Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Закон України Про загальну середню освітуНАЗВА Опис
1
()
охорони здоров'я
Заклади охорони здоров'я разом з органами управлiння освiтою та органами охорони здоров'я щорiчно забезпечують безоплатний медичний огляд учнiв (вихованцiв), монiторинг i корекцiю стану здоров'я, проведення лiкувально-профiлактичних заходiв у загальноо...
Заклади охорони здоров'я разом з органами управлiння освiтою та органами охорони здоров'я щорiчно забезпечують безоплатний медичний огляд учнiв (вихованцiв), монiторинг i корекцiю стану здоров'я, проведення лiкувально-профiлактичних заходiв у загальноо...
2
()
державні
Громадянам України незалежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, мовних або iнших ознак забезпечується доступнiсть i безоплатнiсть здобуття ...
3
()
комунальні
Громадянам України незалежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, мовних або iнших ознак забезпечується доступнiсть i безоплатнiсть здобуття ...
4
()
приватні
Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освiти у приватних навчальних закладах.
5
()
позашкiльний навчально-виховний заклад
Iншi навчальнi заклади системи загальної середньої освiти: позашкiльний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дiтей та задоволення їх потреб у додатковiй освiтi за iнтересами (науковими, технiчними, художньо-естетичними, спортивни...
6
()
мiжшкiльний навчально-виробничий комбiнат
Iншi навчальнi заклади системи загальної середньої освiти: позашкiльний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дiтей та задоволення їх потреб у додатковiй освiтi за iнтересами (науковими, технiчними, художньо-естетичними, спортивни...
7
()
технiчний навчальний заклад
Iншi навчальнi заклади системи загальної середньої освiти: позашкiльний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дiтей та задоволення їх потреб у додатковiй освiтi за iнтересами (науковими, технiчними, художньо-естетичними, спортивни...
8
()
вищий навчальний заклад I-II рiвнiв акредитацiї
Iншi навчальнi заклади системи загальної середньої освiти: позашкiльний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дiтей та задоволення їх потреб у додатковiй освiтi за iнтересами (науковими, технiчними, художньо-естетичними, спортивни...
9
()
середня загальноосвітня школа
До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать: середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуван...
10
()
загальноосвiтня школа
До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать: середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуван...
11
()
спецiалiзована школа
До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать: середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуван...
12
()
гiмназiя
До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать: середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуван...
13
()
лiцей
До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать: середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуван...
14
()
колегiум
До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать: середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуван...
15
()
загальноосвiтня школа-iнтернат
До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать: середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуван...
16
()
загальноосвiтня санаторна школа
До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать: середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуван...
17
()
школа соцiальної реабiлiтацiї
До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать: середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуван...
18
()
вечiрня (змiнна) школа
До загальноосвiтнiх навчальних закладiв належать: середня загальноосвiтня школа - загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв (I ступiнь - початкова школа, II ступiнь - основна школа, III ступiнь - старша школа, як правило, з профiльним спрямуван...
19
()
статус
Загальноосвiтнiй навчальний заклад є юридичною особою. За своїми органiзацiйно-правовими формами загальноосвiтнi навчальнi заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власностi. Статус державного має загальноосвiтнiй навчальний заклад,...
20
()
створення
Державнi та комунальнi загальноосвiтнi навчальнi заклади створюються вiдповiдно центральними, мiсцевими органами виконавчої влади або органами мiсцевого самоврядування з урахуванням соцiально-економiчних, нацiональних, культурно-освiтнiх i мовних потре...
21
()
реорганiзацiя
Реорганiзацiя i лiквiдацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв проводяться у порядку, встановленому законодавством України. Реорганiзацiя i лiквiдацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв у сiльськiй мiсцевостi, заснованих на комунальнiй формi власнос...
22
()
лiквiдацiя
Реорганiзацiя i лiквiдацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв проводяться у порядку, встановленому законодавством України. Реорганiзацiя i лiквiдацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв у сiльськiй мiсцевостi, заснованих на комунальнiй формi власнос...
23
()
термiн навчання
Термiн навчання для здобуття повної загальної середньої освiти у загальноосвiтнiх навчальних закладах I-III ступенiв становить 12 рокiв: у загальноосвiтнiх навчальних закладах I ступеня - 4 роки; у загальноосвiтнiх навчальних закладах II ступеня - 5 ро...
24
()
навчальний рiк
Навчальний рiк у загальноосвiтнiх навчальних закладах незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi розпочинається у День знань - 1 вересня i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року. Тривалiсть навчального року в загальноосвiтнiх навчал...
25
()
режим роботи
Режим роботи загальноосвiтнього навчального закладу визначається ним на основi нормативно-правових актiв та за погодженням з вiдповiдним органом державної санiтарно-епiдемiологiчної служби....
26
()
виховний процес
Виховання учнiв (вихованцiв) у загальноосвiтнiх навчальних закладах здiйснюється в процесi урочної, позаурочної та позашкiльної роботи з ними. Цiлi виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах визначаються на основi принципiв, закладених у ...
27
()
громадське самоврядування
Органом громадського самоврядування загальноосвiтнього навчального закладу є загальнi збори (конференцiя) колективу загальноосвiтнього навчального закладу. (249)...
28
()
форма державного контролю
Державний контроль за дiяльнiстю загальноосвiтнiх навчальних закладiв усiх типiв i форм власностi здiйснюють Мiнiстерство освiти України, iншi центральнi органи виконавчої влади, яким пiдпорядкованi загальноосвiтнi навчальнi заклади, Державна iнспекцiя...
29
()
урокiв
Тривалiсть урокiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих класах - 45 хвилин...
30
()
канiкул
Тривалiсть канiкул у загальноосвiтнiх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днiв.
31
()
учнi
Статус учнiв (вихованцiв) як учасникiв навчально-виховного процесу у загальноосвiтнiх навчальних закладах, їх права та обов'язки визначаються цим Законом та iншими нормативно-правовими актами....
32
()
керiвники
Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах є: учнi (вихованцi); керiвники; педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi; iншi спецiалiсти...
33
()
педагогiчнi працiвники
Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах є: учнi (вихованцi); керiвники; педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi; iншi спецiалiсти...
34
()
психологи
Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах є: учнi (вихованцi); керiвники; педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi; iншi спецiалiсти...
35
()
бiблiотекарi
Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах є: учнi (вихованцi); керiвники; педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi; iншi спецiалiсти...
36
()
iншi спецiалiсти
Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах є: учнi (вихованцi); керiвники; педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi; iншi спецiалiсти...
37
()
батьки
Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах є: учнi (вихованцi); керiвники; педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi; iншi спецiалiсти...
38
()
мiсцевого самоврядування
Державнi та комунальнi загальноосвiтнi навчальнi заклади створюються вiдповiдно центральними, мiсцевими органами виконавчої влади або органами мiсцевого самоврядування з урахуванням соцiально-економiчних, нацiональних, культурно-освiтнiх i мовних потре...
39
()
виконавчої влади
Державнi та комунальнi загальноосвiтнi навчальнi заклади створюються вiдповiдно центральними, мiсцевими органами виконавчої влади або органами мiсцевого самоврядування з урахуванням соцiально-економiчних, нацiональних, культурно-освiтнiх i мовних потре...
40
()
державної санiтарно-епiдемiологiчної служби
Режим роботи загальноосвiтнього навчального закладу визначається ним на основi нормативно-правових актiв та за погодженням з вiдповiдним органом державної санiтарно-епiдемiологiчної служби. Змiна тривалостi урокiв допускається за погодженням з вiдповiд...
41
()
центральний орган виконавчої влади
Спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi загальної середньої освiти є Мiнiстерство освiти України. Мiнiстерство освiти України: реалiзовує державну полiтику в сферi загальної середньої освiти; здiйснює в межах своїх повнов...
42
()
громадського самоврядування
Органом громадського самоврядування загальноосвiтнього навчального закладу є загальнi збори (конференцiя) колективу загальноосвiтнього навчального закладу...
43
()
системою загальної середньої освiти
Систему загальної середньої освiти становлять: загальноосвiтнi навчальнi заклади всiх типiв i форм власностi, у тому числi для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та соцiальної реабiлiтацiї, навчально-виробничi комбiнати, позашкiльнi заклади, ...
44
()
освiтою
Робочi навчальнi плани державних i комунальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв затверджуються вiдповiдним органом управлiння освiтою. Робочi навчальнi плани приватних загальноосвiтнiх навчальних закладiв погоджуються з вiдповiдними органами управл...
45
()
колегiальний
Колегiальним органом управлiння загальноосвiтнiм навчальним закладом є педагогiчна рада, повноваження якої визначаються Положенням про загальноосвiтнi навчальнi заклади....
46
()
реалiзацiї освiти
Обов'язком загальноосвiтнього навчального закладу щодо додержання Державного стандарту загальної середньої освiти є: виконання iнварiантної складової змiсту загальної середньої освiти; визначення предметної спрямованостi варiативної складової змiсту за...
47
()
проведення державної пiдсумкової атестацiї
Змiст, форми i порядок проведення державної пiдсумкової атестацiї визначаються i затверджуються Мiнiстерством освiти України.
48
()
оцiнювання
Поточне та пiдсумкове оцiнювання знань учнiв та вибiр їх форм, змiсту та способу здiйснює загальноосвiтнiй навчальний заклад.
49
()
державного контролю
Основною формою державного контролю за дiяльнiстю загальноосвiтнiх навчальних закладiв усiх типiв i форм власностi є державна атестацiя закладу, яка проводиться не рiдше одного разу на 10 рокiв у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти України....
50
()
державна
За своїми органiзацiйно-правовими формами загальноосвiтнi навчальнi заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власностi....
51
()
комунальна
За своїми органiзацiйно-правовими формами загальноосвiтнi навчальнi заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власностi....
52
()
приватна
За своїми органiзацiйно-правовими формами загальноосвiтнi навчальнi заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власностi....
53
()
групова
Навчально-виховний процес у загальноосвiтнiх навчальних закладах здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формами навчання, положення про якi затверджує Мiнiстерство освiти України....
54
()
iндивiдуальна
Навчально-виховний процес у загальноосвiтнiх навчальних закладах здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формами навчання, положення про якi затверджує Мiнiстерство освiти України....
55
()
органи управлiння
Систему загальної середньої освiти становлять: загальноосвiтнi навчальнi заклади всiх типiв i форм власностi, у тому числi для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та соцiальної реабiлiтацiї, навчально-виробничi комбiнати, позашкiльнi заклади, ...
56
()
типи навчальних закладів
Типи загальноосвiтнiх та iнших навчальних закладiв системи загальної середньої освiти Вiдповiдно до освiтнього рiвня, який забезпечується загальноосвiтнiм навчальним закладом (початкова загальна освiта, базова загальна середня освiта, повна загальна се...
57
()
основнi завдання
Основними завданнями органiв управлiння системою загальної середньої освiти є: створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освiти; прогнозування розвитку загальної середньої освiти, мережi загальноосвiтнiх навчальних закладiв вiд...
Основними завданнями законодавства України про загальну середню освiту є: забезпечення права громадян на доступнiсть i безоплатнiсть здобуття повної загальної середньої освiти; забезпечення необхiдних умов функцiонування i розвитку загальної середньої ...
58
()
перспективи розвитку
Мiнiстерство освiти України: реалiзовує державну полiтику в сферi загальної середньої освiти; здiйснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання вiдносин у системi загальної середньої освiти; розробляє та подає на затвердження Кабiнету М...
59
()
права
Права та обов'язки педагогiчних працiвникiв системи загальної середньої освiти. Права та обов'язки педагогiчних працiвникiв системи загальної середньої освiти визначаються Конституцiєю України, Законом України "Про освiту", Кодексом законiв про працю У...
60
()
обов'язки
Права та обов'язки педагогiчних працiвникiв системи загальної середньої освiти визначаються Конституцiєю України, Законом України "Про освiту", Кодексом законiв про працю України, цим Законом та iншими нормативно-правовими актами....
61
()
завдання
Завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освiти є: координацiя дiяльностi iнститутiв пiслядипломної педагогiчної освiти, методичних кабiнетiв та методичних об'єднань педагогiчних працiвникiв; розроблення i видання навчаль...
62
()
здiйснення
Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освiти здiйснюють Мiнiстерство освiти України, пiдпорядкованi йому науково-методичнi установи та вищi навчальнi заклади, а також Центральний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти Академiї...
63
()
мова
Мова (мови) навчання i виховання у загальноосвiтнiх навчальних закладах Мова (мови) навчання i виховання у загальноосвiтнiх навчальних закладах визначається вiдповiдно до Конституцiї України i Закону України "Про мови в Українськiй РСР...
64
()
термiн
Термiн навчання для здобуття повної загальної середньої освiти у загальноосвiтнiх навчальних закладах I-III ступенiв становить 12 рокiв: у загальноосвiтнiх навчальних закладах I ступеня - 4 роки; у загальноосвiтнiх навчальних закладах II ступеня - 5 ро...
65
()
добiр дiтей
Зарахування та добiр дiтей для навчання у спецiальних загальноосвiтнiх школах (школах-iнтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних закладiв до iншого проводиться за висновком вiдповiдних психолого-медико-педагогiчних консультацiй у порядк...
66
()
профiль
На основi типових навчальних планiв загальноосвiтнiм навчальним закладом складається робочий навчальний план з конкретизацiєю варiативної складової i визначенням профiлю навчання....
67
()
умови
Загальноосвiтнiй навчальний заклад забезпечує безпечнi та нешкiдливi умови навчання, режим роботи, умови для фiзичного розвитку та змiцнення здоров'я, формує гiгiєнiчнi навички та засади здорового способу життя учнiв (вихованцiв)....
68
()
здобуття повної загальної середньої освiти
Iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в Українi на законних пiдставах, здобувають повну загальну середню освiту у порядку, встановленому для громадян України....
69
()
подiлу класiв на групи
Порядок подiлу класiв на групи при вивченнi окремих предметiв встановлюється Мiнiстерством освiти України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України....
70
()
органiзацiї харчування
Вiдповiдальнiсть за органiзацiю харчування учнiв (вихованцiв) у загальноосвiтнiх навчальних закладах незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi додержання в них вимог санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм покладаєт...
71
()
встановлення доплат за iншi види педагогiчної дiяльностi
Розмiри та порядок встановлення доплат за iншi види педагогiчної дiяльностi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
72
()
переведення учнiв до наступного класу
Переведення учнiв (вихованцiв) до наступного класу загальноосвiтнього навчального закладу здiйснюється у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти України....
73
()
атестацiї педагогiчних працiвникiв
Мiнiстерство освiти України: реалiзовує державну полiтику в сферi загальної середньої освiти; здiйснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання вiдносин у системi загальної середньої освiти; розробляє та подає на затвердження Кабiнету М...
74
()
державної атестацiї закладу
Основною формою державного контролю за дiяльнiстю загальноосвiтнiх навчальних закладiв усiх типiв i форм власностi є державна атестацiя закладу, яка проводиться не рiдше одного разу на 10 рокiв у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти України....
75
()
вiдповiдальності за порушення законодавства
Посадовi особи i громадяни, виннi у порушеннi законодавства про загальну середню освiту, несуть вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому законами України....
76
()
поняття
Державний стандарт загальної середньої освiти - зведення норм i положень, що визначають державнi вимоги до освiченостi учнiв i випускникiв шкiл на рiвнi початкової, базової i повної загальної середньої освiти та гарантiї держави у її досягненнi....
77
()
розроблення
Державний стандарт загальної середньої освiти розробляється Мiнiстерством освiти України разом з Нацiональною академiєю наук України та Академiєю педагогiчних наук України....
78
()
затвердження
Державний стандарт загальної середньої освiти затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України i переглядається не рiдше одного разу на 10 рокiв.
79
()
змiст
Змiна змiсту i обсягу Державного стандарту загальної середньої освiти iншими органами виконавчої влади не допускається
80
()
обсяг
Змiна змiсту i обсягу Державного стандарту загальної середньої освiти iншими органами виконавчої влади не допускається
81
()
реалiзацiя
Навчально-методичне забезпечення реалiзацiї Державного стандарту загальної середньої освiти здiйснюється Мiнiстерством освiти України.
82
()
структура
Структуру Державного стандарту загальної середньої освiти складають: Базовий навчальний план загальноосвiтнiх навчальних закладiв; загальна характеристика iнварiантної та варiативної складових змiсту загальної середньої освiти; державнi вимоги до рiвня...
83
()
контроль за додержанням
Обов'язком загальноосвiтнього навчального закладу щодо додержання Державного стандарту загальної середньої освiти є: виконання iнварiантної складової змiсту загальної середньої освiти; визначення предметної спрямованостi варiативної складової змiсту за...
84
()
України про працю
Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається у разi змiни кiлькостi годин з окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з додержанням законодавства У...
85
()
вiдповiдальнiсть за порушення
Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про загальну середню освiту. Посадовi особи i громадяни, виннi у порушеннi законодавства про загальну середню освiту, несуть вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому законами України. Шкода, заподiяна учнями...
86
()
права громадян
Основними завданнями законодавства України про загальну середню освiту є: забезпечення права громадян на доступнiсть i безоплатнiсть здобуття повної загальної середньої освiти; забезпечення необхiдних умов функцiонування i розвитку загальної середньої ...
87
()
всебiчного розвитку особистостi
Загальна середня освiта спрямована на забезпечення всебiчного розвитку особистостi шляхом навчання та виховання, якi грунтуються на загальнолюдських цiнностях та принципах науковостi, полiкультурностi, свiтського характеру освiти, системностi, iнтеграт...
88
()
соцiального захисту
Основними завданнями органiв управлiння системою загальної середньої освiти є: створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освiти; прогнозування розвитку загальної середньої освiти, мережi загальноосвiтнiх навчальних закладiв вiд...
89
()
матерiально-технiчне
Мiнiстерство освiти України: реалiзовує державну полiтику в сферi загальної середньої освiти; здiйснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання вiдносин у системi загальної середньої освiти; розробляє та подає на затвердження Кабiнету М...
90
()
фiнансове
Мiнiстерство освiти України: реалiзовує державну полiтику в сферi загальної середньої освiти; здiйснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання вiдносин у системi загальної середньої освiти; розробляє та подає на затвердження Кабiнету М...
91
()
реалiзацiї єдиної державної полiтики
Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування в галузi загальної середньої освiти в межах їх компетенцiї: забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферi загальної середньої освiти на в...
92
()
науково-методичне
Завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освiти є: координацiя дiяльностi iнститутiв пiслядипломної педагогiчної освiти, методичних кабiнетiв та методичних об'єднань педагогiчних працiвникiв; розроблення i видання навчаль...
93
()
системи загальної середньої освiти
Основними завданнями законодавства України про загальну середню освiту є: забезпечення права громадян на доступнiсть i безоплатнiсть здобуття повної загальної середньої освiти; забезпечення необхiдних умов функцiонування i розвитку загальної середньої ...
94
()
особистостi
Загальна середня освiта - цiлеспрямований процес оволодiння систематизованими знаннями про природу, людину, суспiльство, культуру та виробництво засобами пiзнавальної i практичної дiяльностi, результатом якого є iнтелектуальний, соцiальний i фiзичний р...
95
()
природних здiбностей
Батьки або особи, якi їх замiнюють, зобов'язанi: забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти за будь-якою формою навчання; постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку ї...
96
()
матерiально-технiчної бази
Утримання та розвиток матерiально-технiчної бази загальноосвiтнiх навчальних закладiв фiнансуються за рахунок коштiв засновникiв (власникiв) цих закладiв....
97
()
наукового світогляду
авданнями загальної середньої освiти є: виховання громадянина України; формування особистостi учня (вихованця), розвиток його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду; виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, пiдготовка учн...
98
()
типовi
На основi Базового навчального плану Мiнiстерство освiти України затверджує типовi навчальнi плани для загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi. Типовi навчальнi плани встановлюють сумарне гранично допу...
99
()
робочi
Робочi навчальнi плани державних i комунальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв затверджуються вiдповiдним органом управлiння освiтою. Робочi навчальнi плани приватних загальноосвiтнiх навчальних закладiв погоджуються з вiдповiдними органами управл...
100
()
експериментальнi
Експериментальнi робочi навчальнi плани складаються, з урахуванням типових навчальних планiв, загальноосвiтнiми навчальними закладами, що мають статус експериментальних....
101
()
галузi
Iнварiантна складова змiсту загальної середньої освiти формується на державному рiвнi, є єдиною для всiх закладiв загальної середньої освiти, визначається через освiтнi галузi Базового навчального плану....
102
()
учнiв
Типовi навчальнi плани встановлюють сумарне гранично допустиме навчальне навантаження учнiв.
Статус учнiв (вихованцiв) як учасникiв навчально-виховного процесу у загальноосвiтнiх навчальних закладах, їх права та обов'язки визначаються цим Законом та iншими нормативно-правовими актами....
103
()
вчителя
Педагогiчне навантаження вчителя загальноосвiтнього навчального закладу незалежно вiд пiдпорядкування, типу i форми власностi - час, призначений для здiйснення навчально-виховного процесу. Педагогiчне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин пр...
104
()
вихователя
Педагогiчне навантаження вихователя загальноосвiтнього навчального закладу становить 30 годин, вихователя загальноосвiтньої спецiальної школи (школи-iнтернату) - 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку....
105
()
розподiл
Розподiл педагогiчного навантаження у загальноосвiтньому навчальному закладi здiйснюється його керiвником i затверджується вiдповiдним органом управлiння освiтою....
106
()
перерозподiл
Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається у разi змiни кiлькостi годин з окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з додержанням законодавства У...
107
()
органiв мiсцевого самоврядування
Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування в галузi загальної середньої освiти в межах їх компетенцiї: забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферi загальної середньої освiти на в...
108
()
загальноосвiтнього навчального закладу
Загальноосвiтнiй навчальний заклад: реалiзує положення Конституцiї України, Закону України "Про освiту", цього Закону, iнших нормативно-правових актiв у галузi освiти; задовольняє потреби громадян вiдповiдної територiї в здобуттi повної загальної серед...
Обов'язком загальноосвiтнього навчального закладу щодо додержання Державного стандарту загальної середньої освiти є: виконання iнварiантної складової змiсту загальної середньої освiти; визначення предметної спрямованостi варiативної складової змiсту за...
109
()
Мiнiстерство освiти України
Мiнiстерство освiти України: реалiзовує державну полiтику в сферi загальної середньої освiти; здiйснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання вiдносин у системi загальної середньої освiти; розробляє та подає на затвердження Кабiнету М...
110
()
Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим
Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування в галузi загальної середньої освiти в межах їх компетенцiї: забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферi загальної середньої освiти на в...
111
()
професiйних обов'язкiв
Вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов'язкiв на виконання робiт, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогiчного працiвника не допускається....
112
()
робiт
Вiдмова педагогiчного працiвника вiд виконання робiт, не передбачених трудовим договором, не може бути пiдставою для його звiльнення з посади, крiм випадкiв, встановлених законодавством....
113
()
iнварiантної складової
Обов'язком загальноосвiтнього навчального закладу щодо додержання Державного стандарту загальної середньої освiти є: виконання iнварiантної складової змiсту загальної середньої освiти; визначення предметної спрямованостi варiативної складової змiсту за...
114
()
Державного стандарту загальної середньої освiти
Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування в галузi загальної середньої освiти в межах їх компетенцiї: забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферi загальної середньої освiти на в...
115
()
обов'язкiв
Злiсне ухилення батькiв вiд виконання обов'язкiв щодо здобуття їх неповнолiтнiми дiтьми повної загальної середньої освiти може бути пiдставою для позбавлення їх батькiвських прав....
116
()
педагогiчних працiвникiв
Права та обов'язки педагогiчних працiвникiв системи загальної середньої освiти визначаються Конституцiєю України, Законом України "Про освiту", Кодексом законiв про працю України, цим Законом та iншими нормативно-правовими актами....
117
()
батькiв
Батьки або особи, якi їх замiнюють, зобов'язанi: забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти за будь-якою формою навчання; постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку ї...
118
()
за охороною здоров'я
Контроль за охороною здоров'я та якiстю харчування учнiв (вихованцiв) покладається на органи охорони здоров'я.
119
()
за вiдповiднiстю освiтнього рiвня
Контроль за вiдповiднiстю освiтнього рiвня учнiв (вихованцiв), якi закiнчили загальноосвiтнiй навчальний заклад I, II i III ступенiв, вимогам Державного стандарту загальної середньої освiти здiйснюється шляхом їх державної пiдсумкової атестацiї....
120
()
за дiяльнiстю загальноосвiтнiх навчальних закладiв
Державний контроль за дiяльнiстю загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi здiйснюється з метою забезпечення реалiзацiї єдиної державної полiтики в сферi загальної середньої освiти. Державний контроль за...
121
()
заклад
Систему загальної середньої освiти становлять: загальноосвiтнi навчальнi заклади всiх типiв i форм власностi, у тому числi для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та соцiальної реабiлiтацiї, навчально-виробничi комбiнати, позашкiльнi заклади, ...
122
()
Закон України про загальну середню освіту
123
()
орган
Систему загальної середньої освiти становлять: загальноосвiтнi навчальнi заклади всiх типiв i форм власностi, у тому числi для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та соцiальної реабiлiтацiї, навчально-виробничi комбiнати, позашкiльнi заклади, ...
124
()
форма
Систему загальної середньої освiти становлять: загальноосвiтнi навчальнi заклади всiх типiв i форм власностi, у тому числi для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та соцiальної реабiлiтацiї, навчально-виробничi комбiнати, позашкiльнi заклади, ...
Навчально-виховний процес у загальноосвiтнiх навчальних закладах здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формами навчання, положення про якi затверджує Мiнiстерство освiти України....
125
()
система
Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та фiнансовi засади функцiонування i розвитку системи загальної середньої освiти, що сприяє вiльному розвитку людської особистостi, формує цiнностi правового демократичного суспiльства в Українi....
126
()
навчання
Навчально-виховний процес у загальноосвiтнiх навчальних закладах здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формами навчання, положення про якi затверджує Мiнiстерство освiти України....
Загальна середня освiта спрямована на забезпечення всебiчного розвитку особистостi шляхом навчання та виховання, якi грунтуються на загальнолюдських цiнностях та принципах науковостi, полiкультурностi, свiтського характеру освiти, системностi, iнтеграт...
127
()
порядок
Iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в Українi на законних пiдставах, здобувають повну загальну середню освiту у порядку, встановленому для громадян України....
128
()
стандарт
Завданнями загальної середньої освiти є: виховання громадянина України; формування особистостi учня (вихованця), розвиток його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду; виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, пiдготовка уч...
129
()
законодавство
Законодавство України про загальну середню освiту
130
()
забезпечення
Основними завданнями законодавства України про загальну середню освiту є: забезпечення права громадян на доступнiсть i безоплатнiсть здобуття повної загальної середньої освiти; забезпечення необхiдних умов функцiонування i розвитку загальної середньої ...
131
()
розвиток
Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та фiнансовi засади функцiонування i розвитку системи загальної середньої освiти, що сприяє вiльному розвитку людської особистостi, формує цiнностi правового демократичного суспiльства в Українi....
132
()
план
Навчальнi плани та навантаження учнiв
133
()
навантаження
Базовий навчальний план загальноосвiтнiх навчальних закладiв (далi - Базовий навчальний план) визначає структуру та змiст загальної середньої освiти через iнварiантну i варiативну складовi, якi встановлюють погодинне та змiстове спiввiдношення мiж освi...
134
()
повноваження
Повноваження загальноосвiтнього навчального закладу. Загальноосвiтнiй навчальний заклад: реалiзує положення Конституцiї України, Закону України "Про освiту", цього Закону, iнших нормативно-правових актiв у галузi освiти; задовольняє потреби громадян вi...
Основними завданнями законодавства України про загальну середню освiту є: забезпечення права громадян на доступнiсть i безоплатнiсть здобуття повної загальної середньої освiти; забезпечення необхiдних умов функцiонування i розвитку загальної середньої ...
135
()
виконання
Завданнями загальної середньої освiти є: виховання громадянина України; формування особистостi учня (вихованця), розвиток його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду; виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, пiдготовка уч...
136
()
обов'язок
Статус учнiв (вихованцiв) як учасникiв навчально-виховного процесу у загальноосвiтнiх навчальних закладах, їх права та обов'язки визначаються цим Законом та iншими нормативно-правовими актами....
137
()
контроль
Контроль за охороною здоров'я та якiстю харчування учнiв (вихованцiв) покладається на органи охорони здоров'я.
138
()
навчальнi
Громадянам України незалежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, мовних або iнших ознак забезпечується доступнiсть i безоплатнiсть здобуття ...
139
()
загальної середньої освiти
Iншi навчальнi заклади системи загальної середньої освiти: позашкiльний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дiтей та задоволення їх потреб у додатковiй освiтi за iнтересами (науковими, технiчними, художньо-естетичними, спортивни...
Основними завданнями законодавства України про загальну середню освiту є: забезпечення права громадян на доступнiсть i безоплатнiсть здобуття повної загальної середньої освiти; забезпечення необхiдних умов функцiонування i розвитку загальної середньої ...
140
()
загальноосвiтнiй
Загальноосвiтнiй навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалiзацiю права громадян на загальну середню освiту.
141
()
іншi
Iншi навчальнi заклади системи загальної середньої освiти: позашкiльний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дiтей та задоволення їх потреб у додатковiй освiтi за iнтересами (науковими, технiчними, художньо-естетичними, спортивни...
142
()
тривалiсть
Тривалiсть урокiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих класах - 45 хвилин. Тривалiсть канiкул у загальноосвiтнiх навчальних закладах протягом навч...
143
()
учасники навчально-виховного процесу
Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах є: учнi (вихованцi); керiвники; педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi; iншi спецiалiсти...
144
()
управлiння
Управлiння та громадське самоврядування загальноосвiтнього навчального закладу. Керiвництво загальноосвiтнiм навчальним закладом здiйснює директор. Колегiальним органом управлiння загальноосвiтнiм навчальним закладом є педагогiчна рада, повноваження як...
Систему загальної середньої освiти становлять: загальноосвiтнi навчальнi заклади всiх типiв i форм власностi, у тому числi для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та соцiальної реабiлiтацiї, навчально-виробничi комбiнати, позашкiльнi заклади, ...
145
()
власностi навчального закладу
Загальноосвiтнi навчальнi заклади незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi можуть мати у своєму складi iнтернати з частковим або повним утриманням учнiв (вихованцiв) за рахунок власника....
146
()
педагогiчні працiвники
Педагогiчним працiвником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вiдповiдну педагогiчну освiту, належний рiвень професiйної пiдготовки, здiйснює педагогiчну дiяльнiсть, забезпечує результативнiсть та якiсть своєї роботи, фiзичний та ...
147
()
науково-методичне забезпечення
Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освiти
148
()
Державний стандарт загальної середньої освiти
Здобуття повної загальної середньої освiти у навчальних закладах незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi має вiдповiдати вимогам Державного стандарту загальної середньої освiти. (...
149
()
додержання вимог
Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти є обов'язковим для загальноосвiтнiх навчальних закладiв, а також професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм влас...
150
()
України про загальну середню освiту
Законодавство України про загальну середню освiту базується на Конституцiї України i складається з Закону України "Про освiту" цього Закону, iнших нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною...
151
()
Базовий навчальний план
Базовий навчальний план загальноосвiтнiх навчальних закладiв (далi - Базовий навчальний план) визначає структуру та змiст загальної середньої освiти через iнварiантну i варiативну складовi, якi встановлюють погодинне та змiстове спiввiдношення мiж освi...
152
()
педагогiчне
Педагогiчне навантаження
153
()
органiв виконавчої влади
Повноваження органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування

Страницы: