада, піклувальна рада, інші органи громадського самоврядування, визначені з...
26
()
права
Особи, які здобувають освіту, мають право на: 1) вибір навчального закладу, освітніх програм, форм навчання; 2) вибір педагогічних, науково-педагогічних працівників за письмовою заявою та погодженням з керівництвом закладу освіти; 3) академічну мобільн...
Особи, які здобувають освіту, мають право на: 1) вибір навчального закладу, освітніх програм, форм навчання; 2) вибір педагогічних, науково-педагогічних працівників за письмовою заявою та погодженням з керівництвом закладу освіти; 3) академічну мобільн...
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: 1) академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, підручник...
27
()
обов’язки
Особи, які здобувають освіту, зобов’язані: 1) дотримуватися норм моралі та етики; 2) дотримуватися принципу академічної доброчесності; 3) виконувати вимоги освітньої програми і навчального плану; 4) додержуватись статуту, правил внутрішнього розпорядку...
Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані: 1) дотримуватися принципу академічної доброчесності та забезпечувати його реалізацію в освітньому та науковому процесах; 2) забезпечувати реалізацію відповідних освітніх програм в обсягах, пере...
28
()
принципи
Принципами освітньої діяльності є: 1) верховенство права; 2) конституційність; 3) визнання для кожної особи права на освіту упродовж усього життя; 4)визнання права на освітню діяльність; 5)рівний доступ до якісної освіти; 6) академічна доброчесність; 7...
29
()
форми здобуття
озашкільна освіта може надаватися у вигляді освітніх послуг у закладах позашкільної освіти, інших закладах освіти, юридичними і фізичними особами, що мають ліцензію на здійснення такого виду освітньої діяльності. Позашкільна освіта провадиться за різни...
30
()
визначення
Професійна (професійно-технічна) освіта – процес і результат формування та розвитку  професійних компетентностей осіб, необхідних для трудової діяльності за певною професією (групою професій) чи спеціальністю, а також забезпечення їх конкурентоздатност...
Державний нагляд (контроль) у сфері освіти – це системна діяльність уповноваженого законом органів державного нагляду (контролю) у  межах повноважень, передбачених  законом,  щодо контролю за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про осв...
31
()
освітньо-професійні рівні
До освітньо-професійних рівнів професійної освіти належать: 1) перший – відповідає першому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій; 2)другий – відповідає другому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій; 3) третій – відпові...
32
()
кваліфікаційні рівні
До кваліфікаційних рівнів професійної освіти належать: кваліфікований робітник, який на основі базової або повної загальної середньої освіти здобув професійну освіту, достатню для виконання завдань у певній галузі економічної діяльності; спеціаліст, як...
33
()
зміст
Зміст професійної освіти забезпечує формування професійної та загальної компетентності і базується на професійних стандартах (за їх наявності)....
Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти, право на безоплатну освіту (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів) у випадках, визначених Конституцією, цим та іншими спеціальним...
Освітня програма визначає зміст освіти, очікувані результати навчання, тривалість і трудомісткість навчання, організаційно-педагогічні умови освітнього процесу....
34
()
професійний коледж
Професійний коледж – професійний навчальний заклад, що реалізує стандарт професійної освіти для різнорівневої підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів та кваліфікованих робітників, а також програми профільного навчання учнів с...
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання за професійним напрямом профілізації освіти – в закладах професійної освіти (професійних коледжах і ліцеях, центрах професійної підготовки, технікумах, професійно-технічних та інших зак...
35
()
професійний ліцей
Професійний ліцей - професійний навчальний заклад, що реалізує стандарт професійної освіти для різнорівневої підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, а також програм професійного і профільного навчання з одночасним отриманням п...
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання за професійним напрямом профілізації освіти – в закладах професійної освіти (професійних коледжах і ліцеях, центрах професійної підготовки, технікумах, професійно-технічних та інших зак...
36
()
центр професійної підготовки
Центр професійної підготовки – професійний навчальний заклад, що може утворюватись як юридична особа, або без такого статусу (в складі підприємств, установ, організацій) і реалізує стандарт професійної освіти для підготовки, перепідготовки та підвищенн...
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання за професійним напрямом профілізації освіти – в закладах професійної освіти (професійних коледжах і ліцеях, центрах професійної підготовки, технікумах, професійно-технічних та інших зак...
37
()
державна політика
Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки та органи місцевого самоврядування. Державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на...
Державна політика щодо створення рівних умов для доступу осіб з особливими потребами до професійно-технічної та вищої освіти досягається, у тому числі, через належну державну підтримки підготовки фахівців з числа цих громадян, забезпечення осіб з особл...
Державна політика у сфері освіти базується на наступних принципах навчання протягом життя: доступності та добровільності отримання освіти; неперервності та наступності освіти; цілеспрямованості та врахування особливостей освітніх потреб особистості на ...
38
()
гарантується
Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, відношення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також від ...
39
()
забезпечується
Право на освіту забезпечується державою шляхом: створення відповідних соціально-економічних умов для здобуття та надання освіти; створення та розвитку мережі державних і комунальних закладів освіти; гарантування рівноправності закладів освіти незалежно...
40
()
засади
41
()
освіта раннього дитинства
Дошкільна освіта включає два підрівні: 1) освіта раннього дитинства (для дітей віком до 2 років), що характеризується освітнім середовищем, спрямованим на розвиток сприйняття навколишнього середовища та мовлення у дітей; 2) передшкільна освіта (для діт...
42
()
передшкільна
Дошкільна освіта включає два підрівні: 1) освіта раннього дитинства (для дітей віком до 2 років), що характеризується освітнім середовищем, спрямованим на розвиток сприйняття навколишнього середовища та мовлення у дітей; 2) передшкільна освіта (для діт...
43
()
початкова
початкова освіта – перший етап обов’язкової освіти, що забезпечує на початковому рівні складності освітню та навчальну діяльність з метою надання учням базових компетентностей в читанні, письмі, математиці, закладення фундаменту для подальшого навчання...
Початкова освіта передбачає інтелектуальний, фізичний, морально-етичний, естетичний та соціальний розвиток і виховання дитини та підготовку до базової середньої освіти....
Початкова освіта передбачає інтелектуальний, фізичний, морально-етичний, естетичний та соціальний розвиток і виховання дитини та підготовку до базової середньої освіти. Початкова освіта триває 5 років. Початкова освіта здобувається у закладі освіти за ...
44
()
базова середня
базова середня освіта – другий етап обов’язкової освіти, що на проміжному рівні складності закладає основу для фундаментального навчання, подальшого особистого розвитку впродовж життя з використанням можливостей освітньої системи, включає предметно орі...
Базова середня освіта передбачає формування ключових і предметних компетентностей з основ наук і культури, засвоєння духовних і моральних цінностей, фізичний і естетичний розвиток, виховання громадськості, патріотизму, особистісне і соціальне самовизна...
Базова середня освіта передбачає формування ключових і предметних компетентностей з основ наук і культури, засвоєння духовних і моральних цінностей, фізичний і естетичний розвиток, виховання громадськості, патріотизму, особистісне і соціальне самовизна...
45
()
загальна середня
Повна середня освіта включає дві складові: загальну середню освіту та профільну освіту. Загальна середня освіта передбачає уніфікований / стандартизований зміст освіти....
46
()
академічний
Профільна освіта передбачає два напрями профілізації: академічний і професійний.
47
()
базова професійна
Професійна освіта є дворівневою: 1) базова професійна освіта забезпечує підготовку кваліфікованого робітника та передбачає отримання відповідної освітньої кваліфікації, триває 1-3 роки, відповідає рівню 3 Національної рамки кваліфікацій України; 2) спе...
48
()
спеціалізована професійна
Професійна освіта є дворівневою: 1) базова професійна освіта забезпечує підготовку кваліфікованого робітника та передбачає отримання відповідної освітньої кваліфікації, триває 1-3 роки, відповідає рівню 3 Національної рамки кваліфікацій України; 2) спе...
49
()
початковий
Вища освіта включає такі рівні: 1) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає рівню 5 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступен...
50
()
перший
Вища освіта включає такі рівні: 1) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає рівню 5 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступен...
51
()
другий
Вища освіта включає такі рівні: 1) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає рівню 5 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступен...
52
()
третій
Вища освіта включає такі рівні: 1) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає рівню 5 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступен...
53
()
науковий
Вища освіта включає такі рівні: 1) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає рівню 5 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступен...
54
()
післядипломна
післядипломна освіта – неформальна (додаткова) освіта, що надається за освітніми програмами професійної орієнтації на повному загальному середньому, післясередньому невищому, вищому освітніх рівнях...
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
55
()
підвищення кваліфікації
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється упродовж п’яти років та включає в себе освоєння освітньої програми, стажування, участь у сертифікаційних програмах і тренінгах. При цьому педагогічні і науково-педагог...
56
()
навчання в родині
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
57
()
навчання на робочому місці
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
58
()
навчання через суспільну діяльність
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
59
()
самоосвіта
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
60
()
суб’єкти управління
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
61
()
наукові організації
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
62
()
дослідницькі організації
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
63
()
громадські організації
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
64
()
стандарти
Державний стандарт професійної освіти - це сукупність державних вимог до змісту професійної освіти, рівня кваліфікації випускника професійного навчального закладу та освітнього рівня вступника. Державний стандарт професійної освіти розробляється центра...
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
Стандарт освітньої діяльності для дошкільної освіти, початкової середньої, базової середньої та профільної середньої освіти – це сукупність мінімальних вимог для забезпечення закладом освіти освітнього процесу на відповідному рівні освіти, дотримання я...
65
()
кваліфікації
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
66
()
батьки
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
67
()
працівники закладів освіти
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
68
()
фінансування
Порядок фінансування освітніх програм для дорослих неформальної освіти визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти відповідно до пропозицій інших центральних органів виконавчої влади та на основі врахування пропозицій від закладів освіти...
Фінансування моніторингу якості освіти здійснює замовник.
69
()
навчальний заклад з інклюзивною формою навчання
Діти  з особливими освітніми потребами можуть здобувати освіту в таких навчальних закладах: 1)    навчальних закладах з інклюзивною формою навчання 2)  спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний заклад для дітей, які потребують корек...
70
()
спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів
Діти  з особливими освітніми потребами можуть здобувати освіту в таких навчальних закладах: 1)    навчальних закладах з інклюзивною формою навчання 2)  спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний заклад для дітей, які потребують корек...
71
()
санаторна школа (школа-інтернат) I-III ступенів
Діти  з особливими освітніми потребами можуть здобувати освіту в таких навчальних закладах: 1)    навчальних закладах з інклюзивною формою навчання 2)  спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний заклад для дітей, які потребують корек...
72
()
навчально-реабілітаційний центр
Діти  з особливими освітніми потребами можуть здобувати освіту в таких навчальних закладах: 1)    навчальних закладах з інклюзивною формою навчання 2)  спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний заклад для дітей, які потребують корек...
73
()
складова навчання
Освіта дорослих як суттєва складова навчання протягом життя спрямована на створення умов для забезпечення: ?           права кожного громадянина України на безперервне навчання протягом життя; ?           органічної єдності з усіма іншими ланками (скла...
74
()
цільові групи
Пріоритетними цільовими групами в освіті дорослих є: молодь віком від 16 до 35 з базовою середньою освітою та без професійної кваліфікації, які не працюють та не навчаються; особи, які працюють за фахом і потребують підвищення своєї кваліфікації; безро...
75
()
бібліотеки
Інформаційні ресурси освіти включають: Бібліотеки Електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіоматеріалиТелевізійн...
76
()
електронні бібліотеки
Інформаційні ресурси освіти включають: Бібліотеки Електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіоматеріалиТелевізійн...
77
()
канали та передачі
Інформаційні ресурси освіти включають: Бібліотеки Електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіоматеріалиТелевізійн...
78
()
основна
Основною діяльністю закладів освіти є виробництво освітніх послуг і характеризується тим, що створена у її процесі додана вартість більше доданої вартості любої іншої діяльності, які можуть здійснюватись такими закладами....
79
()
вторинна
Вторинною діяльністю закладів освіти є діяльність, яка здійснюється такими закладами одночасно із основною діяльністю, і продукти якої (товари і послуги), можуть бути придатні для поставки за межі закладу освіти....
80
()
допоміжна
Допоміжна діяльність закладів освіти – це діяльність, яка здійснюється в середині закладу освіти з метою створення умов для основної чи вторинної діяльності....
Допоміжна діяльність закладів освіти – це діяльність, яка здійснюється в середині закладу освіти з метою створення умов для основної чи вторинної діяльності...
81
()
автономія освітнього закладу
Організаційна автономія заклад освіти передбачає його право на розробку проекту статуту, пропозицій щодо внесення змін до статуту, затвердження штатного розпису закладу, прийняття на посади та звільнення з посад педагогічних,  науково-педагогічних, нау...
автономія освітнього закладу – самостійність, незалежність і відповідальність освітнього закладу в прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої...
82
()
рівноправність
Принципами освітньої діяльності є рівноправність закладів освіти різних типів і форм власності
83
()
має право
Заклад освіти має право вирішувати питання, не врегульовані актами законодавства України, в межах своїх автономних прав, визначених цим Законом та статутом відповідного закладу освіти....
84
()
післядипломної освіти
Здобуття неформальної освіти можливе шляхом навчання: 1) в закладах середньої освіти та позашкільної освіти, в організаціях, які здійснюють освітню діяльність в сфері позашкільної освіти; 2) в закладах професійної освіти, які здійснюють підвищення квал...
85
()
асоціації
Асоціації закладів освіти можуть розробляти проекти стандартів освіти, делегувати своїх представників до регіональних комісій забезпечення якості освіти....
86
()
відповідальний
Заклад освіти відповідальний за якість освітніх послуг, передбачену освітніми програмами закладу, перед особами, які здобувають освіту, та перед батьками дітей, які здобувають освіту, або особам, які їх замінюють. 2.    Заклад освіти несе відповідальні...
87
()
експертиза
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти здійснює ліцензійну експертизу закладів вищої освіти і проводить акредитацію освітніх програм у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»....
88
()
професійні навчальні
Професійний навчальний заклад утворюється для провадження освітньої та інших видів діяльності на певних рівнях професійної освіти.
89
()
спеціальні
Дошкільне виховання, навчання інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних та навчальних закладах.
90
()
мережа
Мережа закладів освіти, які реалізують освітні програми для дорослих, включає заклади освіти за рівнями за рівнями (формальної) освіти: заклади загальної середньої освіта; заклади професійної (невищої) освіти; заклади вищої освіти; заклади післядипломн...
91
()
спеціалізовані
Для здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які виявили особливі здібності до вивчення окремих дисциплін, мистецької чи спортивної діяльності, певних видів професійної діяльності, можуть створюватися спеціалізовані заклади освіти....
92
()
як бюджетні установи
Заклади освіти як бюджетні установи – це організації, створені органами державної влади, місцевого самоврядування для не ринкової освітньої діяльності, які повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету....
93
()
як некомерційні організації
Заклади освіти як некомерційні організації (заклади) які створюються з метою ринкового виробництва освітніх послуг – це організації, які створюються з метою ринкового виробництва освітніх послуг за замовлення юридичних осіб (органи державного управлінн...
94
()
як підприємство
Заклад освіти як підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, який може створюватись як для здійснення підприємництва органами держаної влади або органами місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих ...
95
()
однопрофільний ліцей
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання: 1) за академічним напрямом профілізації освіти – в закладах загальної середньої освіти (в одно- і багатопрофільних ліцеях, гімназіях, профільних класах загальноосвітніх шкіл), які спро...
96
()
багатопрофільний ліцей
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання: 1) за академічним напрямом профілізації освіти – в закладах загальної середньої освіти (в одно- і багатопрофільних ліцеях, гімназіях, профільних класах загальноосвітніх шкіл), які спро...
97
()
гімназія
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання: 1) за академічним напрямом профілізації освіти – в закладах загальної середньої освіти (в одно- і багатопрофільних ліцеях, гімназіях, профільних класах загальноосвітніх шкіл), які спро...
98
()
профільний клас загальноосвітніх шкіл
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання: 1) за академічним напрямом профілізації освіти – в закладах загальної середньої освіти (в одно- і багатопрофільних ліцеях, гімназіях, профільних класах загальноосвітніх шкіл), які спро...
99
()
технікум
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання за професійним напрямом профілізації освіти – в закладах професійної освіти (професійних коледжах і ліцеях, центрах професійної підготовки, технікумах, професійно-технічних та інших зак...
100
()
професійно-технічний закладах освіти
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання за професійним напрямом профілізації освіти – в закладах професійної освіти (професійних коледжах і ліцеях, центрах професійної підготовки, технікумах, професійно-технічних та інших зак...
101
()
державні
Державні навчальні заклади (державні заклади освіти) засновуються за рішеннями Кабінету Міністрів України.
102
()
комунальні
Комунальні навчальні заклади (комунальні заклади освіти) засновуються органами місцевого самоврядування.
103
()
приватні
До приватних закладів освіти (заклади освіти приватного права) відносяться заклади, засновниками яких є фізичні особи або юридичні особи приватного права. Приватні заклади освіти засновуються у формі неприбуткових організацій, приватних підприємств або...
104
()
взаємодія
Заклади освіти можуть утворювати об’єднання зі створенням нової юридичної особи або без такого.
105
()
керівник
Керівник закладу освіти здійснює поточне керівництво закладом і несе відповідальність за освітню та фінансово-господарську діяльність закладу....
Основні посади педагогічних працівників: керівник (директор, начальник, завідувач); заступник керівника навчального закладу (директора, начальника, завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом;педагог-наставник;педагог; аси...
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
106
()
батьківський комітет
Батьківський комітет закладу
107
()
члени
Члени піклувальної/наглядової ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу, вносити засновнику закладу освіти подання про відкликання керівника навчального закладу з підстав, передбачених законода...
108
()
порядок формування
Порядок формування піклувальної/наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом навчального закладу....
109
()
склад
До складу піклувальної/наглядової ради не можуть входити працівники навчального закладу.
110
()
орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим
Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти здійснює повноваження управління освітою, крім повноважень, віднесених до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері освіти, державних органів, до сфери управління яких нале...
111
()
місцеві (обласні та районні) державні адміністрації
Місцеві (обласні та районні) державні адміністрації реалізовують державну політику в галузі освіти і в межах їх компетенції: 1) забезпечують дотримання і однакове застосування законодавства про освіту на відповідній території; 2) забезпечують виконанн...
112
()
Рада Автономної Республіки Крим
Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради: 1)    забезпечують умови для здобуття особами повної загальної середньої освіти за рахунок видатків відповідного бюджету; 2)    забезпечують умови для здобуття особ...
113
()
обласні ради
Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради: 1)    забезпечують умови для здобуття особами повної загальної середньої освіти за рахунок видатків відповідного бюджету; 2)    забезпечують умови для здобуття особ...
114
()
Київська та Севастопольська міські ради
Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради: 1)    забезпечують умови для здобуття особами повної загальної середньої освіти за рахунок видатків відповідного бюджету; 2)    забезпечують умови для здобуття особ...
115
()
районні ради
Районні ради, міські ради обласних міст, районні у містах ради: 1) забезпечують умови для здобуття особами базової середньої освіти за рахунок видатків відповідного бюджету; 2) засновують, реорганізовують і ліквідовують заклади освіти, що надають послу...
116
()
міські ради обласних міст
Районні ради, міські ради обласних міст, районні у містах ради: 1) забезпечують умови для здобуття особами базової середньої освіти за рахунок видатків відповідного бюджету; 2) засновують, реорганізовують і ліквідовують заклади освіти, що надають послу...
117
()
районні у містах ради
Районні ради, міські ради обласних міст, районні у містах ради: 1) забезпечують умови для здобуття особами базової середньої освіти за рахунок видатків відповідного бюджету; 2) засновують, реорганізовують і ліквідовують заклади освіти, що надають послу...
118
()
міські ради (міст районного значення)
Міські ради (міст районного значення), сільські, селищні ради: 1) забезпечують умови для здобуття особами дошкільної і початкової освіти за рахунок видатків відповідного бюджету; 2) засновують, реорганізовують і ліквідовують заклади дошкільної і початк...
119
()
сільські та селищні ради
Міські ради (міст районного значення), сільські, селищні ради: 1) забезпечують умови для здобуття особами дошкільної і початкової освіти за рахунок видатків відповідного бюджету; 2) засновують, реорганізовують і ліквідовують заклади дошкільної і початк...
120
()
засновника
Засновник (засновники) закладу освіти або уповноважений ним (ними) орган: 1) засновує та ліквідовує заклад освіти у порядку, визначеному законодавством; 1) затверджує статут закладу освіти, за поданням вищого колегіального органу громадського самовряду...
121
()
початкова школа
Відповідно до рівнів загальної середньої освіти загальноосвітні навчальні заклади поділяють на три види: початкова школа – заклад середньої освіти, який надає початкову загальну середню освіту; основна школа – заклад середньої освіти, який надає базову...
122
()
основна школа
Відповідно до рівнів загальної середньої освіти загальноосвітні навчальні заклади поділяють на три види: початкова школа – заклад середньої освіти, який надає початкову загальну середню освіту; основна школа – заклад середньої освіти, який надає базову...
123
()
старша школа
Відповідно до рівнів загальної середньої освіти загальноосвітні навчальні заклади поділяють на три види: початкова школа – заклад середньої освіти, який надає початкову загальну середню освіту; основна школа – заклад середньої освіти, який надає базову...
124
()
самоврядування
Органами громадського самоврядування закладів середньої освіти державної і комунальної форм власності є загальні збори колективу навчального закладу, рада закладу, батьківська рада, піклувальна рада, інші органи громадського самоврядування, визначені з...
125
()
наукова (дослідницька) діяльність
Наукова (дослідницька) діяльність закладів вищої освіти включає реалізацію: наукових програм/проектів; наукових досліджень фундаментального і прикладного характеру; атестації наукових і науково-педагогічних працівників....
126
()
центрального органу виконавчої влади
Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, план...
127
()
наукова
Підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст та обсяг конституційного права на освіту, а також автономних прав закладів освіти, академічних свобод учасників освітнього процесу та наукової діяльності, визначених цим Законом....
Наукова (дослідницька) діяльність закладів вищої освіти включає реалізацію: наукових програм/проектів;  наукових досліджень фундаментального і прикладного характеру;атестації наукових і науково-педагогічних працівників. Наукова (дослідницька) діяльніст...
128
()
органу державного контролю
Діяльність органу державного контролю з метою збору, обробки та поширення інформації про загальні явища в сфері освіти є вивченням і не належить до способів здійснення державного нагляду (контролю)....
129
()
господарська
Виконавцями замовлень на виробництво освітніх послуг є заклади освіти, які можуть здійснювати господарську діяльність у одному із таких статусів: бюджетна установа; некомерційна організація (заклад), яка створюється з метою ринкового виробництва освітн...
130
()
економічна
Економічна діяльність у сфері освіти здійснюється за замовленням органів державної влади місцевого самоврядування, корпорацій, інших юридичних осіб, фізичних осіб – споживачів освітніх послуг, які формують попит на освітні послуги, закладами освіти усі...
131
()
виробнича
Планування здійснення виробничої діяльності, формування державної статистичної інформації, ведення бухгалтерського обліку, оплата праці працівникам здійснюється закладами освіти відповідно до правового статусу закладу освіти, визначеного юридичним влас...
132
()
інноваційна
Діячі  науки за рішенням освітнього закладу можуть брати участь  у навчальній, дослідницькій, інноваційній діяльності, керівництві учнівськими, студентськими об’єднаннями за інтересами, сприяти інтелектуальному, творчому, культурному розвитку учнівсько...
133
()
науково-технічна
Наукова і науково-технічна діяльність у  системі  вищої  освіти включає виконання  науково-дослідних робіт, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації....
134
()
ліцензування
Освітня діяльність у сфері професійної освіти провадиться на підставі ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України....
Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної або фізичної особи здійснювати освітню діяльність відповідно до стандарту освітньої діяльності. Ліцензування освітньої діяльності в межах формальної освіти є обов’язковим. Ліцензія на здійснення ...
ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності...
135
()
освітні програми професійної орієнтації
освітні програми професійної орієнтації – розробляються і надаються на рівнях середньої, післясередньої невищої, вищої освіти з метою надання компетентностей і кваліфікацій, необхідних для працевлаштування за певним видом економічної діяльності...
136
()
позашкільної освіти
Система позашкільної освіти включає: осіб, які отримують освітні послуги в сфері позашкільної освіти, їхніх батьків або їх законних представників; педагогічних та інших працівників, що працюють у закладах позашкільної освіти, юридичних і фізичних особи...
Позашкільна освіта здійснюється за акредитованими освітніми програмами, схваленими головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері освіти чи уповноваженими ним інституц...
Результати позашкільної освіти можуть ураховуватися повністю чи частково іншими закладами освіти в опануванні їхніх освітніх програм.
137
()
спрямованість
Галузева спрямованість освітніх програм для профільної середньої, професійної та вищої освіти визначається галузями знань і спеціальностями....
138
()
розроблення
Освітні програми розробляються закладами освіти, юридичними та фізичними особами, які здійснюють освітню діяльність.
Стандарти освіти розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для оцінювання якості освітньої програми в процесі її акредитації. Акредитація – оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти ...
139
()
затвердження
Освітні програми акредитуються в порядку, встановленому законом. Типові освітні програми дошкільної та середньої освіти розробляються експертами у відповідних галузях освіти і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти за поданн...
140
()
акредитація
Акредитація – оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти та спроможності закладу освіти досягти визначених у цій освітній програмі результатів. Акредитація освітніх програм здійснюється за бажанням суб’єкта освітньої дія...
акредитація – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності освітнього закладу за цією програмою на предмет відповідності стандарту освіти, спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі навчальних результатів...
141
()
для дорослих
Освітні програми для дорослих поділяються за: за видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; за типами (спрямування освіти) – освітні загальні програми, освітні професійні програми. Освітні програми для дор...
142
()
міжнародні
Участь у міжнародних обстеженнях якості освіти
143
()
за видами освіти
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
144
()
за рівнями освіти
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
145
()
загальне
Освітні програми загального (академічного) спрямування передбачають отримання відповідної освітньої кваліфікації та підготовку до здобуття освіти на наступному рівні....
146
()
професійне
Освітні програми професійного (фахового) спрямування передбачають здобуття особами відповідної освітньої та професійної кваліфікацій згідно з вимогами ринку праці....
147
()
авторські
Авторські освітні програми погоджуються з засновником закладу дошкільної освіти і органом громадського самоврядування (піклувальною радою або батьківським комітетом)....
148
()
першого (початкового) рівня
Освітня програма першого (початкового) рівня загальної середньої освіти забезпечує навчання, виховання і розвиток дитини відповідно до її індивідуальних вікових особливостей, оволодіння нею загальною грамотністю (уміння читати, писати, рахувати) і куль...
149
()
другого (базового) рівня
Освітня програма другого (базового) рівня загальної середньої освіти забезпечує навчання, виховання і розвиток особистості відповідно до її обдарувань і здібностей, формує ключові і предметні компетентності з основ наук і культури, сприяє засвоєнню дух...
150
()
третього (профільного) рівня
Освітня програма третього (профільного) рівня загальної середньої освіти будується на засадах індивідуалізації і диференціації навчання з урахуванням пізнавальних інтересів і освітніх потреб тих, хто її здобуває, сприяє розвитку ключових і предметних к...
151
()
освітньо-професійні
Освітні програми поділяються на освітньо-професійні та освітньо-наукові.
152
()
освітньо-наукові
Освітні програми поділяються на освітньо-професійні та освітньо-наукові.
153
()
з особливими освітніми потребами
Діяльність держави  щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами в отриманні ...
154
()
які здійснюють освітню діяльність
Інформаційні системи статистичного і аналітичного забезпечення освіти розробляються і обслуговуються органами управління системою освіти, науковими установами. Такі системи не можуть містити персональні дані осіб, які навчаються, і осіб, які здійснюють...
155
()
які надають освітні послуги
Факторами, які забезпечують якість освіти, є: 1)  якість системи освіти; 2)  якість освітньої діяльності юридичних та фізичних осіб, які надають освітні послуги....
156
()
експерт
Склад експертів у сфері освіти формується за галузями знань. Експерт повинен відповідати таким критеріям: 1) мати стаж роботи у сфері освіти або науки не менше десяти років; 2) мати наукові публікації у реферованих періодичних виданнях або підручники ч...
157
()
посадова
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю)за діяльністю суб’єктів освітньої діяльності: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробля...
158
()
освітня картка
Освітня картка особи – це електронний документ, який містить: Прізвище, ім’я та по-батькові особи Дату народження особи Місце народження особи Для дітей – прізвище, ім’я та по-батькові кожного з батьків або осіб, які баьків замінюють Домашню адресу осо...
159
()
юридичні
Система позашкільної освіти включає: осіб, які отримують освітні послуги в сфері позашкільної освіти, їхніх батьків або їх законних представників; педагогічних та інших працівників, що працюють у закладах позашкільної освіти, юридичних і фізичних особи...
160
()
фізичні
Система позашкільної освіти включає: осіб, які отримують освітні послуги в сфері позашкільної освіти, їхніх батьків або їх законних представників; педагогічних та інших працівників, що працюють у закладах позашкільної освіти, юридичних і фізичних особи...
161
()
що навчаються
Міжнародні обміни для осіб, що навчаються.
162
()
що навчають
Міжнародні обміни для осіб, що навчають
163
()
оплата
Оплата освітньої послуги з підвищення кваліфікації може здійснюватися педагогічним, науково-педагогічним працівником, навчальним закладом, в якому він працює, а також  іншими фізичними та юридичними особами....
164
()
додаткові
Додаткові освітні послуги оплачуються батьками дитини або її законними представниками на договірних засадах. Освітні програми позашкільної освіти забезпечують надання додаткових освітніх послуг, спрямовані на поглиблення загальноосвітньої підготовки у...
165
()
одиниця
Розрахунок обсягу допомоги здійснюється на одиницю освітньої послуги.
166
()
споживачі
Учасники економічних відносин у сфері освіти є: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в України на законних підставах, їх неповнолітні діти – споживачі і замовники освітніх послуг; органи державної влади та органи місцев...
167
()
замовники
Учасники економічних відносин у сфері освіти є: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в України на законних підставах, їх неповнолітні діти – споживачі і замовники освітніх послуг; органи державної влади та органи місцев...
168
()
як об’єкт економічних відносин
Освітня послуга (освітній продукт, продукт освіти, освітня продукція – тотожні поняття) як об’єкт економічних відносин і основний результат економічної діяльності закладів освіти – це освітня діяльність, що вносить зміни в інтелектуальний стан окремих ...
169
()
обсяг
Обсяг освітніх послуг, який забезпечує обов’язкову повну загальну середню освіту, визначається законом.
170
()
виконавці замовлень
Виконавцями замовлень на виробництво освітніх послуг є заклади освіти, які можуть здійснювати господарську діяльність у одному із таких статусів: бюджетна установа; некомерційна організація (заклад), яка створюється з метою ринкового виробництва освітн...
171
()
ціни
Ціна освітньої послуги є вираженим у грошовій формі еквівалентом одиниці освітньої послуги, яку отримує одна особа яка виробляється закладом освіти на замовлення відповідно до визначених у законному порядку стандартів освіти або відповідно до вимог, сф...
172
()
захист прав споживачів
Споживачі освітніх послуг мають право: доступну та достовірну інформацію про гарантований обсяг, ціну, якість та умови одержання освітньої послуги; відшкодування збитків завданих закладом освіти при наданні освітніх послуг в обсязі, меншому визначеному...
173
()
кредити
Кредити на освітні послуги
174
()
мова
Мовою навчання є українська мова. Громадянам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти....
175
()
форми
Навчання на програмах вищої освіти здійснюється за формами: з відривом від професійної діяльності (очна (стаціонар)); без відриву від професійної діяльності (вечірня, заочна (дистанційна)). Форми навчання можуть поєднуватися....
176
()
умови
Освітні програми всіх рівнів загальної середньої освіти можуть забезпечувати поглиблене вивчення окремих предметів, передбачати особливі умови навчання і виховання тих, хто здобуває освіту, реалізовувати інклюзивне навчання дітей з особливими потребами...
177
()
протягом життя
Навчання протягом життя – освітній процес, що охоплює всі вікові етапи людини (дитинство, юність, зрілість, старість), передбачає неперервність і всебічність освіти задля постійного розвитку загальних (особистісних) і фахових (професійних) компетентнос...
178
()
дистанційне
Курси для дистанційного навчання та оцінювання результатів навчання. Суб’єкти освітньої діяльності розробляють курси дистанційного навчання відповідно до своїх освітніх програм, а також курси дистанційного навчання загальнопросвітницького характеру. За...
179
()
зовнішнє незалежне оцінювання
Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється на основі чітких та вимірюваних критеріїв з метою отримання об’єктивних даних для визначення якості освіти та розроблення заходів для підвищення якості освіти....
180
()
кваліфікований робітник
Професійна освіта є дворівневою: 1) базова професійна освіта забезпечує підготовку кваліфікованого робітника та передбачає отримання відповідної освітньої кваліфікації, триває 1-3 роки, відповідає рівню 3 Національної рамки кваліфікацій України; 2) спе...
181
()
молодший спеціаліст
Особа, яка здобула повну загальну середню освіту та освітню кваліфікацію молодшого спеціаліста, може продовжити навчання у межах відповідної спеціальності у вищому навчальному закладі за скороченим терміном навчання, який визначається з урахуванням виз...
182
()
молодший бакалавр
Вища освіта включає такі рівні: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає рівню 5 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня) ...
183
()
бакалавр
Вища освіта включає такі рівні: перший рівень вищої освіти відповідає рівню 6 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти або на основі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та передбачає...
184
()
магістр
Вища освіта включає такі рівні: другий рівень вищої освіти – відповідає рівню 7 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі першого рівня вищої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня) магістра...
185
()
доктор філософії
Вища освіта включає такі рівні: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – відповідає рівню 8 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі другого рівня вищої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня) докто...
186
()
доктор наук
Вища освіта включає такі рівні:науковий рівень вищої освіти – відповідає рівню 9 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня) до...
187
()
підвищення
По завершенні підготовки з позашкільної освіти, післядипломної освіти або підвищення кваліфікації може надаватися документ про здобуття випускником кваліфікації, що не визнана уповноваженими державою організаціями як формальна або еквівалентна формальн...
188
()
національна система
Національна система кваліфікацій складається з: Національної рамки кваліфікацій; галузевих рамок кваліфікацій; інших інструментів класифікації та кодифікації кваліфікацій; органів і організацій, які розробляють, затверджують, реєструють і підтверджують...
189
()
дошкільна освіта
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
190
()
базова освіта
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
191
()
профільна освіта
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
192
()
загальна середня освіта
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
193
()
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
194
()
перший рівень вищої освіти
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
195
()
другий рівень вищої освіти
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
196
()
третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
197
()
науковий рівень вищої освіти
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
198
()
1
Початкова освіта відповідає рівню 1 Національної рамки кваліфікацій України.
199
()
2
Базова середня освіта відповідає рівню 2 Національної рамки кваліфікацій України.
200
()
3
Повна середня освіта відповідає рівню 3 Національної рамки кваліфікацій України.
201
()
4
Професійна освіта є дворівневою: 1) базова професійна освіта забезпечує підготовку кваліфікованого робітника та передбачає отримання відповідної освітньої кваліфікації, триває 1-3 роки, відповідає рівню 3 Національної рамки кваліфікацій України; 2) спе...
202
()
5
Вища освіта включає такі рівні: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає рівню 5 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня) ...
203
()
6
Вища освіта включає такі рівні: перший рівень вищої освіти відповідає рівню 6 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти або на основі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та передбачає...
204
()
7
Вища освіта включає такі рівні: другий рівень вищої освіти – відповідає рівню 7 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі першого рівня вищої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня) магістра...
205
()
8
Вища освіта включає такі рівні: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – відповідає рівню 8 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі другого рівня вищої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня) докто...
206
()
9
Вища освіта включає такі рівні:науковий рівень вищої освіти – відповідає рівню 9 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступеня) до...
207
()
Експертного інституту
Працівники Експертного інституту не можуть бути експертами і членами експертних , науково-методичних комісій, науково-методичної ради.
208
()
кваліфікаційні категорії
За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії: педагог другої категорії; педагог першої категорії;педагог вищої категорії....
209
()
педагог-наставник
Основні посади педагогічних працівників: керівник (директор, начальник, завідувач); заступник керівника навчального закладу (директора, начальника, завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом;педагог-наставник;педагог; аси...
210
()
педагог
Основні посади педагогічних працівників: керівник (директор, начальник, завідувач); заступник керівника навчального закладу (директора, начальника, завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом;педагог-наставник;педагог; аси...
211
()
асистент педагога
Основні посади педагогічних працівників: керівник (директор, начальник, завідувач); заступник керівника навчального закладу (директора, начальника, завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом;педагог-наставник;педагог; аси...
212
()
обов'язки
Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані: 1) дотримуватися принципу академічної доброчесності та забезпечувати його реалізацію в освітньому та науковому процесах; 2) забезпечувати реалізацію відповідних освітніх програм в обсягах, пере...
213
()
рівень професійної кваліфікації
Якість освітньої діяльності юридичних осіб, які надають освітні послуги, визначається: 1)  Рівнем професійної кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників; 2)  Організацією освітнього процессу; 3)  Методичним забезпеченням освітнього п...
214
()
атестація
Атестації підлягає кожен педагогічний і науково-педагогічний працівник не рідше ніж один раз на п’ять років. Атестацію педагогічних працівників здійснюють сертифікаційні центри, які мають ліцензію на відповідну діяльність....
Атестації підлягає кожен педагогічний і науково-педагогічний працівник не рідше ніж один раз на п’ять років. Атестацію науково-педагогічних працівників здійснює вчена рада вищого навчального закладу (навчально-наукового інституту, факультету)....
215
()
робочий час
Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). Робочий час педагогічного і науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, орг...
216
()
оплата праці
Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників встановлюється згідно з тарифною сіткою для працівників галузі освіти, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Педагогічним працівникам встановлюються доплати за кваліфікаційні категорії: п...
Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників встановлюється згідно з тарифною сіткою для працівників галузі освіти, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Посадовий оклад асистента вищого навчального закладу є базовим для визначення...
217
()
соціальні гарантії
Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам: належні умови для відпочинку, зокрема надання подовженої оплачуваної відпустки; медичне обслуговування шляхом запровадження медичного страхування; соціальне та пенсійне забезпечення в...
218
()
вчені звання
Науково-педагогічним працівникам можуть присвоюватися вчені звання доцента, професора вищого навчального закладу та професора національного рівня....
219
()
міжнародні обміни
Міжнародні обміни для наукових працівників
220
()
заступник керівника навчального закладу
Основні посади педагогічних працівників: керівник (директор, начальник, завідувач); заступник керівника навчального закладу (директора, начальника, завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом;педагог-наставник;педагог; аси...
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
221
()
директор (начальник) навчально-наукового інституту
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
222
()
заступник директора (начальника) навчально-наукового інституту
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
223
()
директор бібліотеки
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
224
()
декан (начальник) факультету
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
225
()
заступник декана (начальника) факультету
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
226
()
завідувач кафедри
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
227
()
керівник освітньої програми
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
228
()
керівник докторської школи
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
229
()
завідувач аспірантури
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
230
()
докторантури
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
231
()
професор
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
232
()
доцент
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
233
()
старший викладач
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
234
()
викладач
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
235
()
асистент
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
236
()
викладач-стажист
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
237
()
науковий працівник бібліотеки
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
238
()
європейський
Національна рамка кваліфікацій спрямована на: введення європейських стандартів і принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-...
239
()
освітньої діяльності
Стандарт освітньої діяльності для дошкільної освіти, початкової середньої, базової середньої та профільної середньої освіти – це сукупність мінімальних вимог для забезпечення закладом освіти освітнього процесу на відповідному рівні освіти, дотримання я...
Заклади освіти як бюджетні установи – це організації, створені органами державної влади, місцевого самоврядування для не ринкової освітньої діяльності, які повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету. Результати своєї осв...
240
()
проекти
Асоціації закладів освіти можуть розробляти проекти стандартів освіти, делегувати своїх представників до регіональних комісій забезпечення якості освіти....
241
()
Державний стандарт професійної освіти
Державний стандарт професійної освіти - це сукупність державних вимог до змісту професійної освіти, рівня кваліфікації випускника професійного навчального закладу та освітнього рівня вступника. Державний стандарт професійної освіти розробляється центра...
242
()
перезатвердження
Стандарт підлягає перегляду і перезатвердженню не частіше як один раз на 12 років.
243
()
розроблення та затвердження освітніх програм
Порядок розроблення та затвердження освітніх програм 1. Освітні програми розробляються закладами освіти, юридичними та фізичними особами, які здійснюють освітню діяльність. 2.  Освітні програми акредитуються в порядку, встановленому законом....
244
()
акредитації освітніх програм
Порядок акредитації освітніх програм затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, якщо інше не передбачено спеціальним законом....
245
()
проведення зовнішнього незалежного оцінювання
Процедури, форми та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання визначаються законодавством України та повинні бути оприлюднені не менше як за шість місяців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів нав...
246
()
проведення моніторингу якості освіти
Порядок проведення моніторингу якості освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.
247
()
заміщення посад педагогічних і науково-педагогічних працівників
Порядок заміщення посад педагогічних і науково-педагогічних працівників визначається іншими спеціальними законами.
248
()
проведення атестації педагогічних працівників
Порядок проведення атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
249
()
проведення атестації науково-педагогічних працівників
Порядок проведення атестації науково-педагогічних працівників встановлюється вченою радою вищого навчального закладу
250
()
управління закладом освіти
Порядок управління закладом освіти визначається його статутом відповідно до цього та інших законів України.
251
()
формування наглядової ради
Порядок формування піклувальної/наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом навчального закладу...
252
()
проведення конкурсу та призначення на посаду керівника
Кваліфікаційні вимоги до керівника, порядок проведення конкурсу та призначення на посаду визначається законодавством України і статутом закладу освіти....
253
()
проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері освіти
Порядок проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері освіти 1. Перевірки за дорученням  органу державного нагляду (контролю) у сфері освіти здійснюють штатні та позаштатні державні інспектори. Державні інспектори є посадовими особами відпов...
254
()
проведення державної підсумкової атестації
Терміни, зміст і порядок проведення державної підсумкової атестації визначає центральний орган виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері освіти....
255
()
реалізації та фінансування освітніх програм для дорослих
Порядок реалізації та фінансування освітніх програм для дорослих формальної освіти визначається відповідними нормативними актами.
256
()
розрахунку та умови надання субсидій для виробництва освітніх послуг
Порядок розрахунку та умови надання субсидій для виробництва освітніх послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.
257
()
формування та розміщення державного і регіонального замовлень на освітні послуги
Порядок формування та розміщення державного і регіонального замовлень на освітні послуги встановлюється законодавством України про державне і регіональне замовлення....
258
()
використання цільових фондів
Порядок використання цих фондів визначається відповідно до статуту закладу освіти.
259
()
неформальної освіти
Результати неформальної освіти та інформального навчання можуть бути підтверджені у системі формальної освіти.
260
()
інформального навчання
Результати неформальної освіти та інформального навчання можуть бути підтверджені у системі формальної освіти.
261
()
моніторингу якості освіти
Знеособлені результати моніторингу якості освіти зберігаються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти і є відкритою інформацією....
262
()
атестації науково-педагогічних працівників
За результатами проведення атестації науково-педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді.  За результатами проведення атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді та присвоюються кваліфікац...
263
()
державного нагляду (контролю)
Рішення за результатами державного нагляду (контролю) За поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державного нагляду (контролю) у сфері освіти, уповноваженими органами (органами управління освітою, засновника...
264
()
підсумкового оцінювання
В Україні ведеться єдиний державний реєстр документів про освіту (Реєстр). До Реєстру заносяться відомості про всі документи про освіту, видані суб'єктами освітньої діяльності, включно з результатами підсумкового оцінювання резкльтатів навчання....
265
()
очікуваний
Освітня програма визначає зміст освіти, очікувані результати навчання, тривалість і трудомісткість навчання, організаційно-педагогічні умови освітнього процесу....
266
()
атестації
За результатами атестації здобувача профільної, професійної чи вищої освіти, може присуджуватися професійна кваліфікація.
267
()
виконання освітніх програм
Професійні кваліфікації за результатами успішного виконання освітніх програм присуджуються закладами освіти.
268
()
поточного навчання
Результати поточного навчання особи – підсумкові оцінки за кожну завершену складову навчального плану
269
()
поточний
Заклад освіти у межах своєї автономії на підставі освітньої програми розробляє навчальний план, який визначає: 1) перелік та обсяг навчальних дисциплін (предметів) і послідовність їх вивчення; 2) форми проведення навчальних занять; 3) графік освітнього...
270
()
підсумковий
Заклад освіти у межах своєї автономії на підставі освітньої програми розробляє навчальний план, який визначає: 1) перелік та обсяг навчальних дисциплін (предметів) і послідовність їх вивчення; 2) форми проведення навчальних занять; 3) графік освітнього...
271
()
за дотриманням законодавства про освіту
Якість системи освіти визначається: 1)  доступністю освіти для осіб, які її зобов’язані здобути чи мають потребу у здобутті; 2)  системою забезпечення якості освіти; 3)  забезпеченням незалежного оцінювання результатів навчання; 4)  контролем за дотрим...
272
()
за діяльністю суб’єктів освіти
Кабінет Міністрів України; центральний орган виконавчої влади у сфері освіти; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів освіти; державні органи, до сфери управлінн...
273
()
види контролю за розвитком дитини
Засвоєння освітніх програм дошкільної освіти не передбачають жодних видів поточної чи підсумкової атестації дітей. Усі види контролю за розвитком дитини мають моніторинговий характер, їх результати не оприлюднюються і можуть бути повідомлені лише батьк...
274
()
за досягненням учнями результатів навчання
Контроль за досягненням учнями результатів навчання, передбачених Державним стандартом загальної середньої освіти відповідного рівня, незалежно від форм її здобуття та форми власності закладу освіти здійснюється  шляхом  державної  підсумкової атестаці...
275
()
предмет
Державний нагляд (контроль)у сфері освіти здійснюється за діяльністю суб’єктів освітньої діяльності на предмет виконання ними положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів з питань освіти, в тому числі щодо: дотриманн...
276
()
напрями здійснення
Державний нагляд (контроль)у сфері освіти здійснюється за діяльністю органів місцевого самоврядування щодо виконання ними делегованих законом повноважень із забезпечення доступності дошкільної та середньої освіти...
277
()
статус органів
Державний нагляд (контроль) у сфері освіти реалізується центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері держав...
278
()
способи здійснення
Державний нагляд (контроль) здійснюється у формах інспектування, діагностичного моніторингу та аудиту. Інспектування здійснюється органом державного нагляду (контролю) у формі документальних, камеральних та фактичних перевірок певного комплексу або окр...
279
()
заходи
Позапланові заходи нагляду (контролю) у сфері освіти проводяться за дорученням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти, за зверненнями  центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають заклади освіти, правоохоронних ...
280
()
органу державного нагляду (контролю) у сфері освіти
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю)за діяльністю суб’єктів освітньої діяльності: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробля...
281
()
регіональних органів державного нагляду (контролю) у сфері освіти
Регіональні органи державного нагляду (контролю) у сфері освіти: Здійснюють державний нагляд (контроль) суб’єктів освітньої діяльності у дошкільній, середній, позашкільній та професійній освіті; Здійснюють державний нагляд (контроль) органів місцевого ...
282
()
оскарження
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності  органів державного нагляду (контролю) у сфері освіти та їхніх посадових осіб
283
()
до рівня іншомовної компетентності
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, зокрема англійської мови, освіти шляхом: обов’язкового зазначення в стандартах освіти іншомовної компетентності як складової переліку нормативних компетентностей випускника та її обсягу; встановленн...
284
()
до результатів навчання за освітніми програмами
Вимоги до результатів навчання за освітніми програмами формальної освіти можуть встановлюватися стандартами освіти та/або Національною рамкою кваліфікацій....
285
()
ринку праці
Національна рамка кваліфікацій спрямована на: введення європейських стандартів і принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-...
286
()
освітньої програми
Особи, які здобувають освіту, зобов’язані: 1) дотримуватися норм моралі та етики; 2) дотримуватися принципу академічної доброчесності; 3) виконувати вимоги освітньої програми і навчального плану; 4) додержуватись статуту, правил внутрішнього розпорядку...
287
()
до посад педагогічних працівників
Кваліфікаційні вимоги до керівника, порядок проведення конкурсу та призначення на посаду визначається законодавством України і статутом закладу освіти...
288
()
законів України
Органи місцевого самоврядування зобов’язані заснувати і утримувати мережу комунальних закладів початкової і середньої освіти, достатню для забезпечення доступності відповідної освіти відповідно до вимог Конституції та законів України....
289
()
до керівника
Кваліфікаційні вимоги до керівника, порядок проведення конкурсу та призначення на посаду визначається законодавством України і статутом закладу освіти...
290
()
Державного стандарту загальної середньої освіти
аклади середньої освіти забезпечують відповідність процесу і результатів навчання вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти і несуть відповідальність за здобуття учнями якісної освіти. За умови виконання вимог Державного стандарту загальн...
291
()
до змісту професійної освіти
Державний стандарт професійної освіти - це сукупність державних вимог до змісту професійної освіти, рівня кваліфікації випускника професійного навчального закладу та освітнього рівня вступника....
292
()
до рівня освіти
Освітня програма професійної освіти – система освітніх компонентів, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, нео...
293
()
Державного класифікатора продукції і послуг
Класифікація освітніх послуг за рівнями освіти здійснюється відповідно до вимог Державного класифікатора продукції і послуг.
294
()
Державної класифікації видів економічної діяльності
Економічна діяльність закладів освіти здійснюється відповідно до вимог Державної класифікації видів економічної діяльності і поділяється на основу, вторинну та допоміжну....
295
()
органів державної влади
Органами державної влади та органами місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері освіти, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище учасників економічних відносин у сфері освіти, суб’єктів господарюв...
296
()
які можуть розпочати навчання за програмою
Освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні освіти, що включає: 1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 2) обсяг навчального навантаження; 3) перелік навчальних предметів (дисциплін) та логічну послідовн...
297
()
які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
Кваліфікаційні вимоги до посад педагогічних працівників затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Вищим навчальним закладом можуть встановлюватися додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічни...
298
()
діагностичний
Діагностичний моніторинг – це дослідження вибраної ділянки діяльності суб’єкта освітньої діяльності, що проводиться з метою з’ясування ситуації, виявлення проблемних питань, причин їх існування та передбачає надання рекомендацій щодо досягнення позитив...
299
()
порядок проведення
Порядок проведення моніторингу якості освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.
300
()
здобувачі освіти
здобувачі освіти – особи, які беруть участь в освітній програмі з метою навчитися
301
()
учасники освіти
учасники освіти – особи, які беруть участь в освітній програмі
302
()
навчальна діяльність
навчальна діяльність – цілеспрямована діяльність, через яку особа реалізує намір навчитися
303
()
навчальні цілі
навчальні цілі – перелік навчальних результатів, які очікувано мають бути досягнуті після завершення освітньої або навчальної діяльності...
304
()
освітнє досягнення
освітнє досягнення – найвищий рівень освіти, завершений особою
305
()
проміжна освітня кваліфікація
проміжна освітня кваліфікація – офіційне підтвердження успішного завершення етапу освітньої програми
306
()
професійна (кар’єрна) кваліфікація
професійна (кар’єрна) кваліфікація – кваліфікація, яка надається роботодавцями або спільно з ними на основі професійних стандартів, вироблених у сфері праці, та яка відрізняється від освітніх кваліфікацій професійного спрямування, що надаються в освітн...
307
()
початкова освіта
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
початкова освіта – перший етап обов’язкової освіти, що забезпечує на початковому рівні складності освітню та навчальну діяльність з метою надання учням базових компетентностей в читанні, письмі, математиці, закладення фундаменту для подальшого навчання...
308
()
професійна освіта
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
професійна освіта – призначена для оволодіння знаннями, уміннями, іншими компетентностями, специфічними для конкретної професії або класу професій, здобувається на базі середньої освіти і може здійснюватися на робочому місці, веде до отримання затребув...
309
()
академічна свобода
академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та і...
310
()
базова середня освіта
базова середня освіта – другий етап обов’язкової освіти, що на проміжному рівні складності закладає основу для фундаментального навчання, подальшого особистого розвитку впродовж життя з використанням можливостей освітньої системи, включає предметно орі...
311
()
безоплатна освіта
безоплатна освіта – освіта, здобуття якої оплачується за рахунок видатків Державного бюджету або місцевих бюджетів
312
()
випускник освітньої програми
випускник освітньої програми – особа, які успішно завершила освітню програму
313
()
вища освіта
вища освіта – освіта, що здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та забезпечує навчання в спеціалізованих галузях на більш високому рівні складності та спеціалізації, реалізується частково або повністю на основі досліджень, може мати ака...
314
()
галузь освіти (галузь знань)
галузь освіти (галузь знань) – домен, зона, область змісту, що охоплюється освітньою програмою, може бути широкою (група галузей знань), вузькою (галузь знань) та деталізованою (спеціальність)...
315
()
дошкільна (рання дитяча) освіта
дошкільна (рання дитяча) освіта – освіта, що забезпечує освітню та навчальну діяльність на засадах цілісного підходу до раннього дитячого інтелектуального, фізичного, соціального та емоційного розвитку, охоплює широкий спектр здобувачів від часткової д...
316
()
завершення рівня освіти
завершення рівня освіти – успішне завершення найвищої освітньої програми певного рівня, що засвідчується відповідною визнаною кваліфікацією...
317
()
загальна освіта
загальна освіта – розвиває загальні знання, уміння, інші компетентності, часто спрямована на підготовку до поглибленого навчання на тому ж або вищому освітньому рівні, на формування основи для навчання впродовж життя, включає освітні програми, що готую...
318
()
компетентність
компетентність/компетентності – динамічна комбінація знань, розумінь, поглядів, цінностей, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є навчальним результатом на пев...
319
()
кредит
кредит – одиниця, якою документують і відзначають успішне завершення освітньої програми або її частин (модулів, предметів, дисциплін, курсів тощо) і яка виражає обсяг навчання, що базується на трудовитратах здобувача освіти, зазвичай необхідних для дос...
320
()
навченість
навчання/навченість – індивідуальне набуття або вдосконалення набутої інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентностей через досвід, практику, освіту...
321
()
неформальна освіта
неформальна освіта – інституціолізована, цілеспрямована і спланована закладом освіти освіта зазвичай без надання кваліфікацій, визнаних державними органами, або без кваліфікацій взагалі та є додатковою до формальної освіти...
322
()
орієнтація освіти
орієнтація освіти – характеристика освіти за ознаками загальності (академічності), професійності або невизначеності між першою і другою орієнтаціями...
323
()
заклад освіти (освітній заклад)
заклад освіти (освітній заклад) – установа, основною метою якої є надання освітніхпослуг і яка зазвичай ліцензована та акредитована відповідними національними або іншими уповноваженими органами...
324
()
стандарт освіти
стандарт освіти – сукупність обов’язкових вимог до знань, умінь, інших компетентностей (навчальних результатів), які має освоїти та продемонструвати особа для успішного завершення освітньої програми певних рівня, галузі, орієнтації освіти та отримання ...
325
()
післядипломна освіта
післядипломна освіта – неформальна (додаткова) освіта, що надається за освітніми програмами професійної орієнтації на повному загальному середньому, післясередньому невищому, вищому освітніх рівнях...
326
()
повна загальна середня освіта
повна загальна середня освіта – завершальний етап обов’язкової освіти, що орієнтований на завершення навчання на середньому освітньому рівні з метою підготовки до освіти на висщих рівнях, забезпечує і передбачає варіаційне, диференційоване, спеціалізов...
327
()
позашкільна освіта
позашкільна освіта – освіта, що надається додатково на дошкільному, початковому середньому, базовому середньому, повному загальному середньому освітніх рівнях і результати якої враховуються на відповідному рівні освіти або шляхом визнання професійних к...
328
()
рівні освіти
рівні освіти – упорядкований перелік груп освітніх програм, проградуйованих за ступенем складності їх змісту від найпростіших базових до складних спеціалізованих...
329
()
ступінь
ступінь – освітня кваліфікація, що надається після успішного завершення освітньої програми вищої освіти, зазвичай університетами або еквівалентними закладами...
330
()
формальна освіта
формальна освіта – інституціолізована, цілеспрямована, спланована за участю державних і визнаних приватних організацій освіта, що в цілому становить формальну освітню систему країни з надання освітніх програм і кваліфікацій, які визнані державою...
331
()
якість освіти
якість освіти – відповідність освіти (державному) освітньому стандарту
332
()
освіта
Освіта - головний державний пріоритет і основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку особистості, суспільства і держави....
освіта – процеси, якими суспільство цілеспрямовано передає між людьми з метою їх навчання/навченості накопичені інформацію, знання, розуміння, погляди, цінності, уміння, зразки поведінки, інші компетентності і включають комунікацію для досягнення навча...
333
()
Закон України Про освіту. Проект Комітету ВР
334
()
заклад
заклад освіти (освітній заклад) – установа, основною метою якої є надання освітніхпослуг і яка зазвичай ліцензована та акредитована відповідними національними або іншими уповноваженими органами...
335
()
діяльність
освітня діяльність – цілеспрямована діяльність, що передбачає комунікацію для забезпечення навчання/навченості особи
336
()
програма
освітня програма – узгоджений комплекс або послідовність видів освітньої діяльності, що сплановані та організовані для досягнення наперед поставлених навчальних цілей упродовж певного періоду часу...
337
()
особа
здобувачі освіти – особи, які беруть участь в освітній програмі з метою навчитися
338
()
послуга
Національна рамка кваліфікацій спрямована на: введення європейських стандартів і принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-...
339
()
навчання
навчання/навченість – індивідуальне набуття або вдосконалення набутої інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентностей через досвід, практику, освіту...
340
()
кваліфікація
ступінь – освітня кваліфікація, що надається після успішного завершення освітньої програми вищої освіти, зазвичай університетами або еквівалентними закладами...
341
()
працівник
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: 1) академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, підручник...
342
()
порядок
Порядок розроблення та затвердження освітніх програм 1. Освітні програми розробляються закладами освіти, юридичними та фізичними особами, які здійснюють освітню діяльність. 2.  Освітні програми акредитуються в порядку, встановленому законом....
343
()
результат
навчальний результат – сукупність інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентностей, які опановує та здатна продемонструвати особа після успішного завершення освітньої програми або окремих її частин (моду...
344
()
вимоги
Особи, які здобувають освіту, зобов’язані: 1) дотримуватися норм моралі та етики; 2) дотримуватися принципу академічної доброчесності; 3) виконувати вимоги освітньої програми і навчального плану; 4) додержуватись статуту, правил внутрішнього розпорядку...
Вимоги до результатів навчання за освітніми програмами формальної освіти можуть встановлюватися стандартами освіти та/або Національною рамкою кваліфікацій....
345
()
моніторинг
Моніторинг якості освіти Моніторинг якості освіти здійснюється з метою: виявлення та відстежування тенденцій у розвитку якості освіти в державі або на певних територіях; встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим...
Система забезпечення якості на рівні закладу освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає: розробку закладом освіти, стратегії (політики) та процедур постійного підвищення якості освіти; створення та постійне вдосконалення системи та м...
346
()
терміни
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
347
()
стандарт
Державний стандарт загальної середньої освіти визначає обов’язкові для всіх, хто здобуває освіту, зміст і результати навчання, вимоги до гранично допустимого навчального навантаження учнів за рівнями освіти. Державний стандарт загальної середньої освіт...
стандарт освіти – сукупність обов’язкових вимог до знань, умінь, інших компетентностей (навчальних результатів), які має освоїти та продемонструвати особа для успішного завершення освітньої програми певних рівня, галузі, орієнтації освіти та отримання ...
348
()
$1
349
()
контроль
Державний нагляд (контроль) у сфері освіти – це системна діяльність уповноваженого законом органів державного нагляду (контролю) у  межах повноважень, передбачених  законом,  щодо контролю за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про осв...
Заклад освіти у межах своєї автономії на підставі освітньої програми розробляє навчальний план, який визначає: 1) перелік та обсяг навчальних дисциплін (предметів) і послідовність їх вивчення; 2) форми проведення навчальних занять; 3) графік освітнього...
350
()
загальна
Загальна середня освіта передбачає уніфікований / стандартизований зміст освіти
351
()
здобувачі
здобувачі освіти – особи, які беруть участь в освітній програмі з метою навчитися
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
352
()
неформальна
неформальна освіта – інституціолізована, цілеспрямована і спланована закладом освіти освіта зазвичай без надання кваліфікацій, визнаних державними органами, або без кваліфікацій взагалі та є додатковою до формальної освіти...
Неформальна освіта є інституціолізованою, цілеспрямованою та спланованою юридичними та/або фізичними особами, які здійснюють освітню діяльність, освітою, що не передбачає надання визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та є додатковою до форма...
353
()
сфера
Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки та органи місцевого самоврядування. Державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на...
354
()
право на освіту
Кожен має право на освіту
355
()
осіб з особливими освітніми потребами
Діяльність держави  щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами в отриманні ...
356
()
дорослих
Освіта дорослих – це одночасно освітній процес і результат розвитку особистості за допомогою  освітніх програм, зорієнтованих на потреби дорослої людини....
357
()
інформаційні ресурси
Інформаційні ресурси освіти включають: Бібліотеки Електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіоматеріалиТелевізійн...
358
()
економічна діяльність
Економічна діяльність закладів освіти здійснюється відповідно до вимог Державної класифікації видів економічної діяльності і поділяється на основу, вторинну та допоміжну....
359
()
вища
вища освіта – освіта, що здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та забезпечує навчання в спеціалізованих галузях на більш високому рівні складності та спеціалізації, реалізується частково або повністю на основі досліджень, може мати ака...
360
()
програми
Вища освіта здійснюється за освітніми програмами. Освітні програми поділяються на освітньо-професійні та освітньо-наукові.
освітні програми професійної орієнтації – розробляються і надаються на рівнях середньої, післясередньої невищої, вищої освіти з метою надання компетентностей і кваліфікацій, необхідних для працевлаштування за певним видом економічної діяльності...
Позашкільна освіта здійснюється за акредитованими освітніми програмами, схваленими головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері освіти чи уповноваженими ним інституц...
Компетентності, набуті особою у результаті успішного завершення освітньої програми для дорослих неформальної освіти, можуть бути визнані як частина освітньої програми формальної освіти відповідно до процедури, встановленої центральним органом виконавчо...
361
()
$2
362
()
рівні
Вища освіта здійснюється на чотирьох рівнях: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень; науковий рівень....
рівні освіти – упорядкований перелік груп освітніх програм, проградуйованих за ступенем складності їх змісту від найпростіших базових до складних спеціалізованих...
Вища освіта включає такі рівні: 1) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає рівню 5 Національної рамки кваліфікацій України, здобувається на основі повної загальної середньої освіти та передбачає здобуття освітньої кваліфікації (ступен...
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Національна рамка кваліфікацій спрямована на: введення європейських стандартів і принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ри...
363
()
$3
364
()
дошкільна
Дошкільна освіта передбачає інтелектуальний, фізичний, соціальний та психоемоційний розвиток і виховання дитини, підготовку до початкової освіти....
Дошкільна освіта передбачає інтелектуальний, фізичний, соціальний та психоемоційний розвиток і виховання дитини, підготовку до початкової освіти. Дошкільна освіта здобувається у закладі освіти за місцем проживання дитини, в сім’ї або за участю фізичних...
365
()
система
Система вищої освіти України включає: державні стандарти освітньої діяльності та стандарти освітньої діяльності; освітні програми; заклади вищої освіти різних типів та видів і форм власності; наукові установи, які реалізують освітні програми на відпові...
Відповідно до періодизації дошкільного віку структура дошкільної освіти має два підрівні: а) до трьох років освітні програми дошкільної освіти забезпечують фізичний і психічний розвиток дитини, адекватний її віковим пізнавальним особливостям; б) до пер...
Система загальної середньої освіти включає: учнів, що здобувають середню освіту, та їхніх батьків або їх законних представників; педагогічних та інших працівників, що працюють у закладах середньої освіти, фізичні особи, які здійснюють освітню діяльніст...
Система позашкільної освіти включає: осіб, які отримують освітні послуги в сфері позашкільної освіти, їхніх батьків або їх законних представників; педагогічних та інших працівників, що працюють у закладах позашкільної освіти, юридичних і фізичних особи...
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
366
()
$4
367
()
якість
Якість вищої освіти – це рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти. Передумовою забезпечення якості вищої освіти є якість освітньої діяльності закладу вищо...
Якість загальної середньої освіти досягається шляхом ресурсного і організаційно-педагогічного забезпечення її здобуття, акредитації освітніх програм, сертифікації педагогічних працівників, контролю й оцінювання результатів освітньої діяльності, державн...
якість освіти – відповідність освіти (державному) освітньому стандарту
Факторами, які забезпечують якість освіти, є: 1)  якість системи освіти; 2)  якість освітньої діяльності юридичних та фізичних осіб, які надають освітні послуги...
ередумовою забезпечення якості вищої освіти є якість освітньої діяльності закладу вищої освіти (наукової установи).
Якість виконання освітньої програми на кожному рівні формальної освіти перевіряється під час атестації здобувача та підтверджується присудженням відповідної освітньої кваліфікації....
Заклад освіти відповідальний за якість освітніх послуг, передбачену освітніми програмами закладу, перед особами, які здобувають освіту, та перед батьками дітей, які здобувають освіту, або особам, які їх замінюють....
368
()
заклади
Заклад вищої освіти є неприбутковою (некомерційною) організацією державної, комунальної чи приватної форми власності. Заклади вищої освіти різняться за типами: університет; академія, інститут; коледж. Коледжі реалізують освітні програми на початковому ...
Заклади середньої освіти забезпечують відповідність процесу і результатів навчання вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти і несуть відповідальність за здобуття учнями якісної освіти....
Заклади позашкільної освіти можуть бути державної, комунальної або приватної форм власності. Різновиди закладів позашкільної освіти встановлює закон про позашкільну освіту. Заклади середньої освіти можуть надавати освітні послуги з позашкільної освіти ...
Професійний навчальний заклад утворюється для провадження освітньої та інших видів діяльності на певних рівнях професійної освіти
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
Діти  з особливими освітніми потребами можуть здобувати освіту в таких навчальних закладах: 1)    навчальних закладах з інклюзивною формою навчання 2)  спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний заклад для дітей, які потребують корек...
Заклади освіти, установи, організації, інші юридичні та фізичні особи, які надають освітні послуги  у сфері формальної та неформальної освіти дорослих...
369
()
$5
370
()
управління
Управління закладами середньої освіти здійснюють органи державної влади і місцевого самоврядування за підпорядкуванням, колегіальні органи та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначені законодавством....
Порядок управління закладом освіти визначається його статутом відповідно до цього та інших законів України. Органи управління закладами вищої освіти визначаються Законом України «Про вищу освіту». Керівництво закладами дошкільної, початкової, середньої...
371
()
освітня діяльність
освітня діяльність – цілеспрямована діяльність, що передбачає комунікацію для забезпечення навчання/навченості особи
372
()
$6
373
()
позашкільна
позашкільна освіта – освіта, що надається додатково на дошкільному, початковому середньому, базовому середньому, повному загальному середньому освітніх рівнях і результати якої враховуються на відповідному рівні освіти або шляхом визнання професійних к...
374
()
професійна
Професійна (професійно-технічна) освіта – процес і результат формування та розвитку  професійних компетентностей осіб, необхідних для трудової діяльності за певною професією (групою професій) чи спеціальністю, а також забезпечення їх конкурентоздатност...
Професійна освіта може поєднуватися із здобуттям повної середньої освіти та відповідної освітньої кваліфікації кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста. (...
За бажанням здобувачів професійної та вищої освіти заклад освіти створює можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови. (...
За результатами атестації здобувача профільної, професійної чи вищої освіти, може присуджуватися професійна кваліфікація. Професійні кваліфікації за результатами успішного виконання освітніх програм присуджуються закладами освіти. Професійні кваліфікац...
375
()
види
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання
Відповідно до рівнів (підрівнів) освіти встановлюються такі освітні кваліфікації: дошкільна освіта – випускник дошкільної освіти; початкова освіта – випускник початкової освіти; базова освіта – випускник базової освіти; профільна освіта – випускник про...
376
()
інституції
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
377
()
за визначниками змісту освіти
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
378
()
за статусом суб’єктів освітньої діяльності
Система освіти включає складові за: видами – формальна, неформальна освіта та інформальне навчання; рівнями формальної освіти – дошкільна освіта, середня освіта, професійна освіта, вища освіта; типами неформальної освіти – позашкільна освіта, післядипл...
379
()
освітня кваліфікація
освітня кваліфікація – офіційне підтвердження, зазвичай у формі посвідчуючого документа, успішного завершення освітньої програми
Освітня кваліфікація – це кваліфікація, що присуджується за результатами атестації здобувача, що засвідчує успішне виконання освітньої програми на відповідному рівні освіти....
380
()
формальна
Формальна освіта є інституціолізованою, цілеспрямованою та спланованою за участю державних установ і визнаних приватних організацій та фізичних осіб освітою, що здійснюється відповідно до визначених цим Законом рівнів освіти, спрямувань, галузей знань ...
381
()
інформальне навчання
інформальне навчання – самонавчання (самоосвіта), що навмисне або цілеспрямоване, однак не інституціолізоване, зовні не організоване
382
()
$7
383
()
повна загальна середня
повна загальна середня освіта – завершальний етап обов’язкової освіти, що орієнтований на завершення навчання на середньому освітньому рівні з метою підготовки до освіти на висщих рівнях, забезпечує і передбачає варіаційне, диференційоване, спеціалізов...
Повна середня освіта передбачає формування світоглядних поглядів і переконань на основі системного осягнення природничо-наукової і соціальної картин світу, ключових і предметних компетентностей, необхідних для самореалізації в сучасному світі, особисті...
384
()
$8
385
()
повна середня
Повна середня освіта передбачає формування світоглядних поглядів і переконань на основі системного осягнення природничо-наукової і соціальної картин світу, ключових і предметних компетентностей, необхідних для самореалізації в сучасному світі, особисті...
386
()
профільна
Профільна освіта передбачає два напрями профілізації: академічний і професійний.
387
()
професійний
Профільна освіта передбачає два напрями профілізації: академічний і професійний.
388
()
$9
389
()
результати
Моніторинг якості освіти здійснюється з метою: виявлення та відстежування тенденцій у розвитку якості освіти в державі або на певних територіях; встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінюванн...
Зовнішнє незалежне оцінювання – оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти, яке здійснюється акредитованими установами....
Знеособлені результати моніторингу якості освіти зберігаються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти і є відкритою інформацією....
390
()
освіти
заклад освіти (освітній заклад) – установа, основною метою якої є надання освітніхпослуг і яка зазвичай ліцензована та акредитована відповідними національними або іншими уповноваженими органами...
391
()
професійної освіти
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання за професійним напрямом профілізації освіти – в закладах професійної освіти (професійних коледжах і ліцеях, центрах професійної підготовки, технікумах, професійно-технічних та інших зак...
392
()
організаційно-правові форми
Заклади освіти можуть мати статус: 1) бюджетної установи; 2) неприбуткової (некомерційної) організації  з неринковими умовами надання послуг; 3) приватного підприємства чи господарського товариства....
393
()
загальноосвітній навчальний
Початкова і основна школа можуть існувати в комплексі, як єдиний загальноосвітній навчальний заклад, або відокремлено, як самостійні заклади освіти....
394
()
вищий навчальний
Заклад вищої освіти є неприбутковою (некомерційною) організацією державної, комунальної чи приватної форми власності. З метою підтвердження закладами вищої освіти (науковими установами) якості своєї освітньої діяльності за певною спеціальністю та на пе...
395
()
загальної середньої освіти
Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання: 1) за академічним напрямом профілізації освіти – в закладах загальної середньої освіти (в одно- і багатопрофільних ліцеях, гімназіях, профільних класах загальноосвітніх шкіл), які спро...
Загальну середню освіту відповідного рівня особи здобувають на основі освітніх програм, складених відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти і схвалених (акредитованих) головним органом у системі центральних органів виконавчої ...
396
()
наглядова рада
Піклувальна/наглядова рада закладу освіти сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємоді...
397
()
повноваження державних органів
Державні органи, до сфери управління яких належать заклади освіти: 1) беруть участь у реалізації державної політики у сфері освіти; 2) формують пропозиції щодо обсягів підготовки працівників з професійною і фахівців з вищою освітою, післядипломної осві...
398
()
закладів вищої освіти
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю)за діяльністю суб’єктів освітньої діяльності: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробля...
399
()
$10
400
()
освітня програма
освітня програма – узгоджений комплекс або послідовність видів освітньої діяльності, що сплановані та організовані для досягнення наперед поставлених навчальних цілей упродовж певного періоду часу...
401
()
дошкільної освіти
Батьки мають право замовляти для своїх дітей освітні послуги дошкільної освіти з можливою частковою або повною оплатою за рахунок видатків державного або місцевого бюджетів відповідно до своїх релігійних, філософських та педагогічних уподобань у заклад...
Освітні програми дошкільної освіти забезпечують реалізацію мети та основних завдань дошкільної освіти з урахуванням вікових особливостей та особистісних якостей розвитку дітей дошкільного віку на основі специфічних для дітей дошкільного віку видів діял...
402
()
$11
403
()
класифікація
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
404
()
вищої освіти
Система вищої освіти України включає: державні стандарти освітньої діяльності та стандарти освітньої діяльності; освітні програми; заклади вищої освіти різних типів та видів і форм власності; наукові установи, які реалізують освітні програми на відпові...
405
()
за спрямуванням
Освітні програми класифікуються за: видами освіти – освітні програми формальної освіти, освітні програми неформальної освіти; рівнями (формальної) освіти – освітні програми дошкільної освіти, освітні програми середньої освіти, освітні програми професій...
406
()
міжнародні обміни для осіб
Міжнародні обміни для осіб, що навчаються. Міжнародні обміни для осіб, що навчають
407
()
освітня
Національна рамка кваліфікацій спрямована на: введення європейських стандартів і принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-...
408
()
Національна рамка кваліфікацій України
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Національна рамка кваліфікацій спрямована на: введення європейських стандартів і принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ри...
409
()
педагогічний
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: 1) академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, підручник...
410
()
науково-педагогічний
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: 1) академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, підручник...
411
()
основні посади
Основні посади педагогічних працівників: керівник (директор, начальник, завідувач); заступник керівника навчального закладу (директора, начальника, завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом;педагог-наставник;педагог; аси...
Основні посади науково-педагогічних працівників: керівник (ректор, президент, директор, начальник);заступник керівника навчального закладу (ректора, президента, директора, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим пр...
412
()
$12
413
()
$13
414
()
стандарт освіти 
415
()
Державний стандарт загальної середньої освіти
ержавний стандарт загальної середньої освіти визначає обов’язкові для всіх, хто здобуває освіту, зміст і результати навчання, вимоги до гранично допустимого навчального навантаження учнів за рівнями освіти. Державний стандарт загальної середньої освіти...
416
()
навчальний результат
навчальний результат – сукупність інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших компетентностей, які опановує та здатна продемонструвати особа після успішного завершення освітньої програми або окремих її частин (моду...
417
()
державний нагляд (контроль) у сфері освіти
Державний нагляд (контроль) у сфері освіти – це системна діяльність уповноваженого законом органів державного нагляду (контролю) у  межах повноважень, передбачених  законом,  щодо контролю за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про осв...
418
()
повноваження
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю)за діяльністю суб’єктів освітньої діяльності: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробля...
419
()
рішення
За поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державного нагляду (контролю) у сфері освіти, уповноваженими органами (органами управління освітою, засновниками, власниками) приймаються такі рішення: 1) нагородже...
420
()
до осіб
Освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні освіти, що включає: 1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 2) обсяг навчального навантаження; 3) перелік навчальних предметів (дисциплін) та логічну послідовн...
421
()
якості освіти
Моніторинг якості освіти здійснюється з метою: виявлення та відстежування тенденцій у розвитку якості освіти в державі або на певних територіях; встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінюванн...
422
()
$14
423
()
$15
424
()
$16
425
()
$17
426
()
$18
427
()
$19

Страницы: